Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Bởi tronbokienthuc

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

Số: 30/2014/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

TP. Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm năm trước

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

Căn cứ Nghị định số 36/2012 / NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của nhà nước lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ, cơ quan ngang Bộ ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008 / NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của nhà nước về pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;
Căn cứ Nghị định số 75/2006 / NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Giáo dục ; Nghị định số 31/2011 / NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định số 75/2006 / NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật Giáo dục ; Nghị định số 07/2013 / NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của nhà nước về việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011 / NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 75/2006 / NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Giáo dục ;
Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo Tiểu học ,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư phát hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học .

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 Nơi nhận:
– Ban Tuyên giáo TƯ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Hội đồng Quốc gia GD và PTNL;
– Kiểm toán nhà nước;
– Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

QUY ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 08 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này pháp luật về đánh giá học sinh tiểu học gồm có : nội dung và phương pháp đánh giá, sử dụng tác dụng đánh giá .
2. Văn bản này vận dụng so với trường tiểu học ; lớp tiểu học trong trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học và trường chuyên biệt ; cơ sở giáo dục khác triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ; tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoạt động giải trí giáo dục tiểu học .

Điều 2. Đánh giá học sinh tiểu học

Đánh giá học sinh tiểu học nêu trong Quy định này là những hoạt động giải trí quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quy trình học tập, rèn luyện của học sinh ; tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh ; nhận xét định tính hoặc định lượng về hiệu quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và tăng trưởng một số ít năng lượng, phẩm chất của học sinh tiểu học .

Điều 3. Mục đích đánh giá

1. Giúp giáo viên kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi giải pháp, hình thức tổ chức triển khai hoạt động giải trí dạy học, hoạt động giải trí thưởng thức ngay trong quy trình và kết thúc mỗi quy trình tiến độ dạy học, giáo dục ; kịp thời phát hiện những nỗ lực, văn minh của học sinh để động viên, khuyến khích và phát hiện những khó khăn vất vả chưa thể tự vượt qua của học sinh để hướng dẫn, trợ giúp ; đưa ra nhận định và đánh giá đúng những ưu điểm điển hình nổi bật và những hạn chế của mỗi học sinh để có giải pháp kịp thời nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động giải trí học tập, rèn luyện của học sinh ; góp thêm phần triển khai tiềm năng giáo dục tiểu học .
2. Giúp học sinh có năng lực tự đánh giá, tham gia đánh giá ; tự học, tự kiểm soát và điều chỉnh cách học ; tiếp xúc, hợp tác ; có hứng thú học tập và rèn luyện để tân tiến .
3. Giúp cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ ( sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh ) tham gia đánh giá quy trình và tác dụng học tập, rèn luyện, quy trình hình thành và tăng trưởng năng lượng, phẩm chất của con trẻ mình ; tích cực hợp tác với nhà trường trong những hoạt động giải trí giáo dục học sinh .
4. Giúp cán bộ quản lí giáo dục những cấp kịp thời chỉ huy những hoạt động giải trí giáo dục, thay đổi chiêu thức dạy học, giải pháp đánh giá nhằm mục đích đạt hiệu suất cao giáo dục .

Điều 4. Nguyên tắc đánh giá

1. Đánh giá vì sự văn minh của học sinh ; coi trọng việc động viên, khuyến khích tính tích cực và vượt khó trong học tập, rèn luyện của học sinh ; giúp học sinh phát huy toàn bộ năng lực ; bảo vệ kịp thời, công minh, khách quan .
2. Đánh giá tổng lực học sinh trải qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kỹ năng và kiến thức, kĩ năng và 1 số ít biểu lộ năng lượng, phẩm chất của học sinh theo tiềm năng giáo dục tiểu học .
3. Kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất .
4. Đánh giá sự văn minh của học sinh, không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực đè nén cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh .

Chương II

NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

Điều 5. Nội dung đánh giá

1. Đánh giá quy trình học tập, sự văn minh và tác dụng học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng từng môn học và hoạt động giải trí giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học .
2. Đánh giá sự hình thành và tăng trưởng một số ít năng lượng của học sinh :
a ) Tự phục vụ, tự quản ;
b ) Giao tiếp, hợp tác ;
c ) Tự học và xử lý yếu tố .
3. Đánh giá sự hình thành và tăng trưởng một số ít phẩm chất của học sinh :
a ) Chăm học, chăm làm ; tích cực tham gia hoạt động giải trí giáo dục ;
b ) Tự tin, tự trọng, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ;
c ) Trung thực, kỉ luật, đoàn kết ;
d ) Yêu mái ấm gia đình, bạn và những người khác ; yêu trường, lớp, quê nhà, quốc gia .

