Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác của viên chức

Bởi tronbokienthuc
Mẫu Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, khu vui chơi giải trí công viên chức được dùng trong những đơn vị chức năng nhà nước, doanh nghiệp để từ đó có những hình thức kỷ luật, khen thưởng hài hòa và hợp lý cho từng cá thể. Tải không lấy phí mẫu bản tự nhận xét đánh giá nhân viên cấp dưới để hoàn toàn có thể tự đánh giá bản thân, nhận xét về tác dụng tu dưỡng rèn luyện cũng như quan điểm nhận xét của Thủ trưởng đơn vị chức năng. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể và tải về mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức tại đây .

Mục Lục Bài Viết

Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức 2021

1. Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ có vai trò gì?

Thứ nhất : Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ giúp cán bộ tự mình đánh giá, nhìn nhận chính quy trình thao tác của bản thân mình, thành thật với những khuyết điểm của bản thân và từ đó tìm ra giải pháp để khắc phục thực trạng .Mỗi cán bộ sẽ phải tự phê bình, nhận xét, kiểm điểm về chính mình trong quy trình công tác làm việc, triển khai những việc làm được giao, đồng thời là lối sống đạo đức, phẩm chất của mình .

Cán bộ đều là những người đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản, là lực lượng nòng cốt của đất nước, là chủ thể quản lý, chỉ đạo các công việc tại đơn vị công tác do vậy mà cần phải trung thực, trong sạch để tạo dựng lòng tin với nhân dân, trung thành với ý tưởng của Đảng, của nhà nước Việt Nam.

Do đó, mỗi người cán bộ cần phải tự kiểm điểm, đưa ra đánh giá, từ đó sẽ nhìn nhận được những khuyết điểm trong quy trình công tác làm việc để tìm ra giải pháp tương thích nhất giúp cho việc làm được xử lý thuận tiện và thành công xuất sắc nhất hoàn toàn có thể .Thứ hai : Việc tự phê bình và đánh giá cán bộ sẽ góp thêm phần to lắm nhằm mục đích nâng cao niềm tin cũng như là năng lượng chỉ huy, quản trị của cán bộ .Cơ quan, tổ chức triển khai trực tiếp quản trị cán bộ sẽ từ những nhận xét đánh giá đó để đề ra những phương hướng, kế hoạch và giao trách nhiệm tương thích với năng lượng cũng như là trình độ trình độ của từng cán bộ .

2. Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức

1. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

– Thực hiện theo lao lý tại Điều 3 đến Điều 15 Nghị định số 90/2020 / NĐ-CP, ngày 13 tháng 8 năm 2020 của nhà nước về đánh giá, xếp loại, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ;

2. Các mức xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Căn cứ vào hiệu quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động được phân loại theo 01 trong 04 mức tương ứng với số điểm như sau :+ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm : Từ 90 – 100 điểm, trong đó không có tiêu chuẩn đánh giá nào tổng điểm đánh giá 0 điểm ( trừ tiêu chuẩn về đề án, đề tài, sáng tạo độc đáo … ) và tổng điểm của tiêu chuẩn về tác dụng thực thi trách nhiệm được giao phải đạt từ 63 điểm trở lên ;Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động số lượng cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động được xếp loại Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm không vượt quá 20 % số được xếp loại Hoàn thành tốt trách nhiệm tương ứng với từng chức vụ ( so với những đơn vị chức năng có dưới 05 người xếp loại Hoàn thành tốt trách nhiệm thì chọn 01 người xếp loại Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm nếu đủ điều kiện kèm theo ) .+ Hoàn thành tốt trách nhiệm : Từ 75 – 89 điểm, trong đó không có tiêu chuẩn đánh giá nào tổng điểm đánh giá 0 điểm ( trừ tiêu chuẩn đánh giá về đề án, đề tài, ý tưởng sáng tạo … ) và tổng điểm của tiêu chuẩn về hiệu quả thực thi trách nhiệm được giao phải đạt từ 50 điểm trở lên ;+ Hoàn thành trách nhiệm : Từ 50 – 74 điểm ;+ Không hoàn thành xong trách nhiệm : Dưới 50 điểm hoặc tổng điểm của tiêu chuẩn về tác dụng thực thi trách nhiệm được giao đạt dưới 30 điểm .- Căn cứ vào từng tiêu chuẩn và cả Bộ tiêu chuẩn đánh giá, người tham gia tự xác lập mức điểm chấm và thực thi chấm điểm, nhưng số điểm chấm chỉ được làm lẻ đến 0,5 điểm và không được cao hơn mức điểm chuẩn ( điểm tối đa ) của tiêu chuẩn đánh giá .- Tổng điểm đánh giá của từng hội nghị là điểm trung bình cộng của từng phiếu chấm điểm hợp lệ thu về cho từng tiêu chuẩn đánh giá và cho cả Bộ tiêu chuẩn đánh giá. Tổng điểm đánh giá của những hội nghị là điểm trung bình cộng của tổng điểm đánh giá từng hội nghị .- Trường hợp tổng điểm cá thể tự chấm khác với tổng điểm đánh giá của từng hội nghị và tổng điểm đánh giá của những hội nghị, thì lấy điểm trung bình cộng của tổng điểm đánh giá của những Hội nghị và tổng điểm cá thể tự chấm để làm cơ sở xem xét xếp loại .Trường hợp tổng điểm cá thể tự chấm ở mức điểm cao hơn mức xếp loại cá thể tự nhận, thì lấy mức xếp loại cá thể tự nhận lamg cơ sở để xem xét xếp loại .

