Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2021

Bởi tronbokienthuc
Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá và phân loại viên chức. Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức gồm những phần tự đánh giá, phần dành cho viên chức quản trị, phần đánh giá và xếp loại viên chức của cấp trên. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể và tải về mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức tại đây .

Mục Lục Bài Viết

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức cuối năm

1. Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức là gì?

Mẫu phiếu đánh giá viên chức cuối năm là một trong những mẫu mà bắt cuộc viên chức phải triển khai để làm cơ sở xếp loại đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ. Mẫu mới nhất được phát hành theo Nghị định số 90/2020 / NĐ-CP của nhà nước

2. Hướng dẫn viết phiếu đánh giá phân loại viên chức năm 2021

1. Chính trị tư tưởng

Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

Đặt quyền lợi của Đảng, vương quốc dân tộc bản địa, nhân dân, tập thể lên trên quyền lợi cá thể ;Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng ; kiên cường lập trường ; không giao động trước mọi khó khăn vất vả, thử thách ;Có ý thức điều tra và nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, thông tư, quyết định hành động và những văn bản của Đảng .

2. Đạo đức, lối sống

Không tham ô, tham nhũng, xấu đi, tiêu tốn lãng phí, quan liêu, thời cơ, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền ; không có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa ;Có ý thức đoàn kết, thiết kế xây dựng cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng trong sáng, vững mạnh ;Có lối sống trung thực, nhã nhặn, chân thành, trong sáng, giản dị và đơn giản ;Không để người thân trong gia đình, người quen tận dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi .

3. Tác phong, lề lối làm việc

Có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm ; năng động, phát minh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh động trong thực thi trách nhiệm ;Có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp trong thực thi trách nhiệm ;Có thái độ đúng mực và phong thái ứng xử, lề lối thao tác chuẩn mực, phân phối nhu yếu của văn hóa truyền thống công vụ .

4. Ý thức tổ chức kỷ luật

Chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai ;Thực hiện những lao lý, quy định, nội quy của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nơi công tác làm việc ;Thực hiện việc kê khai và công khai minh bạch gia tài, thu nhập theo lao lý ;

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức chỉ huy, quản trị :Quán triệt, thể chế hóa và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ;Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ; không để xảy ra những vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp lý phải giải quyết và xử lý, thực trạng khiếu nại, tố cáo lê dài ; phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí trong khoanh vùng phạm vi cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ;Lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức triển khai kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền ; chỉ huy, triển khai công tác làm việc cải cách hành chính, cải cách chính sách công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năngXây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giải trí hàng năm của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm, trong đó xác lập rõ tác dụng thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm, lượng hóa bằng mẫu sản phẩm đơn cử .+ Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị :Kết quả thực thi trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao ; khối lượng, quy trình tiến độ, chất lượng thực thi trách nhiệm ;Thái độ ship hàng nhân dân, doanh nghiệp so với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý việc làm của dân cư và doanh nghiệp .Lưu ý : Cần đánh giá đúng mực, khách quan và trung thực thì từ đó bản thân viên chức mới thấy rõ được những ưu điểm và những hạn chế của mình. Dựa trên đó viên chức mới hoàn toàn có thể đánh giá đúng trong mục tự xếp loại chất lượng tương ứng là : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm .

3. Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức

Theo đó, việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức được triển khai theo những pháp luật tại Nghị định số 56 năm năm ngoái và những văn bản sửa đổi, bổ trợ :

– Về nguyên tắc: Bảo đảm đúng thẩm quyền; Phải làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của công chức, viên chức; Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức

– Về thời điểm: Đánh giá theo từng năm công tác, được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm; Riêng lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thời điểm đánh giá do người đứng đầu quyết định…

Đồng thời, trên cơ sở đánh giá, phân loại công chức, viên chức, phải thực hiện báo cáo kết quả theo 04 biểu mẫu mới được ban hành kèm Công văn này gồm:

– Công văn báo cáo giải trình quy trình triển khai ;- Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá công chức, viên chức và người lao động ;- Danh sách công chức hoàn thành xong trách nhiệm nhưng còn hạn chế về năng lượng và nêu rõ nguyên do hạn chế ;- Danh sách những công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành xong trách nhiệm nhu yếu ; nêu rõ nguyên do không hoàn thành xong trách nhiệm

4. Phiếu đánh giá phận loại viên chức mới nhất theo Nghị định 90 2020

Đây là mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức mới nhất được phát hành theo Nghị định 90 2020 ngày 13/8/2020 của nhà nước .

