Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS

Bởi tronbokienthuc

Mục Lục Bài Viết

Minh chứng đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên

 • 1. Quy trình đánh giá xếp loại giáo viên
 • 2. Tiêu chuẩn đánh giá giáo viên THCS
 • 3. Mẫu minh chứng đánh giá giáo viên giáo dục phổ thông

Hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu bảng thống kê minh chứng chuẩn giáo viên THCS trong bài viết này. Minh chứng đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên đưa ra nhiều tiêu chí và nguồn minh chứng.

Nội dung chính

 • Minh chứng đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên
 • 1. Quy trình đánh giá xếp loại giáo viên
 • 2. Tiêu chuẩn đánh giá giáo viên THCS
 • 3. Mẫu minh chứng đánh giá giáo viên giáo dục phổ thông
 • Phiếu giáo viên tự đánh giá 2021
 • Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn
 • Phiếu xếp loại giáo viên của hiệu trưởng

1. Quy trình đánh giá xếp loại giáo viên

Theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 20/2018 / TT-BGDĐT, việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được thực thi theo quá trình sau :

– Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

– Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức triển khai lấy quan điểm của đồng nghiệp trong tổ trình độ so với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên .- Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thực thi đánh giá và thông tin tác dụng đánh giá giáo viên trên cơ sở tác dụng tự đánh giá của giáo viên, quan điểm của đồng nghiệp và thực tiễn thực thi trách nhiệm của giáo viên trải qua dẫn chứng xác nhận, tương thích .

Xếp loại kết quả đánh giá

Theo lao lý tại Điều 10 Thông tư 20/2018 / TT-BGDĐT, hiệu quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên được xác lập như sau :- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt : Có tổng thể những tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt mức tốt, trong đó có những tiêu chuẩn tại Điều 5 Quy định này đạt mức tốt ;- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá : Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong đó những tiêu chuẩn tại Điều 5 Quy định này đạt mức khá trở lên ;- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt : Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên ;- Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Có tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt ( tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt khi không phân phối nhu yếu mức đạt của tiêu chuẩn đó ) .

Chu kì đánh giá

– Giáo viên tự đánh giá theo chu kỳ luân hồi một năm một lần vào cuối năm học .- Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức triển khai đánh giá giáo viên theo chu kỳ luân hồi hai năm một lần vào cuối năm học .

2. Tiêu chuẩn đánh giá giáo viên THCS

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

 • Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo
 • Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

 • Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân
 • Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
 • Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
 • Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
 • Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục

 • Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường
 • Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường
 • Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

 • Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan
 • Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh
 • Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

 • Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc
 • Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt : Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt mức tốt, trong có những tiêu chuẩn tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức tốt ;- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá : Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong đó những tiêu chuẩn tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên ;- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt : Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên ;- Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Có tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt ( tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt khi không phân phối nhu yếu mức đạt của tiêu chuẩn đó ) .

3. Mẫu minh chứng đánh giá giáo viên giáo dục phổ thông

Minh chứng ví dụ dưới đây chỉ mang đặc thù gợi ý. Việc lựa chọn và sử dụng những vật chứng trong quy trình đánh giá cần tương thích với thực tiễn của nhà trường và địa phương bảo vệ theo pháp luật tại Thông tư số 20/2018 / TT-BGDĐT .

Tiêu chí

Mức độ đạt được của tiêu chí

Ví dụ về minh chứng

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

Tuân thủ những pháp luật và rèn luyện về đạo đức nhà giáo ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong thái nhà giáo .

Tiêu chí 1.

Đạo đức nhà giáo

Đạt : Thực hiện trang nghiêm những lao lý về đạo đức nhà giáo Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / Tóm lại của những đợt thanh tra, kiểm tra ( nếu có ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ghi nhận về việc giáo viên thực thi trang nghiêm lao lý về đạo đức nhà giáo, không vi phạm lao lý dạy thêm, học thêm … ; hoặc bản kiểm điểm cá thể có xác nhận của chi bộ nhà trường / bản nhận xét đảng viên hai chiều có xác nhận của chi bộ nơi cư trú ghi nhận giáo viên có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt ( nếu là đảng viên ) ; hoặc biên bản họp cha mẹ học viên ghi nhận giáo viên trang nghiêm, đối xử đúng mực so với học viên .
Khá : Có ý thức tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / bản kiểm điểm cá thể có xác nhận của chi bộ nhà trường / bản nhận xét đảng viên hai chiều có xác nhận của chi bộ nơi cư trú ( nếu là đảng viên ) ghi nhận giáo viên thực thi trang nghiêm lao lý về đạo đức nhà giáo, không vi phạm lao lý dạy thêm, học thêm và có niềm tin tự học, tự rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo ; hoặc công văn cử giáo viên / quyết định hành động phân công / hình ảnh giáo viên xuống tận những thôn, bản, nhà học viên để động viên cha mẹ học viên cho những em đến trường .
Tốt : Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) ghi nhận giáo viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm ; hoặc đạt thương hiệu chiến sĩ thi đua ( nếu có ) ;- Thư cảm ơn, khen ngợi của cha mẹ học viên / đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / những tổ chức triển khai cá thể phản ảnh tích cực về giáo viên có phẩm chất đạo đức mẫu mực ; hoặc giáo viên báo cáo giải trình chuyên đề / quan điểm trao đổi, bàn luận trong nhóm trình độ / tổ trình độ / nhà trường về những kinh nghiệm tay nghề trong rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức ; hoặc hình ảnh, tấm gương giáo viên cùng nhà trường vượt qua những khó khăn vất vả ( do thiên tai, bão lũ … ) để triển khai tiềm năng và kế hoạch dạy học .

Tiêu chí 2.

