Thông tư đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng mầm non

Bởi tronbokienthuc
Toggle navigation

Mục Lục Bài Viết

 • Giới thiệu
  • Giới thiệu về trường
  • Cơ cấu tổ chức
  • Chức năng nhiệm vụ
  • Tầm nhìn sứ mệnh
  • Thành tích đạt được
 • Tin tức
  • Thông báo
  • Tin tức sự kiện
  • Tin tức giáo dục
  • Người tốt việc tốt
  • CHI BỘ
 • Công văn
 • Góc phụ huynh
  • Dinh dương sức khỏe cho trẻ
  • Kỹ năng nuôi dạy trẻ
 • Thư viện ảnh
  • Hoạt động của bé
  • Hoạt động nhà trường
  • Tác phẩm của bé
  • Sinh nhật của bé

Trường Mẫu giáo Phước Lý

  hình23slide 4

  Trường Mẫu giáo Phước Lý

  Đánh giá xếp loại viên chức hàng năm; Đánh giá xếp loại Chuẩn nghề nghiệp: chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên

  PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC
  TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ

  Số: 125 /KH-MGPL

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Phước Lý, ngày 29 tháng 4 năm 2021

  KẾ HOẠCH
  Đánh giá xếp loại viên chức hàng năm; Đánh giá xếp loại Chuẩn nghề nghiệp: chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên
  năm học 2020-2021

  Căn cứ Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về việc đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức của Chính phủ.
  Căn cứ văn bản số 1141/HD-PGDĐT ngày 20/10/2020 của Phòng GD-ĐT Cần Giuộc về việc thực công tác Tổ chức cán bộ năm học 2020-2021.
  Căn cứ Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non; Căn cứ Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
  Căn cứ văn bản số 5568/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018
  ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non;
  Căn cứ văn bản số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
  Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Phước Lý xây dựng kế hoạch Đánh giá xếp loại viên chức hàng năm; Đánh giá xếp loại Chuẩn nghề nghiệp:
  năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
  A. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THEO NGHỊ ĐỊNH 90/2020/NĐ-CP NGÀY 13/8/2020 CỦA CHÍNH PHỦ:
  I. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI :
  1.Viên chức quản lý: Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng
  2. Viên chức: Giáo viên và kế toán
  3. Người lao động : Bảo vệ, cấp dưỡng
  II. MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC VÀ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
  1. Mục đích:
  – Xác định rỏ năng lực,trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm.
  – Kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để bố trí,sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối công chức viên chức.
  2. Nguyên tắc, đánh giá phân loại công chức, viên chức:
  2.1. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
  2.2.Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách
  2.3. Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.
  Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
  Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.
  2.4. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.
  3. Thẩm quyền đánh giá, xếp loại CCVC:
  – Trưởng phòng GDĐT Cần Giuộc trực tiếp đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng.
  – Hiệu trưởng trực tiếp đánh giá, xếp loại đối Phó hiệu trưởng ,viên chức và người lao động .
  III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
  Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày13/8/2020 của Chính Phủ trong toàn trường thực hiện như sau:
  Bước 1: CB-GV-NV thực hiện tự đánh giá theo bảng đánh giá thi đua năm học 2020-2021 ( kèm theo: 2a Biểu điểm dành HT-HP; 2b Biểu điểm dành GV-KT-BV-CD, trong đó KT-BV-CD có linh hoạt với nhiệm vụ khác so với giáo viên theo 2bBiểu điểm ), sau đó đồng nhất qua mẫu số 3: Viên chức làm báo cáo tự đánh giá, mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này ( kèm theo: 1a: HT;1b: PHT;1c : GV-BV-KT-CD). Thời gian hoàn thành: ngày 20/5/2021
  Bước 2:
  + Hiệu trưởng; Phó hiệu trưởng trình bày trước hội đồng sư phạm ngày 22/5/2021 CB-GV-NV đóng góp) ( có biên bản kèm theo)
  + GV-KT-BV-CD: mỗi cá nhân báo cáo trước tổ chuyên môn, trong tổ chuyên môn nhận xét đánh giá cho từng người ( có biên bản kèm theo) ;Thực hiện lúc ngày 22/5/2021.(sau khi đóng góp HT- P.HT)
  Chú ý: Trong buổi họp này sau khi thống nhất trong tổ đánh giá, xếp loại theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày13/8/2020 của Chính Phủ. Sau đó đồng nhất kết quả trên, thực hiện xem xét :
  1. Đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng theo Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non; Chuẩn giáo viên theoThông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
  1.Xét thi đua năm học 2020-2021.

