Phiếu giáo viên tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non – Tài liệu text

Bởi tronbokienthuc

Phiếu giáo viên tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (58.9 KB, 6 trang )

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
(Ban hành kèm theo công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD
Ngày 26 /03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Châu Thành
Trường :Mầm non Giục Tượng ;
Năm học: 2014- 2015
Họ và tên giáo viên:THỊ HIỀN
Lớp phụ trách : Lớp Lá điểm Tân Hưng
1.Đánh giá,xếp loại
Các lĩnh vực ,yêu cầu

Điểm đạt được các tiêu chí
Tiêu
Tiêu
Tiêu
Tiêu
Tổng
Tên chứng
chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn điểm
minh (nếu có)
1
2
3
4
I. Lĩnh vực phẩm chất chính trị ,đạo đức ,lối sống.
YC1.Nhận thức tư tưởng
1.Hồ sơ thi đua
chính trị với trách nhiệm
của nhà trường.
của một công dân ,một nhà 9
9

9
9
38
2.Hồ sơ,kiểm tra
giáo đối với nhiệm vụ xây
đánh giá giáo
dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
viên.
3.Sổ học tập
2.Chấp hành chính sách
10
9
10
9
38
4.Giấy chứng
pháp luật của Nhà nước.
nhận GĐVH.
3.Chấp hành quy chế của
9
9
10
10
38
5.Tham gia
ngành ,qui định của nhà
phong trào xanh
nước ,kỷ luật lao động.
sạch đẹp.
6.Tham gia làm

ĐDDH.
4.Có đạo đức ,nhân cách và 10
9
10
9
38
7.Đang học lớp
lối sống lành mạnh ,trong
cử nhân Mầm
sáng của nhà giáo ,có ý thức
Non.
phấn đấu vươn lên trong
nghề nghiệp.
5.Trung thực trong công
9
10
9
9
37
8.Giúp đỡ đồng
tác;đoàn kết trong quan hệ
nghiệp:dạy thay.
với đồng nghiệp;tận tình
9.Giao tiếp hòa
phục vụ nhân dân và trẻ.
nhã với phụ
huynh mọi lúc
mọi nơi.
II.Lĩnh vực kiến thức
YC1.Kiến thức cơ bản về

8
8
9
9
34
1.Sổ sách của
giáo dục mầm non.
lớp ,kế hoạch
1

YC2.Kiến thức về chăm sóc 8
sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm
non.
YC3.Kiến thức cơ sở
9
chuyên ngành.

9

9

9

35

8

9

8

34

YC4.Kiến thức về phương
pháp giáo dục trẻ lứa tuổi
mầm non.
YC5.Kiến thức phổ thông
về chính trị,kinh tế,văn
hoá ,xã hội liên quan đến
giáo dục mầm non.

9

9

8

9

35

9

9

9

8

35

9

9

9

37

9

8

9

34

Lĩnh vực III:Kỹ năng sư phạm
YC1.Lập kế hoạch chăm
10
sóc ,giáo dục trẻ.

YC2.Kỹ năng tổ chức thực
hiện các hoạt động chăm
sóc sức khoẻ cho trẻ em..

8

năm ,tháng và kế

hoạch thực hiện
chương trình ,kế
hoạch bài
học,giáo án tổ
chức các hoạt
động giáo dục.
2.Sản phẩm của
trẻ.
3.Hồ sơ bồi
dưỡng của giáo
viên (sổ học
tập ,tài liệu học
tập của cá nhân).
4.Hồ sơ đánh giá
giáo viên và trẻ.
5.Tổ chức hoạt
động vui chơi
cho trẻ.
6.Có bằng TN
TCMN
7.Bằng sơ cấp
chính trị.
8.Giấy chứng
nhận QLHCNN.
1.Nhật ký hàng
ngày của lớp.
2.Sổ sách của
lớp ,kế
hoạch,năm
,tháng và kế

hoạch thực hiện
chương trình ,kế
hoạch bài học
,giáo án tổ chức
các hoạt động
giáo dục.
3.Biểu đồ theo
dõi sự phát triển
của trẻ ,sổ theo
2

giỏi sức khỏe
của trẻ.
4.Sản phẩm đồ
dùng đồ
chơi,tranh lô tô.
5.Sáng kiến kinh
nghiệm hàng
năm.
6.Hồ sơ của trẻ

YC3.Kỹ năng tổ chức các
hoạt động giáo dục trẻ.