Điều 6. Đánh giá thường xuyên

1. Đánh giá tiếp tục là đánh giá trong quy trình học tập, rèn luyện, của học sinh, được triển khai theo tiến trình nội dung của những môn học và những hoạt động giải trí giáo dục khác, trong đó gồm có cả quy trình vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng ở nhà trường, mái ấm gia đình và hội đồng .
2. Trong đánh giá tiếp tục, giáo viên ghi những nhận xét đáng chú ý quan tâm nhất vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục, những tác dụng học sinh đã đạt được hoặc chưa đạt được ; giải pháp đơn cử giúp học sinh vượt qua khó khăn vất vả để hoàn thành xong trách nhiệm ; những biểu lộ đơn cử về sự hình thành và tăng trưởng năng lượng, phẩm chất của học sinh ; những điều cần đặc biệt quan trọng chú ý quan tâm để giúp cho quy trình theo dõi, giáo dục so với cá thể, nhóm học sinh trong học tập, rèn luyện .

Điều 7. Đánh giá thường xuyên hoạt động học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng từng môn học, hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

1. Tham gia đánh giá liên tục gồm : giáo viên, học sinh ( tự đánh giá và nhận xét, góp ý bạn qua hoạt động giải trí của nhóm, lớp ) ; khuyến khích sự tham gia đánh giá của cha mẹ học sinh .
2. Giáo viên đánh giá :
a ) Trong quy trình dạy học, địa thế căn cứ vào đặc thù và tiềm năng của bài học kinh nghiệm, của mỗi hoạt động giải trí mà học sinh phải thực thi trong bài học kinh nghiệm, giáo viên thực thi một số ít việc như sau :
– Quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra quy trình và từng tác dụng triển khai trách nhiệm của học sinh, nhóm học sinh theo tiến trình dạy học ;
– Nhận xét bằng lời nói trực tiếp với học sinh hoặc viết nhận xét vào phiếu, vở của học sinh về những hiệu quả đã làm được hoặc chưa làm được ; mức độ hiểu biết và năng lượng vận dụng kỹ năng và kiến thức ; mức độ thành thạo những thao tác, kĩ năng thiết yếu, tương thích với nhu yếu của bài học kinh nghiệm, hoạt động giải trí của học sinh ;
– Quan tâm tiến trình hoàn thành xong từng trách nhiệm của học sinh ; vận dụng giải pháp đơn cử để kịp thời giúp sức học sinh vượt qua khó khăn vất vả. Do năng lượng của học sinh không đồng đều nên hoàn toàn có thể gật đầu sự khác nhau về thời hạn, mức độ hoàn thành xong trách nhiệm ;
b ) Hàng tuần, giáo viên quan tâm đến những học sinh có trách nhiệm chưa hoàn thành xong ; trợ giúp kịp thời để học sinh biết cách triển khai xong ;
c ) Hàng tháng, giáo viên ghi nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục về mức độ hoàn thành xong nội dung học tập từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục khác ; dự kiến và vận dụng giải pháp đơn cử, riêng không liên quan gì đến nhau trợ giúp kịp thời so với những học sinh chưa hoàn thành xong nội dung học tập môn học, hoạt động giải trí giáo dục khác trong tháng ;
d ) Khi nhận xét, giáo viên cần đặc biệt quan trọng chăm sóc động viên, khuyến khích, biểu dương, khen ngợi kịp thời so với từng thành tích, văn minh giúp học sinh tự tin vươn lên ;
đ ) Không dùng điểm số để đánh giá liên tục .
3. Học sinh tự đánh giá và tham gia nhận xét, góp ý bạn, nhóm bạn :
a ) Học sinh tự đánh giá ngay trong quy trình hoặc sau khi thực thi từng trách nhiệm học tập, hoạt động giải trí giáo dục khác, báo cáo giải trình tác dụng với giáo viên ;
b ) Học sinh tham gia nhận xét, góp ý bạn, nhóm bạn ngay trong quy trình triển khai những trách nhiệm học tập môn học, hoạt động giải trí giáo dục ; bàn luận, hướng dẫn, giúp sức bạn hoàn thành xong trách nhiệm .
4. Cha mẹ học sinh tham gia đánh giá :
Cha mẹ học sinh được khuyến khích phối hợp với giáo viên và nhà trường động viên, trợ giúp học sinh học tập, rèn luyện ; được giáo viên hướng dẫn phương pháp quan sát, động viên những hoạt động giải trí của học sinh hoặc cùng học sinh tham gia những hoạt động giải trí ; trao đổi với giáo viên những nhận xét, đánh giá học sinh bằng những hình thức tương thích, thuận tiện nhất như lời nói, viết thư .

