Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Bởi tronbokienthuc

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________

Số : 27/2020 / TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________
Thành Phố Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

____________________

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019 ;
Căn cứ Nghị quyết số 88/2014 / QH13 ngày 28 tháng 11 năm năm trước của Quốc hội về thay đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ; Nghị quyết số 51/2017 / NQ14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội kiểm soát và điều chỉnh lộ trình thực thi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014 / QH13 ngày 28 tháng 11 năm năm trước của Quốc hội về thay đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ;
Căn cứ Nghị định số 69/2017 / NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;
Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo Tiểu học ,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư phát hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học .

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Điều 2. Quy định đánh giá học sinh tiểu học được thực hiện theo lộ trình như sau:

1. Từ năm học 2020 – 2021 so với lớp 1 .
2. Từ năm học 2021 – 2022 so với lớp 2 .
3. Từ năm học 2022 – 2023 so với lớp 3 .
4. Từ năm học 2023 – 2024 so với lớp 4 .
5. Từ năm học 2024 – 2025 so với lớp 5 .

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2020 và thay thế Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy định đánh giá học sinh tiểu học phát hành kèm theo Thông tư số 30/2014 / TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và những pháp luật tại Thông tư số 22/2016 / TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm năm nay của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của lao lý đánh giá học sinh tiểu học phát hành kèm theo Thông tư số 30/2014 / TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được vận dụng cho đến khi những lao lý tại Điều 2 của Thông tư này được thực thi .

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội ;
– Văn phòng nhà nước ;
– UBVHGDTNTNNĐ của Quốc hội ;
– Ban Tuyên giáo Trung ương ;
– Hội đồng vương quốc giáo dục ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước ;
– Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ;
– Như Điều 4 ( để triển khai ) ;
– Cục kiểm tra VBQPPL ( Bộ Tư pháp ) ;
– Công báo ;
– Kiểm toán Nhà nước ;
– Cổng TTĐT nhà nước ;
– Cổng TTĐT BGDĐT ;
– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDTH .

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

QUY ĐỊNH
Đánh giá học sinh tiểu học

( Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020 / TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )
_____________

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này lao lý về đánh giá học sinh tiểu học gồm có : tổ chức triển khai đánh giá ; sử dụng hiệu quả đánh giá ; tổ chức triển khai thực thi .
2. Văn bản này vận dụng so với trường tiểu học ; trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ; tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoạt động giải trí giáo dục tiểu học .

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Đánh giá học sinh tiểu học là quy trình tích lũy, giải quyết và xử lý thông tin trải qua những hoạt động giải trí quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quy trình học tập, rèn luyện của học sinh ; tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh ; diễn giải thông tin định tính hoặc định lượng về tác dụng học tập, rèn luyện, sự hình thành và tăng trưởng một số ít phẩm chất, năng lượng của học sinh tiểu học .
2. Đánh giá tiếp tục là hoạt động giải trí đánh giá diễn ra trong tiến trình triển khai hoạt động giải trí dạy học theo nhu yếu cần đạt và biểu lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục và một số ít biểu lộ phẩm chất, năng lượng của học sinh. Đánh giá tiếp tục phân phối thông tin phản hồi cho giáo viên và học sinh, để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh quy trình dạy học, tương hỗ, thôi thúc sự văn minh của học sinh theo tiềm năng giáo dục tiểu học .
3. Đánh giá định kỳ là đánh giá tác dụng giáo dục học sinh sau một quá trình học tập, rèn luyện, nhằm mục đích xác lập mức độ triển khai xong trách nhiệm học tập, rèn luyện của học sinh theo nhu yếu cần đạt và biểu lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục được lao lý trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành, tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học sinh .
4. Tổng hợp đánh giá tác dụng giáo dục là việc tổng hợp và ghi hiệu quả đánh giá giáo dục của học sinh vào Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục của lớp và Học bạ vào những thời gian theo pháp luật .

Điều 3. Mục đích đánh giá

Mục đích đánh giá là phân phối thông tin đúng mực, kịp thời, xác lập được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ cung ứng nhu yếu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự văn minh của học sinh để hướng dẫn hoạt động giải trí học tập, kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động giải trí dạy học nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, đơn cử như sau :
1. Giúp giáo viên kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi hình thức tổ chức triển khai, chiêu thức giáo dục trong quy trình dạy học, giáo dục ; kịp thời phát hiện những cố gắng nỗ lực, văn minh của học sinh nhằm mục đích động viên, khuyến khích và phát hiện những khó khăn vất vả chưa thể tự vượt qua của học sinh để hướng dẫn, trợ giúp nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động giải trí học tập, rèn luyện của học sinh ; góp thêm phần triển khai tiềm năng giáo dục tiểu học .
2. Giúp học sinh có năng lực tự nhận xét, tham gia nhận xét ; tự học, tự kiểm soát và điều chỉnh cách học ; tiếp xúc, hợp tác ; có hứng thú học tập và rèn luyện để văn minh .
3. Giúp cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ ( sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh ) tham gia đánh giá quy trình và tác dụng học tập, rèn luyện, quy trình hình thành và tăng trưởng phẩm chất, năng lượng của học sinh ; tích cực hợp tác với nhà trường trong những hoạt động giải trí giáo dục học sinh .
4. Giúp cán bộ quản trị giáo dục những cấp kịp thời chỉ huy những hoạt động giải trí giáo dục, thay đổi chiêu thức dạy học, chiêu thức đánh giá nhằm mục đích đạt hiệu suất cao giáo dục .
5. Giúp những tổ chức triển khai xã hội nắm thông tin đúng mực, khách quan, phát huy nguồn lực xã hội tham gia góp vốn đầu tư tăng trưởng giáo dục .

Điều 4. Yêu cầu đánh giá

1. Đánh giá học sinh trải qua đánh giá mức độ phân phối nhu yếu cần đạt và biểu lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục và những biểu lộ phẩm chất, năng lượng của học sinh theo nhu yếu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học .
2. Đánh giá liên tục bằng nhận xét, đánh giá định kỳ bằng điểm số phối hợp với nhận xét ; phối hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất .
3. Đánh giá sự tân tiến và vì sự tân tiến của học sinh ; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh ; giúp học sinh phát huy nhiều nhất năng lực, năng lượng ; bảo vệ kịp thời, công minh, khách quan ; không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực đè nén cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh .

