Phiếu tự đánh giá của giáo viên mới nhất kèm hướng dẫn chi tiết

Bởi tronbokienthuc
Để có địa thế căn cứ tu dưỡng cán bộ cốt cán, giáo viên phải phân phối chuẩn nghề nghiệp trải qua việc tự đánh giá vào cuối năm học. Dưới đây là phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông kèm hướng dẫn cụ thể cách điền mới nhất .https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/27/phieu-tu-danh-gia-cua-giao-vien-co-so-giao-duc_2703131157.doc

Mục Lục Bài Viết

3 cấp độ đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Để có địa thế căn cứ cho giáo viên đại trà phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lượng, qua đó thiết kế xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất, tu dưỡng nâng cao năng lượng trình độ, nhiệm vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hành Thông tư 20/2018 / TT-BGDĐT .

Theo đó, quy chuẩn nghề nghiệp nêu tại Thông tư này áp dụng với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú…

Tiêu chuẩn nghề nghiệp của giáo viên đại trà phổ thông gồm 05 tiêu chuẩn nêu tại Chương II Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông phát hành kèm Thông tư 20 này và được xếp theo 03 mức độ với Lever tăng dần :

– Mức đạt: Có phẩm chất, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao khi dạy học, giáo dục học sinh;

– Mức khá: Có phẩm chất, năng lực tự học, tự rèn luyện, chủ động đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

– Mức tốt: Có ảnh hưởng tích cực đến học sinh, đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục và phát triển giáo dục địa phương.

Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thôngPhiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (Ảnh minh họa)

Quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên mới nhất

Việc đánh giá và xếp loại giáo viên phải khách quan, tổng lực, công minh và dân chủ, triển khai theo quá trình nêu tại Điều 10 Quy định phát hành kèm Thông tư 20 nêu trên theo 03 bước :

– Bước 1: Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp với các tiêu chí về phẩm chất nhà giáo, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng môi trường giáo dục, phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội và sử dụng ngoại ngữ, tin học cũng như áp dụng trong dạy học;

– Bước 2: Nhà trường tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

– Bước 3: Hiệu trưởng thực hiện đánh giá và thông báo kết quả dựa trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên đó.

Mẫu phiếu tự đánh giá của giáo viên mới nhất kèm hướng dẫn

Mẫu này được phát hành kèm Công văn số 4530 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 gồm 05 tiêu chuẩn và 15 tiêu chuẩn. Dưới đây là mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên với hướng dẫn cụ thể nhất :

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Họ và tên giáo viên : Nguyễn Văn A
Trường : Tiểu học A
Môn dạy : Toán Chủ nhiệm lớp : 1A
Quận / Huyện / Tp, Tx : A Tỉnh / Thành phố : A
Giáo viên đọc kỹ nội dung nhu yếu những mức của từng tiêu chuẩn, so sánh cẩn trọng với những vật chứng và hiệu quả trong triển khai trách nhiệm của mình trong năm học, tự đánh giá ( lưu lại x ) những mức chưa đạt ( CĐ ) ; Đạt ( Đ ) ; Khá ( K ) ; Tốt ( T )

Tiêu chí

Kết quả xếp loại

Minh chứng

Đ

K

T

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo

Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục

 

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

1. Nhận xét (ghi rõ):

– Điểm mạnh : Thường xuyên vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ; Thực hiện tốt nội quy, quy tắc ứng xử của Nhà trường ; Vẫn triển khai tư vấn, tương hỗ học viên lồng ghép vào quy trình dạy học …
– Những yếu tố cần cải tổ : Năng lực ngoại ngữ …

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

– Mục tiêu : Hoàn thành tốt trách nhiệm năm học 2019 – 2020 ; Không ngừng học tập nâng cao trình độ trình độ, thay đổi chiêu thức dạy học …
– Nội dung ĐK học tập, tu dưỡng ( những năng lượng cần ưu tiên cải tổ ) : Ngoại ngữ
– Thời gian : Từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020
– Điều kiện triển khai : Bố trí nghỉ dạy chiều t7 hàng tuần

Xếp loại kết quả đánh giá: Khá

… … … .., ngày … tháng … năm ….

Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá:

Các mức độ của tiêu chuẩn được nêu đơn cử như sau :

1. Mức Tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong có tiêu chuẩn về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đạt mức tốt;

2. Mức Khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức khá trở lên, trong có tiêu chuẩn về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đạt mức khá trở lên;

3. Mức Đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

4. Mức Chưa Đạt: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

Trên đây là Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cùng hướng dẫn chi tiết cách điền.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/27/phieu-tu-danh-gia-cua-giao-vien-co-so-giao-duc_2703131157.doc

>> 5 tiêu chuẩn đánh giá chuẩn giáo viên mầm non

Nguyễn Hương

You may also like

Để lại bình luận