Phong cách nhà giáo

Đạt : Có tác phong và phương pháp thao tác tương thích với việc làm của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông – Không mặc phục trang hoặc có lời nói phản cảm, không làm những việc vi phạm đạo đức nhà giáo ;- Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / hiệu quả thực thi nề nếp ra vào lớp, quá trình triển khai việc làm … ghi nhận giáo viên có tác phong, phong thái thao tác tương thích với việc làm dạy học, giáo dục .
Khá : Có ý thức tự rèn luyện tạo phong thái nhà giáo mẫu mực ; ảnh hưởng tác động tốt đến học viên – Không mặc phục trang hoặc có lời nói phản cảm, không làm những việc vi phạm đạo đức nhà giáo ;- Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / cha mẹ học viên / hiệu quả triển khai nề nếp ra vào lớp, quá trình triển khai việc làm … ghi nhận giáo viên có tác phong, phong thái thao tác tương thích với việc làm dạy học, giáo dục và có ý thức rèn luyện, phấn đấu kiến thiết xây dựng tác phong thao tác mẫu mực, khoa học, tác động ảnh hưởng tích cực tới học viên lớp dạy học / chủ nhiệm ; hoặc hiệu quả học tập, rèn luyện của học viên lớp dạy / chủ nhiệm có sự tân tiến .
Tốt : Là tấm gương mẫu mực về phong thái nhà giáo ; tác động ảnh hưởng tốt và tương hỗ đồng nghiệp hình thành phong thái nhà giáo – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) ghi nhận giáo viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm ; hoặc đạt thương hiệu chiến sĩ thi đua ;- Giấy khen / biên bản họp / quan điểm ghi nhận của đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / cha mẹ học viên về việc giáo viên có phong thái mẫu mực trong triển khai trách nhiệm dạy học, giáo dục ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên lớp dạy / chủ nhiệm có sự văn minh / vượt tiềm năng đề ra ; hoặc giáo viên có quan điểm san sẻ tại buổi họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường về kinh nghiệm tay nghề, giải pháp, phương pháp tạo dựng phong thái nhà giáo tương thích tình hình thực tiễn của nhà trường, địa phương và pháp luật của ngành .

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Nắm vững trình độ và thành thạo nhiệm vụ ; liên tục update, nâng cao năng lượng trình độ và nhiệm vụ cung ứng nhu yếu thay đổi giáo dục

Tiêu chí

3: Phát triển chuyên môn bản thân

Đạt : Đạt chuẩn trình độ giảng dạy và triển khai xong không thiếu những khóa đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức trình độ theo pháp luật ; có kế hoạch tiếp tục học tập, tu dưỡng tăng trưởng trình độ bản thân – Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo và giảng dạy so với từng cấp học theo pháp luật ;- Các văn bằng / chứng từ / giấy ghi nhận / giấy xác nhận hoàn thành xong kế hoạch tu dưỡng tiếp tục theo lao lý .
Khá : Chủ động điều tra và nghiên cứu, update kịp thời nhu yếu thay đổi về kỹ năng và kiến thức trình độ ; vận dụng phát minh sáng tạo, tương thích những hình thức, chiêu thức và lựa chọn nội dung học tập, tu dưỡng, nâng cao năng lượng trình độ của bản thân – Bằng tốt nghiệp chuyên ngành huấn luyện và đào tạo so với từng cấp học và những văn bằng / chứng từ / giấy ghi nhận / giấy xác nhận hiệu quả tu dưỡng tiếp tục theo lao lý ;- Kế hoạch cá thể hàng năm về tu dưỡng liên tục biểu lộ được việc vận dụng phát minh sáng tạo, tương thích với những hình thức, giải pháp lựa chọn nội dung học tập, tu dưỡng .
Tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp và san sẻ kinh nghiệm tay nghề về tăng trưởng trình độ của bản thân nhằm mục đích phân phối nhu yếu thay đổi giáo dục – Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo và giảng dạy so với từng cấp học và những văn bằng / chứng từ / giấy ghi nhận / giấy xác nhận hiệu quả tu dưỡng tiếp tục theo lao lý / kế hoạch cá thể hằng năm về tu dưỡng liên tục biểu lộ được việc vận dụng phát minh sáng tạo, tương thích với những hình thức, giải pháp lựa chọn nội dung học tập, tu dưỡng ;- Biên bản dự giờ chuyên đề / quan điểm trao đổi / yêu cầu / giải pháp / giải pháp / ý tưởng sáng tạo tiến hành thực thi trách nhiệm và tăng trưởng trình độ trong nhà trường / theo nhu yếu của phòng GDĐT / SởGDĐT được ghi nhận .

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Đạt : Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục – Bản kế hoạch dạy học và giáo dục được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua ;- Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / sổ ghi đầu bài, sổ báo giảng … / biên bản kiểm tra của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu ghi nhận việc triển khai dạy học và giáo dục theo đúng kế hoạch .
Khá : Chủ động kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của nhà trường và địa phương – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / sổ ghi đầu bài, sổ báo giảng … / biên bản kiểm tra của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu ghi nhận việc kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch / có giải pháp / giải pháp thay đổi, phát minh sáng tạo, kiểm soát và điều chỉnh thực thi việc làm theo kế hoạch dạy học và giáo dục tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn địa phương ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên lớp được phân công giảng dạy / chủ nhiệm có sự văn minh trong năm học .
Tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp trong việc thiết kế xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục – Bản kế hoạch dạy học và giáo dục được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua và hiệu quả học tập, rèn luyện của học viên lớp được phân công giảng dạy / chủ nhiệm có sự tân tiến rõ ràng / vượt tiềm năng đề ra trong năm học ;- Biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ( hoặc quan điểm ghi nhận từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ) ghi nhận về việc giáo viên có quan điểm trao đổi, hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp, đề xuất kiến nghị giải pháp thiết kế xây dựng, thực thi hiệu suất cao kế hoạch dạy học, giáo dục ; hoặc giáo viên thực thi báo cáo giải trình chuyên đề / có quan điểm san sẻ, hướng dẫn phương pháp, giải pháp thiết kế xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục tương thích với nhu yếu môn học, kế hoạch của nhà trường và tương thích với tình hình học tập, rèn luyện của học viên .