Chương II. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ

Điều 5. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung đánh giá
a ) Đánh giá quy trình học tập, sự văn minh và hiệu quả học tập của học sinh cung ứng nhu yếu cần đạt và biểu lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học .
b ) Đánh giá sự hình thành và tăng trưởng phẩm chất, năng lượng của học sinh trải qua những phẩm chất hầu hết và những năng lượng cốt lõi như sau :
– Những phẩm chất đa phần : yêu nước, nhân ái, cần mẫn, trung thực, nghĩa vụ và trách nhiệm .
– Những năng lượng cốt lõi :
+ ) Những năng lượng chung : tự chủ và tự học, tiếp xúc và hợp tác, xử lý yếu tố và phát minh sáng tạo ;
+ ) Những năng lượng đặc trưng : ngôn từ, giám sát, khoa học, công nghệ tiên tiến, tin học, thẩm mĩ, sức khỏe thể chất .
2. Phương pháp đánh giá
Một số giải pháp đánh giá thường được sử dụng trong quy trình đánh giá học sinh gồm :
a ) Phương pháp quan sát : Giáo viên theo dõi, lắng nghe học sinh trong quy trình giảng dạy trên lớp, sử dụng phiếu quan sát, bảng kiểm tra, nhật ký ghi chép lại những biểu lộ của học sinh để sử dụng làm vật chứng đánh giá quy trình học tập, rèn luyện của học sinh .
b ) Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, những mẫu sản phẩm, hoạt động giải trí của học sinh : Giáo viên đưa ra những nhận xét, đánh giá về những loại sản phẩm, hiệu quả hoạt động giải trí của học sinh, từ đó đánh giá học sinh theo từng nội dung đánh giá có tương quan .
c ) Phương pháp phỏng vấn : Giáo viên trao đổi với học sinh trải qua việc hỏi-đáp để tích lũy thông tin nhằm mục đích đưa ra những nhận xét, giải pháp giúp sức kịp thời .
d ) Phương pháp kiểm tra viết : Giáo viên sử dụng những bài kiểm tra gồm những câu hỏi, bài tập được phong cách thiết kế theo mức độ, nhu yếu cần đạt của chương trình, dưới hình thức trắc nghiệm, tự luận hoặc phối hợp trắc nghiệm và tự luận để đánh giá mức đạt được về những nội dung giáo dục cần đánh giá .

Điều 6. Đánh giá thường xuyên

1. Đánh giá liên tục về nội dung học tập những môn học, hoạt động giải trí giáo dục
a ) Giáo viên sử dụng linh động, tương thích những giải pháp đánh giá, nhưng hầu hết trải qua lời nói chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa thay thế ; viết nhận xét vào vở hoặc loại sản phẩm học tập của học sinh khi thiết yếu, có giải pháp đơn cử trợ giúp kịp thời .
b ) Học sinh tự nhận xét và tham gia nhận xét mẫu sản phẩm học tập của bạn, nhóm bạn trong quy trình thực thi những trách nhiệm học tập để học và làm tốt hơn .
c ) Cha mẹ học sinh trao đổi với giáo viên về những nhận xét, đánh giá học sinh bằng những hình thức tương thích và phối hợp với giáo viên động viên, trợ giúp học sinh học tập, rèn luyện .
2. Đánh giá tiếp tục về sự hình thành và tăng trưởng phẩm chất, năng lượng
a ) Giáo viên sử dụng linh động, tương thích những chiêu thức đánh giá ; địa thế căn cứ vào những bộc lộ về nhận thức, hành vi, thái độ của học sinh ; so sánh với nhu yếu cần đạt của từng phẩm chất đa phần, năng lượng cốt lõi theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học để nhận xét và có giải pháp trợ giúp kịp thời .
b ) Học sinh được tự nhận xét và được tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn về những biểu lộ của từng phẩm chất đa phần, năng lượng cốt lõi để hoàn thành xong bản thân .
c ) Cha mẹ học sinh trao đổi, phối hợp với giáo viên động viên, giúp sức học sinh rèn luyện và tăng trưởng từng phẩm chất đa phần, năng lượng cốt lõi .

Điều 7. Đánh giá định kỳ

1. Đánh giá định kỳ về nội dung học tập những môn học, hoạt động giải trí giáo dục
a ) Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học, giáo viên dạy môn học địa thế căn cứ vào quy trình đánh giá liên tục và nhu yếu cần đạt, bộc lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục để đánh giá học sinh so với từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục theo những mức sau :
– Hoàn thành tốt : thực thi tốt những nhu yếu học tập và liên tục có biểu lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của môn học hoặc hoạt động giải trí giáo dục ;
– Hoàn thành : triển khai được những nhu yếu học tập và có biểu lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của môn học hoặc hoạt động giải trí giáo dục ;
– Chưa hoàn thành xong : chưa triển khai được một số ít nhu yếu học tập hoặc chưa có biểu lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của môn học hoặc hoạt động giải trí giáo dục .
b ) Vào cuối học kỳ I và cuối năm học, so với những môn học bắt buộc : Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử và Địa lí, Khoa học, Tin học và Công nghệ có bài kiểm tra định kỳ ;
Đối với lớp 4, lớp 5, có thêm bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kỳ I và giữa học kỳ II .
c ) Đề kiểm tra định kỳ tương thích với nhu yếu cần đạt và những biểu lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của môn học, gồm những câu hỏi, bài tập được phong cách thiết kế theo những mức như sau :
– Mức 1 : Nhận biết, nhắc lại hoặc miêu tả được nội dung đã học và vận dụng trực tiếp để xử lý 1 số ít trường hợp, yếu tố quen thuộc trong học tập ;
– Mức 2 : Kết nối, sắp xếp được 1 số ít nội dung đã học để xử lý yếu tố có nội dung tựa như ;
– Mức 3 : Vận dụng những nội dung đã học để xử lý 1 số ít yếu tố mới hoặc đưa ra những phản hồi hài hòa và hợp lý trong học tập và đời sống .
d ) Bài kiếm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kỳ không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác. Nếu tác dụng bài kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm học không bình thường so với đánh giá liên tục, giáo viên yêu cầu với nhà trường hoàn toàn có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng hiệu quả học tập của học sinh .
2. Đánh giá định kỳ về sự hình thành và tăng trưởng phẩm chất, năng lượng
Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với những giáo viên dạy cùng lớp, trải qua những nhận xét, những bộc lộ trong quy trình đánh giá tiếp tục về sự hình thành và tăng trưởng từng phẩm chất hầu hết, năng lượng cốt lõi của mỗi học sinh, đánh giá theo những mức sau :
a ) Tốt : Đáp ứng tốt nhu yếu giáo dục, bộc lộ rõ và liên tục .
b ) Đạt : Đáp ứng được nhu yếu giáo dục, biểu lộ nhưng chưa liên tục .
c ) Cần nỗ lực : Chưa phân phối được khá đầy đủ nhu yếu giáo dục, bộc lộ chưa rõ .

Điều 8. Đánh giá học sinh ở trường, lớp dành cho người khuyết tật

1. Học sinh khuyết tật học theo phương pháp giáo dục hoà nhập tùy theo dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật, được đánh giá như so với học sinh không khuyết tật, có kiểm soát và điều chỉnh nhu yếu cho tương thích với dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật hoặc theo nhu yếu của kế hoạch giáo dục cá thể .
2. Học sinh khuyết tật học theo phương pháp giáo dục chuyên biệt được đánh giá theo pháp luật dành cho giáo dục chuyên biệt hoặc theo nhu yếu của kế hoạch giáo dục cá thể .
3. Đối với học sinh học ở những lớp dành cho người khuyết tật : giáo viên đánh giá học sinh địa thế căn cứ vào nhận xét, đánh giá tiếp tục qua những buổi học tại lớp dành cho người khuyết tật và hiệu quả đánh giá định kỳ môn Toán, môn Tiếng Việt được thực thi theo pháp luật tại Điều 7 của Quy định này .