Điều 8. Đánh giá thường xuyên sự hình thành và phát triển năng lực của học sinh

1. Các năng lượng của học sinh được hình thành và tăng trưởng trong quy trình học tập, rèn luyện, hoạt động giải trí thưởng thức đời sống trong và ngoài nhà trường. Giáo viên đánh giá mức độ hình thành và tăng trưởng một số ít năng lượng của học sinh trải qua những bộc lộ hoặc hành vi như sau :
a ) Tự phục vụ, tự quản : thực thi được một số ít việc Giao hàng cho hoạt động và sinh hoạt của bản thân như vệ sinh thân thể, ăn, mặc ; một số ít việc ship hàng cho học tập như chuẩn bị sẵn sàng vật dụng học tập ở lớp, ở nhà ; những việc theo nhu yếu của giáo viên, thao tác cá thể, thao tác theo sự phân công của nhóm, lớp ; sắp xếp thời hạn học tập, hoạt động và sinh hoạt ở nhà ; chấp hành nội quy lớp học ; nỗ lực tự triển khai xong việc làm ;
b ) Giao tiếp, hợp tác : mạnh dạn khi tiếp xúc ; trình diễn rõ ràng, ngắn gọn ; nói đúng nội dung cần trao đổi ; ngôn từ tương thích với thực trạng và đối tượng người dùng ; ứng xử thân thiện, san sẻ với mọi người ; lắng nghe người khác, biết tranh thủ sự đồng thuận ;
c ) Tự học và xử lý yếu tố : năng lực tự thực thi trách nhiệm học cá thể trên lớp, thao tác trong nhóm, lớp ; năng lực tự học có sự trợ giúp hoặc không cần giúp sức ; tự thực thi đúng trách nhiệm học tập ; san sẻ tác dụng học tập với bạn, với cả nhóm ; tự đánh giá hiệu quả học tập và báo cáo giải trình tác dụng trong nhóm hoặc với giáo viên ; tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời của bạn, giáo viên hoặc người khác ; vận dụng những điều đã học để xử lý trách nhiệm trong học tập, trong đời sống ; phát hiện những trường hợp mới tương quan tới bài học kinh nghiệm hoặc trong đời sống và tìm cách xử lý .

2. Hàng ngày, hàng tuần, giáo viên quan sát các biểu hiện trong các hoạt động của học sinh để nhận xét sự hình thành và phát triển năng lực; từ đó động viên, khích lệ, giúp học sinh khắc phục khó khăn, phát huy ưu điểm và các năng lực riêng, điều chỉnh hoạt động để tiến bộ.

Hàng tháng, giáo viên trải qua quy trình quan sát, quan điểm trao đổi với cha mẹ học sinh và những người khác ( nếu có ) để nhận xét học sinh, ghi vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục .

Điều 9. Đánh giá thường xuyên sự hình thành và phát triển phẩm chất của học sinh

1. Các phẩm chất của học sinh được hình thành và tăng trưởng trong quy trình học tập, rèn luyện, hoạt động giải trí thưởng thức đời sống trong và ngoài nhà trường. Giáo viên đánh giá mức độ hình thành và tăng trưởng một số ít phẩm chất của học sinh trải qua những biểu lộ hoặc hành vi như sau :
a ) Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giải trí giáo dục : đi học đều, đúng giờ ; liên tục trao đổi nội dung học tập, hoạt động giải trí giáo dục với bạn, thầy giáo, cô giáo và người khác ; chăm làm việc nhà trợ giúp cha mẹ ; tích cực tham gia những hoạt động giải trí, trào lưu học tập, lao động và hoạt động giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ, thể thao ở trường và ở địa phương ; tích cực tham gia và hoạt động những bạn cùng tham gia giữ gìn vệ sinh, làm đẹp trường học, nơi ở và nơi công cộng ;
b ) Tự tin, tự trọng, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm : mạnh dạn khi triển khai trách nhiệm học tập, trình diễn quan điểm cá thể ; nhận thao tác vừa sức mình ; tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những việc làm, không đổ lỗi cho người khác khi mình làm chưa đúng ; chuẩn bị sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai ;
c ) Trung thực, kỉ luật, đoàn kết : nói thật, nói đúng về vấn đề ; không nói dối, không nói sai về người khác ; tôn trọng lời hứa, giữ lời hứa ; triển khai tráng lệ lao lý về học tập ; không lấy những gì không phải của mình ; biết bảo vệ của công ; giúp sức, tôn trọng mọi người ; quý trọng người lao động ; nhường nhịn bạn ;
d ) Yêu mái ấm gia đình, bạn và những người khác ; yêu trường, lớp, quê nhà, quốc gia : chăm sóc chăm nom ông bà, cha mẹ, đồng đội ; kính trọng người lớn, biết ơn thầy giáo, cô giáo ; yêu thương, giúp sức bạn ; tích cực tham gia hoạt động giải trí tập thể, hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng trường, lớp ; bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường tự nhiên ; tự hào về người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình, thầy giáo, cô giáo, nhà trường và quê nhà ; thích tìm hiểu và khám phá về những địa điểm, nhân vật nổi tiếng ở địa phương .
2. Hàng ngày, hàng tuần, giáo viên quan sát những biểu lộ trong những hoạt động giải trí của học sinh để nhận xét sự hình thành và tăng trưởng phẩm chất ; từ đó động viên, khuyến khích, giúp học sinh khắc phục khó khăn vất vả, phát huy ưu điểm và những phẩm chất riêng, kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giải trí, ứng xử kịp thời để tân tiến .
Hàng tháng, giáo viên trải qua quy trình quan sát, quan điểm trao đổi với cha mẹ học sinh và những người khác ( nếu có ) để nhận xét học sinh, ghi vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục .

Điều 10. Đánh giá định kì kết quả học tập

1. Hiệu trưởng chỉ huy việc đánh giá định kì hiệu quả học tập, mức độ đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học vào cuối học kì I và cuối năm học so với những môn học : Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc bản địa bằng bài kiểm tra định kì .
2. Đề bài kiểm tra định kì tương thích chuẩn kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, gồm những câu hỏi, bài tập được phong cách thiết kế theo những mức độ nhận thức của học sinh :
a ) Mức 1 : học sinh phân biệt hoặc nhớ, nhắc lại đúng kiến thức và kỹ năng đã học ; diễn đạt đúng kiến thức và kỹ năng hoặc diễn đạt đúng kĩ năng đã học bằng ngôn từ theo cách của riêng mình và vận dụng trực tiếp kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã biết để xử lý những trường hợp, yếu tố trong học tập ;
b ) Mức 2 : học sinh liên kết, sắp xếp lại những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã học để xử lý trường hợp, yếu tố mới, tựa như trường hợp, yếu tố đã học ;
c ) Mức 3 : học sinh vận dụng những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng để xử lý những trường hợp, yếu tố mới, không giống với những trường hợp, yếu tố đã được hướng dẫn hay đưa ra những phản hồi hợp lý trước một trường hợp, yếu tố mới trong học tập hoặc trong đời sống .
3. Bài kiểm tra định kì được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế, cho điểm theo thang điểm 10 ( mười ), không cho điểm 0 ( không ) và điểm thập phân .