  STT Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25,26 /BGD-ĐT Đánh giá xếp loại theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày13/8/2020 Xét Thi đua theo Nghị định 91/CP Và QĐ 4614-UBND Tỉnh
  1 Mức Tốt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chiến sỉ thi đua cơ sở Không vượt quá 15% trên tổng số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
  2 Mức Khá Hoàn thành tốt nhiệm vụ LĐTT
  3 Mức đạt chuẩn Hoàn thành nhiệm vụ
  4 Mức không đạt chuẩn Không hoàn thành nhiệm vụ

  Bước 3: Tổ trưởng chuyên môn hoàn thành: Đánh giá xếp loại theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày13/8/2020; Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25,26 /BGD-ĐT; Xét Thi đua theo Nghị định 91/CP Và QĐ 4614-UBND Tỉnh; Nộp cho Cô Trân (CTCĐ ) ngày 22/5/2021 ,hồ sơ gồm :
  1. Biên bản ( 3 loại) (Nghị định 90/2020/NĐ-CP Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25,26 /BGD-ĐT; Xét Thi đua theo Nghị định 91/CP)
  2. Các phiếu, biểu mẫu đánh giá theo theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày13/8/2020; Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25, 26 /BGD-ĐT; Xét Thi đua theo Nghị định 91/CP.
  Bước 4 : ngày 25/4/2021 Họp Ban chi Bộ: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của chi bộ đảng đơn vị nơi viên chức công tác.
  Bước 5: ngày 26/4/2021: Họp hội đồng thi đua, thực hiện xem xét Đánh giá xếp loại theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày13/8/2020; Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25, 26 /BGD-ĐT; Xét Thi đua theo Nghị định 91/CP Và QĐ 4614-UBND Tỉnh.
  Bước 6 : Họp hội đồng sư phạm ngày 27/5/2021: công bố các kết quả Đánh giá xếp loại theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày13/8/2020; Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25, 26 /BGD-ĐT; Xét Thi đua theo Nghị định 91/CP Và QĐ 4614-UBND Tỉnh.
  Bước 7: Nhận Hồ sơ giải quyết kiến nghị về kết quả Đánh giá xếp loại theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày13/8/2020; Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25, 26 /BGD-ĐT; Xét Thi đua theo Nghị định 91/CP Và QĐ 4614-UBND Tỉnh. (nếu có); từ 27/5/2021 đến 28/5/2021
  Bước 8: Hoàn chỉnh hồ sơ nộp phòng Giáo dục và lưu hồ sơ
  B. ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG VÀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
  1.Nội dung triển khai đánh giá:
  – Tổ chức triển khai đánh giá giáo viên theo Chuẩn giáo viên mầm non.
  – Tổ chức triển khai đánh giá xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng mầm non.
  – Tổ chức triển khai đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn P.HT mâm non.
  2. Các văn bản áp dụng trong đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn:
  a. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn: Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; văn bản số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
  b. Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn: Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn Hiệu trưởng mầm non;văn bản số: 5568/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non;
  3. Quy định đối tượng được đánh giá theo Chuẩn:
  a. Đối tượng sắp nghỉ hưu (Đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định hiện hành) không bắt buộc phải tham gia đánh giá theo chuẩn.
  b. Đối tượng nghỉ ốm, nghỉ thai sản trùng vào thời gian cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá theo chuẩn thì được tạm hoãn và phải thực hiện đánh giá bổ sung sau khi nghỉ ốm, nghỉ thai sản.
  c. Những đối tượng còn lại, kể cả giáo viên mới tuyển dụng mới tiếp nhận đến trong năm học; thực hiện đánh giá theo quy định của Bộ GD&ĐT.
  4. Quy trình đánh giá:
  4.1 Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn
  4.1.1: Căn cứ văn bản số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
  Bước 1: Giáo viên căn cứ phụ lục I: ví dụ về minh chứng, giáo viên thực hiện tự đánh giá theo mẫu số 1 Phụ lục II:Tự đánh giá theo 5 tiêu chuẩn tổng cộng,có 15 tiêu chí. Mỗi tiêu chí có 4 mức : CĐ-Đ-K-T ( đánh dấu chéo vào).Sau đó giáo viên tự nhận xét điểm mạnh.yếu, những vấn đề cần cải thiện,nêu kế hoạch học tập,bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm tiếp theo.
  Khi tự đánh giá lưu ý các điều kiện khống chế :
  a/ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức Tốt :
  Tất cả 15 tiêu chí đạt từ khá trở lên; trong đó tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức tốt
  b/ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức Khá
  Tất cả 15 tiêu chí đạt từ đạt trở lên; tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức khá trở lên;
