Mẫu Phiếu đánh giá công chức mới nhất và cách ghi

Bởi tronbokienthuc
Nhằm làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lượng, trình độ trình độ, nhiệm vụ … mà công chức phải được đánh giá hằng năm. Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá và hướng dẫn cụ thể cách ghi biểu mẫu này .Công chức được đánh giá theo tiêu chuẩn xếp loại mới ?Công chức được đánh giá theo 6 nội dung chính ?

Mục Lục Bài Viết

Phiếu đánh giá công chức là gì?

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 90/2020/NĐ-CP, phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là một trong các văn bản lưu giữ kết quả đánh giá, xếp loại công chức, được lưu vào hồ sơ công chức.

Ngoài Phiếu này, hồ sơ công chức còn gồm có :
– Biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá .
– Nhận xét của cấp ủy nơi công tác làm việc ( nếu có ) .
– Kết luận và thông tin bằng văn bản về tác dụng đánh giá, xếp loại chất lượng công chức của cấp có thẩm quyền .
Mẫu phiếu này là mẫu số 02 phát hành tại Phụ lục kèm Nghị định 90/2020 / NĐ-CP này .

Mẫu phiếu đánh giá, phân loại công chức và cách ghi

Tải vềSửa/In biểu mẫu

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC
Năm………..

Họ và tên : ………………………………………………………………………………………..
Chức vụ, chức vụ : …………………………………………………………………………
Đơn vị công tác làm việc : ……………………………………………………………………………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng : ………………………………………………………………………….
2. Đạo đức, lối sống : … … … … ……………………………………………………………..
3. Tác phong, lề lối thao tác : ……………………………………………………………….
4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật : …………………………………………………………………….
5. Kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao ( xác lập rõ nội dung việc làm triển khai ; tỉ lệ hoàn thành xong, chất lượng, quá trình việc làm ) : … …
6. Thái độ Giao hàng nhân dân, doanh nghiệp ( so với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý việc làm của dân cư và doanh nghiệp ) : … … … … … … … … ………………………………………………………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao chỉ huy, quản trị, đảm nhiệm ( xác lập rõ nội dung việc làm thực thi ; tỉ lệ triển khai xong, chất lượng, quy trình tiến độ việc làm ) : ………………………………………………..
8. Năng lực chỉ huy, quản trị : ……………………………………………………………
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết : …………………………………………………………..

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm : … … … … …. … … … … … … … … … … … … …
2. Tự xếp loại chất lượng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ) .

……, ngày …. tháng …. năm …..

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

( Ký, ghi rõ họ tên )

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

( Phần dành cho người đứng đầu đơn vị chức năng cấu thành ( nếu có ) )
………………………………………………………………………………………….

……., ngày …. tháng …. năm ……

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhân xét ưu, khuyết điểm : ……………………………………………………………..
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng : ……………………………………………..
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm ) .
3. Nhận định khunh hướng, triển vọng tăng trưởng của cán bộ : … … … … … … .
…., ngày …. tháng …. năm …..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

( Ký tên, ghi rõ họ tên )
Phiếu này gồm có 04 phần :
– Công chức tự đánh giá tác dụng công tác làm việc, tu dưỡng, rèn luyện của mình theo những tiêu chuẩn : Chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong lề lối thao tác, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, tác dụng thực thi chức trách, trách nhiệm được giao, thái độ Giao hàng nhân dân, doanh nghiệp .
– Tự đánh giá, nhận xết, xếp loại chất lượng của công chức : Căn cứ vào những ưu điểm, điểm yếu kém của mình, công chức tự đánh giá bản thân thuộc một trong 4 tiêu chuẩn : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; triển khai xong nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ;
– Ý kiến của tập thể đơn vị chức năng và chỉ huy trực tiếp quản trị công chức ;
– Kết quả đánh giá, phân loại công chức của cấp có thẩm quyền. Căn cứ vào ưu, nhược của công chức để đưa ra đánh giá, phân loại công minh, minh bạch nhất .
Dưới đây là ví dụ cụ thể cách điền vào mẫu Phiếu đánh giá của công chức :
Tải vềSửa/In biểu mẫu

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC
Năm………..

