ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ CƠ HỘI THEO ISO 9001:2015 – Quản trị 24h

Bởi tronbokienthuc

ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ CƠ HỘI THEO ISO 9001:2015

 

Theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tổ chức phải xác định rủi ro và cơ hội cho ba vấn đề lớn như:

 • Rủi ro và cơ hội từ bối cảnh tổ chức (4.1);
 • Rủi ro và cơ hội từ các bên quan tâm (4.2);
 • Rủi ro và cơ hội từ các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng (4.4).

Không phải những rủi ro nào tổ chức triển khai phải trấn áp, chỉ những rủi ro tác động ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực đạt được những tác dụng như dự tính của QMS thì tất cả chúng ta mới trấn áp. Để xác lập những rủi ro tác động ảnh hưởng đến năng lực đạt được hiệu quả như dự tính của QMS tất cả chúng ta phải thiết kế xây dựng tiến trình và tiêu chuẩn đánh giá rủi ro .

 1. Xây dựng quy trình và tiêu chí đánh giá rủi ro:

Việc tiên phong khi thực thi đánh giá rủi ro là phải kiến thiết xây dựng kỹ thuật đánh giá, sau đó mới xác lập rủi ro .
Việc đánh giá rủi ro được thực thi theo TCVN ISO 31010 : 2013 Kỹ thuật đánh giá rủi ro. Để tiện chúng tôi xin trình làng đánh giá rủi ro theo ma trận giữa năng lực xảy ra và mức độ ảnh hưởng tác động .

a. Phương pháp đánh giá rủi ro:

– Phương pháp đánh giá rủi ro dựa vào Mức độ ảnh hưởng tác động ( M ) và Khả năng xảy ra ( K )

Rủi ro R = M x K Đánh giá cho điểm ảnh hưởng

                      Độ ảnh hưởng (M)

Khả năng xảy ra (K)

1 2 3 4 5
5 5

10

15

20

25

4 4

8

12

16

20

3 3

6

9

12

15

2 2 4

6

8

10

1 1 2 3 4 5

– Tiêu chí đánh giá định lượng cho mức độ ảnh hưởng tác động ( M ) : pháp luật đơn cử từng mạng lưới hệ thống, ví dụ như :

Mức độ ảnh hưởng (M) Điểm Ví dụ minh hoạ
Không đáng kể 1 Hầu như không ảnh hưởng chất lượng
Nhẹ 2 Ảnh hưởng ít đến chất lượng hoặc chí phí tổn thất do rủi ro dưới 100 USD
Trung bình 3 Ảnh hưởng nhiều đến chất lượng hoặc chí phí tổn thất do rủi ro dưới 1000 USD
Nghiêm trọng 4 Ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hoặc dừng chuyền (gián đoạn) sản xuất hoặc chí phí tổn thất do rủi ro dưới 10.000USD
Rất nghiêm trọng 5 Ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, chi phí lớn hơn 10.000 USD, hay gây tê liệt sản xuất hoặc làm mất khách hàng.

– Tiêu chí đánh giá định lượng cho năng lực xảy ra ( K ) : lao lý đơn cử từng mạng lưới hệ thống (, nhưng tuân thủ nguyên tắc sau :

Khả năng xảy ra (K) Điểm Ví dụ minh hoạ
Liên tục 5 Xảy ra hàng ngày
Thường xuyên 4 Xảy ra hàng tháng
Thỉnh thoảng 3 Xảy ra hàng quý
Khó xảy ra 2 Xảy ra hàng năm
Rất hiếm khi xảy ra 1 Chưa từng xảy ra

b. Xác định cấp độ rủi ro:

Cấp độ rủi ro được phân thành 3 Lever như sau :

 • Cấp độ rủi ro cao (cấp A): Đối với số điểm rủi ro từ 15 đến 25
 • Cấp độ rủi ro trung bình (cấp B): Đối với số điểm rủi ro từ 6 đến 12
 • Cấp độ rủi ro thấp (cấp C): Đối với số điểm rủi ro từ 1 đến 5