  c/ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức Đạt
  Tất cả 15 tiêu chí đều đạt
  d/ Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên:
  Có một tiêu chí đánh giá chưa đạt
  Bước 2 :
  Họp tổ chuyên môn, từng giáo viên đọc tự đánh giá của mình theo mẫu số 1 Phụ lục II.Sau đó Tổ trưởng điều khiển các thành viên trong tổ: phân tích ,đánh giá cá nhân vừa thông qua theo 15 tiêu chí ,đi đến thống nhất điểm mạnh,yếu.Tiếp theo phát cho tất cả các thành viên trong tổ : mẫu số 2- phụ lục II đánh giá đồng nghiệp và từng giáo viên lưu ý khi đánh giá đồng nghiệp các điều kiện khống chế :
  a/ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức Tốt :
  Tất cả 15 tiêu chí đạt từ khá trở lên; trong đó tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức tốt
  b/ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức Khá :
  Tất cả 15 tiêu chí đạt từ đạt trở lên; tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức khá trở lên;
  c/ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức Đạt :
  Tất cả 15 tiêu chí đều đạt
  d/ Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên:
  Có một tiêu chí đánh giá chưa đạt
  Bước 3:
  Tổ trưởng tổng hợp theo mẫu số 3 Phụ lục II.
  Trên cơ sở mẫu số 3 Phụ lục II, hiệu trưởng đánh giá xếp loại giáo viên mẫu số 4- Phụ lục II.
  – Hồ sơ đánh giá giáo viên theo chuẩn lưu trữ tại đơn vị.
  Chú ý :Tất cả hồ sơ nói trên Tổ trưởng chuyên môn hoàn chỉnh ( đầy đủ chữ ký ) nộp lại hiệu trưởng lưu hồ sơ .
  4.1.2. Chu kỳ đánh giá
  – Giáo viên tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học.
  – Người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học. (Năm học 2020-2021, Thủ trưởng đơn vị không trực tiếp đánh giá giáo viên ).
  Ngoài ra trong trường hợp đặc biệt, được sự đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên, đơn vị rút ngắn chu kỳ đánh giá giáo viên.
  4.2.3. Thẩm quyền đánh giá
  Người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thực hiện đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh chứng xác thực, phù hợp theo chu kỳ đánh giá hoặc đánh giá trong trường hợp đặc biệt.
  4.2 Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn:
  4.2.1 Căn cứ văn bản số 5568/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non;
  Bước 1:
  Hiệu trưởng tự đánh giá theo mẫu số 1-Phụ lục II dựa trên cơ sở phụ lục I : Ví dụ minh chứng: Tự đánh giá theo 5 tiêu chuẩn tổng cộng, có 18 tiêu chí. Mỗi tiêu chí có 4 mức : CĐ-Đ-K-T ( đánh dấu chéo vào). Sau đó Hiệu trưởng tự nhận xét điểm mạnh.yếu,những vấn đề cần cải thiện,nêu kế hoạch học tập,bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm tiếp theo.
  Khi tự đánh giá lưu ý các điều kiện khống chế :
  a/ Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức Tốt :
  Tất cả 18 tiêu chí đạt từ khá trở lên; tối thiểu 2/3 sốtiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí chí 1, 4, 5,6, 7, 9,11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt;
  b/ Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức Khá :
  Tất cả 18 tiêu chí đạt từ đạt trở lên; tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chíchí 1, 4, 5,6, 7, 9, 11,13, 14 và 15 đạt từ mức khátrở lên;
  c/ Đạt chuẩn Hiệu trưởng :
  Có tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức đạt trở lên
  d/ Chưa đạt chuẩn hiệu trưởng :
  Cótiêu chíđược đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
  Bước 2:
  Họp hội đồng nhà trường, Hiệu trưởng tự đánh giá, sau đó Chủ tịch công đoàn điều khiển phân tích, đánh giá theo 18 tiêu chí và đi đến thống nhất: nhận xét điểm mạnh.yếu, những vấn đề cần cải thiện.Tiếp theo phát cho CB-GV-NV mẫu 2 Phụ lục II đánh giá hiệu trưởng và từng CB-GV-NV khi đánh giá hiệu trưởng lưu ý các điều kiện khống chế :
  a/ Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức Tốt :
  Tất cả 18 tiêu chí đạt từ khá trở lên; tối thiểu 2/3 sốtiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí chí 1, 4, 5,6, 7, 9,11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt;
  b/ Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức Khá :
  Tất cả 18 tiêu chí đạt từ đạt trở lên; tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chíchí 1, 4, 5,6, 7, 9, 11,13, 14 và 15 đạt từ mức khátrở lên;
  c/ Đạt chuẩn Hiệu trưởng :
  Có tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức đạt trở lên
  d/ Chưa đạt chuẩn hiệu trưởng :
  Cótiêu chíđược đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
  Bước 3:
  Chủ tịch Công đoàn tổng họp mẫu số 3- Phụ lục II Nộp về Phòng Giáo dục
  Trên cơ sở đó ,Trưởng Phòng Giáo dục đánh giá Hiệu trưởng mẫu số 4 phụ lục II.
  4.2.2 Chu kỳ đánh giá Hiệu trưởng.