Điều 9. Tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục

1. Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học :
a ) Giáo viên dạy môn học địa thế căn cứ vào quy trình đánh giá tiếp tục và những mức đạt được từ đánh giá định kỳ về môn học, hoạt động giải trí giáo dục để tổng hợp và ghi hiệu quả đánh giá giáo dục của từng học sinh vào Bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục của lớp .
b ) Giáo viên chủ nhiệm địa thế căn cứ vào hiệu quả đánh giá tiếp tục và những mức đạt được từ đánh giá định kỳ về từng phẩm chất hầu hết, năng lượng cốt lõi của mỗi học sinh để tổng hợp và ghi tác dụng đánh giá giáo dục của học sinh vào Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục của lớp .
2. Cuối năm học, địa thế căn cứ vào quy trình tổng hợp hiệu quả đánh giá về học tập từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục và từng phẩm chất hầu hết, năng lượng cốt lõi, giáo viên chủ nhiệm thực thi :
a ) Đánh giá hiệu quả giáo dục học sinh theo bốn mức :
– Hoàn thành xuất sắc : Những học sinh có hiệu quả đánh giá những môn học, hoạt động giải trí giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt ; những phẩm chất, năng lượng đạt mức Tốt ; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của những môn học đạt 9 điểm trở lên ;
– Hoàn thành tốt : Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc, nhưng có hiệu quả đánh giá những môn học, hoạt động giải trí giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt ; những phẩm chất, năng lượng đạt mức Tốt ; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học những môn học đạt 7 điểm trở lên ;
– Hoàn thành : Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc và Hoàn thành tốt, nhưng có hiệu quả đánh giá những môn học, hoạt động giải trí giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành ; những phẩm chất, năng lượng đạt mức Tốt hoặc Đạt ; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học những môn học đạt 5 điểm trở lên ;
– Chưa hoàn thành xong : Những học sinh không thuộc những đối tượng người dùng trên .
b ) Ghi nhận xét, hiệu quả tổng hợp đánh giá giáo dục và những thành tích của học sinh được khen thưởng trong năm học vào Học bạ .

Điều 10. Hồ sơ đánh giá

1. Hồ sơ đánh giá là dẫn chứng cho quy trình học tập, rèn luyện và tác dụng học tập của học sinh ; là thông tin để tăng cường sự phối hợp giáo dục học sinh giữa giáo viên, nhà trường với cha mẹ học sinh .
2. Hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm Học bạ ( theo Phụ lục 1 được đính kèm ) và Bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục của lớp ( theo Phụ lục 2 được đính kèm ) .
a ) Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục của những lớp được tàng trữ tại nhà trường theo pháp luật .
b ) Học bạ được nhà trường tàng trữ trong suốt thời hạn học sinh học tại trường, được giao cho học sinh khi hoàn thành xong chương trình tiểu học hoặc chuyển trường .

Chương III. SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Điều 11. Xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học

1. Xét triển khai xong chương trình lớp học :
a ) Học sinh được xác nhận triển khai xong chương trình lớp học là những học sinh được đánh giá tác dụng giáo dục ở một trong ba mức : Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành .
b ) Đối với học sinh chưa được xác nhận triển khai xong chương trình lớp học, giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, trợ giúp ; đánh giá bổ trợ để xét triển khai xong chương trình lớp học .
c ) Đối với học sinh đã được hướng dẫn, giúp sức mà vẫn chưa đủ điều kiện kèm theo hoàn thành xong chương trình lớp học, tùy theo mức độ chưa hoàn thành xong ở những môn học, hoạt động giải trí giáo dục, mức độ hình thành và tăng trưởng một số ít phẩm chất, năng lượng, giáo viên lập list báo cáo giải trình hiệu trưởng để tổ chức triển khai kiểm tra, đánh giá và xem xét, quyết định hành động việc được lên lớp hoặc chưa được lên lớp .
2. Xét hoàn thành xong chương trình tiểu học :
Học sinh triển khai xong chương trình lớp 5 được xác nhận và ghi vào Học bạ : Hoàn thành chương trình tiểu học .

Điều 12. Nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục học sinh

1. Nghiệm thu, chuyển giao hiệu quả giáo dục học sinh nhằm mục đích bảo vệ tính khách quan và nghĩa vụ và trách nhiệm của giáo viên về hiệu quả đánh giá học sinh ; giúp giáo viên nhận học sinh vào năm học tiếp theo có đủ thông tin thiết yếu để có kế hoạch, giải pháp giáo dục hiệu suất cao .
2. Hiệu trưởng chỉ huy nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao hiệu quả giáo dục học sinh :
a ) Đối với học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 : giáo viên chủ nhiệm trao đổi với giáo viên sẽ nhận học sinh vào năm học tiếp theo về những nét điển hình nổi bật hoặc hạn chế của học sinh, chuyển giao hồ sơ đánh giá học sinh theo lao lý tại khoản 2 Điều 10 của Quy định này .
b ) Đối với học sinh lớp 5 : tổ chức triển khai coi, chấm bài kiểm tra có sự tham gia của giáo viên trường trung học cơ sở trên cùng địa phận ; giáo viên chủ nhiệm triển khai xong hồ sơ đánh giá học sinh, chuyển giao cho nhà trường .
c ) Các tổ trình độ ra đề kiểm tra định kỳ cho những khối lớp .
3. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ huy những nhà trường trên cùng địa phận tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao hiệu quả giáo dục học sinh triển khai xong chương trình tiểu học lên lớp 6 tương thích với điều kiện kèm theo của những nhà trường và địa phương .

Điều 13. Khen thưởng

1. Hiệu trưởng Tặng giấy khen cho học sinh :
a ) Khen thưởng cuối năm học :
– Khen thưởng thương hiệu Học sinh Xuất sac cho những học sinh được đánh giá tác dụng giáo dục đạt mức Hoàn thành xuất sắc ;
– Khen thưởng thương hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành xong tốt trong học tập và rèn luyện cho những học sinh được đánh giá hiệu quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về tối thiểu một môn học hoặc có tân tiến rõ ràng tối thiểu một phẩm chất, năng lượng ; được tập thể lớp công nhận .
b ) Khen thưởng đột xuất : học sinh có thành tích đột xuất trong năm học .
2. Học sinh có thành tích đặc biệt quan trọng được nhà trường xem xét, ý kiến đề nghị cấp trên khen thưởng .
3. Cán bộ quản trị và giáo viên hoàn toàn có thể gửi thư khen cho những học sinh có thành tích, cố gắng nỗ lực trong quy trình học tập, rèn luyện phẩm chất, năng lượng hoặc có những việc làm tốt .

Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai triển khai đánh giá học sinh tiểu học trên địa phận .
b ) Hướng dẫn sử dụng hồ sơ đánh giá, Học bạ của học sinh trong trường hợp tiến hành hồ sơ đánh giá, Học bạ điện tử .
c ) Định kỳ mỗi năm một lần, tại thời gian kết thúc năm học, báo cáo giải trình hiệu quả tổ chức triển khai triển khai đánh giá học sinh tiểu học về Bộ Giáo dục và Đào tạo .
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng tổ chức triển khai thực thi đánh giá, nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao hiệu quả giáo dục học sinh tiểu học trên địa phận ; báo cáo giải trình tác dụng thực thi về Sở Giáo dục và Đào tạo .
3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xử lý khó khăn vất vả, vướng mắc trong quy trình triển khai Quy định này tại địa phương .