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

Đạt : Áp dụng được những giải pháp dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, năng lượng cho học viên – Bản kế hoạch dạy học và giáo dục biểu lộ rõ tiềm năng, nội dung, nhu yếu, giải pháp dạy học và giáo dục được vận dụng nhằm mục đích tăng trưởng phẩm chất, năng lượng cho học viên được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua ;- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại trung bình ( đạt ) trở lên / biên bản hoạt động và sinh hoạt trình độ / hoạt động và sinh hoạt chuyên đề, mong đó ghi nhận giáo viên vận dụng được những giải pháp dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, năng lượng cho học viên .
Khá : Chủ động update, vận dụng linh động và hiệu suất cao những chiêu thức dạy học và giáo dục cung ứng nhu yếu thay đổi, tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn – Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại khá trở lên / quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / cha mẹ học viên, trong đó ghi nhận giáo viên đã vận dụng linh động và hiệu suất cao những chiêu thức dạy học, giáo dục phân phối nhu yếu thay đổi, tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn của lớp, của nhà trường ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên được phân công giảng dạy / chủ nhiệm có sự văn minh .
Tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp về kỹ năng và kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm tay nghề vận dụng những chiêu thức dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên – Phiếu dự giờ được đánh giá và loại tốt ( giỏi ), trong đó ghi nhận giáo viên đã vận dụng hiệu suất cao những chiêu thức dạy học, giáo dục phân phối nhu yếu thay đổi, tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn của lớp học, của nhà trường ;- Kết quả học tập của học viên được phân công giảng dạy / chủ nhiệm có sự tân tiến rõ ràng / vượt tiềm năng đề ra ;- Biên bản những cuộc họp / hoạt động và sinh hoạt trình độ ghi nhận việc giáo viên có trao đổi, đàm đạo, san sẻ kinh nghiệm tay nghề, hướng dẫn vận dụng những chiêu thức dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên ; hoặc báo cáo giải trình chuyên đề về giải pháp / giải pháp tương quan đến thay đổi chiêu thức dạy học được nhà trường / phòng GDĐT / SởGDĐT xác nhận ; hoặc bằng khen / giấy khen giáo viên dạy giỏi .

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Đạt : Sử dụng những chiêu thức kiểm tra đánh giá hiệu quả học tập và sự văn minh của học viên – Bản kế hoạch dạy học và giáo dục biểu lộ rõ tiềm năng, nội dung, nhu yếu, giải pháp kiểm tra đánh giá được sử dụng bảo vệ vì sự tân tiến của học viên và theo đúng lao lý được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua ;- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại trung bình ( đạt ) trong đó ghi nhận việc sử dụng những chiêu thức kiểm tra đánh giá học viên theo đúng pháp luật .
Khá : Chủ động update, vận dụng phát minh sáng tạo những hình thức, giải pháp, công cụ kiểm tra đánh giá theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên – Phiếu dự giờ đánh giá và xếp loại khá trở lên / quan điểm ghi nhận, đánh giá của đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu, trong đó biểu lộ được rõ việc vận dụng phát minh sáng tạo những hình thức, giải pháp, công cụ kiểm tra đánh giá theo đúng pháp luật và theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên được phân công giảng dạy / chủ nhiệm có sự tân tiến .
Tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề tiến hành hiệu suất cao việc kiểm tra đánh giá hiệu quả học tập và sự tân tiến của học viên – Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại mức tốt ( giỏi ) ;- Kết quả học tập cuối năm của học viên có sự tân tiến rõ ràng / vượt tiềm năng đề ra ; hoặc biên bản họp cha mẹ học viên ghi nhận hiệu quả văn minh của học viên trong học tập và rèn luyện ;- Giáo viên có quan điểm / báo cáo giải trình yêu cầu, trình làng, san sẻ những hình thức, giải pháp, công cụ kiểm tra đánh giá trong nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường .

Tiêu chí 7:

Tư vấn và tương hỗ học viên

Đạt : Hiểu những đối tượng người dùng học viên và nắm vững pháp luật về công tác làm việc tư vấn và tương hỗ học viên ; triển khai lồng ghép hoạt động giải trí tư vấn, tương hỗ học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục – Bản kế hoạch dạy học và giáo dục biểu lộ được lồng ghép nội dung, giải pháp, hình thức tư vấn, tương hỗ tương thích với học viên, có ảnh hưởng tác động tích cực tới học viên trong hoạt động giải trí học tập, rèn luyện được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua ;- Phiếu dự giờ / tiết hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp / tiết chuyên đề / tiết hoạt động và sinh hoạt lớp được đánh giá và xếp loại trung bình ( đạt ) trở lên, trong đó ghi nhận thực thi giải pháp được vận dụng tương thích với đối tượng người dùng học viên .
Khá : Thực hiện hiệu suất cao những giải pháp tư vấn và tương hỗ tương thích với từng đối tượng người tiêu dùng học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục – Phiếu dự giờ / tiết hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp / tiết hoạt động và sinh hoạt lớp được xếp loại khá trở lên hoặc biên bản họp cha mẹ học viên trong đó ghi nhận giáo viên triển khai được những giải pháp tư vấn và tương hỗ tương thích với từng đối tượng người dùng học viên ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên có sự văn minh và hiệu quả học tập, rèn luyện học viên hòa nhập có sự văn minh ( nếu có ) ; hoặc tác dụng hoạt động học viên dân tộc thiểu số đến lớp ( nếu có ) .
Tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề tiến hành hiệu suất cao hoạt động giải trí tư vấn và tương hỗ học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục – Phiếu dự giờ / tiết dạy chuyên đề / tiết hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp / tiết hoạt động và sinh hoạt lớp được đánh giá và xếp loại tốt ( giỏi ) trong đó ghi nhận hiệu quả triển khai được những giải pháp tư vấn và tương hỗ tương thích với từng đối tượng người tiêu dùng học viên ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên có sự tân tiến rõ ràng vượt tiềm năng và hiệu quả học tập, rèn luyện của học viên hòa nhập có sự tân tiến ( nếu có ), hoặc tác dụng hoạt động học viên dân tộc thiểu số đến lớp ( nếu có ) ;- Ý kiến trao đổi / báo cáo giải trình chuyên đề / hạng mục đề tài, ý tưởng sáng tạo giáo viên có tham gia trong đó có yêu cầu những giải pháp tư vấn tâm lí, tư vấn hướng nghiệp, tương hỗ học viên được thực thi có hiệu suất cao được nhà trường, cơ quan quản trị cấp trên xác nhận ; hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ghi nhận giáo viên có quan điểm trao đổi, đề xuất kiến nghị, san sẻ kinh nghiệm tay nghề duy trì sĩ số / hoạt động học viên dân tộc thiểu, vùng khó khăn vất vả đến lớp .