Họ và tên : Nguyễn Văn A
Chức vụ, chức vụ : Kế toán viên
Đơn vị công tác làm việc : Ủy ban nhân dân xã A – huyện B – tỉnh C

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng : Chấp hành và thực thi tốt quan điểm chỉ huy của Đảng trong triển khai trách nhiệm được giao .
2. Đạo đức, lối sống : Luôn nêu cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc với thái độ thao tác tận tình, trung thực, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư ; có lối sống cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư .
3. Tác phong, lề lối thao tác : Luôn tiếp xúc, ứng xử đúng mực khi tiếp xúc với đồng nghiệp ; thao tác khoa học, đúng giờ, biểu lộ ý thức tự phê bình và phê bình đúng mực .
4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật : …………………………………………………………………….
5. Kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao ( xác lập rõ nội dung việc làm triển khai ; tỉ lệ triển khai xong, chất lượng, quy trình tiến độ việc làm ) : Bảo đảm đúng quá trình, chất lượng đã đặt ra .
6. Thái độ Giao hàng nhân dân, doanh nghiệp ( so với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý việc làm của dân cư và doanh nghiệp ) : Đúng mực và xử lý mọi trường hợp hài hòa và hợp lý, có tính thuyết phục, không gây phiền hà

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao chỉ huy, quản trị, đảm nhiệm ( xác lập rõ nội dung việc làm thực thi ; tỉ lệ hoàn thành xong, chất lượng, quy trình tiến độ việc làm ) : ………………………………………………..

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:……………………………………………………………

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết : …………………………………………………………..

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm :
– Ưu điểm : Thực hiện tốt trách nhiệm được giao …
– Nhược điểm : Tuy vậy, vì nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan mà một số ít trách nhiệm chưa đạt được mức như mong đợi …
2. Tự xếp loại chất lượng : Hoàn thành tốt trách nhiệm
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm ) .

……, ngày …. tháng …. năm …..

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

( Ký, ghi rõ họ tên )

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

( Phần dành cho người đứng đầu đơn vị chức năng cấu thành ( nếu có ) )
………………………………………………………………………………………….

……., ngày …. tháng …. năm ……

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhân xét ưu, khuyết điểm : ……………………………………………………………..
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng : ……………………………………………..
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ) .
3. Nhận định khunh hướng, triển vọng tăng trưởng của cán bộ : … … … … … … .
…., ngày …. tháng …. năm …..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

( Ký tên, ghi rõ họ tên )

Công chức được đánh giá theo 6 nội dung chính?

Theo pháp luật tại Điều 56 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, công chức được đánh giá theo những nội dung sau :
– Chấp hành đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước ;
– Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối thao tác ;
– Năng lực, trình độ trình độ, nhiệm vụ ;
– Tiến độ và tác dụng thực thi trách nhiệm ;
– Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp trong triển khai trách nhiệm ;
– Thái độ Giao hàng nhân dân .
Riêng với công chức chỉ huy, quản trị, ngoại những nội dung nêu trên còn được đánh giá theo :
– Kết quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao chỉ huy, quản trị ;
– Năng lực quản trị, chỉ huy ;
– Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức .
Tuy nhiên, từ 01/7/2020, khi Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi chính thức có hiệu lực hiện hành, nội dung đánh giá công chức cũng được bổ trợ, sửa đổi theo hướng đơn cử, chi tiết cụ thể và thuận tiện hơn :
– Nội dung “ tiến trình triển khai trách nhiệm ” được sửa đổi thành “ hiệu quả thực thi trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao ” ;
– Nội dung “ hiệu quả triển khai trách nhiệm ” được sửa thành “ đánh giá tác dụng triển khai trách nhiệm gắn với vị trí việc làm, biểu lộ trải qua việc làm, loại sản phẩm đơn cử ” ;
– Nội dung “ thái độ ship hàng nhân dân ” được sửa thành “ thái độ Giao hàng nhân dân, doanh nghiệp với vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý việc làm của dân cư và doanh nghiệp ” …
Những nội dung này được sửa đổi theo hướng tổng lực hơn và tương thích với chủ trương sẽ trả lương theo vị trí việc làm, theo việc làm đơn cử cũng như góp thêm phần vô hiệu xấu đi, phòng, chống tham nhũng .
Không chỉ vậy, theo khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức, thời gian đánh giá công chức cũng được bổ trợ .
Nếu trước đây chỉ đánh giá hằng năm, trước khi chỉ định, quy hoạch, điều động, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, khi kết thúc thời hạn luân chuyển, biệt phái thì nay còn được đánh giá :
– Trước khi nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn, chỉ định lại, điều động ;
– Căn cứ vào nhu yếu quản trị, người đứng đầu hoàn toàn có thể đánh giá công chức theo quý, tháng hoặc tuần tương thích với đặc trưng việc làm …