3. Mẫu bảng nhận xét đánh giá cán bộ mới nhất số 1

Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–***——–

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 20…

Họ và tên : ………………………………….Chức danh nghề nghiệp : ……………………………..Đơn vị công tác làm việc : ……………………………..Hạng chức vụ nghề nghiệp : .. Bậc : .. Hệ số lương :

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả triển khai việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồnglàm việc đã ký kết :2. Việc thực thi lao lý về đạo đức nghề nghiệp :3. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm, thái độ ship hàng công ty, ý thức hợp tác với đồng nghiệp và việc thực thi quy tắc ứng xử của cán bộ :4. Việc triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm khác của cán bộ :

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực chỉ huy, quản trị, quản lý và điều hành và tổ chức triển khai triển khai trách nhiệm :6. Kết quả hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm :

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm :2. Phân loại đánh giá( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau ; Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm )Ngày …. tháng …. năm 20 …

Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc :2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp quản trị viên chức :Ngày …. tháng …. năm 20 …

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm :2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức 🙁 Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm )Ngày …. tháng …. năm 20 …

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

4. Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Họ và tên cán bộ, công chức, viên chức : …………………………….. Mã số : …………………….Chức vụ : …………………………………………………. Ngạch bậc lương : ……………………………Đơn vị công tác làm việc : …………………………………………………………………………………………….

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

1. Chấp hành chủ trương, pháp lý của Nhà nước :…………………………………………………………………………………………………………………..2. Kết quả công tác làm việc theo chức trách nhiệm vụ được phân công( Ngoài việc tự nhận xét về tác dụng công tác làm việc theo chức trách, trách nhiệm được phân công, cán bộ, công chức, viên chức là chỉ huy, quản trị cần tự nhận xét về năng lượng chỉ huy, quản trị ; hiệu quả hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được giao chỉ huy, quản trị ; năng lượng tập hợp, đoàn kết quần chúng )…………………………………………………………………………………………………………………..3. Tinh thần kỷ luật :………………………………………………………………………………………………………………….4. Tinh thần phối hợp trong công tác làm việc :………………………………………………………………………………………………………………….5. Tính trung thực trong công tác làm việc :………………………………………………………………………………………………………………….6. Lối sống đạo đức :………………………………………………………………………………………………………………….7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ :…………………………………………………………………………………………………………………8. Tinh thần và thái độ Giao hàng nhân dân :………………………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

a ) Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ;b ) Hoàn thành trách nhiệm ;c ) Không hoàn thành xong trách nhiệm .Ngày ….. tháng ….. năm ……

Người tự nhận xét

( Ký tên )

II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

( Ghi tóm tắt quan điểm nhận xét, đánh giá của tập thể ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

( Phần này do Thủ trưởng trực tiếp ghi ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

STT

Nội dung

Xếp loại

Ghi chú

1Chấp hành chủ trương pháp lý của Nhà nước2Kết quả công tác làm việc3Tinh thần kỷ luật4Tinh thần phối hợp trong công tác làm việc5Tính trung thực trong công tác làm việc6Lối sống đạo đức7Tinh thần học tập nâng cao trình độ8Tinh thần thái độ ship hàng nhân dân9Năng lực, chỉ huy quản trị

Kết luận: ………………………………………………………………………

Ngày….. tháng…. năm….
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

( Ký tên, ghi rõ họ tên )

5. Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức số 3

PHÒNG DG&ĐT HUYỆN …………

TRƯỜNG ……………………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm : …………Họ và tên : ………………………………………………………………………………………………..Chức danh nghề nghiệp : ………………………………………………………………………………Đơn vị công tác làm việc : ………………………………………………………………………………………..Hạng chức vụ nghề nghiệp : ……………………. Bậc : ……………….. Hệ số lương : …….

I. Tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện của viên chức.

1. Kết quả triển khai việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2. Việc triển khai lao lý về đạo đức nghề nghiệp ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm, thái độ Giao hàng nhân dân, niềm tin hợp tác với đồng nghiệp và việc thực thi quy tắc ứng xử của viên chức ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4. Việc thực hiễn nghĩa vụ và trách nhiệm khác của viên chức………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực chỉ huy, quản trị, điều hành quản lý và tổ chức triển khai triển khai trách nhiệm ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6. Kết quả hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Tự đánh giá, phân loại của viên chức

1. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm- Ưu điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- Nhược điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Phân loại đánh giá: …………………………………………………………………………………………………., ngày…..tháng…..năm……Viên chức tự đánh giá

III. Ý kiến của tập thể đơn vị và lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức.

1. Ý kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp quản trị viên chức :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………, ngày……..tháng……….năm……..Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức của cấp có thẩm quyền.

1. Nhận xét ưu, nhược điểm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức 🙁 Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm, triển khai xong tốt trách nhiệm, triển khai xong trách nhiệm, không triển khai xong trách nhiệm )

………………………………………………………………………………………………………………………….., ngày…..tháng…..năm……Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

——————

6. Hướng dẫn viết bản tự nhận xét đánh giá cán bộ

Trong phần tự nhận xét, cá thể cán bộ cần nêu ra được những điểm mạnh, điểm yếu trong quy trình thực thi những việc làm được cấp trên giao mà bản thân đã hoàn thành xong, nhưng ưu điểm tương quan đến những yếu tố khác như :+ Về tư tưởng chính trị : Vì đứng trong hàng ngũ của Đảng nên cán bộ phải là người có nhận thức rõ ràng về lý tưởng của Đảng, lối số đạo đức, chính trị, những yếu tố tương quan đến ý thức kỷ luật, tác phong thao tácĐới với tư tưởng chính trị : Cán bộ cần nêu về những ưu điểm trong việc nhận thức lý luận của Đảng cộng sản Nước Ta và chủ nghĩa Mác Lê-nin .Tác phong, nề nếp thao tác : đây chính là phần sẽ đánh giá trực tiếp trong quy trình thao tác của cán bộ. Không chỉ tự đánh giá về hiệu quả thao tác mà cán bộ cần phải đưa ra những đánh giá trong quy trình thao tác, thái độ và nhận thực khi triển khai trách nhiệm được giao .Về tính trung thực : Đây là phẩm chất quan trọng cần có so với mọi cán bộ, vì họ đều là những người sẽ thay mặt đại diện nhân nhân dân để triển khai 1 số ít quyền hạn nhất định, phải trung thực trong quy trình thao tác, công tác làm việc .Đối với ý thức thao tác, kỹ năng và kiến thức là vô hạn, những cán bộ phải luôn tự mình dữ thế chủ động tìm tòi, học hỏi những kỹ năng và kiến thức mới để kịp thời chớp lấy được thời đại, việc này giúp cho quy trình xử lý việc làm được thuận tiện hơn .Các cán bộ tự mình đưa ra đánh giá về ý thức học hỏi, nâng cao trình độ của chính bản thân mình .Cuối cùng là niềm tin và thái độ Giao hàng nhân dân. Cán bộ là người sẽ xử lý những việc làm hành chính cho nhân dân, phải luôn bộc lộ thái độ thân thiện, xử lý nhanh gọn những yếu tố cho người dân .

Do đó, tự bản thân cán bộ đưa ra nhận xét cho chính thái độ của mình, mức độ nhiệt tình trong việc giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của người dân.

Lưu ý, những cán bộ khi tự mình nhận xét, đánh giá về mình thì cần phải bảo vệ tính trung thực, không được cung ứng những gì không có thật hay chỉ viết những điều tốt về bản thân mình .Thông qua bản tự nhận xét, đánh giá này mà cấp trên sẽ đánh giá về quy trình công tác làm việc của cán bộ, từ đó tìm ra được những phương hướng hoặc phân công trách nhiệm được đúng chuẩn nhất hoàn toàn có thể .Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé .

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận