Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Bởi tronbokienthuc

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Số: 20/2018/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.
Thông tư này thay thế Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc sở giáo dục và đào tạo, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Bộ trưởng;
– Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo;
– Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Công báo;
– Website của Chính phủ;
– Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

QUY ĐỊNH

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông gồm có : chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ( sau đây gọi là chuẩn nghề nghiệp giáo viên ), hướng dẫn sử dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên .2. Quy định này vận dụng so với giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa bán trú ( sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông ) và những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .

Điều 2. Mục đích ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên

1. Làm địa thế căn cứ để giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lượng ; kiến thiết xây dựng và triển khai kế hoạch rèn luyện phẩm chất, tu dưỡng nâng cao năng lượng trình độ, nhiệm vụ cung ứng nhu yếu thay đổi giáo dục .2. Làm địa thế căn cứ để cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá phẩm chất, năng lượng trình độ, nhiệm vụ của giáo viên ; thiết kế xây dựng và tiến hành kế hoạch tu dưỡng tăng trưởng năng lượng nghề nghiệp của giáo viên phân phối tiềm năng giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành Giáo dục đào tạo .3. Làm địa thế căn cứ để cơ quan quản trị nhà nước điều tra và nghiên cứu, thiết kế xây dựng và triển khai chính sách, chủ trương tăng trưởng đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ; lựa chọn, sử dụng đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán .4. Làm địa thế căn cứ để những cơ sở giảng dạy, tu dưỡng giáo viên thiết kế xây dựng, tăng trưởng chương trình và tổ chức triển khai giảng dạy, tu dưỡng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng trình độ, nhiệm vụ của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông .

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Phẩm chất là tư tưởng, đạo đức, lối sống của giáo viên trong triển khai việc làm, trách nhiệm .2. Năng lực là năng lực triển khai việc làm, trách nhiệm của giáo viên .3. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông là mạng lưới hệ thống phẩm chất, năng lượng mà giáo viên cần đạt được để triển khai trách nhiệm dạy học và giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông .4. Tiêu chuẩn là nhu yếu về phẩm chất, năng lượng ở từng nghành của chuẩn nghề nghiệp giáo viên .5. Tiêu chí là nhu yếu về phẩm chất, năng lượng thành phần của tiêu chuẩn .6. Mức của tiêu chuẩn là Lever đạt được trong tăng trưởng phẩm chất, năng lượng của mỗi tiêu chuẩn. Có ba mức so với mỗi tiêu chuẩn theo Lever tăng dần : mức đạt, mức khá, mức tốt ; mức cao hơn đã gồm có những nhu yếu ở mức thấp hơn liền kề .a ) Mức đạt : Có phẩm chất, năng lượng tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm được giao trong dạy học và giáo dục học viên theo pháp luật ;b ) Mức khá : Có phẩm chất, năng lượng tự học, tự rèn luyện, dữ thế chủ động thay đổi trong triển khai trách nhiệm được giao ;c ) Mức tốt : Có ảnh hưởng tác động tích cực đến học viên, đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên trong việc triển khai tiềm năng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông và tăng trưởng giáo dục địa phương .7. Minh chứng là những dẫn chứng ( tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng kỳ lạ, nhân chứng ) được dẫn ra để xác nhận một cách khách quan mức độ đạt được của tiêu chuẩn .8. Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên là việc xác lập mức độ đạt được về phẩm chất, năng lượng của giáo viên theo pháp luật của chuẩn nghề nghiệp giáo viên .9. Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán là giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có phẩm chất đạo đức tốt ; hiểu biết về tình hình giáo dục ; có năng lượng trình độ, nhiệm vụ tốt ; có uy tín trong tập thể nhà trường ; có năng lượng tham mưu, tư vấn, tương hỗ, dẫn dắt, san sẻ đồng nghiệp trong hoạt động giải trí trình độ, nhiệm vụ và trong hoạt động giải trí tu dưỡng tăng trưởng năng lượng nghề nghiệp .10. Học liệu số là những tài liệu, tài liệu thông tin, tài nguyên được số hóa, tàng trữ ship hàng cho việc dạy và học .

Chương II
CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Điều 4. Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo
Tuân thủ các quy định và rèn luyện về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong cách nhà giáo.

1. Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáoa ) Mức đạt : Thực hiện trang nghiêm những pháp luật về đạo đức nhà giáo ;b ) Mức khá : Có ý thức tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo ;c ) Mức tốt : Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo .2. Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáoa ) Mức đạt : Có tác phong và phương pháp thao tác tương thích với việc làm của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ;b ) Mức khá : Có ý thức tự rèn luyện tạo phong thái nhà giáo mẫu mực ; ảnh hưởng tác động tốt đến học viên ;c ) Mức tốt : Là tấm gương mẫu mực về phong thái nhà giáo ; ảnh hưởng tác động tốt và tương hỗ đồng nghiệp hình thành phong thái nhà giáo .