  – Hiệu trưởng, tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học.
  ( Năm học 2020-2021, hiệu trưởng tự đánh giá )
  – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ trực tiếp tổ chức đánh giá Hiệu trưởng theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học. ( Năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo không trực tiếp đánh giá Hiệu trưởng ).
  Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý cấp trên sẽ quyết định rút ngắn chu kỳ đánh giá.
  4.2.3 Thẩm quyền đánh giá.
  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng trường trực thuộc.
  4.3 Đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn:
  4.3.1 Căn cứ văn bản số 5568/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non;
  Bước 1:
  Phó Hiệu trưởng tự đánh giá theo mẫu số 1-Phụ lục II dựa trên cơ sở phụ lục I : Ví dụ minh chứng: Tự đánh giá theo 5 tiêu chuẩn tổng cộng, có 18 tiêu chí.Mỗi tiêu chí có 4 mức : CĐ-Đ-K-T ( đánh dấu chéo vào).Sau đó phó Hiệu trưởng tự nhận xét điểm mạnh.yếu,những vấn đề cần cải thiện,nêu kế hoạch học tập,bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm tiếp theo.
  Khi tự đánh giá lưu ý các điều kiện khống chế :
  a/ Đạt chuẩn phó hiệu trưởng ở mức Tốt :
  Tất cả 18 tiêu chí đạt từ khá trở lên; tối thiểu 2/3 sốtiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí chí 1, 4, 5,6, 7, 9,11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt;
  b/ Đạt chuẩn phó hiệu trưởng ở mức Khá :
  Tất cả 18 tiêu chí đạt từ đạt trở lên; tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chíchí 1, 4, 5,6, 7, 9, 11,13, 14 và 15 đạt từ mức khátrở lên;
  c/ Đạt chuẩn phó Hiệu trưởng .
  Có tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức đạt trở lên
  d/ Chưa đạt phó chuẩn hiệu trưởng :
  Cótiêu chíđược đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
  Bước 2:
  Họp hội đồng nhà trường, Phó Hiệu trưởng tự đánh giá ,sau đó Chủ tịch công đoàn điều khiển phân tích, đánh giá theo 18 tiêu chí và đi đến thống nhất: nhận xét điểm mạnh.yếu,những vấn đề cần cải thiện.Tiếp theo phát cho CB-GV-NV mẫu 2 Phụ lục II đánh giá Phó hiệu trưởng và từng CB-GV-NV khi đánh giá hiệu trưởng lưu ý các điều kiện khống chế :
  a/ Đạt chuẩn phó hiệu trưởng ở mức Tốt :
  Tất cả 18 tiêu chí đạt từ khá trở lên; tối thiểu 2/3 sốtiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí chí 1, 4, 5,6, 7, 9,11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt;
  b/ Đạt chuẩn phó hiệu trưởng ở mức Khá :
  Tất cả 18 tiêu chí đạt từ đạt trở lên; tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chíchí 1, 4, 5,6, 7, 9, 11,13, 14 và 15 đạt từ mức khátrở lên;
  c/ Đạt chuẩn phó Hiệu trưởng
  Có tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức đạt trở lên
  d/ Chưa đạt phó chuẩn hiệu trưởng :
  Cótiêu chíđược đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
  Bước 3:
  Chủ tịch Công đoàn tổng họp mẫu số 3- Phụ lục II
  Các loại hồ sơ đánh giá phó hiệu trưởng lưu tại đơn vị.
  4.3.2 Chu kỳ đánh giá Phó Hiệu trưởng.
  Phó Hiệu trưởng, tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học. ( Năm học 2020-2021,Phó hiệu trưởng tự đánh giá )
  Người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức đánh Phó Hiệu trưởng theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học. ( Năm học 2020-2021, Thủ trưởng đơn vị không trực tiếp đánh giá PHT).
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  Hiệu trưởng chủ trì, phối hợp với Chủ tịch công đoàn, Phó Hiệu trưởng tổ chức triển khai đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên tại đơn vị theo Chuẩn. Hiệu trưởng phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại đối với Phó Hiệu trưởng và giáo viên; trình Phòng GD&ĐT phê duyệt kết quả đánh giá đối với Hiệu trưởng; đề xuất và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm; nộp bản tổng hợp kết quả đánh giá về Phòng GD&ĐT qua Bộ phận Tổ chức cán bộ.
  Đối với Hiệu trưởng, do Chủ tịch công đoàn tổ chức đánh giá; Phó hiệu trưởng và giáo viên do Hiệu trưởng tổ chức đánh giá.
  Thời gian thực hiện:
  -Triển khai kế hoạch và các văn bản liên quan ngày 8/5/2021
  – Tiến hành đánh giá ngày Ngày 22/5/2021
  – Công bố kết quả xếp loại 27/2021
  – Thời gian nhận đơn khiếu nại Từ 27/5- 28/5/2021
  – Giải quyết đơn khiếu nại ngày 29/5/202
  -Trên đây là kế hoạch Đánh giá xếp loại viên chức hàng năm;Đánh giá xếp loại Chuẩn nghề nghiệp: chuẩn Hiệu trưởng,Phó Hiệu trưởng,chuẩn giáo viên
  năm học 2020-2021 của trường Mẫu giáo Phước Lý. Đề nghị CBQL, GV trong đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng nội dung trong kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có khó khăn liên hệ Hiệu trưởng để được hướng dẫn./.

  Nơi nhận:
  – Phòng GD&ĐT Cần giuộc(để b/c);
  – CB-GV-NV (để t/h);
  – Lưu VT./.
  HIỆU TRƯỞNG

  Căn cứ Nghị định 90/2020 / NĐ-CP ngày 13/8/2020 về việc đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức của nhà nước. Căn cứ văn bản số 1141 / HD-PGDĐT ngày 20/10/2020 của Phòng GD-ĐT Cần Giuộc về việc thực công tác làm việc Tổ chức cán bộ năm học 2020 – 2021. Căn cứ Thông tư 25/2018 / TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi ; Căn cứ Thông tư 26/2018 / TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi. Căn cứ văn bản số 5568 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn triển khai thông tư 25/2018 / TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 phát hành pháp luật chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi ; Căn cứ văn bản số 5569 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn triển khai thông tư 26/2018 / TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 phát hành lao lý chuẩn nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi ; Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Phước Lý kiến thiết xây dựng kế hoạch Đánh giá xếp loại viên chức hàng năm ; Đánh giá xếp loại Chuẩn nghề nghiệp : năm học 2020 – 2021 đơn cử như sau : Hiệu trưởng ; Phó Hiệu trưởngGiáo viên và kế toánBảo vệ, cấp dưỡng – Xác định rỏ năng lượng, trình độ trình độ nhiệm vụ, tác dụng thực thi trách nhiệm được giao ; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm. – Kết quả đánh giá là địa thế căn cứ quan trọng để sắp xếp, sử dụng, huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, quy hoạch, chỉ định, không bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và triển khai những chủ trương khác đối công chức viên chức. 2.1. Bảo đảm khách quan, công minh, đúng mực ; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức ; bảo vệ đúng thẩm quyền quản trị, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. 2.2. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải địa thế căn cứ vào chức trách, trách nhiệm được giao và tác dụng thực thi trách nhiệm, bộc lộ trải qua việc làm, loại sản phẩm đơn cử ; so với cán bộ, công chức, viên chức chỉ huy, quản trị phải gắn với hiệu quả thực thi trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao quản trị, phụ trách2. 3. Cán bộ, công chức, viên chức có thời hạn công tác làm việc trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực thi việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời hạn công tác làm việc trong năm, trừ trường hợp nghỉ chính sách thai sản. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác làm việc theo pháp luật của pháp lý trong năm từó. 2.4. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo pháp luật tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. – Trưởng phòng GDĐT Cần Giuộc trực tiếp đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng. – Hiệu trưởng trực tiếp đánh giá, xếp loại đối Phó hiệu trưởng, viên chức và người lao động. Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo pháp luật tại Nghị định 90/2020 / NĐ-CP ngày13 / 8/2020 của Chính Phủ trong toàn trường triển khai như sau : CB-GV-NV triển khai tự đánh giá theo bảng đánh giá thi đua năm học 2020 – 2021 ( kèm theo : 2 a Biểu điểm dành HT-HP ; 2 b Biểu điểm dành GV-KT-BV-CD, trong đó KT-BV-CD có linh động với trách nhiệm khác so với giáo viên theo 2 bBiểu điểm ), sau đó giống hệt qua mẫu số 3 : Viên chức làm báo cáo giải trình tự đánh giá, mức xếp loại hiệu quả công tác làm việc theo chức trách, trách nhiệm được giao theo mẫu số 03 của Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này ( kèm theo : 1 a : HT ; 1 b : PHT ; 1 c : GV-BV-KT-CD ). + Hiệu trưởng ; Phó hiệu trưởng trình diễn trước hội đồng sư phạm ngày 22/5/2021 CB-GV-NV góp phần ) ( có biên bản kèm theo ) + GV-KT-BV-CD : mỗi cá thể báo cáo giải trình trước tổ trình độ, trong tổ trình độ nhận xét đánh giá cho từng người ( có biên bản kèm theo ) ; Thực hiện lúc ngày 22/5/2021. ( sau khi góp phần HT – P.HT ) Tổ trưởng trình độ hoàn thành xong : Đánh giá xếp loại theo Nghị định 90/2020 / NĐ-CP ngày13 / 8/2020 ; Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25,26 / BGD-ĐT ; Xét Thi đua theo Nghị định 91 / CP Và QĐ 4614 – Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh ; hồ sơ gồm : ngày 25/4/2021 Họp Ban chi Bộ : Lấy quan điểm nhận xét, đánh giá của chi bộ đảng đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc. ngày 26/4/2021 : Họp hội đồng thi đua, thực thi xem xét Đánh giá xếp loại theo Nghị định 90/2020 / NĐ-CP ngày13 / 8/2020 ; Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25, 26 / BGD-ĐT ; Xét Thi đua theo Nghị định 91 / CP Và QĐ 4614 – Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh. Họp hội đồng sư phạm ngày 27/5/2021 : công bố những tác dụng Đánh giá xếp loại theo Nghị định 90/2020 / NĐ-CP ngày13 / 8/2020 ; Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25, 26 / BGD-ĐT ; Xét Thi đua theo Nghị định 91 / CP Và QĐ 4614 – Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh. Nhận Hồ sơ xử lý đề xuất kiến nghị về tác dụng Đánh giá xếp loại theo Nghị định 90/2020 / NĐ-CP ngày13 / 8/2020 ; Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25, 26 / BGD-ĐT ; Xét Thi đua theo Nghị định 91 / CP Và QĐ 4614 – Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh. ( nếu có ) ; từ 27/5/2021 đến 28/5/2021 Hoàn chỉnh hồ sơ nộp phòng Giáo dục đào tạo và lưu hồ sơ1. – Tổ chức tiến