9

9

9

9

36

YC4.Kỹ năng quản lý lớp
học.
YC5.Kỹ năng giao tiếp ứng
xử với trẻ ,đồng nghiệp,phụ
huynh và cộng đồng.

9

9

9

9

36

9

9

9

9

36

7.Nhận xét từ
phụ huynh và
đồng nghiệp.

XẾP LOẠI
Xuất sắc
Khá
Khá
Khá

GHI CHÚ

LĨNH VỰC
I:Phẩm chất chính trị ,đạo đức ,lối sống
II:Kiến thức
III:Kỹ năng sư phạm
XẾP LOẠI CHUNG

ĐIỂM
189
173
179
541

2.Những điểm mạnh:
-Bản thân luôn nhận thức được tư tưởng chính trị và thực hiện trách nhiệm của một
giáo viên đối với học sinh.
-Luôn thực hiện tốt nội qui qui chế của trường cũng như của ngành đề ra.
-Tham gia phong trào do ngành ,do trường phát động.

-Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3.Những điểm yếu:
-Vận dụng kiến thức và kỹ năng còn hạn chế.
-Đôi lúc phối hợp với nhà trường và phụ huynh chưa kịp thời.
-Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trước tập thể.
4.Hướng phát huy điểm mạnh,khắc phục điểm yếu:
-Tích cực phát huy điểm mạnh và có hướng khắc phục điểm yếu.
-Luôn trao dồi học tập và nâng cao tay nghề trình độ chuyên môn .
-Cố gắng học hỏi và tìm hiểu nhiều hơn trong công tác giảng dạy.
-Cần mạnh dạn hơn khi đóng góp ý kiến trước tập thể.
Giục Tượng ,ngày 14

tháng 5 năm 2015
Giáo viên
(Ký và ghi rõ họ tên)
3

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
(Ban hành kèm theo công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD
Ngày 26 /03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Châu Thành
Trường :Mầm non Giục Tượng ;
Năm học: 2014- 2015
Họ và tên giáo viên:NGÔ THỊ HỢP
Lớp phụ trách : Lớp Lá điểm Minh Tân
1.Đánh giá,xếp loại
Các lĩnh vực ,yêu cầu

Điểm đạt được các tiêu chí

Tiêu
Tiêu
Tiêu
Tiêu
Tổng
Tên chứng
chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn điểm
minh (nếu có)
1
2
3
4
I. Lĩnh vực phẩm chất chính trị ,đạo đức ,lối sống.
YC1.Nhận thức tư tưởng
1.Hồ sơ thi đua
chính trị với trách nhiệm
của nhà trường.
của một công dân ,một nhà
2.Hồ sơ,kiểm tra
giáo đối với nhiệm vụ xây
đánh giá giáo
dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
viên.
3.Sổ học tập
2.Chấp hành chính sách
4.Giấy chứng
pháp luật của Nhà nước.
nhận GĐVH.
3.Chấp hành quy chế của
5.Tham gia

ngành ,qui định của nhà
phong trào xanh
nước ,kỷ luật lao động.
sạch đẹp.
6.Tham gia làm
ĐDDH.
4.Có đạo đức ,nhân cách và
7.Đang học lớp
lối sống lành mạnh ,trong
cử nhân Mầm
sáng của nhà giáo ,có ý thức
Non.
phấn đấu vươn lên trong
nghề nghiệp.
5.Trung thực trong công
8.Giúp đỡ đồng
tác;đoàn kết trong quan hệ
nghiệp:dạy thay.
với đồng nghiệp;tận tình
9.Giao tiếp hòa
phục vụ nhân dân và trẻ.
nhã với phụ
huynh mọi lúc
mọi nơi.
II.Lĩnh vực kiến thức
YC1.Kiến thức cơ bản về
1.Sổ sách của
giáo dục mầm non.
lớp ,kế hoạch
năm ,tháng và kế

4

YC2.Kiến thức về chăm sóc
sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm
non.
YC3.Kiến thức cơ sở
chuyên ngành.