Điều 5. Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
Nắm vững chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

1. Tiêu chí 3. Phát triển trình độ bản thâna ) Mức đạt : Đạt chuẩn trình độ giảng dạy và triển khai xong vừa đủ những khóa huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức trình độ theo lao lý ; có kế hoạch liên tục học tập, tu dưỡng tăng trưởng trình độ bản thân ;nhayNgưng hiệu lực đối với Điểm a khoản 1 Điều 5 về đạt chuẩn trình độ đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT từ ngày 20/10/2021 đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 và Khoản 2 Điều 2 của Thông tư 29/2021/TT-BGDĐT.nhayb ) Mức khá : Chủ động nghiên cứu và điều tra, update kịp thời nhu yếu thay đổi về kỹ năng và kiến thức trình độ ; vận dụng phát minh sáng tạo, tương thích những hình thức, chiêu thức và lựa chọn nội dung học tập, tu dưỡng, nâng cao năng lượng trình độ của bản thân ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp và san sẻ kinh nghiệm tay nghề về tăng trưởng trình độ của bản thân nhằm mục đích cung ứng nhu yếu thay đổi giáo dục .2. Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viêna ) Mức đạt : Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục ;b ) Mức khá : Chủ động kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn của nhà trường và địa phương ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp trong việc thiết kế xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục .3. Tiêu chí 5. Sử dụng chiêu thức dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viêna ) Mức đạt : Áp dụng được những chiêu thức dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, năng lượng cho học viên ;b ) Mức khá : Chủ động update, vận dụng linh động và hiệu suất cao những chiêu thức dạy học và giáo dục phân phối nhu yếu thay đổi, tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và kinh nghiệm tay nghề vận dụng những giải pháp dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên .4. Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viêna ) Mức đạt : Sử dụng những giải pháp kiểm tra đánh giá tác dụng học tập và sự văn minh của học viên ;b ) Mức khá : Chủ động update, vận dụng phát minh sáng tạo những hình thức, giải pháp, công cụ kiểm tra đánh giá theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề tiến hành hiệu suất cao việc kiểm tra đánh giá tác dụng học tập và sự tân tiến của học viên .5. Tiêu chí 7. Tư vấn và tương hỗ học viêna ) Mức đạt : Hiểu những đối tượng người tiêu dùng học viên và nắm vững lao lý về công tác làm việc tư vấn và tương hỗ học viên ; thực thi lồng ghép hoạt động giải trí tư vấn, tương hỗ học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục ;b ) Mức khá : Thực hiện hiệu suất cao những giải pháp tư vấn và tương hỗ tương thích với từng đối tượng người tiêu dùng học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề tiến hành hiệu suất cao hoạt động giải trí tư vấn và tương hỗ học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục .

Điều 6. Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường

1. Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trườnga ) Mức đạt : Thực hiện vừa đủ nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường theo pháp luật ;b ) Mức khá : Đề xuất giải pháp thực thi hiệu suất cao nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường theo lao lý ; có giải pháp giải quyết và xử lý kịp thời, hiệu suất cao những vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử trong lớp học và nhà trường trong khoanh vùng phạm vi đảm nhiệm ( nếu có ) ;c ) Mức tốt : Là tấm gương mẫu mực, san sẻ kinh nghiệm tay nghề trong việc kiến thiết xây dựng thiên nhiên và môi trường văn hóa truyền thống lành mạnh trong nhà trường .

2. Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

a ) Mức đạt : Thực hiện rất đầy đủ những lao lý về quyền dân chủ trong nhà trường, tổ chức triển khai học viên triển khai quyền dân chủ trong nhà trường ;b ) Mức khá : Đề xuất giải pháp phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên hoặc người giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường ; phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, giải quyết và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định dân chủ của học viên ( nếu có ) ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp trong việc thực thi và phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên hoặc người giám hộ và đồng nghiệp .3. Tiêu chí 10. Thực hiện và thiết kế xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đườnga ) Mức đạt : Thực hiện vừa đủ những pháp luật của nhà trường về trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ;b ) Mức khá : Đề xuất giải pháp thiết kế xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ; phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, xử lí kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật về trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ( nếu có ) ;c ) Mức tốt : Là nổi bật tiên tiến và phát triển về thực thi và kiến thiết xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề thiết kế xây dựng và thực thi trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường .

Điều 7. Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

1. Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quana ) Mức đạt : Thực hiện không thiếu những pháp luật hiện hành so với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan ;b ) Mức khá : Tạo dựng mối quan hệ lành mạnh, tin yêu với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan ;c ) Mức tốt : Đề xuất với nhà trường những giải pháp tăng cường sự phối hợp ngặt nghèo với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan .2. Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội để triển khai hoạt động giải trí dạy học cho học viêna ) Mức đạt : Cung cấp rất đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học viên ở trên lớp ; thông tin về chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giải trí giáo dục cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên có tương quan ; tiếp đón thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên có tương quan về tình hình học tập, rèn luyện của học viên ;b ) Mức khá : Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan trong việc triển khai những giải pháp hướng dẫn, tương hỗ và động viên học viên học tập, thực thi chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giải trí giáo dục ;c ) Mức tốt : Giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan về quy trình học tập, rèn luyện và thực thi chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giải trí giáo dục của học viên .3. Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội để thực thi giáo dục đạo đức, lối sống cho học viêna ) Mức đạt : Tham gia tổ chức triển khai, phân phối thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan ; đảm nhiệm thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan về đạo đức, lối sống của học viên ;b ) Mức khá : Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan trong thực thi giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên ;c ) Mức tốt : Giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan về giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên .

Điều 8. Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục
Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng các thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.

1. Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địaa ) Mức đạt : Có thể sử dụng được những từ ngữ tiếp xúc đơn thuần bằng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa ;b ) Mức khá : Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn thuần, quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn thuần, quen thuộc tương quan đến hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc biết ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa ;c ) Mức tốt : Có thể viết và trình diễn đoạn văn đơn thuần về những chủ đề quen thuộc trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa .2. Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dụca ) Mức đạt : Sử dụng được những ứng dụng ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục và quản trị học viên theo pháp luật ; hoàn thành xong những khóa huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin và những thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục theo pháp luật ;b ) Mức khá : Ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ; update và sử dụng hiệu suất cao những ứng dụng ; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp nâng cao năng lượng ứng dụng công nghệ thông tin ; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục tộc ;

Chương III
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Điều 9. Yêu cầu đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

1. Khách quan, tổng lực, công minh và dân chủ .2. Dựa trên phẩm chất, năng lượng và quy trình thao tác của giáo viên trong điều kiện kèm theo đơn cử của nhà trường và địa phương .3. Căn cứ vào mức của từng tiêu chuẩn đạt được tại Chương II Quy định này và có những vật chứng xác nhận, tương thích .

Điều 10. Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

1. Quy trình đánh giáa ) Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên ;b ) Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức triển khai lấy quan điểm của đồng nghiệp trong tổ trình độ so với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên ;c ) Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông triển khai đánh giá và thông tin hiệu quả đánh giá giáo viên trên cơ sở hiệu quả tự đánh giá của giáo viên, quan điểm của đồng nghiệp và thực tiễn triển khai trách nhiệm của giáo viên trải qua dẫn chứng xác nhận, tương thích .2. Xếp loại tác dụng đánh giáa ) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt : Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt mức tốt, trong đó có những tiêu chuẩn tại Điều 5 Quy định này đạt mức tốt ;b ) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá : Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong đó những tiêu chuẩn tại Điều 5 Quy định này đạt mức khá trở lên ;c ) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt : Có tổng thể những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên ;d ) Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Có tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt ( tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt khi không cung ứng nhu yếu mức đạt của tiêu chuẩn đó ) .

Điều 11. Chu kỳ đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

1. Giáo viên tự đánh giá theo chu kỳ luân hồi một năm một lần vào cuối năm học .2. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức triển khai đánh giá giáo viên theo chu kỳ luân hồi hai năm một lần vào cuối năm học .3. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng, được sự chấp thuận đồng ý của cơ quan quản trị cấp trên, nhà trường rút ngắn chu kỳ luân hồi đánh giá giáo viên .

Điều 12. Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.

1. Tiêu chuẩn lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cána ) Là giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tay nghề giảng dạy trực tiếp ở cùng cấp học cho tới thời gian xét chọn ;b ) Được xếp loại đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên, trong đó những tiêu chuẩn tại Điều 5 Quy định này phải đạt mức tốt ;c ) Có năng lực phong cách thiết kế, tiến hành những giờ dạy mẫu, tổ chức triển khai những tọa đàm, hội thảo chiến lược, tu dưỡng về giải pháp, kỹ thuật dạy học, giáo dục, nội dung thay đổi tương quan đến hoạt động giải trí trình độ, nhiệm vụ và tu dưỡng cho đồng nghiệp trong trường hoặc những trường trên địa phận tìm hiểu thêm và học tập ;d ) Có năng lực sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học và giáo dục, kiến thiết xây dựng và tăng trưởng học liệu số, tu dưỡng giáo viên ;

e) Có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.
Trong trường hợp cơ sở giáo dục phổ thông có số lượng giáo viên đáp ứng các điều kiện được quy định tại điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điều này nhiều hơn theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên thì ưu tiên lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán dựa trên các tiêu chuẩn sau: có trình độ trên chuẩn trình độ đào tạo; được xếp loại đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc trong dạy học, giáo dục; có sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giải pháp đổi mới trong dạy học và giáo dục được công nhận và sử dụng rộng rãi trong nhà trường, tại địa phương.