Khi tác dụng rủi ro thuộc Lever A và Lever B, Phải kiến thiết xây dựng giải pháp hành vi xử lý rủi do và thời cơ. Đối với Lever C thì khuyến khích những bộ phận đưa ra giải pháp đối ứng .
Biện pháp xử lý rủi ro có nhiều cách, tuy nhiên hoàn toàn có thể chia làm 4 loại chính :

 • Loại bỏ rủi ro: đối với những rủi ro có khả năng loại bỏ được thì chúng ta loại bỏ hoàn toàn theo như hành động khắc phục.
 • Giảm thiếu rủi ro: đối với những rủi ro chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn do bản chất rủi ro hay do năng lực tổ chức thì chúng ta thực hiện các biện pháp để giảm thiểu chúng ở mức chấp nhận được. Ví dụ: tỷ lệ hàng hư trong quá trình sản xuất không bao giờ bằng 0, chúng ta chỉ thực hiện các biện pháp để tỷ lệ hàng hư ở mức chấp nhận được.
 • Chuyển rủi ro: chuyển rui ro cho bên ngoài, cụ thể như mua bảo hiểm, hoặc yêu cầu nhà cung cấp cam kết bồi thường khi có vấn đề chất lượng nguyên liệu, …
 • Chấp nhận rủi ro: đối những rủi ro khả năng xảy ra rất thấp hoặc rủi ro mà khả năng ảnh hưởng nó thấp chúng ta chấp nhận chúng không cần đưa ra biện pháp xử lý.
 1. Đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Trong tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 nhu yếu tất cả chúng ta xác lập những rủi ro và thời cơ cho mạng lưới hệ thống chất lượng gồm 2 nghành nghề dịch vụ chính :

 • Một là rủi ro từ bối cảnh tổ chức (a);
 • Hai là rủi ro từ các quá trình (b);
 • Rủi ro từ các bên liên quan (c):

Rủi ro nhóm a và b là rủi ro thuộc về mạng lưới hệ thống quản trị và rủi ro nhóm c là rủi ro về tác nghiệp ( quy trình hoạt động giải trí ) .

a. Rủi ro từ bối cảnh tổ chức

Việc tiên phong tất cả chúng ta phải xác lập toàn cảnh tổ chức triển khai. Tương ứng với mỗi yếu tố tất cả chúng ta xác lập rủi ro của chúng. Sau đó, thực thi đánh giá mức độ rủi ro như mục c .
Ví dụ : xác lập rủi ro công ty sản xuất phân vi sinh :

Phân tích rủi ro bối cảnh tổ chức 4.1
Vấn đề Nội dung Rủi ro Cơ hội
Bên ngoài Môi trường cạnh tranh gây gắt Mất khách hàng Cải tiến sản phẩm và phát triển sản phẩm mới
Nhiều đối thủ mới hình thành Thị trường bị chia nhỏ
Yêu cầu luật định ngày càng cao Không đáp ứng được yêu cầu
Bên trong Năng lực nhân viên chưa đáp ứng Thực hiện công việc không đảm bảo yêu cầu Đào tạo nhân viên
Thiết bị Lạc hậu Tạo nhiều sản phẩm lỗi và không đạt yêu cầu về tiến độ Mua thiết bị mới

b. Rủi ro các bên liên quan:

Việc tiên phong tất cả chúng ta phải xác lập những bên tương quan ảnh hưởng tác động đến tổ chức triển khai, tương ứng với mỗi bên chăm sóc tất cả chúng ta xác lập rủi ro của chúng. Sau đó, triển khai đánh giá mức độ rủi ro như mục c .