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Thực hiện kiến thiết xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, dân chủ, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường .

Tiêu chí 8.

Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường

Đạt : Thực hiện rất đầy đủ nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường theo pháp luật Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) có ghi nhận giáo viên thực thi đúng quy tắc ứng xử của viên chức và ý thức hợp tác với đồng nghiệp ; hoặc biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / cấp hên ghi nhận việc giáo viên tham gia thực thi đúng nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường .
Khá : Đề xuất giải pháp triển khai hiệu suất cao nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường theo pháp luật ; có giải pháp giải quyết và xử lý kịp thời, hiệu suất cao những vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử trong lớp học và nhà trường trong khoanh vùng phạm vi đảm nhiệm ( nếu có ) – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ghi nhận giáo viên triển khai vừa đủ và có đề xuất kiến nghị giải pháp / giải pháp thực thi hiệu suất cao nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử trong lớp học và nhà trường theo lao lý ;- Giáo viên có quan điểm trao đổi / san sẻ / báo cáo giải trình chuyên đề về vận dụng kịp thời những giải pháp phòng, chống những vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử trong lớp học và nhà trường ( nếu có ) .
Tốt : Là tấm gương mẫu mực, san sẻ kinh nghiệm tay nghề trong việc thiết kế xây dựng thiên nhiên và môi trường văn hóa truyền thống lành mạnh trong nhà trường – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ghi nhận giáo viên thực thi tốt quy tắc ứng xử và có ý thức hợp tác với đồng nghiệp ;- Biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / cha mẹ học viên / Giấy khen / Bằng khen ghi nhận giáo viên triển khai tốt việc thiết kế xây dựng thiên nhiên và môi trường văn hóa truyền thống lành mạnh trong lớp và trong nhà trường ; hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / quan điểm phản hồi / biên bản họp cha mẹ học viên ghi nhận giáo viên mẫu mực / đi đầu trong việc kiến thiết xây dựng thiên nhiên và môi trường văn hóa truyền thống lành mạnh trong nhà trường .

Tiêu chí 9.

Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

Đạt : Thực hiện khá đầy đủ những lao lý về quyền dân chủ trong nhà trường, tổ chức triển khai học viên triển khai quyền dân chủ trong nhà trường Biên bản họp nhóm trình độ / tổchuyên môn / hội đồng nhà trường hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ghi nhận giáo viên triển khai rất đầy đủ quy định dân chủ trong nhà trường ; hoặc bản kế hoạch dạy học và giáo dục / biên bản họp cha mẹ học viên trong đó có bộc lộ được việc thực thi khá đầy đủ những pháp luật, những giải pháp công minh, dân chủ trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục .
Khá : Đề xuất giải pháp phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên hoặc người giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường ; phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, xử lí kịp thời những trường hợp vi phạm quy định dân chủ của học viên ( nếu có ) – Bản kế hoạch thực thi quyền dân chủ trong nhà trường, trong đó biểu lộ được giải pháp phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, đồng nghiệp và sự phối hợp với cha mẹ học viên trong thực thi trách nhiệm năm học ; hoặc biên bản họp hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên có đề xuất kiến nghị giải pháp phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên và đồng nghiệp trong thực thi trách nhiệm năm học ;- Biên bản họp cha mẹ học viên / quan điểm của đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ghi nhận giáo viên đã phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, xử lí kịp thời những trường hợp vi phạm quy định dân chủ của học viên ( nếu có ) .
Tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp trong việc thực thi và phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên hoặc người giám hộ và đồng nghiệp – Biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ghi nhận giáo viên thực thi đúng lao lý về quyền dân chủ và đạt được hiệu suất cao trong việc hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp và phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên và đồng nghiệp ; hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / kế hoạch triển khai quyền chủ trong nhà trường, trong đó biểu lộ được giải pháp phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, của đồng nghiệp và cha mẹ học viên trong thực thi trách nhiệm năm học ;- Báo cáo chuyên đề / quan điểm san sẻ của giáo viên trong nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường về việc hướng dẫn, san sẻ, trao đổi những kinh nghiệm tay nghề trong việc triển khai và phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên và đồng nghiệp .

Tiêu chí 10.

Thực hiện và thiết kế xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường

Đạt : Thực hiện không thiếu những pháp luật của nhà trường về trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường – Bản kế hoạch dạy học và giáo dục bộc lộ được nội dung giáo dục, kiến thiết xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường ; hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / biên bản họp cha mẹ học viên ghi nhận giáo viên thực thi khá đầy đủ những lao lý về thiết kế xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên lớp dạy / chủ nhiệm đạt tiềm năng đề ra / không để xảy ra đấm đá bạo lực học đường .
Khá : Đề xuất giải pháp thiết kế xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ; phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, xử lí kịp thời những trường hợp vi phạm lao lý về trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ( nếu có ) – Biên bản hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / biên bản họp cha mẹ học viên / sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( số liên lạc điện tử, … ) ghi nhận giáo viên triển khai đúng pháp luật, yêu cầu giải pháp và kịp thời phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học viên và những tổ chức triển khai tương quan trong việc kiến thiết xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên lớp dạy / chủ nhiệm có sự tân tiến và không để xảy ra vấn đề đấm đá bạo lực học đường ;- Biên bản họp cha mẹ học viên ghi nhận việc giáo viên đã phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, xử lí kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật về trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ( nếu có ) .
Tốt : Là nổi bật tiên tiến và phát triển về thực thi và kiến thiết xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề kiến thiết xây dựng và triển khai trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường – Biên bản họp cha mẹ học viên / quan điểm của đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ghi nhận giáo viên triển khai tốt trách nhiệm kiến thiết xây dựng và thực thi trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ;- Báo cáo chuyên đề / bài viết / quan điểm trao đổi, luận bàn trong nhóm trình độ / tổ trình độ / nhà trường về kinh nghiệm tay nghề / giải pháp thực thi tốt việc kiến thiết xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường và san sẻ kinh nghiệm tay nghề thiết kế xây dựng và thực thi trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ;- Kết quả học tập và rèn luyện của học viên có sự tân tiến rõ ràng / vượt tiềm năng đề ra và không để xảy ra vấn đề đấm đá bạo lực học đường .