YC4.Kiến thức về phương
pháp giáo dục trẻ lứa tuổi
mầm non.
YC5.Kiến thức phổ thông
về chính trị,kinh tế,văn
hoá ,xã hội liên quan đến
giáo dục mầm non.
Lĩnh vực III:Kỹ năng sư phạm
YC1.Lập kế hoạch chăm
sóc ,giáo dục trẻ.

YC2.Kỹ năng tổ chức thực
hiện các hoạt động chăm
sóc sức khoẻ cho trẻ em..

hoạch thực hiện
chương trình ,kế
hoạch bài
học,giáo án tổ
chức các hoạt
động giáo dục.

2.Sản phẩm của
trẻ.
3.Hồ sơ bồi
dưỡng của giáo
viên (sổ học
tập ,tài liệu học
tập của cá nhân).
4.Hồ sơ đánh giá
giáo viên và trẻ.
5.Tổ chức hoạt
động vui chơi
cho trẻ.
6.Có bằng TN
TCMN
7.Bằng sơ cấp
chính trị.
8.Giấy chứng
nhận QLHCNN.
1.Nhật ký hàng
ngày của lớp.
2.Sổ sách của
lớp ,kế
hoạch,năm
,tháng và kế
hoạch thực hiện
chương trình ,kế
hoạch bài học
,giáo án tổ chức
các hoạt động
giáo dục.

3.Biểu đồ theo
dõi sự phát triển
của trẻ ,sổ theo
giỏi sức khỏe
5

YC3.Kỹ năng tổ chức các
hoạt động giáo dục trẻ.

YC4.Kỹ năng quản lý lớp
học.
YC5.Kỹ năng giao tiếp ứng
xử với trẻ ,đồng nghiệp,phụ
huynh và cộng đồng.

của trẻ.
4.Sản phẩm đồ
dùng đồ
chơi,tranh lô tô.
5.Sáng kiến kinh
nghiệm hàng
năm.
6.Hồ sơ của trẻ
7.Nhận xét từ
phụ huynh và
đồng nghiệp.

LĨNH VỰC
ĐIỂM

XẾP LOẠI
GHI CHÚ
I:Phẩm chất chính trị ,đạo đức ,lối sống
II:Kiến thức
III:Kỹ năng sư phạm
XẾP LOẠI CHUNG
2.Những điểm mạnh:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3.Những điểm yếu:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4.Hướng phát huy điểm mạnh,khắc phục điểm yếu:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Giục Tượng ,ngày 14 tháng 5 năm 2015
Giáo viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