Điều 11. Tổng hợp đánh giá

1. Vào cuối học kì I và cuối năm học, hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm họp với những giáo viên dạy cùng lớp, trải qua nhận xét quy trình và tác dụng học tập, hoạt động giải trí giáo dục khác để tổng hợp đánh giá mức độ hình thành và tăng trưởng năng lượng, phẩm chất của từng học sinh về :
a ) Quá trình học tập từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục khác, những đặc thù điển hình nổi bật, sự tân tiến, hạn chế, mức độ triển khai xong trách nhiệm học tập theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng ; năng khiếu sở trường, hứng thú về từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục, xếp loại từng học sinh so với từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục thuộc một trong hai mức : Hoàn thành hoặc Chưa hoàn thành xong ;
b ) Mức độ hình thành và tăng trưởng năng lượng : những biểu lộ điển hình nổi bật của năng lượng, sự văn minh, mức độ hình thành và tăng trưởng theo từng nhóm năng lượng của học sinh ; góp ý với học sinh, khuyến nghị với nhà trường, cha mẹ học sinh ; xếp loại từng học sinh thuộc một trong hai mức : Đạt hoặc Chưa đạt ;
c ) Mức độ hình thành và tăng trưởng phẩm chất : những bộc lộ điển hình nổi bật của phẩm chất, sự tân tiến, mức độ hình thành và tăng trưởng theo từng nhóm phẩm chất của học sinh ; góp ý với học sinh, khuyến nghị với nhà trường, cha mẹ học sinh ; xếp loại từng học sinh thuộc một trong hai mức : Đạt hoặc Chưa đạt ;
d ) Các thành tích khác của học sinh được khen thưởng trong học kì, năm học .
2. Giáo viên chủ nhiệm ghi nhận xét, tác dụng tổng hợp đánh giá vào học bạ. Học bạ là hồ sơ ghi nhận mức độ triển khai xong chương trình và xác lập những trách nhiệm, những điều cần khắc phục, giúp sức so với từng học sinh khi mở màn vào học kì II hoặc năm học mới .

Điều 12. Đánh giá học sinh khuyết tật và học sinh học ở các lớp học linh hoạt

Dựa trên lao lý đánh giá học sinh tiểu học, việc đánh giá học sinh khuyết tật và học sinh học ở những lớp học linh động bảo vệ quyền được chăm nom và giáo dục so với tổng thể học sinh .
1. Đối với học sinh khuyết tật học theo phương pháp giáo dục hoà nhập, nếu năng lực của học sinh hoàn toàn có thể cung ứng được nhu yếu chương trình giáo dục chung thì được đánh giá như so với học sinh thông thường nhưng có giảm nhẹ nhu yếu về hiệu quả học tập. Những môn học hoặc hoạt động giải trí giáo dục mà học sinh không có năng lực phân phối nhu yếu chung thì được đánh giá theo nhu yếu của kế hoạch giáo dục cá thể .
2. Đối với học sinh khuyết tật học theo phương pháp giáo dục chuyên biệt, nếu năng lực của học sinh phân phối được nhu yếu chương trình giáo dục chuyên biệt thì được đánh giá theo lao lý dành cho giáo dục chuyên biệt. Những môn học hoặc hoạt động giải trí giáo dục mà học sinh không có năng lực phân phối nhu yếu giáo dục chuyên biệt thì được đánh giá theo nhu yếu của kế hoạch giáo dục cá thể .
3. Đánh giá học sinh học ở những lớp học linh động : giáo viên địa thế căn cứ vào nhận xét, đánh giá tiếp tục qua những buổi học tại lớp linh động và hiệu quả đánh giá định kì môn Toán, môn Tiếng Việt được triển khai theo pháp luật tại Điều 10 của Quy định này .

Điều 13. Hồ sơ đánh giá

1. Hồ sơ đánh giá là vật chứng cho quy trình học tập, rèn luyện và hiệu quả học tập của học sinh ; là thông tin để tăng cường sự phối hợp giáo dục học sinh giữa giáo viên, nhà trường với cha mẹ học sinh .
2. Hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm :
a ) Học bạ ;
b ) Sổ theo dõi chất lượng giáo dục ;
c ) Bài kiểm tra định kì cuối năm học ;
d ) Phiếu hoặc sổ liên lạc trao đổi quan điểm của cha mẹ học sinh ( nếu có ) ;
đ ) Giấy ghi nhận, giấy khen, xác nhận thành tích của học sinh trong năm học ( nếu có ) .

Chương III

SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Điều 14. Xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học

1. Xét hoàn thành xong chương trình lớp học :
a ) Học sinh được xác nhận triển khai xong chương trình lớp học phải đạt những điều kiện kèm theo sau :
– Đánh giá tiếp tục so với tổng thể những môn học, hoạt động giải trí giáo dục : Hoàn thành ;
– Đánh giá định kì cuối năm học những môn học theo lao lý : đạt điểm 5 ( năm ) trở lên ;
– Mức độ hình thành và tăng trưởng năng lượng : Đạt ;
– Mức độ hình thành và tăng trưởng phẩm chất : Đạt ;
b ) Đối với học sinh chưa hoàn thành xong chương trình lớp học : giáo viên lập kế hoạch, trực tiếp hướng dẫn, giúp sức từng học sinh ; đánh giá bổ trợ để xét Hoàn thành chương trình lớp học ;
c ) Đối với những học sinh đã được giáo viên trực tiếp hướng dẫn và giúp sức mà vẫn chưa đạt tối thiểu một trong những điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 1 Điều này : tùy theo mức độ chưa triển khai xong ở những môn học, hoạt động giải trí giáo dục, bài kiểm tra định kì, mức độ hình thành và tăng trưởng 1 số ít năng lượng, phẩm chất, giáo viên lập list báo cáo giải trình hiệu trưởng xét, quyết định hành động việc lên lớp hoặc ở lại lớp ;
d ) Kết quả xét hoàn thành xong chương trình lớp học được ghi vào học bạ .
2. Xét triển khai xong chương trình tiểu học :
Học sinh triển khai xong chương trình lớp 5 ( năm ) được xác nhận và ghi vào học bạ : Hoàn thành chương trình tiểu học .

Điều 15. Nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh

1. Nghiệm thu, chuyển giao chất lượng giáo dục học sinh nhằm mục đích bảo vệ tính khách quan của tác dụng đánh giá chất lượng học sinh cuối năm học hoặc cuối cấp học và bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm của giáo viên dạy lớp năm học trước và giáo viên nhận lớp ở năm học sau ; giúp giáo viên nhận lớp trong năm học tiếp theo có đủ thông tin thiết yếu về quy trình và hiệu quả học tập, mức độ hình thành và tăng trưởng năng lượng, phẩm chất của học sinh để có kế hoạch, giải pháp giáo dục hiệu suất cao .
2. Hiệu trưởng chỉ huy nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao chất lượng giáo dục học sinh như sau :
a ) Đối với học sinh lớp 1 ( một ), 2 ( hai ), 3 ( ba ), 4 ( bốn ), hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cùng dạy trong lớp và giáo viên sẽ nhận lớp vào năm học tiếp theo :
– Cùng ra đề kiểm tra định kì cuối năm học và cùng tham gia coi, chấm bài kiểm tra ;
– Bàn giao hồ sơ đánh giá học sinh theo lao lý tại khoản 1 Điều 13 của Quy định này ; trao đổi những nhận xét về những nét điển hình nổi bật hoặc hạn chế cần khắc phục về mức độ nhận thức, mức độ đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng môn học, hoạt động giải trí giáo dục, mức độ hình thành và tăng trưởng năng lượng, phẩm chất của học sinh ; ghi biên bản nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao chất lượng giáo dục học sinh ;
b ) Đối với học sinh khối lớp 5 ( năm ) :
– Hiệu trưởng chỉ huy tổ trình độ ra đề kiểm tra định kì cuối năm học chung cho cả khối ; tổ chức triển khai coi, chấm bài kiểm tra có sự tham gia của giáo viên trường trung học cơ sở sẽ nhận học sinh lớp 5 ( năm ) vào học lớp 6 ( sáu ). Trong quy trình thực thi, nếu có quan điểm chưa thống nhất thì hiệu trưởng xem xét, quyết định hành động và báo cáo giải trình phòng giáo dục và giảng dạy biết để theo dõi, chỉ huy ;
– Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm hoàn thành xong hồ sơ đánh giá học sinh, chuyển giao cho nhà trường .
3. Trưởng phòng giáo dục và giảng dạy chỉ huy những nhà trường trên địa phận tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch, nhận chuyển giao chất lượng giáo dục học sinh lớp 5 ( năm ) triển khai xong chương trình tiểu học lên lớp 6 ( sáu ) tương thích với điều kiện kèm theo của những nhà trường và địa phương .