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tham gia tổ chức triển khai và thực thi những hoạt động giải trí thiết kế xây dựng và tăng trưởng mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên

Tiêu chí 11.Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

Đạt : Thực hiện không thiếu những pháp luật hiện hành so với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan – Sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( sốliên lạc điện tử, … ), sổ ghi đầu bài, giấy mời … ghi nhận được sự trao đổi tiếp tục về tình hình học tập, rèn luyện của học viên ;- Biên bản họp cha mẹ học viên / sổ chủ nhiệm ( nếu làm công tác làm việc chủ nhiệm lớp ) trong đó ghi nhận giáo viên tôn trọng quyền của cha mẹ học viên trong việc phối hợp thực thi trách nhiệm dạy học, giáo dục ; hoặc kế hoạch dạy học và giáo dục trong đó biểu lộ được sự phối hợp với cha mẹ học viên ; hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên thực thi đúng lao lý trong việc hợp tác với cha mẹ học viên và những bên tương quan .
Khá : Tạo dựng mối quan hệ lành mạnh, tin yêu với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan – Biên bản họp cha mẹ học viên ghi nhận sự tin yêu, tôn trọng so với giáo viên ;- Kết quả học tập và tác dụng triển khai những trào lưu / hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp, trong đó có ghi nhận sự phối hợp, tham gia của cha mẹ học viên ; hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên đã tạo dựng mối quan hệ lành mạnh, tin yêu với cha mẹ học viên và những bên tương quan .
Tốt : Đề xuất với nhà trường những giải pháp tăng cường sự phối hợp ngặt nghèo với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan . – Biên bản họp cha mẹ học viên / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ghi nhận việc giáo viên được cha mẹ học viên và những bên tương quan tin yêu, tôn trọng và có yêu cầu được những giải pháp tăng cường sự phối hợp ngặt nghèo với cha mẹ học viên và những bên tương quan ;- Ý kiến trao đổi / yêu cầu / báo cáo giải trình chuyên đề / sáng tạo độc đáo / bài viết về những giải pháp tăng cường sự phối hợp với cha mẹ học viên và những bên tương quan ; hoặc biên bản họp cha mẹ học viên / hình ảnh ghi nhận việc phối hợp ngặt nghèo giữa giáo viên với cha mẹ học viên và những bên tương quan .

Tiêu chí 12.Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

Đạt : Cung cấp rất đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học viên ở trên lớp ; thông tin về chương trình, kế hoạch dạy học môn học cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên có tương quan ; tiếp đón thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên có tương quan về tình hình học tập, rèn luyện của học viên – Sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( số liên lạc điện tử, … ), sổ ghi đầu bài, giấy mời … / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / cha mẹ học viên ghi nhận sự trao đổi thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học viên và thông tin không thiếu chương trình, kế hoạch dạy học môn học / kế hoạch dạy học, những hoạt động giải trí giáo dục, thời khóa biểu … được thông tin tới cha mẹ học viên và những bên có tương quan ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên đạt được tiềm năng đề ra .
Khá : Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan trong việc triển khai những giải pháp hướng dẫn, tương hỗ và động viên học viên học tập, thực thi chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giải trí giáo dục – Sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( số liên lạc điện tử, … ), sổ ghi đầu bài, giấy mời … / biên bản họp nhóm trình độ / nhóm trình độ / hội đồng nhà trường / cha mẹ học viên ghi nhận giáo viên dữ thế chủ động, kịp thời trao đổi thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học viên và phối hợp thực thi những giải pháp hướng dẫn, tương hỗ và động viên học viên học tập, triển khai chương trình, kế hoạch dạy học môn học / kế hoạch dạy học ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên có sự tân tiến .
Tốt : Giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan về quy trình học tập, rèn luyện và thực thi chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giải trí giáo dục của học viên – Biên bản họp cha mẹ học viên / báo cáo giải trình / thông tin phản hồi từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu ghi nhận việc giáo viên đã xử lý kịp thời thông tin phản hồi của cha mẹ học viên và những bên tương quan về quy trình học tập, rèn luyện và triển khai chương trình, kế hoạch dạy học môn học / kế hoạch dạy học ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên có sự văn minh rõ ràng / vượt tiềm năng đề ra ; không để xẩy ra đấm đá bạo lực học đường .

Tiêu chí 13.Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Đạt : Tham gia tổ chức triển khai, cung ứng thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan ; đảm nhiệm thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan về đạo đức, lối sống của học viên – Sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( sổ liên lạc điện tử, … ), thông tin … / biên bản họp cha mẹ học viên / nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ghi nhận sự trao đổi thông tin với cha mẹ học viên và những bên tương quan về nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường, về tình hình rèn luyện, giáo dục đạo đức, lối sống của học viên ở trên lớp, tại mái ấm gia đình ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên / hiệu quả thi đua của lớp đạt tiềm năng đề ra / không có học viên vi phạm lao lý trong học tập, rèn luyện .
Khá : Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan trong thực thi giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên – Sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( sổ liên lạc điện tử, … ) / giấy mời / thông tin … / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / cha mẹ học viên ghi nhận giáo viên dữ thế chủ động, kịp thời trao đổi thông tin về tình hình rèn luyện, giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên ; hoặc hình ảnh phản ánh có sự trao đổi, phối hợp, tham gia của đồng nghiệp, cha mẹ học viên trong những hoạt động giải trí giáo dục đạo đức, lối sống trải qua hoạt động giải trí học tập, giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giải trí thưởng thức, hướng nghiệp ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên có sự văn minh / hiệu quả thi đua của lớp có sự tân tiến và không có học viên vi phạm lao lý trong học tập, rèn luyện .
Tốt : Giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan về giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên – Sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( sổ liên lạc điện tử, … ) / giấy mời / thông tin … / quan điểm ghi nhận từ cha mẹ học viên hoặc những bên có tương quan / quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên dữ thế chủ động, kịp thời xử lý thông tin phản hồi từ cha mẹ học viên và những bên tương quan về tình hình rèn luyện, giáo dục đạo đức, lối sống của học viên ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên có sự tân tiến rõ ràng / vượt tiềm năng đề ra, không có học viên vi phạm pháp luật trong học tập, rèn luyện .