6

382. Hồ sơ, kiểm tragiáo so với trách nhiệm xâyđánh giá giáodựng và bảo vệ Tổ Quốc. viên. 3. Sổ học tập2. Chấp hành chính sách1010384. Giấy chứngpháp luật của Nhà nước. nhận GĐVH. 3. Chấp hành quy định của1010385. Tham giangành, qui định của nhàphong trào xanhnước, kỷ luật lao động. sạch sẽ và đẹp mắt. 6. Tham gia làmĐDDH. 4. Có đạo đức, nhân cách và 1010387. Đang học lớplối sống lành mạnh, trongcử nhân Mầmsáng của nhà giáo, có ý thứcNon. phấn đấu vươn lên trongnghề nghiệp. 5. Trung thực trong công10378. Giúp đỡ đồngtác ; đoàn kết trong quan hệnghiệp : dạy thay. với đồng nghiệp ; tận tình9. Giao tiếp hòaphục vụ nhân dân và trẻ. nhã với phụhuynh mọi lúcmọi nơi. II.Lĩnh vực kiến thứcYC1. Kiến thức cơ bản về341. Sổ sách củagiáo dục mầm non. lớp, kế hoạchYC2. Kiến thức về chăm nom 8 sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầmnon. YC3. Kiến thức cơ sởchuyên ngành. 3534YC4. Kiến thức về phươngpháp giáo dục trẻ lứa tuổimầm non. YC5. Kiến thức phổ thôngvề chính trị, kinh tế tài chính, vănhoá, xã hội tương quan đếngiáo dục mầm non. 35353734L ĩnh vực III : Kỹ năng sư phạmYC1. Lập kế hoạch chăm10sóc, giáo dục trẻ. YC2. Kỹ năng tổ chức triển khai thựchiện những hoạt động giải trí chămsóc sức khoẻ cho trẻ nhỏ .. năm, tháng và kếhoạch thực hiệnchương trình, kếhoạch bàihọc, giáo án tổchức những hoạtđộng giáo dục. 2. Sản phẩm củatrẻ. 3. Hồ sơ bồidưỡng của giáoviên ( sổ họctập, tài liệu họctập của cá thể ). 4. Hồ sơ đánh giágiáo viên và trẻ. 5. Tổ chức hoạtđộng vui chơicho trẻ. 6. Có bằng TNTCMN7. Bằng sơ cấpchính trị. 8. Giấy chứngnhận QLHCNN. 1. Nhật ký hàngngày của lớp. 2. Sổ sách củalớp, kếhoạch, năm, tháng và kếhoạch thực hiệnchương trình, kếhoạch bài học kinh nghiệm, giáo án tổ chứccác hoạt độnggiáo dục. 3. Biểu đồ theodõi sự phát triểncủa trẻ, sổ theogiỏi sức khỏecủa trẻ. 4. Sản phẩm đồdùng đồchơi, tranh lô tô. 5. Sáng kiến kinhnghiệm hàngnăm. 6. Hồ sơ của trẻYC3. Kỹ năng tổ chức triển khai cáchoạt động giáo dục trẻ. 36YC4. Kỹ năng quản trị lớphọc. YC5. Kỹ năng tiếp xúc ứngxử với trẻ, đồng nghiệp, phụhuynh và hội đồng. 36367. Nhận xét từphụ huynh vàđồng nghiệp. XẾP LOẠIXuất sắcKháKháKháGHI CHÚLĨNH VỰCI : Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sốngII : Kiến thứcIII : Kỹ năng sư phạmXẾP LOẠI CHUNGĐIỂM1891731795412. Những điểm mạnh : – Bản thân luôn nhận thức được tư tưởng chính trị và triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của mộtgiáo viên so với học viên. – Luôn thực thi tốt nội qui qui chế của trường cũng như của ngành đề ra. – Tham gia phong trào do ngành, do trường phát động. – Luôn triển khai xong tốt trách nhiệm được giao. 3. Những điểm yếu : – Vận dụng kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng còn hạn chế. – Đôi lúc phối hợp với nhà trường và cha mẹ chưa kịp thời. – Chưa mạnh dạn góp phần quan điểm trước tập thể. 4. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu : – Tích cực phát huy điểm mạnh và có hướng khắc phục điểm yếu. – Luôn trao dồi học tập và nâng cao kinh nghiệm tay nghề trình độ trình độ. – Cố gắng học hỏi và khám phá nhiều hơn trong công tác làm việc giảng dạy. – Cần mạnh dạn hơn khi góp phần quan điểm trước tập thể. Giục Tượng, ngày 14 tháng 5 năm 2015G iáo viên ( Ký và ghi rõ họ tên ) PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP ( Ban hành kèm theo công văn số 1700 / BGDĐT-NGCBQLGDNgày 26 / 03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ) Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Châu ThànhTrường : Mầm non Giục Tượng ; Năm học : năm trước – 2015H ọ và tên giáo viên : NGÔ THỊ HỢPLớp đảm nhiệm : Lớp Lá điểm Minh Tân1. Đánh giá, xếp loạiCác nghành nghề dịch vụ, yêu cầuĐiểm đạt được những tiêu chíTiêuTiêuTiêuTiêuTổngTên chứngchuẩn chuẩn chuẩn chuẩn điểmminh ( nếu có ) I. Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. YC1. Nhận thức tư tưởng1. Hồ sơ thi đuachính trị với trách nhiệmcủa nhà trường. của một công dân, một nhà2. Hồ sơ, kiểm tragiáo so với trách nhiệm xâyđánh giá giáodựng và bảo vệ Tổ Quốc. viên. 3. Sổ học tập2. Chấp hành chính sách4. Giấy chứngpháp luật của Nhà nước. nhận GĐVH. 3. Chấp hành quy định của5. Tham giangành, qui định của nhàphong trào xanhnước, kỷ luật lao động. sạch sẽ và đẹp mắt. 6. Tham gia làmĐDDH. 4. Có đạo đức, nhân cách và7. Đang học lớplối sống lành mạnh, trongcử nhân Mầmsáng của nhà giáo, có ý thứcNon. phấn đấu vươn lên trongnghề nghiệp. 5. Trung thực trong công8. Giúp đỡ đồngtác ; đoàn kết trong quan hệnghiệp : dạy thay. với đồng nghiệp ; tận tình9. Giao tiếp hòaphục vụ nhân dân và trẻ. nhã với phụhuynh mọi lúcmọi nơi. II.Lĩnh vực kiến thứcYC1. Kiến thức cơ bản về1. Sổ sách củagiáo dục mầm non. lớp, kế hoạchnăm, tháng và kếYC2. Kiến thức về chăm sócsức khoẻ trẻ lứa tuổi mầmnon. YC3. Kiến thức cơ sởchuyên ngành. YC4. Kiến thức về phươngpháp giáo dục trẻ lứa tuổimầm non. YC5. Kiến thức phổ thôngvề chính trị, kinh tế tài chính, vănhoá, xã hội tương quan đếngiáo dục mầm non. Lĩnh vực III : Kỹ năng sư phạmYC1. Lập kế hoạch chămsóc, giáo dục trẻ. YC2. Kỹ năng tổ chức triển khai thựchiện những hoạt động giải trí chămsóc sức khoẻ cho trẻ nhỏ .. hoạch thực hiệnchương trình, kếhoạch bàihọc, giáo án tổchức những hoạtđộng giáo dục. 2. Sản phẩm củatrẻ. 3. Hồ sơ bồidưỡng của giáoviên ( sổ họctập, tài liệu họctập của cá thể ). 4. Hồ sơ đánh giágiáo viên và trẻ. 5. Tổ chức hoạtđộng vui chơicho trẻ. 6. Có bằng TNTCMN7. Bằng sơ cấpchính trị. 8. Giấy chứngnhận QLHCNN. 1. Nhật ký hàngngày của lớp. 2. Sổ sách củalớp, kếhoạch, năm, tháng và kếhoạch thực hiệnchương trình, kếhoạch bài học kinh nghiệm, giáo án tổ chứccác hoạt độnggiáo dục. 3. Biểu đồ theodõi sự phát triểncủa trẻ, sổ theogiỏi sức khỏeYC3. Kỹ năng tổ chức triển khai cáchoạt động giáo dục trẻ. YC4. Kỹ năng quản trị lớphọc. YC5. Kỹ năng tiếp xúc ứngxử với trẻ, đồng nghiệp, phụhuynh và hội đồng. của trẻ. 4. Sản phẩm đồdùng đồchơi, tranh lô tô. 5. Sáng kiến kinhnghiệm hàngnăm. 6. Hồ sơ của trẻ7. Nhận xét từphụ huynh vàđồng nghiệp. LĨNH VỰCĐIỂMXẾP LOẠIGHI CHÚI : Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sốngII : Kiến thứcIII : Kỹ năng sư phạmXẾP LOẠI CHUNG2. Những điểm mạnh : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Những điểm yếu : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giục Tượng, ngày 14 tháng 5 năm 2015G iáo viên ( Ký và ghi rõ họ tên )

You may also like

Để lại bình luận