Sổ theo dõi và đánh giá học sinh THCS năm 2022 – 2023

Bởi tronbokienthuc

Sổ theo dõi và đánh giá học sinh THCS theo lớp họcSổ theo dõi và đánh giá học sinh THCS theo môn học

Sổ theo dõi và đánh giá học sinh THCS là hồ sơ quản lý hoạt động dạy học và giáo dục của giáo viên. Mẫu sổ này do giáo viên môn học quản lý và sử dụng.

Giáo viên trực tiếp ghi vào sổ đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định, khớp với các thông tin trong Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) của môn học/lớp học do giáo viên chịu trách nhiệm theo phân công của nhà trường. Đây là mẫu sổ mới nhất được ban hành theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Sổ theo dõi và đánh giá học sinh THCS theo môn học

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

1. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh là hồ sơ quản trị hoạt động giải trí dạy học và giáo dục của giáo viên, được lao lý tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học. 2. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh do giáo viên môn học quản trị và sử dụng. 3. Giáo viên trực tiếp ghi vào sổ vừa đủ những thông tin thiết yếu theo pháp luật, khớp với những thông tin trong Sổ theo dõi và đánh giá học sinh ( theo lớp học ) của môn học / lớp học do giáo viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo phân công của nhà trường. Riêng cột Nhận xét sự văn minh, ưu điểm điển hình nổi bật, hạn chế hầu hết của học sinh, giáo viên hoàn toàn có thể lựa chọn để ghi sao cho có đủ thông tin thiết yếu để phân phối cho giáo viên chủ nhiệm theo lao lý. 4. Không ghi bằng mực đỏ ( trừ trường hợp sửa chữa thay thế ), những loại mực hoàn toàn có thể tẩy xóa được. Việc ghi sổ theo dõi và đánh giá học sinh phải đúng quá trình thời hạn theo kế hoạch dạy học của tổ trình độ và dữ gìn và bảo vệ, giữ gìn sổ cẩn trọng, thật sạch. 5. Khi thay thế sửa chữa dùng bút đỏ gạch ngang nội dung cũ, ghi nội dung mới vào phía trên bên phải vị trí ghi nội dung cũ, ký xác nhận về sự thay thế sửa chữa bên cạnh nội dung đã sửa.

HỌC KÌ II

Môn… (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét)

Số TT Họ và tên Mức đánh giá

Đạt ( Đ ), Chưa đạt ( CĐ )

Mức đánh giá

Mức đánh giá

Mức đánh giá

Mức đánh giá

Mức đánh giá

Mức đánh giá lại

Đạt ( Đ ), Chưa đạt ( CĐ )

Mức đánh giá lại

Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu
Thường xuyên Giữa kì Cuối kì Học kì Cả năm Học kì Cả năm

HỌC KÌ I

Môn… Lớp …(dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số)

TT Họ và tên ĐĐGtx ĐĐGgk ĐĐGck ĐTBmhkI Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu

… … … … … … … …

 

Sổ theo dõi và đánh giá học sinh THCS theo lớp học

TRƯỜNG THCS: ……………………………………………………………….

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: ………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

( Mẫu phát hành kèm theo Thông tư số 22/2021 / TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 )

SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

LỚP ………………………….

NĂM HỌC 202……. – 202…………

TRƯỜNG THCS: ……………………………………………………………….

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: ………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

…………………………………..

Xã (phường, thị trấn):………………… Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): ………………………..

Tỉnh (Thành phố): ………………………………………………………………………………

LỚP : ……………….. NĂM HỌC: 202…… -202…….

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)
Hiệu trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

1. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh ( theo lớp học ) được lao lý tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học. 2. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh ( theo lớp học ) do nhà trường quản trị và sử dụng. 3. Giáo viên môn học trực tiếp ghi vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh ( theo lớp học ) vừa đủ những thông tin thiết yếu của môn học do giáo viên đảm nhiệm, khớp với những thông tin trong sổ theo dõi và đánh giá học sinh ( của giáo viên ), kí tên và ghi rõ họ tên vào cuối list học sinh so với từng môn học. Trường hợp có nhiều giáo viên cùng tham gia dạy học thì những giáo viên môn học cùng kí tên và ghi rõ họ tên vào cuối list học sinh so với từng môn học. Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp ghi vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh ( theo lớp học ) những thông tin thuộc trách nhiệm pháp luật cho giáo viên chủ nhiệm lớp. 4. Không ghi bằng mực đỏ ( trừ trường hợp sửa chữa thay thế ), những loại mực hoàn toàn có thể tẩy xóa được ; việc ghi sổ theo dõi và đánh giá học sinh ( theo lớp học ) phải update đúng quá trình thời hạn theo kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ trình độ và dữ gìn và bảo vệ, giữ gìn cẩn trọng, thật sạch. 5. Khi sửa chữa thay thế dùng bút đỏ gạch ngang nội dung cũ, ghi nội dung mới vào phía trên bên phải vị trí ghi nội dung cũ, ký xác nhận về sự sửa chữa thay thế ở ngay cạnh hoặc ở cột Ghi chú. 6. Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên môn học chỉ phân phối những thông tin về hiệu quả rèn luyện và học tập của học sinh trong sổ theo dõi và đánh giá học sinh ( theo lớp học ) cho riêng từng học sinh hoặc cha mẹ học sinh.

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH

STT

( 1 )

Họ và tên học sinh (2) Ngày, tháng, năm sinh (3) Nơi sinh (4) Dân tộc (5) Nam/ Nữ (6) Dân tộc (7) Đối tượng ưu tiên (8) Địa chỉ gia đình (9)
STT Họ và tên cha, nghề nghiệp, điện thoại, email (hoặc người giám hộ) (10) Họ và tên mẹ, nghề nghiệp, điện thoại, email (hoặc người giám hộ) (11)

Những thay đổi cần chú ý trong năm học (gia đình, sức khỏe, nơi ở…) (12)

… … … … … …

Tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết mẫu sổ………………..

You may also like

Để lại bình luận