hành đánh giá giáo viên theo Chuẩn giáo viên mần nin thiếu nhi. – Tổ chức tiến hành đánh giá xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng mần nin thiếu nhi. – Tổ chức tiến hành đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn P.HT mâm non. Thông tư 26/2018 / TT-BGDĐT ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi ; văn bản số 5569 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực thi thông tư 26/2018 / TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 phát hành pháp luật chuẩn nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi ; Thông tư 25/2018 / TT-BGDĐT ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn Hiệu trưởng mần nin thiếu nhi ; văn bản số : 5568 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn triển khai thông tư 25/2018 / TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 phát hành lao lý chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi ; ( Đã có thông tin nghỉ hưu theo pháp luật hiện hành ) không bắt buộc phải tham gia đánh giá theo chuẩn. thì được tạm hoãn và phải thực thi đánh giá bổ trợ sau khi nghỉ ốm, nghỉ thai sản. triển khai đánh giá theo lao lý của Bộ GD&ĐT. 4.1 số 5569 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn triển khai thông tư 26/2018 / TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 phát hành lao lý chuẩn nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi ; Giáo viên địa thế căn cứ phụ lục I : ví dụ về dẫn chứng, giáo viên triển khai tự đánh giá theo mẫu số 1 Phụ lục II : Tự đánh giá theo 5 tiêu chuẩn tổng số, có 15 tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chuẩn có 4 mức : CĐ-Đ-K-T ( ghi lại chéo vào ). Sau đó giáo viên tự nhận xét điểm mạnh. yếu, những yếu tố cần cải tổ, nêu kế hoạch học tập, tu dưỡng tăng trưởng năng lượng nghề nghiệp trong năm tiếp theo. Tất cả 15 tiêu chuẩn đạt từ khá trở lên ; trong đó tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt mức tốt, trong đó những tiêu chuẩn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức tốtTất cả 15 tiêu chuẩn đạt từ đạt trở lên ; tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong đó những tiêu chuẩn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức khá trở lên ; Tất cả 15 tiêu chuẩn đều đạtCó một tiêu chuẩn đánh giá chưa đạtHọp tổ trình độ, từng giáo viên đọc tự đánh giá của mình theo mẫu số 1 Phụ lục II.Sau đó Tổ trưởng điều khiển và tinh chỉnh những thành viên trong tổ : nghiên cứu và phân tích, đánh giá cá thể vừa trải qua theo 15 tiêu chuẩn, đi đến thống nhất điểm mạnh, yếu. Tiếp theo phát cho toàn bộ những thành viên trong tổ : mẫu số 2 – phụ lục II đánh giá đồng nghiệp và từng giáo viên chú ý quan tâm khi đánh giá đồng nghiệpTất cả 15 tiêu chuẩn đạt từ khá trở lên ; trong đó tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt mức tốt, trong đó những tiêu chuẩn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức tốtTất cả 15 tiêu chuẩn đạt từ đạt trở lên ; tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong đó những tiêu chuẩn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức khá trở lên ; Tất cả 15 tiêu chuẩn đều đạtCó một tiêu chuẩn đánh giá chưa đạtTổ trưởng tổng hợp theo mẫu số 3 Phụ lục II.Trên cơ sở mẫu số 3 Phụ lục II, hiệu trưởng đánh giá xếp loại giáo viên mẫu số 4 – Phụ lục II. – Hồ sơ đánh giá giáo viên theo chuẩn tàng trữ tại đơn vị chức năng. – Giáo viên tự đánh giá theo chu kỳ luân hồi một năm một lần vào cuối năm học. – Người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức triển khai đánh giá giáo viên theo chu kỳ luân hồi hai năm một lần vào cuối năm học. Ngoài ra trong trường hợp đặc biệt quan trọng, được sự đồng ý chấp thuận của cơ quan quản trị cấp trên, đơn vị chức năng rút ngắn chu kỳ luân hồi đánh giá giáo viên. Người đứng đầu cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, đại trà phổ thông triển khai đánh giá giáo viên trên cơ sở hiệu quả tự đánh giá của giáo viên, quan điểm của đồng nghiệp và thực tiễn trách nhiệm của giáo viên trải qua dẫn chứng xác nhận, tương thích theo chu kỳ luân hồi đánh giá hoặc đánh giá trong trường hợp đặc biệt quan trọng. 5568 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực thi thông tư 25/2018 / TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 phát hành lao lý chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi ; Hiệu trưởng tự đánh giá theo mẫu số 1 – Phụ lục II dựa trên cơ sở phụ lục I : Ví dụ dẫn chứng : Tự đánh giá theo 5 tiêu chuẩn tổng số, có 18 tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chuẩn có 4 mức : CĐ-Đ-K-T ( ghi lại chéo vào ). Sau đó Hiệu trưởng tự nhận xét điểm mạnh. yếu, những yếu tố cần cải tổ, nêu kế hoạch học tập, tu dưỡng tăng trưởng năng lượng nghề nghiệp trong năm tiếp theo. Tất cả 18 tiêu chuẩn đạt từ khá trở lên ; tối thiểu 2/3 sốtiêu chí đạt mức tốt, trong đó những tiêu chí chí 1, 4, 5,6, 7, 9,11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt ; Tất cả 18 tiêu chuẩn đạt từ đạt trở lên ; tối thiểu 2/3 số tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong đó những tiêu chíchí 1, 4, 5,6, 7, 9, 11,13, 14 và 15 đạt từ mức khátrở lên ; Có toàn bộ những tiêu chuẩn được đánh giá từ mức đạt trở lênCótiêu chíđược đánh giá chưa đạt ( tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt khi không phân phối nhu yếu mức đạt của tiêu chuẩn ). Họp hội đồng nhà trường, Hiệu trưởng tự đánh giá, sau đó quản trị công đoàn điều khiển và tinh chỉnh nghiên