Phân tích rủi ro bên quan tâm 4.2

Bên quan tâm Nhu cầu và mong đợi của họ Rủi ro Cơ hội
Khách hàng Giao hàng đúng hạn Giao hàng không đúng hạn/ Khách hàng không hài lòng Cải tiến chuyền sản xuất, cân bằng line, rút ngắn thời gian sản xuất
Hàng hoá đảm bảo chất lượng Hàng hoá không đảm bảo chất lượng ổn định/ Mất khách hàng Cải tiến hoạt động kiểm soát chất lượng
Giá cả hợp lý Giá cao/mất khách hàng Cải tiến giá thành
Nhà cung cấp Đặt hàng ổn định Đặt hàng không ổn định/mất nhà cung cấp có năng lực
Thanh toán đầy đủ và đúng hạn Thanh toán không đúng hạn/Mất nhà cung cấp có năng lực

c. Rủi ro từ quá trình sản xuất:

Phần nghiên cứu và phân tích rủi ro này là tiếp cận theo quy trình, tức là nghiên cứu và phân tích theo dòng chảy quy trình PDCA. Phần này tôi đã trình diễn trình

Quá trình/ hoạt động

Flow chart Mối nguy Rủi ro Khả năng xảy ra Mức độ  ảnh  hưởng Mức độ rủi ro Chiến lược giải quyết Biện pháp Theo dõi sự xuất hiện mối nguy
( số lần / tháng )
Mua hàng Yêu cầu mua hàng Sai thông tin Mua hàng sai chủng loại/thiếu nguyên liệu 2 4 8 Giảm thiểu –    Xây dựng quy trình mua hàng và yêu cầu xác nhận trước khi mua.
Phê duyệt Chậm trễ Thiếu nguyên vật liệu sản xuất 3 3 9 Giảm thiểu –    Phân quyền phê duyệt mua hàng.
Chọn nhà cung cấp Đánh giá sai / không khách quan Nhà cung cấp không đủ năng lực 2 4 8 Loại bỏ –    Xây dựng quy trình và tiêu chí đánh giá NCC
– Thực hiện đánh giá trước khi mua và đánh giá định kỳ
Tiến hành đặt hàng Đặt nhằm hàng Mua hàng sai chủng loại/thiếu nguyên liệu 2 3 6 Giảm thiểu –    Yêu cầu TP. Kiểm tra trước khi gửi NCC;
– Khi gửi CC đơn hàng cho những phòng ban tương quan .
Nhận hàng Hàng về trể/hàng bị giảm chất lượng Thiếu nguyên liệu 3 4 12 Chuyển rủi ro –    Lập hợp đồng yêu cầu NCC bồi thường khi giao hàng trễ hạn.
Kiểm tra Không phát hiện hàng kém chất lượng Phát sinh hàng nhiều hàng NG 1 4 4 Chấp nhận
Nhập kho Hư hỏng do bảo quản không tốt Thiệt hại tài chính 2 3 6 Giảm thiểu –    Thiết lập điều kiện bảo quản;
– Thực hiện kiểm tra điều kiện kèm theo dữ gìn và bảo vệ hàng tuần .

Sau khi nghiên cứu và phân tích và đưa ra giải pháp xử lý rủi ro, tổ chức triển khai phải theo dõi tầng suất Open của những rủi ro này. Định kỳ hàng quý hay hàng năm thanh tra rà soát lại rủi ro và đánh giá lại tần suất Open dựa trên hiệu quả theo dõi sự Open mối nguy .
Riềng phần trình diễn đánh giá rủi ro theo phường pháp P-FMEA chúng tôi đã trình bài trong phần 6.1 HÀNH ĐỘNG XÁC ĐỊNH CƠ HỘI VÀ RỦI RO – ISO 9001 : 2015
– http://quantri24h.com/6-1-hanh-dong-xac-dinh-co-hoi-va-rui-ro/

——————————————————–

P. / S Nếu bạn thấy bài viết này có ích cho bạn và người khác, hãy giúp tôi chia sẽ cho những người khác biết. Nếu bài viết chưa tốt vui vẻ comment bên dưới để chúng tôi triển khai xong lại. Cám ơn bạn rất nhiều !

Nguyễn Hoàng Em

You may also like

Để lại bình luận