Điều 15. Trách nhiệm của hiệu trưởng

1. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy tổ chức triển khai, tuyên truyền triển khai đánh giá học sinh theo lao lý tại Thông tư này ; bảo vệ chất lượng đánh giá ; báo cáo giải trình tác dụng triển khai về Phòng Giáo dục và Đào tạo .
2. Tôn trọng quyền tự chủ của giáo viên trong việc triển khai pháp luật đánh giá học sinh .
3. Chỉ đạo việc ra đề kiểm tra định kỳ ; thiết kế xây dựng và triển khai kế hoạch tu dưỡng, giúp sức học sinh ; nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao hiệu quả giáo dục học sinh ; xác nhận hiệu quả đánh giá học sinh cuối năm học ; xét lên lớp ; quản trị hồ sơ đánh giá học sinh .
4. Giải trình, xử lý vướng mắc, đề xuất kiến nghị về đánh giá học sinh trong khoanh vùng phạm vi và quyền hạn của hiệu trưởng .

Điều 16. Trách nhiệm của giáo viên

1. Giáo viên chủ nhiệm :
a ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá, tổng hợp tác dụng giáo dục học sinh trong lớp ; hoàn thành xong hồ sơ đánh giá học sinh theo lao lý ; nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao hiệu quả giáo dục học sinh cho lớp học sau .
b ) Thông báo riêng cho cha mẹ học sinh về hiệu quả đánh giá quy trình học tập, rèn luyện và đánh giá hiệu quả giáo dục của mỗi học sinh .
c ) Hướng dẫn học sinh tự nhận xét và tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn. Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh về nội dung và phương pháp đánh giá theo Quy định này ; phối hợp và hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia vào quy trình đánh giá .
2. Giáo viên giảng dạy môn học :
a ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá quy trình học tập, rèn luyện và tác dụng học tập của học sinh so với môn học, hoạt động giải trí giáo dục theo lao lý .
b ) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cùng lớp, cha mẹ học sinh triển khai việc đánh giá học sinh ; hoàn thành xong hồ sơ đánh giá học sinh ; nghiệm thu sát hoạch hiệu quả giáo dục học sinh .
c ) Huớng dẫn học sinh tự nhận xét và tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn .
3. Giáo viên theo dõi sự văn minh của học sinh, ghi chép những chú ý quan tâm với học sinh có nội dung chưa hoàn thành xong hoặc có tân tiến trong học tập và rèn luyện .

Điều 17. Quyền và trách nhiệm của học sinh

1. Được đưa ra quan điểm và nhận sự hướng dẫn, lý giải của giáo viên, hiệu trưởng về hiệu quả đánh giá .
2. Tích cực tự nhận xét và tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn theo hướng dẫn của giáo viên .
3. Thực hiện tốt những trách nhiệm pháp luật trong Điều lệ trường tiểu học ; chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, tích cực trong học tập và rèn luyện .

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

QUY ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này lao lý về đánh giá học sinh tiểu học gồm có : tổ chức triển khai đánh giá ; sử dụng tác dụng đánh giá ; tổ chức triển khai triển khai .
2. Văn bản này vận dụng so với trường tiểu học ; trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực thi chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ; tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoạt động giải trí giáo dục tiểu học .

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Đánh giá học sinh tiểu học là quy trình tích lũy, giải quyết và xử lý thông tin trải qua những hoạt động giải trí quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quy trình học tập, rèn luyện của học sinh ; tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh ; diễn giải thông tin định tính hoặc định lượng về tác dụng học tập, rèn luyện, sự hình thành và tăng trưởng một số ít phẩm chất, năng lượng của học sinh tiểu học .
2. Đánh giá liên tục là hoạt động giải trí đánh giá diễn ra trong tiến trình triển khai hoạt động giải trí dạy học theo nhu yếu cần đạt và bộc lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục và 1 số ít bộc lộ phẩm chất, năng lượng của học sinh. Đánh giá liên tục cung ứng thông tin phản hồi cho giáo viên và học sinh, để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh quy trình dạy học, tương hỗ, thôi thúc sự văn minh của học sinh theo tiềm năng giáo dục tiểu học .
3. Đánh giá định kỳ là đánh giá hiệu quả giáo dục học sinh sau một quy trình tiến độ học tập, rèn luyện, nhằm mục đích xác lập mức độ hoàn thành xong trách nhiệm học tập, rèn luyện của học sinh theo nhu yếu cần đạt và bộc lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục được lao lý trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành, tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học sinh .
4. Tổng hợp đánh giá tác dụng giáo dục là việc tổng hợp và ghi tác dụng đánh giá giáo dục của học sinh vào Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục của lớp và Học bạ vào những thời gian theo pháp luật .

Điều 3. Mục đích đánh giá

Mục đích đánh giá là cung ứng thông tin đúng mực, kịp thời, xác lập được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ cung ứng nhu yếu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự tân tiến của học sinh để hướng dẫn hoạt động giải trí học tập, kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động giải trí dạy học nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, đơn cử như sau :
1. Giúp giáo viên kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi hình thức tổ chức triển khai, chiêu thức giáo dục trong quy trình dạy học, giáo dục ; kịp thời phát hiện những nỗ lực, văn minh của học sinh nhằm mục đích động viên, khuyến khích và phát hiện những khó khăn vất vả chưa thể tự vượt qua của học sinh để hướng dẫn, giúp sức nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động giải trí học tập, rèn luyện của học sinh ; góp thêm phần triển khai tiềm năng giáo dục tiểu học .
2. Giúp học sinh có năng lực tự nhận xét, tham gia nhận xét ; tự học, tự kiểm soát và điều chỉnh cách học ; tiếp xúc, hợp tác ; có hứng thú học tập và rèn luyện để văn minh .
3. Giúp cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ ( sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh ) tham gia đánh giá quy trình và hiệu quả học tập, rèn luyện, quy trình hình thành và tăng trưởng phẩm chất, năng lượng của học sinh ; tích cực hợp tác với nhà trường trong những hoạt động giải trí giáo dục học sinh .
4. Giúp cán bộ quản trị giáo dục những cấp kịp thời chỉ huy những hoạt động giải trí giáo dục, thay đổi giải pháp dạy học, chiêu thức đánh giá nhằm mục đích đạt hiệu suất cao giáo dục .
5. Giúp những tổ chức triển khai xã hội nắm thông tin đúng mực, khách quan, phát huy nguồn lực xã hội tham gia góp vốn đầu tư tăng trưởng giáo dục .