Xem thêm: Công chức được đánh giá theo tiêu chí mới từ 01/7/2020

​Cách điền phiếu đánh giá công chức mới nhất
Cách điền phiếu đánh giá công chức mới nhất (Ảnh minh họa)

Công chức được đánh giá theo tiêu chí xếp loại mới?

Không chỉ sửa đổi, bổ trợ nội dung đánh giá công chức mà những tiêu chuẩn xếp loại công chức cũng có sự biến hóa .
Theo đó, tại Điều 58 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, công chức được xếp loại theo những mức :
– Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ;
– Hoàn thành tốt trách nhiệm ;
– Hoàn thành trách nhiệm nhưng còn hạn chế về năng lượng ;
– Không triển khai xong trách nhiệm .
Tuy nhiên, khi Luật này được sửa đổi thì những tiêu chuẩn cũng được sửa thành :
– Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ;
– Hoàn thành tốt trách nhiệm ;
– Hoàn thành trách nhiệm ;
– Không triển khai xong trách nhiệm .
Đồng thời, hiệu quả đánh giá xếp loại chất lượng công chức không chỉ được lưu vào hồ sơ công chức, thông tin đến công chức được đánh giá mà còn được công khai minh bạch trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nơi công chức công tác làm việc .
Đặc biệt, Luật sửa đổi còn pháp luật đơn cử những giải pháp giải quyết và xử lý với việc công chức không triển khai xong trách nhiệm :
– Cho thôi việc : 2 năm liên tục không hoàn thành xong trách nhiệm ;
– Bố trí công tác làm việc khác hoặc không chỉ định lại : Công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị có 02 năm liên tục trong thời hạn chỉ định không triển khai xong trách nhiệm ;
– Bố trí vào vị trí việc làm có nhu yếu thấp hơn : Không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị mà trong 03 năm có 02 năm liên tục không hoàn thành xong trách nhiệm .

Xem thêm: Thêm hình thức kỷ luật công chức không hoàn thành nhiệm vụ

Thời điểm đánh giá hàng năm công chức 

Việc đánh giá công chức vào thời hạn nào trong năm được Điều 20 Nghị định 90 hướng dẫn đơn cử như sau :

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được triển khai theo từng năm công tác làm việc .

Trong đó :
– Công chức chuyển công tác làm việc : Cơ quan, đơn vị chức năng mới có nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Thời gian công tác làm việc ở đơn vị chức năng cũ từ 06 tháng trở lên thì phối hợp với quan điểm nhận xét của cơ quan cũ trừ trường hợp không còn cơ quan cũ .

Tiến hành trước ngày 15/12 hằng năm, trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

– Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, nếu vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản, công chức sẽ làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại gửi cơ quan, tổ chức đang công tác để thực hiện đánh giá, xếp loại theo quy định.

Trên đây là mẫu Phiếu đánh giá công chức và cách ghi chi tiết. Công chức có thể dựa vào ví dụ và căn cứ vào tình hình thực tế của mình để điền nhưng phải đảm bảo phải nhận xét trung thực, khách quan.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Phiếu tự đánh giá của giáo viên mới nhất kèm hướng dẫn chi tiết

You may also like

Để lại bình luận