cứu và phân tích, đánh giá theo 18 tiêu chuẩn và đi đến thống nhất : nhận xét điểm mạnh. yếu, những yếu tố cần cải tổ. Tiếp theo phát cho CB-GV-NV mẫu 2 Phụ lục II đánh giá hiệu trưởng và từng CB-GV-NV khi đánh giá hiệu trưởng lưu ýTất cả 18 tiêu chuẩn đạt từ khá trở lên ; tối thiểu 2/3 sốtiêu chí đạt mức tốt, trong đó những tiêu chí chí 1, 4, 5,6, 7, 9,11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt ; Tất cả 18 tiêu chuẩn đạt từ đạt trở lên ; tối thiểu 2/3 số tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong đó những tiêu chíchí 1, 4, 5,6, 7, 9, 11,13, 14 và 15 đạt từ mức khátrở lên ; Có toàn bộ những tiêu chuẩn được đánh giá từ mức đạt trở lênCótiêu chíđược đánh giá chưa đạt ( tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt khi không phân phối nhu yếu mức đạt của tiêu chuẩn ). quản trị Công đoàn tổng họp mẫu số 3 – Phụ lục II Nộp về Phòng Giáo dụcTrên cơ sở đó, Trưởng Phòng Giáo dục đào tạo đánh giá Hiệu trưởng mẫu số 4 phụ lục II. – Hiệu trưởng, tự đánh giá theo chu kỳ luân hồi một năm một lần vào cuối năm học. ( Năm học 2020 – 2021, hiệu trưởng tự đánh giá ) – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ trực tiếp tổ chức triển khai đánh giá Hiệu trưởng theo chu kỳ luân hồi hai năm một lần vào cuối năm học. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng, cơ quan quản trị cấp trên sẽ quyết định hành động rút ngắn chu kỳ luân hồi đánh giá. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng trường thường trực. 5568 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực thi thông tư 25/2018 / TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 phát hành pháp luật chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi ; Phó Hiệu trưởng tự đánh giá theo mẫu số 1 – Phụ lục II dựa trên cơ sở phụ lục I : Ví dụ vật chứng : Tự đánh giá theo 5 tiêu chuẩn tổng số, có 18 tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chuẩn có 4 mức : CĐ-Đ-K-T ( ghi lại chéo vào ). Sau đó phó Hiệu trưởng tự nhận xét điểm mạnh. yếu, những yếu tố cần cải tổ, nêu kế hoạch học tập, tu dưỡng tăng trưởng năng lượng nghề nghiệp trong năm tiếp theo. Tất cả 18 tiêu chuẩn đạt từ khá trở lên ; tối thiểu 2/3 sốtiêu chí đạt mức tốt, trong đó những tiêu chí chí 1, 4, 5,6, 7, 9,11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt ; Tất cả 18 tiêu chuẩn đạt từ đạt trở lên ; tối thiểu 2/3 số tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong đó những tiêu chíchí 1, 4, 5,6, 7, 9, 11,13, 14 và 15 đạt từ mức khátrở lên ; Có tổng thể những tiêu chuẩn được đánh giá từ mức đạt trở lênCótiêu chíđược đánh giá chưa đạt ( tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt khi không cung ứng nhu yếu mức đạt của tiêu chuẩn ). Họp hội đồng nhà trường, Phó Hiệu trưởng tự đánh giá, sau đó quản trị công đoàn điều khiển và tinh chỉnh nghiên cứu và phân tích, đánh giá theo 18 tiêu chuẩn và đi đến thống nhất : nhận xét điểm mạnh. yếu, những yếu tố cần cải tổ. Tiếp theo phát cho CB-GV-NV mẫu 2 Phụ lục II đánh giá Phó hiệu trưởng và từng CB-GV-NV khi đánh giá hiệu trưởng lưu ýTất cả 18 tiêu chuẩn đạt từ khá trở lên ; tối thiểu 2/3 sốtiêu chí đạt mức tốt, trong đó những tiêu chí chí 1, 4, 5,6, 7, 9,11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt ; Tất cả 18 tiêu chuẩn đạt từ đạt trở lên ; tối thiểu 2/3 số tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong đó những tiêu chíchí 1, 4, 5,6, 7, 9, 11,13, 14 và 15 đạt từ mức khátrở lên ; Có toàn bộ những tiêu chuẩn được đánh giá từ mức đạt trở lênCótiêu chíđược đánh giá chưa đạt ( tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt khi không phân phối nhu yếu mức đạt của tiêu chuẩn ). quản trị Công đoàn tổng họp mẫu số 3 – Phụ lục IICác loại hồ sơ đánh giá phó hiệu trưởng lưu tại đơn vị chức năng. Phó Hiệu trưởng, tự đánh giá theo chu kỳ luân hồi một năm một lần vào cuối năm học. Người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức triển khai đánh Phó Hiệu trưởng theo chu kỳ luân hồi hai năm một lần vào cuối năm học. ( Năm học 2020 – 2021, Thủ trưởng đơn vị chức năng không trực tiếp đánh giá PHT ). Hiệu trưởng chủ trì, phối hợp với quản trị công đoàn, Phó Hiệu trưởng tổ chức triển khai tiến hành đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên tại đơn vị chức năng theo Chuẩn. Hiệu trưởng phê duyệt hiệu quả đánh giá, xếp loại so với Phó Hiệu trưởng và giáo viên ; trình Phòng GD&ĐT phê duyệt tác dụng đánh giá so với Hiệu trưởng ; đề xuất kiến nghị và thiết kế xây dựng kế hoạch huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng hàng năm ; nộp bản tổng hợp tác dụng đánh giá về Phòng GD&ĐT qua Bộ phận Tổ chức cán bộ. Đối với Hiệu trưởng, do quản trị công đoàn tổ chức triển khai đánh giá ; Phó hiệu trưởng và giáo viên do Hiệu trưởng tổ chức triển khai đánh giá. Thời gian triển khai : – Triển khai kế hoạch và những văn bản tương quan ngày 8/5/2021 – Tiến hành đánh giá ngày Ngày 22/5/2021 – Công bố tác dụng xếp loại 27/2021 – Thời gian nhận đơn khiếu nại Từ 27/5 – 28/5/2021 – Giải quyết đơn khiếu nại ngày 29/5/202 – Trên đây là kế hoạch Đánh giá xếp loại viên chức hàng năm ; Đánh giá xếp loại Chuẩn nghề nghiệp : chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn giáo viênnăm học 2020 – 2021 của trường Mẫu giáo Phước Lý. Đề nghị CBQL, GV trong đơn vị chức năng trang nghiêm triển khai đúng nội dung trong kế hoạch. Trong quy trình triển khai có khó khăn vất vả liên hệ Hiệu trưởng để được hướng dẫn. / .