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học và giáo dục

Tiêu chí 14:Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

Đạt : Có thể sử dụng được những từ ngữ tiếp xúc đơn thuần bằng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng được những từ ngữ tiếp xúc đơn thuần bằng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa ; hoặc có chứng từ ngoại ngữ đạt mức 1/6 theo khung năng lượng ngoại ngữ dành cho Nước Ta hoặc những chứng từ tương tự về ngoại ngữ do những đơn vị chức năng có thẩm quyền cấp ( so với giáo viên tiểu học ) ; Chứng chỉ ngoại ngữ đạt mức 2/6 theo khung năng lượng ngoại ngữ dành cho Nước Ta hoặc những chứng từ tương tự về ngoại ngữ, tiếng dân tộc bản địa do những đơn vị chức năng có thẩm quyền cấp ( so với giáo viên THCS, trung học phổ thông ) .
Khá : Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn thuần, quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn thuần, quen thuộc tương quan đến hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc biết ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa Ý kiến ghi nhận, xác nhận của tổ, nhóm trình độ hoặc BGH, đồng nghiệp hoặc cấp trên về việc giáo viên hoàn toàn có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn thuần, quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn thuần, quen thuộc tương quan đến hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ( trong đó ưu tiên tiếng Anh ) hoặc biết ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa ; hoặc có chứng từ ngoại ngữ đạt mức 2/6 theo khung năng lượng ngoại ngữ dành cho Nước Ta hoặc những chứng từ tương tự về ngoại ngữ, tiếng dân tộc bản địa do những đơn vị chức năng có thẩm quyền cấp ; hoặc phiếu dự giờ ghi nhận có tài liệu tìm hiểu thêm bằng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa trong quy trình dạy học hoặc có liên hệ, hoặc lý giải những từ, sự vật hiện tượng kỳ lạ bằng ngoại ngữ, tiếng dân tộc bản địa .
Tốt : Có thể viết và trình diễn đoạn văn đơn thuần về những chủ đề quen thuộc trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa – Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên hoàn toàn có thể viết và trình diễn đoạn văn đơn thuần về những chủ đề quen thuộc trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ( ưu tiên tiếng Anh ) ; hoặc có chứng từ trình độ mức 3/6 theo khung năng lượng ngoại ngữ dành cho Nước Ta ( so với giáo viên trung học cơsở, trung học phổ thông, trình độ mức 2/6 theo khung năng lượng ngoại ngữ dành cho Nước Ta ( so với giáo viên tiểu học ) ; hoặc kế hoạch dạy học ( hoặc báo cáo giải trình chuyên đề trình độ, hoặc tiết dạy ) trong đó có tài liệu tìm hiểu thêm bằng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc những chứng từ tương tự về ngoại ngữ do những đơn vị chức năng có thẩm quyền cấp .

Tiêu chí 15.Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Đạt : Sử dụng được những ứng dụng ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục và quản trị học viên theo lao lý ; triển khai xong những khóa đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin và những thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục theo qui định Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về trình độ tin học đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ; hoặc chứng từ hợp lệ xác nhận trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo pháp luật tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ tin tức và Truyền thông ; hoặc kế hoạch và tác dụng thực thi kế hoạch dạy học, công tác làm việc hàng năm có tích hợp ứng dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học và công tác làm việc quản lí học viên .
Khá : ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ; update và sử dụng hiệu suất cao những ứng dụng ; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục – Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về trình độ tin học đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ( hoặc chứng từ hợp lệ xác nhận trình độ tin học đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo lao lý tại thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ tin tức và Truyền thông ) ;- Phiếu dự giờ / phiếu dự tiết chuyên đề / hiệu quả sử dụng ứng dụng quản trị học viên / biên bản hoạt động và sinh hoạt trình độ ghi nhận việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi tiết dạy ; hoặc list những bài giảng, tài nguyên dạy học được số hóa / list những ứng dụng được giáo viên update và ứng dụng trong dạy học, giáo dục hàng năm .
Tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp nâng cao năng lượng ứng dụng công nghệ thông tin ; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục – Biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ghi nhận trình độ, kiến thức và kỹ năng thiết kế xây dựng bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục ;- Báo cáo những / tiết dạy chuyên đề / tiết dạy mẫu / bài viết / quan điểm trao đổi, hướng dẫn san sẻ kinh nghiệm tay nghề nâng cao năng lượng ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục .

———————————————————–

PHÒNG GD-ĐT. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG. Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

, ngày tháng năm 20

THỐNG KÊ MINH CHỨNG CHUẨN GIÁO VIÊN THCS

NĂM HỌC ..-..

Họ và tên:

Đơn vị công tác: .

Thực hiện kế hoạch năm học 20-20 của trườngThực hiện Thông tư số 30/2009 / TT BGD&ĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc đánh giá GV THCS theo chuẩn nghề nghiệp .Nhằm xác lập hồ sơ làm dẫn chứng cho việc đánh giá chuẩn GV THCS năm học 20-20. Nay tôi thiết lập hạng mục những vật chứng của bản thân theo chuẩn nghề nghiệp GV THCS đơn cử như sau :

I/ TIÊU CHUẨN 1: PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

1) Tiêu chí 1: Phẩm chất chính trị

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 1.01.01 ] Bản tự nhận xét, đánh giá xếp loại cuối năm của GV ( có nội dung về phẩm chất chính trị ) . Hồ sơ đánh giá công chức hàng năm .
2 [ 1.01.02 ] Biên bản nhận xét, đánh giá hàng năm của hợp đồng thi đua, tập thể sư phạm nhà trường so với giáo viên . Sổ biên bản thi đua ; Biên bản họp HĐSP
3 [ 1.01.03 ] Phiếu nhận xét, đánh giá của GV trong tổ( Phiếu đánh giá công chức hàng năm theo QĐ 06/2006 / QĐ BNV ) Phiếu biểu quyết – lưu HS đánh giá công chức hàng năm .
4 [ 1.01.04 ] Chứng nhận mái ấm gia đình văn hóa truyền thống Hồ sơ cá thể .