Mẫu số 03

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm………..

Họ và tên : ………………………………………………………………………………….Chức danh nghề nghiệp : ……………………………………………………………..Đơn vị công tác làm việc : …………………………………………………………………………

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng :…………………………………………………………………………………………………..2. Đạo đức, lối sống :…………………………………………………………………………………………………..3. Tác phong, lề lối thao tác :…………………………………………………………………………………………………..4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật :…………………………………………………………………………………………………..5. Kết quả triển khai chức trách, trách nhiệm được giao ( xác lập rõ nội dung việc làm thực thi ; tỉ lệ triển khai xong, chất lượng, tiến trình việc làm ) :…………………………………………………………………………………………………..6. Thái độ Giao hàng nhân dân, doanh nghiệp ( so với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý việc làm của dân cư và doanh nghiệp ) :…………………………………………………………………………………………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm :…………………………………………………………………………………………………..8. Năng lực chỉ huy, quản trị :…………………………………………………………………………………………………..9. Năng lực tập hợp, đoàn kết :…………………………………………………………………………………………………..

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm :…………………………………………………………………………………………………..2. Tự xếp loại chất lượng :…………………………………………………………………………………………………..( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ) ……., ngày …. tháng …. năm …..

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

….., ngày …. tháng …. năm …..

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm :…………………………………………………………………………………………………..2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng :…………………………………………………………………………………………………..( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ) ….., ngày …. tháng …. năm …..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

( Ký tên, ghi rõ họ tên )

5. Phiếu đánh giá, phân loại viên chức mẫu 1

Phiếu đánh giá, phân loại viên chức

Năm 20 …Họ và tên : …………………………………………………………………………………………………………Chức danh nghề nghiệp : …………………………………………………………………………………….Đơn vị công tác làm việc : ………………………………………………………………………………………………..Hạng chức vụ nghề nghiệp : .. Bậc : .. Hệ số lương : ………………….

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả triển khai việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết :………………………………………………………………………………………………………………………2. Việc thực thi lao lý về đạo đức nghề nghiệp :………………………………………………………………………………………………………………………3. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm, thái độ Giao hàng nhân dân, niềm tin hợp tác với đồng nghiệp và việc triển khai quy tắc ứng xử của viên chức :………………………………………………………………………………………………………………………4. Việc thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm khác của viên chức :………………………………………………………………………………………………………………………

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực chỉ huy, quản trị, điều hành quản lý và tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm :………………………………………………………………………………………………………………………6. Kết quả hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm :………………………………………………………………………………………………………………………

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, điểm yếu kém :………………………………………………………………………………………………………………………2. Phân loại đánh giá( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau ; Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; triển khai xong trách nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm )

Ngày….tháng….năm 20…
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp quản trị viên chức :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày….tháng….năm 20…
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, điểm yếu kém :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức 🙁 Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; triển khai xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm )………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày….tháng….năm 20…
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

6. Phiếu đánh giá, phân loại viên chức chuyên môn, nghiệp vụ mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT

TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày tháng .. năm

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

– Họ và tên : ; Mã số ngạch viên chức :- Chức danh nghề nghiệp : .- Đơn vị công tác làm việc : ….

I. TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết (nêu mức độ hoàn thành nhiệm vụ)

– Chấp hành tráng lệ quy định trình độ ; soạn giảng vừa đủ, đúng chương trình, có bổ trợ tương thích với đối tượng người tiêu dùng học viên ; bảo vệ khối lượng, chất lượng việc làm và ngày giờ công .- Không ngừng học tập nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ ; liên tục dự giờ thăm lớp, tổ chức triển khai chuyên đề, sử dụng vật dụng có hiệu suất cao ; tiếp tục tìm hiểu thêm sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn thay đổi giải pháp dạy học theo hướng thay đổi – lấy học viên làm TT. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử .- Công tác giảng dạy, giáo dục học viên là trách nhiệm cơ bản của nhà trường nói chung và mỗi giáo viên nói riêng, nên bản thân luôn đề cao công tác làm việc giảng dạy, tích cực học tập, trau dồi trình độ nhiệm vụ, thay đổi giải pháp, nâng cao hiệu suất cao giờ dạy hiệu quả đơn cử như sau :

*Học sinh:

Duy trì sĩ số : 100 %Hạnh kiểm :

  • Thực hiện đầy đủ: 30/30 em
  • Không thực hiện đầy đủ: 0/30 em

* Học lực:

GIỎI

KHÁ

TRUNG BÌNH

YẾU

SLTL %SLTL %SLTL %SLTL %

04

16.7

14

58.3

06

25

00

00,0

Tham gia rất đầy đủ những trào lưu do nhà trường, công đoàn và liên đội phát động và đạt giải :- Thi Toán tuổi thơ có. em đạt giải khuyến khích

– Thi chữ viết đẹp cấp trường có. em đạt giải A,. em được công nhận.

– Thi game show dân gian, Thi hội khỏe phù Đổng cấp trường đều có phần thưởng .- Tham gia khá đầy đủ và đạt tác dụng cao trong những trào lưu do Liên đội phát động .- Năm học 20 – 20. Chi đội. đã đạt thương hiệu Chi đội Vững mạnh .

*Giáo viên:

– Thực hiện soạn, giảng đúng theo phân phối trình .- Đảm bảo ngày, giờ công .- Tham gia vừa đủ những trào lưu do nhà trường, công đoàn phát động .- Được bảo lưu hiệu quả giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 20 …. – 20 …- Đạt giải khuyến khích trong hội thi Giáo án điện tử cấp huyện .

*Công tác khác được giao:

– Bản thân luôn luôn tiếp tục nghiên cứu và điều tra, vận dụng những văn bản của ngành, nghành trong công tác làm việc ; triển khai chỉ huy của Thủ trưởng đơn vị chức năng và cơ quan quản trị cấp trên để hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao .- Là một đảng viên bản thân luôn thực thi tốt nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ tại chi bộ, luôn nêu cao ý thức ý thức tổ chức triển khai kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức triển khai, luôn làm đúng công dụng, trách nhiệm và quyền hạn được giao, chuẩn bị sẵn sàng nhận trách nhiệm và hoàn thành xong tốt trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, năng động phát minh sáng tạo và gương mẫu thực thi những chế độ sinh hoạt, nội quy quy định của Chi bộ và nhà trường. Thường xuyên lắng nghe quan điểm góp phần của cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện kèm theo để mọi người được tự do bày tỏ chính kiến, nguyện vọng của mình .- Là một UVBCH Công đoàn bản thân luôn cố gắng nỗ lực triển khai xong tốt công tác làm việc Công đoàn .

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp

– Có ý thức cao trong việc làm, luôn luôn hoàn thành xong tốt việc làm được giao .- Có ý thức phối hợp, hợp tác tốt trong việc làm so với đồng nghiệp và những đoàn thể trong cơ quan để thực thi trách nhiệm chung. Nhằm hoàn thành xong việc làm trình độ của mình và của cả cơ quan .

3. Về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức

Có niềm tin đoàn kết với mọi người, thiết kế xây dựng được mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thân thiện với nhân dân, không có biểu lộ xa rời quần chúng .Biết lắng nghe quan điểm góp phần của nhân dân để hành vi đúng trong cách ứng xử và tiếp xúc việc làm cũng như trong việc làm trình độ .Luôn có ý thức tự học, tự rèn, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, tận tâm với nghề nghiệp ; được đồng nghiệp, học viên, cha mẹ và nhân dân tin yêu, kính trọng .Luôn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; tích cực tham gia cuộc hoạt động Nói không với xấu đi trong thi tuyển và bệnh thành tích trong giáo dục ; cuộc hoạt động Xây dựng môi trường học tập thân thiện, trào lưu thiết kế xây dựng Trường học thân thiện, học viên tích cực .Các khoản thu của thôn luôn luôn góp phần vừa đủ và thực thi tráng lệ những lao lý của địa phương nơi cư trú, mái ấm gia đình đã triển khai xong những khoản góp phần với địa phương trong năm 20 .Luôn động viên quần chúng triển khai đường lối chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước .

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức

– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn triển khai mục tiêu ” Sống và thao tác theo Hiến pháp và Pháp luật ” .- Nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, chủ trương, Pháp luật của Nhà nước vào nghành trách nhiệm được phân công. Luôn luôn có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cao trong việc làm được giao .- Có niềm tin đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước .- Luôn có ý thức tự học, tự tu dưỡng, liên tục tham gia những cuộc tập huấn của nhà trường, của ngành tổ chức triển khai, đồng thời luôn có quan điểm để kiến thiết xây dựng, rút kinh nghiệm tay nghề và bàn luận đưa ra phương hướng tăng trưởng giáo dục ở địa phương ngày một đi lên .- Thực hiện tốt những việc cán bộ, viên chức không được làm theo pháp luật trong pháp lệnh cán bộ công chức, viên chức .- Chấp hành tốt những lao lý của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và xấu đi .- Có niềm tin đấu tranh chống tham nhũng, xấu đi trong đơn vị chức năng công tác làm việc .

Tự nhận xét những ưu, khuyết điểm:

Ưu điểm:

– Luôn cố gắng nỗ lực học hỏi bạn hữu, đồng nghiệp .- Nhiệt tình trong việc làm

Khuyết điểm

– Tính hay nóng nảy .- Công tác phê và tự phê chưa cao .

Nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cá nhân tự phân loại theo kết quả đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Người tự đánh giá

II. ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ VÀ THỦ TRƯỞNG NƠI VIÊN CHỨC LÀM VIỆC

1. Ý kiến của tập thể

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Nhận xét của Thủ trưởng nơi viên chức làm việc

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Đánh giá chiều hướng và khả năng phát triển

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Kết luận phân loại của tập thể đơn vị:……………………………………………

, ngày. tháng. năm ……

Thủ trưởng nơi viên chức làm việc

( Ký tên và ghi rõ họ tên )

7. Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức mẫu 3

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức như sau:PHÒNG GD&ĐT …………
TRƯỜNG ……………………….
——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm ………….Họ và tên : ………………………………………………………………………………………………….Chức danh nghề nghiệp : ………………………………………………………………………………..Đơn vị công tác làm việc : ………………………………………………………………………………………….Hạng chức vụ nghề nghiệp : …………………. Bậc : ……………….. Hệ số lương : …………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả triển khai việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết :Hoàn thành tốt chương trình môn Âm nhạc tiểu học, giúp học viên triển khai xong kiến thức và kỹ năng bộ môn đạt 100 % số lượng học viên .2. Việc triển khai lao lý về đạo đức nghề nghiệp :- Luôn giữ gìn đạo đức và lối sống trong sáng lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, thực thi tốt những pháp luật về những việc cán bộ, công chức không được làm- Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong việc làm, chấp hành tốt nội quy, quy định của trường, của ngành ; không vi phạm đạo đức nghề nghiệp .3. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm, thái độ Giao hàng nhân dân, ý thức hợp tác với đồng nghiệp và việc thực thi quy tắc ứng xử của viên chức :

  • Có tinh thần đoàn kết trong nội bộ, ý thức tự giác cao trong công tác, trong quan hệ với đồng nghiệp cởi mở, chan hòa, hòa nhã với mọi người xung quanh.
  • Luôn nêu cao tinh thần trung thực chống việc chạy theo kiểu hình thức, đối phó, thiếu trách nhiệm và nêu cao tính kỷ luật trước đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh.
  • Có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳn thắng với phụ huynh, với nhân dân khi giao tiếp công việc.
  • Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, của đồng nghiệp và học sinh để hành động đúng trong cách ứng xử và giao tiếp công việc.
  • Giải thích cặn kẽ, thuyết phục những điều đồng nghiệp, nhân dân, phụ huynh và học sinh hỏi hay thắc mắc.