Điều 16. Khen thưởng

1. Cuối học kì I và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh bình bầu những học sinh đạt thành tích điển hình nổi bật hay có văn minh vượt bậc về một trong ba nội dung đánh giá trở lên, đạt thành tích điển hình nổi bật trong những trào lưu thi đua hoặc thành tích đột xuất khác ; tìm hiểu thêm quan điểm cha mẹ học sinh ; tổng hợp và lập list đề xuất hiệu trưởng Tặng Kèm giấy khen hoặc đề xuất cấp trên khen thưởng .
2. Nội dung, số lượng học sinh được khen thưởng, tuyên dương do hiệu trưởng quyết định hành động .

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo

1. Giám đốc sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo chỉ huy những trưởng phòng giáo dục và giảng dạy tổ chức triển khai thực thi đánh giá học sinh tiểu học trên địa phận ; báo cáo giải trình hiệu quả thực thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo .
2. Trưởng phòng giáo dục và giảng dạy chỉ huy những hiệu trưởng tổ chức triển khai thực thi đánh giá học sinh tiểu học, nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao chất lượng giáo dục học sinh ; báo cáo giải trình hiệu quả triển khai về sở giáo dục và giảng dạy .

Điều 18. Trách nhiệm của hiệu trưởng

1. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tổ chức triển khai thực thi đánh giá học sinh ; báo cáo giải trình tác dụng thực thi về phòng giáo dục và huấn luyện và đào tạo .
2. Chỉ đạo thiết kế xây dựng và triển khai kế hoạch tu dưỡng, trợ giúp học sinh ; xét triển khai xong chương trình lớp học, cấp học ; xét lên lớp ; duyệt hiệu quả đánh giá học sinh cuối năm học ; quản lí học bạ trong thời hạn học sinh học ở trường ; chỉ huy nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao chất lượng giáo dục học sinh .
3. Tiếp nhận, giải quyết ý kiến vướng mắc, đề xuất của học sinh, cha mẹ học sinh về nhận xét, đánh giá, khen thưởng theo khoanh vùng phạm vi và quyền hạn của hiệu trưởng .
4. Hướng dẫn giáo viên sử dụng học bạ đang dùng của học sinh những lớp tuyển sinh từ trước khi Thông tư này có hiệu lực hiện hành để ghi nhận xét theo pháp luật tại Điều 11 của Quy định này hoặc dùng học bạ mới để thay thế sửa chữa trong những năm học sinh còn liên tục học tiểu học .

Điều 19. Trách nhiệm của giáo viên

1. Giáo viên chủ nhiệm :
a ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính trong việc đánh giá học sinh, chất lượng giáo dục học sinh trong lớp ; triển khai xong hồ sơ đánh giá học sinh theo lao lý ; thực thi nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao chất lượng giáo dục học sinh ;
b ) Lập kế hoạch, thực thi kế hoạch tu dưỡng, trợ giúp học sinh học tập, rèn luyện hàng tháng ;
c ) Cuối học kì I, cuối năm học hoặc khi được nhu yếu, có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin đánh giá quy trình học tập, rèn luyện và tác dụng học tập của học sinh cho cha mẹ học sinh. Không thông tin trước lớp và trong cuộc họp cha mẹ học sinh những điểm chưa tốt của học sinh. Duy trì mối liên hệ với cha mẹ học sinh để phối hợp giáo dục học sinh .
2. Giáo viên không làm công tác làm việc chủ nhiệm :
a ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá quy trình học tập, rèn luyện và tác dụng học tập của học sinh so với môn học, hoạt động giải trí giáo dục theo pháp luật ;
b ) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cùng lớp, cha mẹ học sinh lập kế hoạch, thực thi kế hoạch tu dưỡng, trợ giúp học sinh học tập, rèn luyện so với môn học, hoạt động giải trí giáo dục ;
c ) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp đánh giá quy trình học tập, rèn luyện và hiệu quả học tập của học sinh ; hoàn thành xong hồ sơ đánh giá học sinh ; nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao chất lượng giáo dục học sinh .

Điều 20. Trách nhiệm và quyền của học sinh

1. Thực hiện tốt những trách nhiệm pháp luật trong Điều lệ trường tiểu học ; tiếp đón sự giáo dục để luôn tân tiến .
2. Có quyền nêu quan điểm và được nhận sự hướng dẫn, lý giải của giáo viên, hiệu trưởng về tác dụng đánh giá .

You may also like

Để lại bình luận