Điều 4. Yêu cầu đánh giá

1. Đánh giá học sinh trải qua đánh giá mức độ phân phối nhu yếu cần đạt và bộc lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục và những bộc lộ phẩm chất, năng lượng của học sinh theo nhu yếu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học .
2. Đánh giá liên tục bằng nhận xét, đánh giá định kỳ bằng điểm số tích hợp với nhận xét ; tích hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất .
3. Đánh giá sự tân tiến và vì sự văn minh của học sinh ; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh ; giúp học sinh phát huy nhiều nhất năng lực, năng lượng ; bảo vệ kịp thời, công minh, khách quan ; không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực đè nén cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh .

Chương II

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ

Điều 5. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung đánh giá
a ) Đánh giá quy trình học tập, sự văn minh và hiệu quả học tập của học sinh cung ứng nhu yếu cần đạt và bộc lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học .
b ) Đánh giá sự hình thành và tăng trưởng phẩm chất, năng lượng của học sinh trải qua những phẩm chất đa phần và những năng lượng cốt lõi như sau :
– Những phẩm chất hầu hết : yêu nước, nhân ái, siêng năng, trung thực, nghĩa vụ và trách nhiệm .
– Những năng lượng cốt lõi :
+ ) Những năng lượng chung : tự chủ và tự học, tiếp xúc và hợp tác, xử lý yếu tố và phát minh sáng tạo ;
+ ) Những năng lượng đặc trưng : ngôn từ, đo lường và thống kê, khoa học, công nghệ tiên tiến, tin học, nghệ thuật và thẩm mỹ, sức khỏe thể chất .
2. Phương pháp đánh giá
Một số chiêu thức đánh giá thường được sử dụng trong quy trình đánh giá học sinh gồm :
a ) Phương pháp quan sát : Giáo viên theo dõi, lắng nghe học sinh trong quy trình giảng dạy trên lớp, sử dụng phiếu quan sát, bảng kiểm tra, nhật ký ghi chép lại những biểu lộ của học sinh để sử dụng làm dẫn chứng đánh giá quy trình học tập, rèn luyện của học sinh .
b ) Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, những mẫu sản phẩm, hoạt động giải trí của học sinh : Giáo viên đưa ra những nhận xét, đánh giá về những loại sản phẩm, hiệu quả hoạt động giải trí của học sinh, từ đó đánh giá học sinh theo từng nội dung đánh giá có tương quan .
c ) Phương pháp phỏng vấn : Giáo viên trao đổi với học sinh trải qua việc hỏi đáp để tích lũy thông tin nhằm mục đích đưa ra những nhận xét, giải pháp trợ giúp kịp thời .
d ) Phương pháp kiểm tra viết : Giáo viên sử dụng những bài kiểm tra gồm những câu hỏi, bài tập được phong cách thiết kế theo mức độ, nhu yếu cần đạt của chương trình, dưới hình thức trắc nghiệm, tự luận hoặc tích hợp trắc nghiệm và tự luận để đánh giá mức đạt được về những nội dung giáo dục cần đánh giá .

Điều 6. Đánh giá thường xuyên

1. Đánh giá liên tục về nội dung học tập những môn học, hoạt động giải trí giáo dục
a ) Giáo viên sử dụng linh động, tương thích những chiêu thức đánh giá, nhưng hầu hết trải qua lời nói chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách thay thế sửa chữa ; viết nhận xét vào vở hoặc loại sản phẩm học tập của học sinh khi thiết yếu, có giải pháp đơn cử giúp sức kịp thời .
b ) Học sinh tự nhận xét và tham gia nhận xét mẫu sản phẩm học tập của bạn, nhóm bạn trong quy trình thực thi những trách nhiệm học tập để học và làm tốt hơn .
c ) Cha mẹ học sinh trao đổi với giáo viên về những nhận xét, đánh giá học sinh bằng những hình thức tương thích và phối hợp với giáo viên động viên, trợ giúp học sinh học tập, rèn luyện .
2. Đánh giá tiếp tục về sự hình thành và tăng trưởng phẩm chất, năng lượng
a ) Giáo viên sử dụng linh động, tương thích những chiêu thức đánh giá ; địa thế căn cứ vào những bộc lộ về nhận thức, hành vi, thái độ của học sinh ; so sánh với nhu yếu cần đạt của từng phẩm chất hầu hết, năng lượng cốt lõi theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học để nhận xét và có giải pháp trợ giúp kịp thời .
b ) Học sinh được tự nhận xét và được tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn về những bộc lộ của từng phẩm chất hầu hết, năng lượng cốt lõi để triển khai xong bản thân .
c ) Cha mẹ học sinh trao đổi, phối hợp với giáo viên động viên, trợ giúp học sinh rèn luyện và tăng trưởng từng phẩm chất hầu hết, năng lượng cốt lõi .

Điều 7. Đánh giá định kỳ

1. Đánh giá định kỳ về nội dung học tập những môn học, hoạt động giải trí giáo dục
a ) Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học, giáo viên dạy môn học địa thế căn cứ vào quy trình đánh giá tiếp tục và nhu yếu cần đạt, bộc lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục để đánh giá học sinh so với từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục theo những mức sau :
– Hoàn thành tốt : thực thi tốt những nhu yếu học tập và tiếp tục có bộc lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của môn học hoặc hoạt động giải trí giáo dục ;
– Hoàn thành : thực thi được những nhu yếu học tập và có bộc lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của môn học hoặc hoạt động giải trí giáo dục ;
– Chưa hoàn thành xong : chưa triển khai được một số ít nhu yếu học tập hoặc chưa có bộc lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của môn học hoặc hoạt động giải trí giáo dục .
b ) Vào cuối học kỳ I và cuối năm học, so với những môn học bắt buộc : Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Tin học và Công nghệ có bài kiểm tra định kỳ ;
Đối với lớp 4, lớp 5, có thêm bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kỳ I và giữa học kỳ II .
c ) Đề kiểm tra định kỳ tương thích với nhu yếu cần đạt và những biểu lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của môn học, gồm những câu hỏi, bài tập được phong cách thiết kế theo những mức như sau :
– Mức 1 : Nhận biết, nhắc lại hoặc diễn đạt được nội dung đã học và vận dụng trực tiếp để xử lý một số ít trường hợp, yếu tố quen thuộc trong học tập ;
– Mức 2 : Kết nối, sắp xếp được 1 số ít nội dung đã học để xử lý yếu tố có nội dung tựa như ;
– Mức 3 : Vận dụng những nội dung đã học để xử lý một số ít yếu tố mới hoặc đưa ra những phản hồi hài hòa và hợp lý trong học tập và đời sống .
d ) Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kỳ không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác. Nếu tác dụng bài kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm học không bình thường so với đánh giá tiếp tục, giáo viên đề xuất kiến nghị với nhà trường hoàn toàn có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng tác dụng học tập của học sinh .
2. Đánh giá định kỳ về sự hình thành và tăng trưởng phẩm chất, năng lượng
Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với những giáo viên dạy cùng lớp, trải qua những nhận xét, những biểu lộ trong quy trình đánh giá tiếp tục về sự hình thành và tăng trưởng từng phẩm chất hầu hết, năng lượng cốt lõi của mỗi học sinh, đánh giá theo những mức sau :
a ) Tốt : Đáp ứng tốt nhu yếu giáo dục, biểu lộ rõ và liên tục .
b ) Đạt : Đáp ứng được nhu yếu giáo dục, biểu lộ nhưng chưa liên tục .
c ) Cần cố gắng nỗ lực : Chưa cung ứng được vừa đủ nhu yếu giáo dục, bộc lộ chưa rõ .