4. Việc thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm khác của viên chức :Bản thân cùng mái ấm gia đình luôn triển khai xong tốt nghĩa vụ và trách nhiệm so với địa phương, tham gia vừa đủ những tiêu chuẩn quy đinh của địa phương như : thuế nhà đất, bảo mật an ninh quốc phòng, phí ánh sáng đèn đường, phí giao thông vận tải đường đi bộ với mô tô, …

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực chỉ huy, quản trị, quản lý và tổ chức triển khai triển khai trách nhiệm :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6. Kết quả hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, điểm yếu kém :Bản thân luôn nghiên cứu và điều tra, học hỏi để nâng dần trình độ đại trà phổ thông, trình độ nhiệm vụ so với môn học mình đảm nhiệm cũng như môn học mình yêu thích dù bản thân không trực tiếp giảng dạy .Tính xã hội thì bản thân có tạo hai địa chỉ mạng để trình làng về kiến thức và kỹ năng tương quan cũng như về kinh nghiệm tay nghề giảng dạy .Bản thân luôn hoàn thành xong tốt trách nhiệm được phân công giảng dạy, hồ sơ sổ sách .2. Phân loại đánh giá 🙁 Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau ; Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm )

………………………………………………………………………………………………………………………….., ngày….tháng….năm….Viên chức tự đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc :…………………………………………………………………………………………………………….2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp quản trị viên chức :

…………………………………………………………………………………………………………………………, ngày…tháng….năm…Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, điểm yếu kém : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức 🙁 Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm )

………………………………………………………………………………………………………………………….., ngày….tháng….năm…Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

8. Phiếu đánh giá, phân loại viên chức mẫu 4

PHÒNG GD&ĐT ….TRƯỜNG ……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm ……………….Họ và tên : …………………………………………………………………………………………………………………Chức danh nghề nghiệp : …………………………………………………………………………………………….Đơn vị công tác làm việc : ……………………………………………………………………………………………………….Hạng chức vụ nghề nghiệp : …………………….. ; Bậc : ………… ; Hệ số lương : …………………….I. tự đánh giá tác dụng công tác làm việc, tu dưỡng, rèn luyện CỦA VIÊN CHỨC :1. Kết quả thực thi việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết :Thực hiện đúng giờ giấc, luôn triển khai xong tốt hồ sơ sổ sách cá thể và giao nộp đúng lao lý của tổ, của nhà trường .Bản thân luôn triển khai xong mọi việc làm được giao. Tham gia tốt những trào lưu của nhà trường như : tham gia những trào lưu ngày lễ tết được nhà trường tổ chức triển khai và những trào lưu khác của nhà trường đề ra .2. Việc triển khai lao lý về đạo đức nghề nghiệp :Trung thực, khách quan trong công tác làm việc, tuân thủ những kỷ cương, yêu thương và có nghĩa vụ và trách nhiệm với học viên .Tác phong thao tác khoa học, đúng giờ biểu lộ ý thức phê và tự phê, luôn chăm sóc và giúp sức đồng nghiệp cùng văn minh .3. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm, thái độ Giao hàng nhân dân, niềm tin hợp tác với đồng nghiệp và việc thực thi quy tắc ứng xử của viên chức :Có ý thức phối hợp, hợp tác tốt trong việc làm so với đồng nghiệp để cùng nhau triển khai xong tốt những việc làm do BGH nhà trường đã giao .Đối với nghề, Luôn tận tâm với nghề, và có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm của mình .4. Việc triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm khác của viên chức :Có niềm tin học tập nâng cao trình độ, trình độ nhiệm vụ của bản thân, và học hỏi kinh nghiệm tay nghề từ những đồng nghiệp đi trước .Luôn chấp hành mọi chủ trương chủ trương của Đảng, chủ trương pháp lý của nhà nước. Thực hiện tốt nhưng pháp luật nơi mình cư trú và nơi công tác làm việc .Có tổ chức triển khai kỷ luật cao trong công tác làm việc, tráng lệ thực thi nội quy cơ quan .II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC :1. Đánh giá ưu, điểm yếu kém :Ưu điểmTôi luôn chấp hành mọi chủ trương chủ trương của Đảng, chủ trương pháp lý của nhà nước, không vi phạm pháp lý, không mắc tệ nạn xã hội, có ý thức đoàn kết, chuẩn bị sẵn sàng trợ giúp mọi người .Chấp hành tốt lao lý về đạo đức nghê nghiệp, có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị và đơn giản, có thái độ hòa nhã, nhã nhặn với nhân đân khi tiếp xúc trong việc làm và lắng nghe quan điểm góp phần của nhân dân. Ngoài ra tôi triển khai góp phần không thiếu những loại quỹ và những nghĩa vụ và trách nhiệm khác của viên chức .Có nâng lực trình độ trình độ nhiệm vụ vững vàng, bảo vệ được những trách nhiệm việc làm được cấp trên phó thác .không vi phạm về nhân cách danh dự, nhân phẩm làm tác động ảnh hưởng xấu đến ngành, đơn vị chức năng nơi công tác làm việc .Nhược điểm :Trong việc làm chưa mạnh dạn tham mưa đề xuất kiến nghị cho chỉ huy2. Phân loại đánh giá : ………………………………………………………………………………………………….( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau ; Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm )

