ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG VÀ CHUẨN NGHỀ …

Bởi tronbokienthuc

Mẫu của giáo viên: Chuẩn giáo viên

I. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ:

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên của trường .

 II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng : nội dung đánh giá được pháp luật tại những Điều 4, 5, 6, 7, 8 Thông tư số 14/2018 / TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành pháp luật chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông .2. Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông : nội dung đánh giá được lao lý tại những Điều 4, 5, 6, 7, 8 Thông tư số 20/2018 / TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành lao lý chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông .

III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ:

  1. Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông:

Căn cứ Thông tư số 14/2018 / TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành pháp luật chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông kèm theo Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông .

Quy trình đánh giá và xếp loại đánh giá theo Điều 10 của quy định cần lưu ý:

* Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông báo gồm 5 tiêu chuẩn – 18 tiêu chuẩn, trong đó chú ý quan tâm những tiêu chuẩn quan trọng gồm 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Nếu 1 trong những tiêu chuẩn quan trọng hoặc 1/3 tiêu chuẩn không đạt thì chưa đạt chuẩn hiệu trưởng .* Đánh giá Hiệu trưởng / phó Hiệu trưởng theo Công văn số 4529 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông có 2 phụ lục :- Phụ lục 1 : Ví dụ dẫn chứng những tiêu chuẩn .- Phụ lục 2 : Gồm 4 biểu mẫu :Bước 1 : Hiệu trưởng tự đánh giá theo biểu mẫu 1 trên địa thế căn cứ vật chứng ở phụ lục 1 .Bước 2 : Lấy quan điểm giáo viên theo mẫu 2 .

Bước 3: Công đoàn tổng hợp theo biểu mẫu 3.

Bước 4 : Đóng cuốn hồ sơ đánh giá riêng Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng ( gồm biểu mẫu 1, 3 và 4 ), gửi cùng phụ lục 1A và 3A về Phòng Giáo dục và Đào tạo .

2. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông:

Căn cứ Thông tư số 20/2018 / TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành lao lý chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông kèm theo Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông .

Quy trình đánh giá và xếp loại đánh giá theo Điều 10 của quy định cần lưu ý:

* Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông báo gồm 5 tiêu chuẩn – 15 tiêu chuẩn, trong đó quan tâm những tiêu chuẩn quan trọng gồm 3, 4, 5, 6, 7 thuộc Điều 5 tiêu chuẩn 2. Nếu 1 trong 15 tiêu chuẩn không đạt thì xếp loại giáo viên chưa đạt chuẩn nghề nghiệp .* Đánh giá giáo viên theo Công văn số 4530 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có 2 phụ lục :- Phụ lục 1 : Ví dụ vật chứng những tiêu chuẩn .- Phụ lục 2 : Gồm 4 biểu mẫu :Bước 1 : Giáo viên tự đánh giá theo biểu mẫu 1 trên địa thế căn cứ dẫn chứng ở phụ lục 1. ( GV tải mẫu tại đây )Bước 2 : Đồng nghiệp đánh giá giáo viên theo biểu mẫu 2 ( Tổ trình độ – Một người đánh giá những giáo viên còn lại trong tổ )

Bước 3: Tổng hợp tổ chuyên môn theo biểu mẫu 3.

Bước 4 : Hiệu trưởng đánh giá và tổng hợp list toàn trường theo biểu mẫu 4Bước 5 : Báo cáo về Phòng GDĐT phụ lục 1B và bảng tổng hợp đánh giá theo biểu mẫu 4 .Trên đây là hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Đền nghị những bộ phận có tương quan tiến hành thực thi và nộp hồ sơ về văn phòng nhà trường chậm nhất là ngày 15/5/2020 để nhà trường tổng hợp nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo .

You may also like

Để lại bình luận