Điều 8. Đánh giá học sinh ở trường, lớp dành cho người khuyết tật

1. Học sinh khuyết tật học theo phương pháp giáo dục hòa nhập tùy theo dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật, được đánh giá như so với học sinh không khuyết tật, có kiểm soát và điều chỉnh nhu yếu cho tương thích với dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật hoặc theo nhu yếu của kế hoạch giáo dục cá thể .
2. Học sinh khuyết tật học theo phương pháp giáo dục chuyên biệt được đánh giá theo pháp luật dành cho giáo dục chuyên biệt hoặc theo nhu yếu của kế hoạch giáo dục cá thể .
3. Đối với học sinh học ở những lớp dành cho người khuyết tật : giáo viên đánh giá học sinh địa thế căn cứ vào nhận xét, đánh giá liên tục qua những buổi học tại lớp dành cho người khuyết tật và hiệu quả đánh giá định kỳ môn Toán, môn Tiếng Việt được thực thi theo pháp luật tại Điều 7 của Quy định này .

Điều 9. Tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục

1. Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học :
a ) Giáo viên dạy môn học địa thế căn cứ vào quy trình đánh giá tiếp tục và những mức đạt được từ đánh giá định kỳ về môn học, hoạt động giải trí giáo dục để tổng hợp và ghi tác dụng đánh giá giáo dục của từng học sinh vào Bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục của lớp .
b ) Giáo viên chủ nhiệm địa thế căn cứ vào tác dụng đánh giá liên tục và những mức đạt được từ đánh giá định kỳ về từng phẩm chất đa phần, năng lượng cốt lõi của mỗi học sinh để tổng hợp và ghi tác dụng đánh giá giáo dục của học sinh vào Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục của lớp .
2. Cuối năm học, địa thế căn cứ vào quy trình tổng hợp tác dụng đánh giá về học tập từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục và từng phẩm chất hầu hết, năng lượng cốt lõi, giáo viên chủ nhiệm triển khai :
a ) Đánh giá tác dụng giáo dục học sinh theo bốn mức :
– Hoàn thành xuất sắc : Những học sinh có hiệu quả đánh giá những môn học, hoạt động giải trí giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt ; những phẩm chất, năng lượng đạt mức Tốt ; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của những môn học đạt 9 điểm trở lên ;
– Hoàn thành tốt : Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc, nhưng có tác dụng đánh giá những môn học, hoạt động giải trí giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt ; những phẩm chất, năng lượng đạt mức Tốt ; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học những môn học đạt 7 điểm trở lên ;
– Hoàn thành : Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc và Hoàn thành tốt, nhưng có tác dụng đánh giá những môn học, hoạt động giải trí giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành ; những phẩm chất, năng lượng đạt mức Tốt hoặc Đạt ; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học những môn học đạt 5 điểm trở lên ;
– Chưa hoàn thành xong : Những học sinh không thuộc những đối tượng người tiêu dùng trên .
b ) Ghi nhận xét, tác dụng tổng hợp đánh giá giáo dục và những thành tích của học sinh được khen thưởng trong năm học vào Học bạ .

Điều 10. Hồ sơ đánh giá

1. Hồ sơ đánh giá là dẫn chứng cho quy trình học tập, rèn luyện và hiệu quả học tập của học sinh ; là thông tin để tăng cường sự phối hợp giáo dục học sinh giữa giáo viên, nhà trường với cha mẹ học sinh .
2. Hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm Học bạ ( theo Phụ lục 1 được đính kèm ) và Bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục của lớp ( theo Phụ lục 2 được đính kèm ) .

a) Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của các lớp được lưu trữ tại nhà trường theo quy định.

b ) Học bạ được nhà trường tàng trữ trong suốt thời hạn học sinh học tại trường, được giao cho học sinh khi triển khai xong chương trình tiểu học hoặc chuyển trường .

Chương III

SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Điều 11. Xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học

1. Xét triển khai xong chương trình lớp học :
a ) Học sinh được xác nhận triển khai xong chương trình lớp học là những học sinh được đánh giá hiệu quả giáo dục ở một trong ba mức : Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành .
b ) Đối với học sinh chưa được xác nhận triển khai xong chương trình lớp học, giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp sức ; đánh giá bổ trợ để xét hoàn thành xong chương trình lớp học .
c ) Đối với học sinh đã được hướng dẫn, giúp sức mà vẫn chưa đủ điều kiện kèm theo triển khai xong chương trình lớp học, tùy theo mức độ chưa triển khai xong ở những môn học, hoạt động giải trí giáo dục, mức độ hình thành và tăng trưởng 1 số ít phẩm chất, năng lượng, giáo viên lập list báo cáo giải trình hiệu trưởng để tổ chức triển khai kiểm tra, đánh giá và xem xét, quyết định hành động việc được lên lớp hoặc chưa được lên lớp .
2. Xét triển khai xong chương trình tiểu học :
Học sinh triển khai xong chương trình lớp 5 được xác nhận và ghi vào Học bạ : Hoàn thành chương trình tiểu học .

Điều 12. Nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục học sinh

1. Nghiệm thu, chuyển giao hiệu quả giáo dục học sinh nhằm mục đích bảo vệ tính khách quan và nghĩa vụ và trách nhiệm của giáo viên về tác dụng đánh giá học sinh ; giúp giáo viên nhận học sinh vào năm học tiếp theo có đủ thông tin thiết yếu để có kế hoạch, giải pháp giáo dục hiệu suất cao .
2. Hiệu trưởng chỉ huy nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao hiệu quả giáo dục học sinh :
a ) Đối với học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 : giáo viên chủ nhiệm trao đổi với giáo viên sẽ nhận học sinh vào năm học tiếp theo về những nét điển hình nổi bật hoặc hạn chế của học sinh, chuyển giao hồ sơ đánh giá học sinh theo lao lý tại khoản 2 Điều 10 của Quy định này .
b ) Đối với học sinh lớp 5 : tổ chức triển khai coi, chấm bài kiểm tra có sự tham gia của giáo viên trường trung học cơ sở trên cùng địa phận ; giáo viên chủ nhiệm triển khai xong hồ sơ đánh giá học sinh, chuyển giao cho nhà trường .
c ) Các tổ trình độ ra đề kiểm tra định kỳ cho những khối lớp .
3. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ huy những nhà trường trên cùng địa phận tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao tác dụng giáo dục học sinh hoàn thành xong chương trình tiểu học lên lớp 6 tương thích với điều kiện kèm theo của những nhà trường và địa phương .