2. Tiêu chí 2. Đạo đức nghề nghiệp

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 1.01.01 ] Bản tự nhận xét, đánh giá xếp loại cuối năm của GV ( có nội dung về đạo đức nghề nghiệp ) . Hồ sơ đánh giá công chức hàng năm .
2 [ 1.01.02 ] Biên bản nhận xét, đánh giá hàng năm của hợp đồng thi đua, tập thể sư phạm nhà trường so với giáo viên . Sổ biên bản thi đua ; Biên bản họp HĐSP
3 [ 1.01.03 ] Phiếu nhận xét, đánh giá của GV trong tổ( Phiếu đánh giá công chức hàng năm theo QĐ 06/2006 / QĐ BNV ) Phiếu biểu quyết – lưu HS đánh giá công chức hàng năm .
4 [ 1.02.01 ] Biên bản họp Ban ĐDCMHS( Không phản ánh gì đến đạo đức nghề nghiệp của bản thân ) Sổ BB họp Ban ĐDCMHS ( lưu Trường )

3. Tiêu chí 3. Ứng xử với học sinh

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 1.01.01 ] Bản tự nhận xét, đánh giá xếp loại cuối năm của GV ( có nội dung về ứng xử với học viên ) . Hồ sơ đánh giá công chức hàng năm .
2 [ 1.01.02 ] Biên bản nhận xét, đánh giá hàng năm của hợp đồng thi đua, tập thể sư phạm nhà trường so với giáo viên . Sổ biên bản thi đua ; Biên bản họp HĐSP
3 [ 1.01.03 ] Phiếu nhận xét, đánh giá của GV trong tổ( Phiếu đánh giá công chức hàng năm theo QĐ 06/2006 / QĐ BNV ) Phiếu biểu quyết – lưu HS đánh giá công chức hàng năm .
4 [ 1.02.01 ] Biên bản họp Ban ĐDCMHS( Không phản ánh gì việc vi phạm nhân cách với học viên ) Sổ BB họp Ban ĐDCMHS ( lưu Trường )

4. Tiêu chí 4. Ứng xử với đồng nghiệp

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 1.01.01 ] Bản tự nhận xét, đánh giá xếp loại cuối năm của GV ( có nội dung về cách ứng xử với đồng nghiệp ) . Hồ sơ đánh giá công chức hàng năm .
2 [ 1.01.02 ] Biên bản nhận xét, đánh giá hàng năm của hợp đồng thi đua, tập thể sư phạm nhà trường so với giáo viên . Sổ biên bản thi đua ; Biên bản họp HĐSP
3 [ 1.01.03 ] Phiếu nhận xét, đánh giá của GV trong tổ( Phiếu đánh giá công chức hàng năm theo QĐ 06/2006 / QĐ BNV ) Phiếu biểu quyết – lưu HS đánh giá công chức hàng năm .

5. Tiêu chí 5. Lối sống tác phong

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 1.01.01 ] Bản tự nhận xét, đánh giá xếp loại cuối năm của GV ( có nội dung về lối sống, tác phong ) . Hồ sơ đánh giá công chức hàng năm .
2 [ 1.01.02 ] Biên bản nhận xét, đánh giá hàng năm của hợp đồng thi đua, tập thể sư phạm nhà trường so với giáo viên . Sổ biên bản thi đua ; Biên bản họp HĐSP
3 [ 1.01.03 ] Phiếu nhận xét, đánh giá của GV trong tổ( Phiếu đánh giá công chức hàng năm theo QĐ 06/2006 / QĐ BNV ) Phiếu biểu quyết – lưu HS đánh giá công chức hàng năm .

II/ TIÊU CHUẨN 2: NĂNG LỰC TÌM HIỂU ĐỐI TƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC.

1. Tiêu chí 6: Tìm hiểu đối tượng giáo dục

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 2.06.01 ] Sổ kế hoạch bộ môn ( có nội dung về tình hình học viên, những thuận tiện, khó khăn vất vả, giải pháp giảng dạy của bản thân ) Hồ sơ cá thể
2 [ 2.06.02 ] Báo cáo ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm tay nghề trong năm học ( có nội dung khảo sát tình hình học tập của học viên ) . Hồ sơ thi đua Trường

7. Tiêu chí 7: Tìm hiểu môi trường giáo dục

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 2.06.01 ] Sổ kế hoạch bộ môn ( có nội dung về những yếu tố chung về vị trí, nhu yếu về môn học đang giảng dạy ( môn Ngữ văn ), những thuận tiện, khó khăn vất vả trong giảng dạy bộ môn trong điều kiện kèm theo nhà trường ) . Hồ sơ cá thể
2 [ 2.06.02 ] Báo cáo ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm tay nghề trong năm học ( có nội dung khảo sát tình hình chung của nhà trường, học viên ) . Hồ sơ thi đua Trường

III/ TIÊU CHUẨN 3: NĂNG LỰC DẠY HỌC.

1. Tiêu chí 8: Xây dựng kế hoạch dạy học.

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 2.06.01 ] Sổ kế hoạch bộ môn ( có nội dung về giảng dạy bộ môn Ngữ văn của bản thân ) Hồ sơ cá thể
2 [ 2.06.02 ] Báo cáo sáng tạo độc đáo kinh nghiệm tay nghề trong năm học ( có nội dung về xu thế dạy học ) . Hồ sơ thi đua Trường
3 [ 3.08.01 ] Giáo án Hồ sơ cá thể

2. Tiêu chí 9: Đảm bảo kiến thức môn học.

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 3.08.01 ] Giáo án Hồ sơ cá thể

3. Tiêu chí 10: Đảm bảo chương trình môn học.

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 3.08.01 ] Giáo án Hồ sơ cá thể
2 [ 3.10.01 ] Lịch báo giảng Hồ sơ cá thể

4. Tiêu chí 11: Vận dụng các phương pháp dạy học.

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 2.06.01 ] Sổ kế hoạch bộ môn ( có nội dung về giải pháp giảng dạy bộ môn Ngữ văn của bản thân ) Hồ sơ cá thể
2 [ 2.06.02 ] Báo cáo sáng tạo độc đáo kinh nghiệm tay nghề trong năm học ( có nội dung về chiêu thức dạy học sử dụng mạng lưới hệ thống câu hỏi tích hợp trong môn Ngữ văn ) . Hồ sơ thi đua Trường
3 [ 3.08.01 ] Giáo án Hồ sơ cá thể