  Tác giả : Nguyễn Thị Kim Loan

  Bài viết liên quan

  Tin mới

  BÀI THƠ : ĐÔI MẮT CỦA EM ( 04/12/2021 )Nội dung chính

  • Trường Mẫu giáo Phước Lý
  • Trường Mẫu giáo Phước Lý
  • Đánh giá xếp loại viên chức hàng năm; Đánh giá xếp loại Chuẩn nghề nghiệp: chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên
  • Bài viết liên quan
  • Thư viện ảnh
  • QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
  • KẾ HOẠCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG
  • Kế hoạch Đánh giá xếp loại viên chức hàng năm; Đánh giá xếp loại Chuẩn nghề nghiệp: chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên năm học 2021-2022
  • quy chế đánh giá xếp loại viên chức năm 2021-2022
  • Phương châm
  • Tiện ích
  • Video liên quan

  GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN BÉ ( 04/12/2021 )kỂ CHUYỆN : QUÀ TẶNG MẸ ( 04/12/2021 )Không chơi những vật gây nguy khốn ( 04/12/2021 )Trò chuyện về ngày 20/11 ( 04/12/2021 )

  Thư viện ảnh

  QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  KẾ HOẠCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  KẾ HOẠCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  Kế hoạch Đánh giá xếp loại viên chức hàng năm; Đánh giá xếp loại Chuẩn nghề nghiệp: chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên năm học 2021-2022

  quy chế đánh giá xếp loại viên chức năm 2021-2022

  Phương châm

  Chất lượng giáo dục là danh dự, uy tín của nhà trường

  Liên hệ

  Website Trường Mẫu Giáo Phước LýĐịa chỉ: Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
  Điện thoại: (0272) 800126
  Email: Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. ( 0272 ) 800126

  Hỗ trợ

  HOTLINE : ( 0272 ) 800126Email:

  Tiện ích

  • Kế hoạch
  • Phân công chuyên môn
  • Tài nguyên Download
  • Thủ tục HC
  • Thi đua khen thưởng
  • Người tốt việc tốt
  • Cảm nhận PH

  © 2018 Website Trường Mẫu Giáo Phước Lý | Thiết kế và Phát triển bởi VNPT Long An

  Video liên quan

  You may also like

  Để lại bình luận