Điều 13. Khen thưởng

1. Hiệu trưởng Tặng Ngay giấy khen cho học sinh :
a ) Khen thưởng cuối năm học :
– Khen thưởng thương hiệu Học sinh Xuất sắc cho những học sinh được đánh giá hiệu quả giáo dục đạt mức Hoàn thành xuất sắc ;
– Khen thưởng thương hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành xong tốt trong học tập và rèn luyện cho những học sinh được đánh giá tác dụng giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về tối thiểu một môn học hoặc có văn minh rõ ràng tối thiểu một phẩm chất, năng lượng ; được tập thể lớp công nhận .
b ) Khen thưởng đột xuất : học sinh có thành tích đột xuất trong năm học .
2. Học sinh có thành tích đặc biệt quan trọng được nhà trường xem xét, đề xuất cấp trên khen thưởng .
3. Cán bộ quản trị và giáo viên hoàn toàn có thể gửi thư khen cho những học sinh có thành tích, cố gắng nỗ lực trong quy trình học tập, rèn luyện phẩm chất, năng lượng hoặc có những việc làm tốt .

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai triển khai đánh giá học sinh tiểu học trên địa phận .
b ) Hướng dẫn sử dụng hồ sơ đánh giá, Học bạ của học sinh trong trường hợp tiến hành hồ sơ đánh giá, Học bạ điện tử .
c ) Định kỳ mỗi năm một lần, tại thời gian kết thúc năm học, báo cáo giải trình hiệu quả tổ chức triển khai triển khai đánh giá học sinh tiểu học về Bộ Giáo dục và Đào tạo .
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng tổ chức triển khai triển khai đánh giá, nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao tác dụng giáo dục học sinh tiểu học trên địa phận ; báo cáo giải trình hiệu quả thực thi về Sở Giáo dục và Đào tạo .
3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xử lý khó khăn vất vả, vướng mắc trong quy trình triển khai Quy định này tại địa phương .

Điều 15. Trách nhiệm của hiệu trưởng

1. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy tổ chức triển khai, tuyên truyền thực thi đánh giá học sinh theo pháp luật tại Thông tư này ; bảo vệ chất lượng đánh giá ; báo cáo giải trình tác dụng thực thi về Phòng Giáo dục và Đào tạo .
2. Tôn trọng quyền tự chủ của giáo viên trong việc thực thi pháp luật đánh giá học sinh .
3. Chỉ đạo việc ra đề kiểm tra định kỳ ; thiết kế xây dựng và thực thi kế hoạch tu dưỡng, trợ giúp học sinh ; nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao tác dụng giáo dục học sinh ; xác nhận tác dụng đánh giá học sinh cuối năm học ; xét lên lớp ; quản trị hồ sơ đánh giá học sinh .
4. Giải trình, xử lý vướng mắc, yêu cầu về đánh giá học sinh trong khoanh vùng phạm vi và quyền hạn của hiệu trưởng .

Điều 16. Trách nhiệm của giáo viên

1. Giáo viên chủ nhiệm :
a ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá, tổng hợp tác dụng giáo dục học sinh trong lớp ; triển khai xong hồ sơ đánh giá học sinh theo pháp luật ; nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao tác dụng giáo dục học sinh cho lớp học sau .
b ) Thông báo riêng cho cha mẹ học sinh về tác dụng đánh giá quy trình học tập, rèn luyện và đánh giá tác dụng giáo dục của mỗi học sinh .
c ) Hướng dẫn học sinh tự nhận xét và tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn. Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh về nội dung và phương pháp đánh giá theo Quy định này ; phối hợp và hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia vào quy trình đánh giá .
2. Giáo viên giảng dạy môn học :
a ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá quy trình học tập, rèn luyện và tác dụng học tập của học sinh so với môn học, hoạt động giải trí giáo dục theo pháp luật .
b ) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cùng lớp, cha mẹ học sinh thực thi việc đánh giá học sinh ; hoàn thành xong hồ sơ đánh giá học sinh ; nghiệm thu sát hoạch hiệu quả giáo dục học sinh .
c ) Hướng dẫn học sinh tự nhận xét và tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn .
3. Giáo viên theo dõi sự tân tiến của học sinh, ghi chép những chú ý quan tâm với học sinh có nội dung chưa hoàn thành xong hoặc có tân tiến trong học tập và rèn luyện .

Điều 17. Quyền và trách nhiệm của học sinh

1. Được đưa ra quan điểm và nhận sự hướng dẫn, lý giải của giáo viên, hiệu trưởng về hiệu quả đánh giá .
2. Tích cực tự nhận xét và tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn theo hướng dẫn của giáo viên .
3. Thực hiện tốt những trách nhiệm pháp luật trong Điều lệ trường tiểu học ; chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, tích cực trong học tập và rèn luyện .

PHỤ LỤC 1.

HỌC BẠ
(Kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC BẠ

TIỂU HỌC

Họ và tên học sinh: ………………………………………………………………………………………………………

Trường: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Xã (Phường, Thị trấn): ………………………………………………………………………………………………….

Huyện (Thành phố, Quận, Thị xã): …………………………………………………………………………………

Tỉnh (Thành phố):…………………………………………………………………………………………………………..

HƯỚNG DẪN GHI HỌC BẠ

Học bạ dùng để ghi hiệu quả tổng hợp đánh giá cuối năm học của học sinh. Khi ghi Học bạ, giáo viên cần nghiên cứu và điều tra kỹ Thông tư số 27/2020 / TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hành pháp luật đánh giá học sinh tiểu học .
1. Trang 3, thông tin ghi theo giấy khai sinh của học sinh .

2. Mục “1. Các môn học và hoạt động giáo dục”

– Trong cột “Mức đạt được”: Ghi ký hiệu T nếu học sinh đạt mức “Hoàn thành tốt”; H nếu học sinh đạt mức “Hoàn thành” hoặc C nếu học sinh ở mức “Chưa hoàn thành”.

– Trong cột “Điểm KTĐK” đối với các môn học có Bài kiểm tra định kỳ: ghi điểm số của bài kiểm tra cuối năm học; đối với học sinh được kiểm tra lại, ghi điểm số của bài kiểm tra lần cuối.

– Trong cột “Nhận xét”: Ghi những điểm nổi bật về sự tiến bộ, năng khiếu, hứng thú học tập đối với các môn học, hoạt động giáo dục của học sinh; nội dung, kỹ năng chưa hoàn thành trong từng môn học, hoạt động giáo dục cần được khắc phục, giúp đỡ (nếu có).

3. Mục “2. Những phẩm chất chủ yếu” và mục “3. Những năng lực cốt lõi”

– Trong cột “Mức đạt được” tương ứng với từng nội dung đánh giá về phẩm chất, năng lực: ghi ký hiệu T nếu học sinh đạt mức “Tốt”, Đ nếu học sinh đạt mức “Đạt” hoặc C nếu học sinh ở mức “Cần cố gắng”.

– Trong cột “Nhận xét” tương ứng với nội dung đánh giá về phẩm chất: ghi các biểu hiện, sự tiến bộ, ưu điểm, hạn chế hoặc khuyến nghị (nếu có) về sự hình thành và phát triển một số phẩm chất chủ yếu của học sinh.

Ví dụ : Đi học khá đầy đủ, đúng giờ ; mạnh dạn trình diễn quan điểm cá thể ; biết giữ lời hứa ; tôn trọng và biết trợ giúp mọi người ; …

– Trong cột “Nhận xét” tương ứng với nội dung đánh giá về năng lực: ghi các biểu hiện, sự tiến bộ, ưu điểm, hạn chế hoặc khuyến nghị (nếu có) về sự hình thành và phát triển một số năng lực chung, năng lực đặc thù của học sinh.

Ví dụ : Biết vệ sinh thân thể, ăn mặc ngăn nắp ; dữ thế chủ động, phối hợp trong học tập ; có năng lực tự học ; … ; sử dụng ngôn từ lưu loát trong đời sống và học tập, biết tư duy, lập luận và xử lý được 1 số ít yếu tố toán học quen thuộc ; …

4. Mục “4. Đánh giá kết quả giáo dục”

Ghi một trong bốn mức : “ Hoàn thành xuất sắc ” ; “ Hoàn thành tốt ” ; “ Hoàn thành ” hoặc “ Chưa triển khai xong ” .

5. Mục “5. Khen thưởng”

Ghi những thành tích mà học sinh được khen thưởng trong năm học .
Ví dụ : Đạt thương hiệu Học sinh Xuất sắc ; Đạt thương hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành xong tốt trong học tập và rèn luyện ; Đạt giải Nhì hội giao lưu An toàn giao thông vận tải cấp huyện ; …

6. Mục “6. Hoàn thành chương trình lớp học/chương trình tiểu học”

Ghi Hoàn thành chương trình lớp …….. / chương trình tiểu học hoặc Chưa triển khai xong chương trình lớp ……. / chương trình tiểu học ; Được lên lớp hoặc Chưa được lên lớp .
Ví dụ :
– Hoàn thành chương trình lớp 2 ; Được lên lớp 3 .
– Hoàn thành chương trình tiểu học .
Học bạ được nhà trường dữ gìn và bảo vệ và trả lại cho học sinh khi học sinh chuyển trường học xong chương trình tiểu học .

HỌC BẠ

Họ và tên học sinh : ……………………………………………………………………. Giới tính : …………………….
Ngày, tháng, năm sinh : …………………………………….. Dân tộc : ……………. Quốc tịch : …………………..
Nơi sinh : ……………………………………………………………………………………………………………………….. ;
Quê quán : ………………………………………………………………………………………………………………………
Nơi ở lúc bấy giờ : ……………………………………………………………………………………………………………….
Họ và tên cha : ………………………………………………………………………………………………………………..
Họ và tên mẹ : …………………………………………………………………………………………………………………
Người giám hộ ( nếu có ) : ………………………………………………………………………………………………….

……, ngày …. tháng …. năm 20…
HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Năm học

Lớp

Tên trường

Số đăng bộ

Ngày nhập học/ chuyển đến

20 …. – 20 ….
20 …. – 20 ….
20 …. – 20 ….
20 …. – 20 ….
20 …. – 20 ….
20 …. – 20 ….
20 …. – 20 ….

Họ và tên học sinh: ………………………………………………………………………… Lớp: …………………..

Chiều cao : ……………………………………………………………….. Cân nặng : …………………………………..
Số ngày nghỉ có phép : ………………………………………………. Số ngày nghỉ không phép : ……………..

1. Các môn học và hoạt động giáo dục

Môn học và hoạt động giáo dục

Mức đạt được

Điểm KT ĐK

Nhận xét

Tiếng Việt …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Toán
Ngoại ngữ 1
…………………..
Lịch sử và Địa lý
Khoa học
Tin học và Công nghệ
Đạo đức
Tự nhiên và Xã hội
Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất
Nghệ thuật ( Âm nhạc )
Nghệ thuật ( Mĩ thuật )
Hoạt động thưởng thức
Tiếng dân tộc bản địa

Trường: ……………………………………………………………………………………… Năm học 20…. – 20….

2. Những phẩm chất chủ yếu

Phẩm chất

Mức đạt được

Nhn xét

Yêu nước ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Nhân ái
Chăm chỉ
Trung thực
Trách nhiệm

3. Những năng lực cốt lõi

3.1. Những năng lực chung

Năng lực

Mức đạt được

Nhn xét

Tự chủ và tự học ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Giao tiếp và hợp tác
Giải quyết yếu tố và phát minh sáng tạo

3.2. Những năng lực đặc thù

Năng lực

Mức đạt được

Nhận xét

Ngôn ngữ ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Tính toán
Khoa học
Công nghệ
Tin học
Thẩm mĩ
Thể chất

4. Đánh giá kết quả giáo dục: ………………………………………………………………………………………..

5. Khen thưởng: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Hoàn thành chương trình lớp học/chương trình tiểu học: …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………….., ngày …. tháng …. năm 20 ….

Xác nhận của Hiệu trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 2.

BẢNG GHI TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CỦA LỚP
(Kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

HƯỚNG DẪN

GHI BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CỦA LỚP

1. Phần tiêu đề

Điền đủ thông tin vào chỗ chấm, trong đó so với mẫu 1, 4 và 7 cần ghi thời gian đánh giá giữa học kỳ I hay giữa học kỳ II .

2. Phần “Môn học và hoạt động giáo dục”

– Đối với mẫu 1 và 4 : Trong cột tương ứng với từng môn học hoặc hoạt động giải trí giáo dục : ghi ký hiệu T nếu học sinh đạt mức ” Hoàn thành tốt “, H nếu học sinh đạt mức ” Hoàn thành ” hoặc C nếu học sinh ở mức ” Chưa hoàn thành xong ” .
– Đối với những mẫu còn lại :
+ ) Trong cột “ Mức đạt được ” tương ứng với từng môn học hoặc hoạt động giải trí giáo dục : ghi ký hiệu T nếu học sinh đạt mức ” Hoàn thành tốt “, H nếu học sinh đạt mức ” Hoàn thành ” hoặc C nếu học sinh ở mức ” Chưa hoàn thành xong ” .
+ ) Trong cột ” Điểm KTĐK ” so với những môn có bài kiểm tra định kỳ : ghi điểm số của bài kiểm tra ; so với học sinh được kiểm tra lại, ghi điểm số của bài kiểm tra lần cuối .

3. Phần “Phẩm chất chủ yếu” và “Năng lực cốt lõi”

Trong cột tương ứng với từng phẩm chất hầu hết, năng lượng cốt lõi ( năng lượng chung và năng lượng đặc trưng ) : ghi ký hiệu T nếu học sinh đạt mức ” Tốt “, Đ nếu học sinh đạt mức ” Đạt ” hoặc C nếu học sinh ở mức ” Cần cố gắng nỗ lực ” .

4. Phần “Đánh giá kết quả giáo dục”, “Khen thưởng”, “Chưa được lên lớp” (trong mẫu 3, 6 và 9)

Đánh dấu “X” vào các ô tương ứng với mức đạt được về đánh giá kết quả giáo dục của từng học sinh và đối với mỗi học sinh được khen thưởng, chưa được lên lớp.

5. Phần “Ghi chú”

Ghi những quan tâm đặc biệt quan trọng ( nếu có ). Chẳng hạn như : học sinh thuộc diện ưu tiên ; học sinh khuyết tật ; …

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

You may also like

Để lại bình luận