5. Tiêu chí 12: Sử dụng các phương tiện dạy học.

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 2.06.01 ] Sổ kế hoạch bộ môn ( có nội dung về phương tiện đi lại dạy học ) Hồ sơ cá thể
2 [ 3.08.01 ] Giáo án Hồ sơ cá thể
3 [ 3.12.01 ] Lịch báo vật dụng dạy học Hồ sơ phòng TB
4 [ 3.12.02 ] Giấy CN đạt hiệu quả thi Tự làm và sử dụng vật dụng dạy học cấp trường, cấp huyện Hồ sơ cá thể

6. Tiêu chí 13: Xây dựng môi trường học tập.

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 1.01.01 ] Bản tự nhận xét, đánh giá xếp loại cuối năm của GV ( có nội dung về việc tạo môi trường học tập ) . Hồ sơ đánh giá công chức hàng năm .

7. Tiêu chí 14: Quản lý hồ sơ dạy học.

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 3.14.01 ] Bộ hồ sơ cá thể ( Kế hoạch bộ môn ; giáo án ; Lịch báo giảng : sổ điểm ; sổ dự giờ ; Sổ tích góp trình độ ; kế hoạch cá thể, ) Hồ sơ cá thể
2 [ 3.14.02 ] Biên bản kiểm tra hồ sơ cá thể của CM trường . Hồ sơ CM trường

8. Tiêu chí 15: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 3.15.01 ] Sổ điểm cá thể Hồ sơ cá thể
2 [ 3.15.02 ] Đề cương ôn tập môn Ngữ văn . Hồ sơ tổ CM XH
3 [ 3.15.03 ] Ngân hàng đề kiểm tra 1-2 tiết ( môn Ngữ văn ) Hồ sơ tổ CM XH
4 [ 3.15.04 ] Thống kê hiệu quả giảng dạy của cá thể Hồ sơ cá thể

IV/ TIÊU CHUẨN 4: NĂNG LỰC GIÁO DỤC.

1. Tiêu chí 16: Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục.

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 2.06.01 ] Sổ kế hoạch bộ môn . Hồ sơ cá thể
2 [ 2.06.02 ] Sáng kiến kinh nghiệm tay nghề trong năm học ( có nội dung về khuynh hướng dạy học ) . Hồ sơ thi đua Trường
3 [ 2.16.01 ] Kế hoạch cá thể . Hồ sơ cá thể

2. Tiêu chí 17: Giáo dục qua môn học.

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 2.06.01 ] Sổ kế hoạch bộ môn . Hồ sơ cá thể
2 [ 3.08.01 ] Giáo án Hồ sơ cá thể
3 [ 4.17.01 ] Kế hoạch cá thể . Hồ sơ cá thể

3. Tiêu chí 18: Giáo dục qua các hoạt động giáo dục.

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 2.16.01 ] Kế hoạch cá thể . Hồ sơ cá thể
2 [ 2.18.01 ] Các quyết định hành động, list có tên bản thân ( tham gia những hoạt động giải trí của trường ) Văn thư

4. Tiêu chí 19: Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng.

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 4.16.01 ] Kế hoạch cá thể . Hồ sơ cá thể

5. Tiêu chí 20: Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục.

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 2.06.01 ] Sổ kế hoạch bộ môn . Hồ sơ cá thể
2 [ 3.08.01 ] Giáo án Hồ sơ cá thể
3 [ 3.14.02 ] Biên bản kiểm tra hồ sơ cá thể của CM trường . Hồ sơ CM trường

6. Tiêu chí 21: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh.

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 1.01.01 ] Bản tự nhận xét, đánh giá xếp loại cuối năm của GV ( có nội dung về tham gia đánh gái tác dụng rèn luyện đạo đức của học viên ) . Hồ sơ đánh giá công chức hàng năm .

V/ TIÊU CHUẨN 5: NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI.

1. Tiêu chí 22: Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng.

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 1.01.01 ] Bản tự nhận xét, đánh giá xếp loại cuối năm của GV ( có nội dung về việc phối hợp ngặt nghèo với cha mẹ, địa phương tronng việc giáo dục học viên ) . Hồ sơ đánh giá công chức hàng năm .

2. Tiêu chí 23: Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 1.01.01 ] Bản tự nhận xét, đánh giá xếp loại cuối năm của GV ( có nội dung về việc tham gia tốt những hoạt động giải trí chính trị, xã hội, thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm công dan bầu cử ) . Hồ sơ đánh giá công chức hàng năm .

VI/ TIÊU CHUẨN 6: NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP.

Tiêu chí 24: Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện.

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 4.16.01 ] Kế hoạch cá thể . Hồ sơ cá thể
2 [ 6.24.01 ] Sổ tự tu dưỡng liên tục . Hồ sơ cá thể .
3 [ 6.24.02 ] Bằng TN Đại học Sư phạm Ngữ văn Hồ sơ công chức

Tiêu chí 25: Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục.

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Nguồn minh chứng

1 [ 6.25.01 ] Kế hoạch hoạt động giải trí tổ trình độ . Hồ sơ tổ trình độ
2

[6.25.02]

Biên bản hoạt động và sinh hoạt tổ trình độ ( có nội dung giải đáp những yếu tố phát sinh, những quan điểm của những thành viên trong tổ ) . Hồ sơ tổ trình độ

Người lập minh chứng

 • Minh chứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên thcs này được áp dụng từ năm học 2009-2010.
 • Từng giáo viên phải có bộ minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp gv thcs này. Khi tự đánh giá từng yêu cầu phải đọc lại từng tiêu chí và ghi điểm đạt được vào tiêu chí tương ứng
 • Giáo viên nghiên cứu thêm công văn số 616/BGDĐT, ngày 05/2/2010 về Hướng dẫn đánh giá, xếp loại GVTH theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT để hiểu rõ hơn nguồn minh chứng chuẩn giáo viên thcs.

You may also like

Để lại bình luận