2. Quy trình lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cána ) Cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn và đề xuất kiến nghị giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và báo cáo giải trình cơ quan quản trị cấp trên ;b ) Trưởng phòng giáo dục và giảng dạy lựa chọn và phê duyệt giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán theo thẩm quyền ; báo cáo giải trình sở giáo dục và giảng dạy ;c ) Giám đốc sở giáo dục và giảng dạy lựa chọn và phê duyệt list giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán theo thẩm quyền ; báo cáo giải trình Bộ Giáo dục và Đào tạo theo nhu yếu .3. Nhiệm vụ của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cána ) Hỗ trợ, tư vấn cho đồng nghiệp trong trường hoặc những trường trên địa phận tăng trưởng phẩm chất, năng lượng trình độ, nhiệm vụ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, tương thích với điều kiện kèm theo nhà trường, địa phương ;b ) Hỗ trợ, tư vấn cho đồng nghiệp trong trường hoặc những trường trên địa phận những yếu tố tương quan đến bảo vệ và nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục cho học viên ; tham gia biên soạn tài liệu chuyên đề môn học, tài liệu hướng dẫn ( cho giáo viên, học viên ) ; tổ chức triển khai hướng dẫn những đề tài điều tra và nghiên cứu khoa học cho học viên theo nhu yếu của người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông và cơ quan quản trị ;c ) Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp trong trường hoặc những trường trên địa phận về những hoạt động giải trí thiết kế xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giảng dạy môn học ; về việc thực thi những khóa huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng giáo viên qua mạng internet ; về tu dưỡng, tập huấn nâng cao năng lượng trình độ cho đội ngũ giáo viên trong trường hoặc những trường trên địa phận ; tham gia tập huấn, tu dưỡng giáo viên theo nhu yếu hàng năm của ngành ( cấp phòng, sở, Bộ ) ;d ) Tham mưu, tư vấn cho cấp quản lí trực tiếp về công tác làm việc thiết kế xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường tương thích với điều kiện kèm theo đơn cử của địa phương nhằm mục đích bảo vệ tiềm năng, chất lượng dạy học, giáo dục và nâng cao năng lượng trình độ, nhiệm vụ của đội ngũ giáo viên ; tham gia tổ chức triển khai, báo cáo giải trình trình độ, nhiệm vụ tại những hội nghị chuyên đề, những buổi hoạt động và sinh hoạt trình độ của trường hoặc những trường trên địa phận ;e ) Thực hiện liên kết, hợp tác với những cơ sở đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng giáo viên, những đơn vị chức năng nghiên cứu và điều tra, ứng dụng và chuyển giao khoa học giáo dục ( đặc biệt quan trọng là khoa học sư phạm ứng dụng ) .

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của văn bản này; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Điều 14. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai Quy định này theo thẩm quyền ; update, báo cáo giải trình Bộ Giáo dục và Đào tạo tác dụng đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trước ngày 30 tháng 6 hằng năm .2. Xây dựng và triển khai kế hoạch giảng dạy, tu dưỡng, tăng trưởng đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền dựa trên hiệu quả đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên .

Điều 15. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực thi Quy định này theo thẩm quyền ; update, báo cáo giải trình sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo hiệu quả đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên .2. Xây dựng và thực thi kế hoạch giảng dạy, tu dưỡng, tăng trưởng đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền dựa trên tác dụng đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên .

Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục phổ thông

1. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông chỉ huy, tổ chức triển khai đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên ; update, báo cáo giải trình cơ quan quản trị cấp trên hiệu quả đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên .2. Xây dựng và thực thi kế hoạch huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, tăng trưởng đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền dựa trên hiệu quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên .3. Tham mưu với cơ quan quản trị cấp trên, chính quyền sở tại địa phương về công tác làm việc quản trị, tu dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lượng trình độ, nhiệm vụ cho đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông dựa trên tác dụng đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

You may also like

Để lại bình luận