Ngày…….tháng…….năm 20…….
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ :1. Ý kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức 🙁 Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; triển khai xong trách nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm )……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày…….tháng…….năm 20…….
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

9. Cách soạn phiếu đánh giá viên chức

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức hiện tại được quy định theo mẫu số 3 đính kèm theo nghị định số 90/2020/NĐ-CP. Theo đó, trong nội dung của phiếu đánh giá phân loại viên chức vẫn cần có đầy đủ những thông tin cần thiết như sau:

Phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy ? tên trường ?Tên tiêu đề : Phiếu đánh giá và phân loại viên chứcNăm học ?tin tức của người viết phiếu đánh giá này gồm có : họ tên, chức vụ / vị trí hiện tại, chức vụ, đơn vị chức năng nơi công tác làm việc, hạng về chức vụ nghề nghiệp ( hạng, bậc, thông số lương )Nội dung đánh giá :Tự đánh giá về tác dụng tu dưỡng, rèn luyện, công tác làm việc của viên chức+ Kết quả thực thi về việc làm, nghĩa vụ và trách nhiệm của giáo viên ( chất lượng )+ Thực hiện về những pháp luật trong đạo đức nghề nghiệp+ Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm, hợp tác đồng nghiệp, thái độ Giao hàng với nhân dân, triển khai những quy tắc ứng xử+ Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm khácTự đánh giá và phân loại+ Ưu và điểm yếu kém của bản thân+ Tự phân loại : hoàn thành xong tốt trách nhiệm / hoàn thành xong trách nhiệm / .+ Ngày tháng năm viết phiếu đánh giá phân loại viên chức+ Viên chức tự đánh giá ( ký, ghi rõ họ và tên )Ý kiến của tổ trình độ trong đơn vị chức năng+ Ý kiến nơi viên chức công tác làm việc của tập thể+ Nhận xét tổ trưởng trình độ+ Ngày tháng năm ghi phiếu đánh giá phân loại viên chức+ Tổ trưởng trình độ ( ký, ghi rõ họ và tên )Kết quả đánh giá và phân loại viên chức từ hiệu trưởng+ Ưu và điểm yếu kém+ Kết quả đánh giá và phân loại viên chức từ+ Ngày tháng năm ghi phiếu đánh giá phân loại viên chức

+ Hiệu trưởng (ký, ghi rõ họ và tên)

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé .

Lưu ý:

Cuối năm, những Đảng viên thường sẽ phải viết bản kiểm điểm, tổng kết quy trình hoạt động giải trí của mình trong 1 năm. Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cũng rất đơn thuần, dựa theo mẫu bản kiểm điểm đảng viên chúng tôi phân phối. Mời những bạn tìm hiểu thêm mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021 của chúng tôi .

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận