Phiếu tự đánh giá hiệu trưởng và phó hiệu trưởng theo chuẩn – Tài liệu text

Bởi tronbokienthuc

Phiếu tự đánh giá hiệu trưởng và phó hiệu trưởng theo chuẩn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (179.12 KB, 12 trang )

PHIẾU PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ
Mức đánh giá tiêu chí1

Minh chứng

Tiêu chuẩn/Tiêu chí

Chưa Đạt Khá
Tốt
đạt
Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp
x
Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp
Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong lãnh
đạo, quản trị nhà trường

x
x

Tiêu chí 3. Năng lực phát triển chuyên
môn, nghiệp vụ bản thân

Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường
Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch
phát triển nhà trường
Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động dạy học,
giáo dục học sinh

x
x
x

Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trường
x
Tiêu chí 7. Quản trị tổ chức, hành chính
nhà trường
Tiêu chí 8. Quản trị tài chính nhà
trường
Tiêu chí 9. Quản trị cơ sở vật chất, thiết
bị và công nghệ trong dạy học, giáo
dục học sinh của nhà trường
X
Tiêu chí 10. Quản trị chất lượng giáo
dục trong nhà trường
Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Tiêu chí 11. Xây dựng văn hóa nhà
x
trường
Tiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ sở
x
trong nhà trường
Tiêu chí 13. Xây dựng trường học an
x
toàn, phòng chống bạo lực học đường

-Biên bản họp
tổ cuối năm.
-Tham luận tại
hội thảo CBQL
-SK về công
tác quản lí

-Văn bản triệu
tập báo cáo
chuyên đề
CBQL
-Các loại kế
hoạch
-Tham luận tại
hội thảo CBQL
-Phân công
chuyên môn
-Quy chế hoạt
động nhà
trường

-Báo cáo tổng
kết công tác
chuyên môn
-Báo cáo tổng
kết năm học
-Quy chế dân
chủ nhà trường
-Báo cáo về
phòng tránh tai

1

1

nan thương

tích. BLHĐ
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội
Tiêu chí 14. Phối hợp giữa nhà trường,
x
-Biên bản họp
gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động
CMHS
dạy học cho học sinh
x
-Biên bản họp
CMHS
Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường,
– Ảnh CCB nói
gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục
chuyện, ảnh
đạo đức, lối sống cho học sinh
PHHS tổ chức
Tết Hàn Thực
x
-Biên bản họp
CMHS
Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường,
-Danh sách
gia đình, xã hội trong huy động và sử
XHH tu sửa
dụng nguồn lực để phát triển nhà trường
CSVC
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin
-Chứng chỉ
x

Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ
ngoại ngữ B
Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông
x
-Chứng chỉ tin
tin
học B.
Tự nhận xét:
– Điểm mạnh: Có đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực, có tư tưởng đổi mới trong
lãnh đạọ, quản trị nhà trường; có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, quản lí tốt. Bản
than có ý thức xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; phát triển tốt mối
quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
– Những vấn đề cần cải thiện:Việc sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp còn hạn
chế.
Kế hoạch học tập phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường của bản
thân trong năm học tiếp theo
– Mục tiêu:Nâng cao trình độ ngoại ngữ.
– Nội dung đăng ký học tập (các năng lực cần ưu tiên cải thiện: Theo học các
lớp chuyên đề về ngoại ngữ.
– Thời gian: Năm học 2019 – 2020.
– Điều kiện thực hiện: Nhà trường tạo điều kiện về thời gian, cá nhân đầu tư
nguồn kinh phí để học tập
Tự xếp loại kết quả đánh giá:Tốt
2

Tân Phúc,ngày 21tháng 5 năm 2019
Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ
Mức đánh giá tiêu chí2

Minh chứng

Tiêu chuẩn/Tiêu chí

Chưa Đạt Khá
Tốt
đạt
Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp
x
Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp
Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong lãnh
đạo, quản trị nhà trường

x

-Biên bản họp
tổ cuối năm.
-Quy chế dân
chủ

2

3

Tiêu chí 3. Năng lực phát triển chuyên
môn, nghiệp vụ bản thân

x

Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường
Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch
x
phát triển nhà trường
Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động dạy học,
x
giáo dục học sinh
x
Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trường
Tiêu chí 7. Quản trị tổ chức, hành chính
nhà trường

x

Tiêu chí 8. Quản trị tài chính nhà
trường
Tiêu chí 9. Quản trị cơ sở vật chất, thiết
bị và công nghệ trong dạy học, giáo
dục học sinh của nhà trường

x

x

Tiêu chí 10. Quản trị chất lượng giáo
x
dục trong nhà trường

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Tiêu chí 11. Xây dựng văn hóa nhà
x
trường
Tiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ sở
x
trong nhà trường

-NQ hội đồng
-SK về công
tác quản lí

-Các loại kế
hoạch
-Thời khóa
biểu
-Phân công
chuyên môn
-Sổ quản lí
CCVC
-Quy chế hoạt
động nhà
trường
-Sổ quản lí tài
chính, chứng
từ
-Sổ quản lí tài
sản
-Sổ theo dõi
chất

lượng
chuyên môn

-Báo cáo tổng
kết năm học
-Quy chế dân
chủ nhà trường
-Báo cáo về
phòng tránh tai
x
Tiêu chí 13. Xây dựng trường học an
nan thương
toàn, phòng chống bạo lực học đường
tích. BLHĐ
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội
Tiêu chí 14. Phối hợp giữa nhà trường,
-Biên bản họp
gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động
x
CMHS
dạy học cho học sinh
Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường,
x
-Biên bản họp
gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục
CMHS
đạo đức, lối sống cho học sinh
– Ảnh CCB nói
chuyện, ảnh
4

PHHS tổ chức
Tết Hàn Thực
-Biên bản họp
Ban ĐDCMHS
x
Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường,
-Danh sách
gia đình, xã hội trong huy động và sử
XHH tu sửa
dụng nguồn lực để phát triển nhà trường
CSVC
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin
-Chứng chỉ
x
Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ
ngoại ngữ A
Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông
-Chứng chỉ tin
x
tin
học A.
Tự nhận xét:
– Điểm mạnh: Có đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực, có tư tưởng đổi mới trong
lãnh đạọ, quản trị nhà trường; có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, quản lí khá. Bản
thân có ý thức xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; phát triển tốt mối
quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
– Những vấn đề cần cải thiện: Việc sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ
trong giao tiếp còn hạn chế.

Kế hoạch học tập phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường của bản
thân trong năm học tiếp theo
– Mục tiêu:Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.
– Nội dung đăng ký học tập (các năng lực cần ưu tiên cải thiện: Theo học các
lớp chuyên đề về ngoại ngữ, tin học.
– Thời gian: Năm học 2019 – 2020.
– Điều kiện thực hiện: Nhà trường tạo điều kiện về thời gian, cá nhân đầu tư
nguồn kinh phí để học tập.
Tự xếp loại kết quả đánh giá:Khá
Tân Phúc,ngày 21tháng 5 năm 2019
Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

5

PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NLĐ
Năm học 2018- 2019
Họ và tên:

VƯƠNG XUÂN ĐỊNH

Ngày, tháng, năm sinh:

04/11/1978

Chức vụ (Về đảng, chính quyền, đoàn thể): Phó Bí thư chi bộ – Phó Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Tân Phúc – Ân Thi – Hưng Yên

Nhiệm vụ được giao: Quản lí các hoạt động chuyên môn của nhà trường, KĐCL, giảng dạy 4 tiết/tuầ

Nhiệm vụ được giao
TT
Tên nhiệm vụ

Kết quả thực hiện
Thời hạn Tên
giải
sản
quyết
phẩm

1

Chuẩn bị cho năm học mới

########

2

Xây dựng kế hoạch chuyên môn

1 năm
học

3

Giám sát thực hiện kế hoach của các
đoàn thể

1 năm
học

Kế
hoạch
CM

Ngày
hoàn
thành

Chất
lượng
sản
phẩm

Tự chấm

09/05/2018

Đạt

4

20/9/2018

Đạt

4

20/5/2019

Đạt

3,5
6

Quản lí học sinh

1 năm
học

5

Quản lí hoạt động và giáo dục

1 năm
học

6

Quản lí hệ thống các phần mềm

1 năm
học

7

Chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập

12 tháng

8

Chỉ đạo và thực hiện công tác KĐCL
GD

9

Soạn giáo án

10

Thực hiện ngày, giờ công + giảng dạy

11

Kiểm tra đánh giá học sinh

1 năm
học
4 tiết/
tuần
giờ hành
chính
1 năm
học
1 năm
học

1 năm
học
1 năm
học
1 năm
học

4

12
13
14

Quản lí học sinh trong các hoạt động
ngoài giờ
Bồi dưỡng thường xuyên, tham dự
chuyên đề các cấp
Họp chuyên môn, dự họp hội đồng, tổ
chuyên môn, công đoàn, …

CL
GVHS

Giáo
án

31/5/2019

Đạt

4

31/5/2019

Đạt

4

31/5/2019

Đạt

4

Đạt

4

31/5/2019

Đạt

4

17/5/2019

Đạt

4

31/5/2019

Đạt

4

31/5/2019

Đạt

4

31/5/2019

Đạt

4

31/5/2019

Đạt

4

31/5/2019

Đạt

4

31/5/2019

Đạt

3,5

Đạt

3,5

15

Công tác đoàn thể

16

Công tác kiêm nhiệm – Phó Bí thư chi
bộ

12 tháng

17

Sáng kiến kinh nghiệm

3 tháng

20/2/2019

Đạt

4

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của
nhà trường
Phối hợp giữa nhà trường và địa
phương

1 năm
học

31/5/2019

Đạt

4

12 tháng

Đạt

3,5

12 tháng

Đạt

4

18

19
20

Thực hiện chế độ báo cáo

82
Ghi chú: Mỗi nhiệm vụ đạt điểm tối đa là 4 điểm.
1. Tổng điểm tự chấm:
2. Tổng hệ số:
3. Số nhiệm vụ được giao: X (trong đó ghi rõ bao nhiêu
nhiệm vụ quá hạn, bao nhiêu nhiệm vụ chấm 0 điểm)
4. Điểm bình quân: ( tính bằng cách lấy tổng điểm tự
chấm sau khi đã nhân hệ số chia cho tổng hệ số)

82
21
20
3,9

NGƯỜI TỰ Đ
7

GIÁ

Vương Xuân Định

Kính thưa các vị đại biểu!
Kính thưa các thày cô giáo cùng tất cả các em học sinh thân mến!
Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước chào mừng kỉ niệm chiến

thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chào mừng 128 năm ngày sinh nhật Bác. Hôm
nay, trường TH Tân Phúc long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học và lễ ra
trường cho học sinh lớp 5 năm học 2017 – 2018.
Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt cho BGH cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và các
em học sinh nhà trường nhiệt liệt chào mừng và gửi lời cám ơn đến các vị đại
biểu, các vị khách quý cùng các bậc phụ huynh học sinh đã có mặt trong buổi
lễ tổng kết năm học của thầy và trò trường TH Tân Phúc ngày hôm nay. Xin
kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý, các bậc phụ huynh và các em học
sinh sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho buổi lễ bế giảng thành công
tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu! các thày cô giáo cùng tất cả các em học sinh
thân mến!
Năm học 2017 -2018 đã đi qua. Nhìn lại một năm qua, mặc dù cơ sở vật chất
của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn: do tăng số lớp nên một số phòng
chức năng lấy làm phòng học; đội ngũ giáo viên thiếu lên các thầy cô giáo đã
dạy vượt giờ quy định mà không có thù lao thế nhưng nhờ sự quan tâm cũng
như chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo các cấp các ngành, sự điều hành của Ban
Giám Hiệu, sự tâm huyết, nhiệt tình, tích cực đổi mới trong phương pháp dạy
8

hc, tt c vỡ hc sinh thõn yờu, phỏt huy o c nh giỏo ca cỏc thy cụ
giỏo; c bit l s vn lờn trong hc tp cng nh tớch cc tham gia cỏc
phong tro thi ua, rốn luyn o c tỏc phong, vt qua khú khn ca tt c
cỏc em hc sinh, th nờn trng chỳng ta ó t v t vt mc cỏc ch tiờu
ra, hon thnh xut sc nhim v nm hc 2017 – 2018. C th l:
1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trờng y
mnh thc hin tốt chỉ thị 05/TW về đẩy mạnh “Học tập và làm
theo t tởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận
động Mỗi thày cô giáo là một tấm gơng đạo đức, tự học

và sáng tạo và phong trào thi đua Xây dựng trờng học
thân thiện, học sinh tích cực. Tiếp tục thực hiện cuộc vận
động “Dân chủ – Kỉ cơng – Tình thơng – Trách nhiệm”.
2. Thực hiện đúng chơng trình; đảm bảo chế độ soạn
giảng; Thc hin tt Vn bn hp nht s 03/2016/ VBHN-BGDT v đánh
giá học sinh tiu hc; Thc hin nghiờm tỳc ch th 5105; ảm bảo tốt
chế độ báo cáo, chế độ kiểm tra của Hiệu trởng, phó hiệu
trng và tổ trởng chuyên môn.
3. Chất lợng dạy và học: Thực hiện từ lớp 1 đến lớp 5 học
9 buổi / tuần; kế hoạch dự giờ thăm lớp, chất lợng khảo sát
định kì đều đạt kết quả tốt, đổi mới phơng pháp giảng dạy.
Nhà trờng thực hiện dạy theo mô hình trờng học mới toàn
phần ở khối 2-3 và thực hiện dạy học theo định hớng phát triển
năng lực và phẩm chất ngời học đạt hiệu quả cao.
4. Nhà trờng thực hiện 16 chuyên đề chuyên môncấp trờng
và 2 chuyên đề chuyên môn cấp cụm trờng. Hoạt động tổ
chuyên môn có nền nếp luôn đổi mới hình thức sinh hoạt
chuyên môn theo nghiên cứu bài học, tổ chức tốt việc viết và
áp dụng sáng kiến, trong năm học đã có 14 sáng kiến kinh
nghiệm đạt loại A gửi về Phòng Giáo dục – Đào tạo đợc hội đồng
SK huyện xếp loại 12 sáng kiến và có 1 sáng kiến đợc tỉnh xếp
loại.
5. Nhà trờng tổ chức tốt phong trào VSCĐ, thực hiện tốt
nền nếp “Rèn chữ, giữ vở, phát âm chuẩn ” 100% số lớp đạt lớp
có phong trào VSCĐ. Tiêu biểu nh lớp 5A, 5B, 4A, 3C,1A, 1B…
6. Công tác giáo dục ngoài giờ: Học sinh thực hiện tốt mọi
nền nếp nội quy của trờng, của lớp, của Liên đội. Thuộc bài
khiêu vũ thể thao, các bài múa tập thể theo qui định. Đổi mới
hình thức tiết chào cờ đầu tuần theo định hớng phát triển
năng lực. Các ngày lễ lớn 20/11, 22/12 đều phát động các lớp thi

múa hát, chơi trò chơi dân gian, làm báo tờng, báo ảnh
.
9

7. Công tác PCGD-XMC: Thực hiện có nền nếp, vững
chắc đợc đánh giá vào loại tt của huyện. Trng c cp trờn
cụng nhn t PCGD-XMC nm 2017 mc 3
8. Xây dựng cơ sở vật chất .
Trong nm, nh trng xõy mi nh v sinh giỏo viờn riờng cho nam v
n, lm rốm ca cho cỏc phũng hc, mc thờm qut v ỏnh sỏng cho 12 lp, bờ
tụng 400 m2 sõn chi cho hc sinh.
2. Công tác th viện, thiết bị trờng học .
Th viện hoạt động tốt, có phòng th viện, phòng đọc.
Phát hành sách đạt tỷ lệ tốt, thanh toán kịp thời, cập nhật tốt
phần mềm th viện online.
3. Công tác đào tạo bồi dỡng giáo viên .
Thực hiện tốt kế hoạch bồi dỡng giáo viên theo chu kỡ. 100%
GV xp loi khỏ tr lờn.
Thực hiện tốt đổi mới phơng pháp dạy học qua kiểm tra
đánh giá của trờng, của Phòng đánh giá 100% giáo viên đổi
mới phơng pháp dạy học theo định hớng phát triển năng lực,
không có giáo viên không dạy không đạt yêu cầu .
4. Công tác tổng hợp thi đua
Nhà trng ó lm tt cụng tỏc thi ua khen thng, khen thng
ng viờn giỏo viờn v hc sinh cú thnh tớch kp thi. Trng ó t kt
qu tt mi phong tro thi ua do cỏc cp phỏt ng.
5. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ
Làm tốt công tác quy hoạch tạo nguồn. Sắp xếp bố trí sử
dụng đội ngũ hợp lý, đúng qui định, phù hợp với khả năng của

từng giáo viên, có sự phối hợp, hoàn thành mọi chỉ tiêu của năm
học đề ra.
6. Công tác thanh tra, kim tra giáo dục.
Đảm bảo công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Trong
năm học kiểm tra toàn diện 1/3 giáo viên và kiểm tra chuyên
đề 2/3 giáo viên, kết hợp kiểm tra thờng xuyên, đột xuất, có
biên bản lu trữ đầy đủ. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ tốt,
thống nhất. Không có đơn th khiếu nại. Việc thu chi theo
đúng Quyết định số 15/QĐ-UBND của UBND tỉnh, thu chi đảm
bảo tài chính công khai theo luật ngân sách ban hành. Không
có cán bộ giáo viên, học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội, xây dựng
nhà trờng đạt cơ quan văn hoá.

Thnh tớch t c
*Về giáo viên:
– Cp tnh: 01 giỏo viờn dy gii cp tnh; 1 sỏng kin cp tnh.
– Cp huyn: 03 giỏo viờn dy gii cp huyn (1 Nht, 1Nhỡ, 1 Ba) v 12 SK
xp loi cp huyn.
– Cp trng: 13/16 giỏo viờn t Giỏo viờn dy gii cp trng.
Cú 14 sỏng kin cp trng d thi huyn.
10

* VÒ häc sinh:
– Cấp Tỉnh: 01 học sinh được giấy khen thi Tin học trẻ cấp tỉnh.
03 học sinh lớp 2 đạt giải thi Trạng nguyên Nhí Tiếng Anh ( 02 giải
Nhì, 01 giải Ba)
– Cấp huyện:
1 em đạt giải Nhất thi Tin học trẻ cấp huyện.
Trường đoạt giải nhất thi Bóng đá mini cấp huyện.

– Cấp trường:
291/375 = 77,6 % học sinh được trường khen thưởng.
100% học sinh lên lớp và hoàn thành chương trình tiểu học.
Học sinh tham gia thi Violympic Toán, IOE, Trạng nguyên Tiếng Việt.
Đề nghị các vị đại biểu các thầy cô giáo cùng các em học sinh cho một tràng
pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng những thành tích mà thầy và trò đã giành
trong năm học vừa qua.
Các em học sinh thân mến!
Đối với các em, nhà trường luôn dành hết những tình cảm, điều kiện để cho các
em có thể được học tập tốt. Vậy nên, các em phải luôn suy nghĩ, ý thức và có
hoài bão về tương lai của chính bản thân mình. Hơn ai hết, các em chính là những
chủ nhân tương lai của đất nước. Chính vì vậy, Cô mong muốn các em học tập,
rèn luyện thật tốt. Những em họcosinh học tốt không nên tự mãn, bằng lòng với
kết quả đạt được mà hãy luôn cố gắng để học giỏi hơn nữa; còn với những em
kết quả học tập chưa cao thì cần dành nhiều thời gian cho việc tự học, không nên
tự ti rồi đâm ra chán nản, an phận, hãy thật sự cố gắng để có thể đạt được kết quả
cao nhất có thể.
Trong năm học vừa qua, trường tiểu học Tân Phúc đã đạt được nhiều thành tích
đáng tự hào với số lượng học sinh khen thưởng tăng cao hơn so với những năm
trước. Trong các kỳ thi học sinh giỏi, trường ta đã có nhiều em học sinh đạt giải
cao và mang về cho trường những thành tích đáng tự hào.
Thay mặt nhà trường, Cô xin được nhiệt liệt biểu dương những thành tích của các
em học sinh. ( vỗ tay)
Cảm ơn các em đã hết sức nỗ lực để mang về cho trường những thành tích
xuất sắc như vậy. Các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh học sinh rất tự hào
về các em. Bên cạnh đó, tôi cũng xin được cảm ơn lãnh đạo Đảng và chính
11

quyền xã Tân Phúc đã quan tâm và chỉ đạo sát sao; cảm ơn các bậc PHHS đã

luôn ủng hộ, cũng như luôn đồng hành cùng nhà trường trong suốt thời gian
qua.Trên đây là những thành tích trường TH Tân Phúc đã đạt được trong năm
học 2017- 2018. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự phấn đấu, nỗ lực của các
thầy cô giáo và các em học sinh cùng sự quan tâm đầy trách nhiệm của các
cấp các ngành, thầy và trò trường TH Tân Phúc sẽ đạt thành tích rực rỡ hơn
nữa trong năm học tới. Kính thưa các vị đại biểu! các thày cô giáo cùng tất
cả các em học sinh thân mến!
Tại buổi lễ tổng kết ngày hôm nay, 66 em học sinh lớp 5 đã hoàn thành
chương trình Tiểu học. Nhà trường long trọng tổ chức lễ ra trường cho các em.
Ngày mai các em không còn là học sinh của trường, các em đến với ngôi
trường mới, nơi có những người bạn mới và những bước tiến mới của cuộc
đời. Dù cho không còn dạy các em nữa, thế nhưng các thầy cô vẫn luôn dõi
theo từng bước chân của các em, hy vọng rằng tất cả các em sẽ thành công
hơn trên con đường học tập và xây dựng cuộc sống của mình sau này. Mai sau
dù đi bất cứ nơi đâu, các em vẫn hãy luôn nhớ về mái trường thân thương này
nhé!
Các em học sinh thân mến!
Trong dịp nghỉ hè này, chúng ta sẽ có khoảng thời gian để nghỉ ngơi và vui
chơi sau những tháng ngày học hành vất vả, căng thẳng. Tuy nhiên, bên cạnh đó
thầy cũng nhắc các em rằng chúng ta không nên quên giúp đỡ gia đình các công
việc nhà, hãy luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn đội tại địa phương cũng
như đặc biệt cần chú ý phòng tránh các tai nạn chẳng hạn như đuối nước, tệ nạn
xã hội,… và tuyệt đối phải chấp hành nghiêm chỉnh an toàn giao thông và sống
theo pháp luật các em nhé.
Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, cán bộ, giáo
viên, nhân viên nhà trường cùng tất cả các em học sinh sức khoẻ, hạnh phúc. Tôi
xin tuyến bố bế giảng năm học 2017 – 2018! Xin trân trọng cảm ơn!

12

Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trườngTiêu chí 7. Quản trị tổ chức triển khai, hành chínhnhà trườngTiêu chí 8. Quản trị kinh tế tài chính nhàtrườngTiêu chí 9. Quản trị cơ sở vật chất, thiếtbị và công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáodục học viên của nhà trườngTiêu chí 10. Quản trị chất lượng giáodục trong nhà trườngTiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường tự nhiên giáo dụcTiêu chí 11. Xây dựng văn hóa truyền thống nhàtrườngTiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ sởtrong nhà trườngTiêu chí 13. Xây dựng trường học antoàn, phòng chống bạo lực học đường-Biên bản họptổ cuối năm. – Tham luận tạihội thảo CBQL-SK về côngtác quản lí-Văn bản triệutập báo cáochuyên đềCBQL-Các loại kếhoạch-Tham luận tạihội thảo CBQL-Phân côngchuyên môn-Quy chế hoạtđộng nhàtrường-Báo cáo tổngkết công tácchuyên môn-Báo cáo tổngkết năm học-Quy chế dânchủ nhà trường-Báo cáo vềphòng tránh tainan thươngtích. BLHĐTiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hộiTiêu chí 14. Phối hợp giữa nhà trường, – Biên bản họpgia đình, xã hội để thực thi hoạt độngCMHSdạy học cho học sinh-Biên bản họpCMHSTiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, – Ảnh CCB nóigia đình, xã hội để triển khai giáo dụcchuyện, ảnhđạo đức, lối sống cho học sinhPHHS tổ chứcTết Hàn Thực-Biên bản họpCMHSTiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, – Danh sáchgia đình, xã hội trong kêu gọi và sửXHH tu sửadụng nguồn lực để tăng trưởng nhà trườngCSVCTiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin-Chứng chỉTiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữngoại ngữ BTiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ tiên tiến thông-Chứng chỉ tintinhọc B.Tự nhận xét : – Điểm mạnh : Có đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực, có tư tưởng thay đổi tronglãnh đạọ, quản trị nhà trường ; có năng lượng trình độ nhiệm vụ, quản lí tốt. Bảnthan có ý thức thiết kế xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh ; tăng trưởng tốt mốiquan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội. – Những yếu tố cần cải tổ : Việc sử dụng ngoại ngữ trong tiếp xúc còn hạnchế. Kế hoạch học tập tăng trưởng năng lượng chỉ huy, quản trị nhà trường của bảnthân trong năm học tiếp theo – Mục tiêu : Nâng cao trình độ ngoại ngữ. – Nội dung ĐK học tập ( những năng lượng cần ưu tiên cải tổ : Theo học cáclớp chuyên đề về ngoại ngữ. – Thời gian : Năm học 2019 – 2020. – Điều kiện triển khai : Nhà trường tạo điều kiện kèm theo về thời hạn, cá thể đầu tưnguồn kinh phí đầu tư để học tậpTự xếp loại hiệu quả đánh giá : TốtTân Phúc, ngày 21 tháng 5 năm 2019N gười tự đánh giá ( Ký và ghi rõ họ tên ) PHIẾU HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁMức đánh giá tiêu chí2Minh chứngTiêu chuẩn / Tiêu chíChưa Đạt KháTốtđạtTiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệpTiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệpTiêu chí 2. Tư tưởng thay đổi trong lãnhđạo, quản trị nhà trường-Biên bản họptổ cuối năm. – Quy chế dânchủTiêu chí 3. Năng lực tăng trưởng chuyênmôn, nghiệp vụ bản thânTiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trườngTiêu chí 4. Tổ chức thiết kế xây dựng kế hoạchphát triển nhà trườngTiêu chí 5. Quản trị hoạt động giải trí dạy học, giáo dục học sinhTiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trườngTiêu chí 7. Quản trị tổ chức triển khai, hành chínhnhà trườngTiêu chí 8. Quản trị kinh tế tài chính nhàtrườngTiêu chí 9. Quản trị cơ sở vật chất, thiếtbị và công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáodục học viên của nhà trườngTiêu chí 10. Quản trị chất lượng giáodục trong nhà trườngTiêu chuẩn 3. Xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dụcTiêu chí 11. Xây dựng văn hóa truyền thống nhàtrườngTiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ sởtrong nhà trường-NQ hội đồng-SK về côngtác quản lí-Các loại kếhoạch-Thời khóabiểu-Phân côngchuyên môn-Sổ quản líCCVC-Quy chế hoạtđộng nhàtrường-Sổ quản lí tàichính, chứngtừ-Sổ quản lí tàisản-Sổ theo dõichấtlượngchuyên môn-Báo cáo tổngkết năm học-Quy chế dânchủ nhà trường-Báo cáo vềphòng tránh taiTiêu chí 13. Xây dựng trường học annan thươngtoàn, phòng chống bạo lực học đườngtích. BLHĐTiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hộiTiêu chí 14. Phối hợp giữa nhà trường, – Biên bản họpgia đình, xã hội để thực thi hoạt độngCMHSdạy học cho học sinhTiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, – Biên bản họpgia đình, xã hội để triển khai giáo dụcCMHSđạo đức, lối sống cho học viên – Ảnh CCB nóichuyện, ảnhPHHS tổ chứcTết Hàn Thực-Biên bản họpBan ĐDCMHSTiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, – Danh sáchgia đình, xã hội trong kêu gọi và sửXHH tu sửadụng nguồn lực để tăng trưởng nhà trườngCSVCTiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin-Chứng chỉTiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữngoại ngữ ATiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ tiên tiến thông-Chứng chỉ tintinhọc A.Tự nhận xét : – Điểm mạnh : Có đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực, có tư tưởng thay đổi tronglãnh đạọ, quản trị nhà trường ; có năng lượng trình độ nhiệm vụ, quản lí khá. Bảnthân có ý thức kiến thiết xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh ; tăng trưởng tốt mốiquan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội. – Những yếu tố cần cải tổ : Việc sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữtrong tiếp xúc còn hạn chế. Kế hoạch học tập tăng trưởng năng lượng chỉ huy, quản trị nhà trường của bảnthân trong năm học tiếp theo – Mục tiêu : Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. – Nội dung ĐK học tập ( những năng lượng cần ưu tiên cải tổ : Theo học cáclớp chuyên đề về ngoại ngữ, tin học. – Thời gian : Năm học 2019 – 2020. – Điều kiện triển khai : Nhà trường tạo điều kiện kèm theo về thời hạn, cá thể đầu tưnguồn kinh phí đầu tư để học tập. Tự xếp loại tác dụng đánh giá : KháTân Phúc, ngày 21 tháng 5 năm 2019N gười tự đánh giá ( Ký và ghi rõ họ tên ) PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NLĐNăm học 2018 – 2019H ọ và tên : VƯƠNG XUÂN ĐỊNHNgày, tháng, năm sinh : 04/11/1978 Chức vụ ( Về đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể ) : Phó Bí thư chi bộ – Phó Hiệu trưởngĐơn vị công tác làm việc : Trường Tiểu học Tân Phúc – Ân Thi – Hưng YênNhiệm vụ được giao : Quản lí những hoạt động giải trí trình độ của nhà trường, KĐCL, giảng dạy 4 tiết / tuầNhiệm vụ được giaoTTTên nhiệm vụKết quả thực hiệnThời hạn TêngiảisảnquyếtphẩmChuẩn bị cho năm học mới # # # # # # # # Xây dựng kế hoạch chuyên môn1 nămhọcGiám sát thực thi kế hoach của cácđoàn thể1 nămhọcKếhoạchCMNgàyhoànthànhChấtlượngsảnphẩmTự chấm09 / 05/2018 Đạt20 / 9/2018 Đạt20 / 5/2019 Đạt3, 5Q uản lí học sinh1 nămhọcQuản lí hoạt động giải trí và giáo dục1 nămhọcQuản lí mạng lưới hệ thống những phần mềm1 nămhọcChỉ đạo thực thi công tác làm việc phổ cập12 thángChỉ đạo và triển khai công tác làm việc KĐCLGDSoạn giáo án10Thực hiện ngày, giờ công + giảng dạy11Kiểm tra đánh giá học sinh1 nămhọc4 tiết / tuầngiờ hànhchính1 nămhọc1 nămhọc1 nămhọc1 nămhọc1 nămhọc121314Quản lí học viên trong những hoạt độngngoài giờBồi dưỡng liên tục, tham dựchuyên đề những cấpHọp trình độ, dự họp hội đồng, tổchuyên môn, công đoàn, … CLGVHSGiáoán31 / 5/2019 Đạt31 / 5/2019 Đạt31 / 5/2019 ĐạtĐạt31 / 5/2019 Đạt17 / 5/2019 Đạt31 / 5/2019 Đạt31 / 5/2019 Đạt31 / 5/2019 Đạt31 / 5/2019 Đạt31 / 5/2019 Đạt31 / 5/2019 Đạt3, 5 Đạt3, 515C ông tác đoàn thể16Công tác kiêm nhiệm – Phó Bí thư chibộ12 tháng17Sáng kiến kinh nghiệm3 tháng20 / 2/2019 ĐạtThực hiện dân chủ trong hoạt động giải trí củanhà trườngPhối hợp giữa nhà trường và địaphương1 nămhọc31 / 5/2019 Đạt12 thángĐạt3, 512 thángĐạt181920Thực hiện chính sách báo cáo82Ghi chú : Mỗi trách nhiệm đạt điểm tối đa là 4 điểm. 1. Tổng điểm tự chấm : 2. Tổng thông số : 3. Số trách nhiệm được giao : X ( trong đó ghi rõ bao nhiêunhiệm vụ quá hạn, bao nhiêu trách nhiệm chấm 0 điểm ) 4. Điểm trung bình : ( tính bằng cách lấy tổng điểm tựchấm sau khi đã nhân thông số chia cho tổng thông số ) 8221203,9 NGƯỜI TỰ ĐGIÁVương Xuân ĐịnhKính thưa những vị đại biểu ! Kính thưa những thày cô giáo cùng toàn bộ những em học viên thân mến ! Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước chào mừng kỉ niệm chiếnthắng lịch sử vẻ vang Điện Biên Phủ, chào mừng 128 năm ngày sinh nhật Bác. Hômnay, trường TH Tân Phúc trang trọng tổ chức triển khai Lễ tổng kết năm học và lễ ratrường cho học viên lớp 5 năm học 2017 – 2018. Lời tiên phong, tôi xin thay mặt đại diện cho BGH cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và cácem học viên nhà trường nhiệt liệt chào mừng và gửi lời cám ơn đến những vị đạibiểu, những vị khách quý cùng những bậc cha mẹ học viên đã xuất hiện trong buổilễ tổng kết năm học của thầy và trò trường TH Tân Phúc ngày ngày hôm nay. Xinkính chúc những vị đại biểu, những vị khách quý, những bậc cha mẹ và những em họcsinh sức khỏe thể chất, niềm hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho buổi lễ bế giảng thành côngtốt đẹp. Kính thưa những vị đại biểu ! những thày cô giáo cùng toàn bộ những em học sinhthân mến ! Năm học 2017 – 2018 đã đi qua. Nhìn lại một năm qua, mặc dầu cơ sở vật chấtcủa nhà trường còn gặp nhiều khó khăn vất vả : do tăng số lớp nên 1 số ít phòngchức năng lấy làm phòng học ; đội ngũ giáo viên thiếu lên những thầy cô giáo đãdạy vượt giờ lao lý mà không có thù lao thế nhưng nhờ sự chăm sóc cũngnhư chỉ huy kịp thời của Lãnh đạo những cấp những ngành, sự quản lý và điều hành của BanGiám Hiệu, sự tận tâm, nhiệt tình, tích cực thay đổi trong giải pháp dạyhc, tt c vỡ hc sinh thõn yờu, phỏt huy o c nh giỏo ca cỏc thy cụgiỏo ; c bit l s vn lờn trong hc tp cng nh tớch cc tham gia cỏcphong tro thi ua, rốn luyn o c tỏc phong, vt qua khú khn ca tt ccỏc em hc sinh, th nờn trng chỳng ta ó t v t vt mc cỏc ch tiờura, hon thnh xut sc nhim v nm hc 2017 – 2018. C th l : 1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học viên nhà trờng ymnh thc hin tốt thông tư 05 / TW về tăng nhanh ” Học tập và làmtheo t tởng đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh ” ; cuộc vậnđộng Mỗi thày cô giáo là một tấm gơng đạo đức, tự họcvà phát minh sáng tạo và trào lưu thi đua Xây dựng trờng họcthân thiện, học viên tích cực. Tiếp tục triển khai cuộc vậnđộng ” Dân chủ – Kỉ cơng – Tình thơng – Trách nhiệm ‘ ‘. 2. Thực hiện đúng chơng trình ; bảo vệ chính sách soạngiảng ; Thc hin tt Vn bn hp nht s 03/2016 / VBHN-BGDT v đánhgiá học viên tiu hc ; Thc hin nghiờm tỳc ch th 5105 ; ảm bảo tốtchế độ báo cáo giải trình, chính sách kiểm tra của Hiệu trởng, phó hiệutrng và tổ trởng trình độ. 3. Chất lợng dạy và học : Thực hiện từ lớp 1 đến lớp 5 học9 buổi / tuần ; kế hoạch dự giờ thăm lớp, chất lợng khảo sátđịnh kì đều đạt hiệu quả tốt, thay đổi phơng pháp giảng dạy. Nhà trờng triển khai dạy theo quy mô trờng học mới toànphần ở khối 2-3 và triển khai dạy học theo định hớng phát triểnnăng lực và phẩm chất ngời học đạt hiệu suất cao cao. 4. Nhà trờng triển khai 16 chuyên đề chuyên môncấp trờngvà 2 chuyên đề trình độ cấp cụm trờng. Hoạt động tổchuyên môn có nền nếp luôn thay đổi hình thức sinh hoạtchuyên môn theo điều tra và nghiên cứu bài học kinh nghiệm, tổ chức triển khai tốt việc viết vàáp dụng ý tưởng sáng tạo, trong năm học đã có 14 sáng tạo độc đáo kinhnghiệm đạt loại A gửi về Phòng Giáo dục đào tạo – Đào tạo đợc hội đồngSK huyện xếp loại 12 sáng tạo độc đáo và có 1 sáng tạo độc đáo đợc tỉnh xếploại. 5. Nhà trờng tổ chức triển khai tốt trào lưu VSCĐ, thực thi tốtnền nếp ” Rèn chữ, giữ vở, phát âm chuẩn ” 100 % số lớp đạt lớpcó trào lưu VSCĐ. Tiêu biểu nh lớp 5A, 5B, 4A, 3C, 1A, 1B … 6. Công tác giáo dục ngoài giờ : Học sinh triển khai tốt mọinền nếp nội quy của trờng, của lớp, của Liên đội. Thuộc bàikhiêu vũ thể thao, những bài múa tập thể theo qui định. Đổi mớihình thức tiết chào cờ đầu tuần theo định hớng phát triểnnăng lực. Các ngày lễ lớn 20/11, 22/12 đều phát động những lớp thimúa hát, chơi game show dân gian, làm báo tờng, báo ảnh7. Công tác PCGD-XMC : Thực hiện có nền nếp, vữngchắc đợc đánh giá vào loại tt của huyện. Trng c cp trờncụng nhn t PCGD-XMC nm 2017 mc 38. Xây dựng cơ sở vật chất. Trong nm, nh trng xõy mi nh v sinh giỏo viờn riờng cho nam vn, lm rốm ca cho cỏc phũng hc, mc thờm qut v ỏnh sỏng cho 12 lp, bờtụng 400 mét vuông sõn chi cho hc sinh. 2. Công tác th viện, thiết bị trờng học. Th viện hoạt động giải trí tốt, có phòng th viện, phòng đọc. Phát hành sách đạt tỷ suất tốt, giao dịch thanh toán kịp thời, update tốtphần mềm th viện trực tuyến. 3. Công tác giảng dạy bồi dỡng giáo viên. Thực hiện tốt kế hoạch bồi dỡng giáo viên theo chu kỡ. 100 % GV xp loi khỏ tr lờn. Thực hiện tốt thay đổi phơng pháp dạy học qua kiểm trađánh giá của trờng, của Phòng đánh giá 100 % giáo viên đổimới phơng pháp dạy học theo định hớng tăng trưởng năng lượng, không có giáo viên không dạy không đạt nhu yếu. 4. Công tác tổng hợp thi đuaNhà trng ó lm tt cụng tỏc thi ua khen thng, khen thngng viờn giỏo viờn v hc sinh cú thnh tớch kp thi. Trng ó t ktqu tt mi phong tro thi ua do cỏc cp phỏt ng. 5. Thực hiện công tác làm việc tổ chức triển khai cán bộLàm tốt công tác làm việc quy hoạch tạo nguồn. Sắp xếp sắp xếp sửdụng đội ngũ hài hòa và hợp lý, đúng qui định, tương thích với năng lực củatừng giáo viên, có sự phối hợp, triển khai xong mọi chỉ tiêu của nămhọc đề ra. 6. Công tác thanh tra, kim tra giáo dục. Đảm bảo công tác làm việc kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Trongnăm học kiểm tra tổng lực 1/3 giáo viên và kiểm tra chuyênđề 2/3 giáo viên, phối hợp kiểm tra thờng xuyên, đột xuất, cóbiên bản lu trữ khá đầy đủ. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ tốt, thống nhất. Không có đơn th khiếu nại. Việc thu chi theođúng Quyết định số 15 / QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thu chi đảmbảo kinh tế tài chính công khai minh bạch theo luật ngân sách phát hành. Khôngcó cán bộ giáo viên, học viên vi phạm những tệ nạn xã hội, xây dựngnhà trờng đạt cơ quan văn hoá. Thnh tớch t c * Về giáo viên : – Cp tnh : 01 giỏo viờn dy gii cp tnh ; 1 sỏng kin cp tnh. – Cp huyn : 03 giỏo viờn dy gii cp huyn ( 1 Nht, 1N hỡ, 1 Ba ) v 12 SKxp loi cp huyn. – Cp trng : 13/16 giỏo viờn t Giỏo viờn dy gii cp trng. Cú 14 sỏng kin cp trng d thi huyn. 10 * VÒ häc sinh : – Cấp Tỉnh : 01 học viên được giấy khen thi Tin học trẻ cấp tỉnh. 03 học viên lớp 2 đạt giải thi Trạng nguyên Nhí Tiếng Anh ( 02 giảiNhì, 01 giải Ba ) – Cấp huyện : 1 em đạt giải Nhất thi Tin học trẻ cấp huyện. Trường đoạt giải nhất thi Bóng đá mini cấp huyện. – Cấp trường : 291 / 375 = 77,6 % học viên được trường khen thưởng. 100 % học viên lên lớp và triển khai xong chương trình tiểu học. Học sinh tham gia thi Violympic Toán, IOE, Trạng nguyên Tiếng Việt. Đề nghị những vị đại biểu những thầy cô giáo cùng những em học viên cho một tràngpháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng những thành tích mà thầy và trò đã giànhtrong năm học vừa mới qua. Các em học viên thân mến ! Đối với những em, nhà trường luôn dành hết những tình cảm, điều kiện kèm theo để cho cácem hoàn toàn có thể được học tập tốt. Vậy nên, những em phải luôn tâm lý, ý thức và cóhoài bão về tương lai của chính bản thân mình. Hơn ai hết, những em chính là nhữngchủ nhân tương lai của quốc gia. Chính vì thế, Cô mong ước những em học tập, rèn luyện thật tốt. Những em họcosinh học tốt không nên tự mãn, bằng lòng vớikết quả đạt được mà hãy luôn nỗ lực để học giỏi hơn nữa ; còn với những emkết quả học tập chưa cao thì cần dành nhiều thời hạn cho việc tự học, không nêntự ti rồi đâm ra chán nản, an phận, hãy thật sự cố gắng nỗ lực để hoàn toàn có thể đạt được kết quảcao nhất hoàn toàn có thể. Trong năm học vừa mới qua, trường tiểu học Tân Phúc đã đạt được nhiều thành tíchđáng tự hào với số lượng học viên khen thưởng tăng cao hơn so với những nămtrước. Trong những kỳ thi học viên giỏi, trường ta đã có nhiều em học viên đạt giảicao và mang về cho trường những thành tích đáng tự hào. Thay mặt nhà trường, Cô xin được nhiệt liệt biểu dương những thành tích của cácem học viên. ( vỗ tay ) Cảm ơn những em đã rất là nỗ lực để mang về cho trường những thành tíchxuất sắc như vậy. Các thầy cô giáo và những bậc cha mẹ học viên rất tự hàovề những em. Bên cạnh đó, tôi cũng xin được cảm ơn chỉ huy Đảng và chính11quyền xã Tân Phúc đã chăm sóc và chỉ huy sát sao ; cảm ơn những bậc PHHS đãluôn ủng hộ, cũng như luôn sát cánh cùng nhà trường trong suốt thời gianqua. Trên đây là những thành tích trường TH Tân Phúc đã đạt được trong nămhọc 2017 – 2018. Chúng tôi tin yêu rằng với sự phấn đấu, nỗ lực của cácthầy cô giáo và những em học viên cùng sự chăm sóc đầy nghĩa vụ và trách nhiệm của cáccấp những ngành, thầy và trò trường TH Tân Phúc sẽ đạt thành tích tỏa nắng rực rỡ hơnnữa trong năm học tới. Kính thưa những vị đại biểu ! những thày cô giáo cùng tấtcả những em học viên thân mến ! Tại buổi lễ tổng kết ngày thời điểm ngày hôm nay, 66 em học viên lớp 5 đã hoàn thànhchương trình Tiểu học. Nhà trường trang trọng tổ chức triển khai lễ ra trường cho những em. Ngày mai những em không còn là học viên của trường, những em đến với ngôitrường mới, nơi có những người bạn mới và những bước tiến mới của cuộcđời. Dù cho không còn dạy những em nữa, thế nhưng những thầy cô vẫn luôn dõitheo từng bước chân của những em, kỳ vọng rằng tổng thể những em sẽ thành cônghơn trên con đường học tập và kiến thiết xây dựng đời sống của mình sau này. Mai saudù đi bất kể nơi đâu, những em vẫn hãy luôn nhớ về mái trường thân thương nàynhé ! Các em học viên thân mến ! Trong dịp nghỉ hè này, tất cả chúng ta sẽ có khoảng chừng thời hạn để nghỉ ngơi và vuichơi sau những tháng ngày học tập khó khăn vất vả, stress. Tuy nhiên, bên cạnh đóthầy cũng nhắc những em rằng tất cả chúng ta không nên quên trợ giúp mái ấm gia đình những côngviệc nhà, hãy luôn tích cực tham gia những hoạt động giải trí đoàn đội tại địa phương cũngnhư đặc biệt quan trọng cần chú ý quan tâm phòng tránh những tai nạn thương tâm ví dụ điển hình như đuối nước, tệ nạnxã hội, … và tuyệt đối phải chấp hành nghiêm chỉnh bảo đảm an toàn giao thông vận tải và sốngtheo pháp lý những em nhé. Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, những thầy cô giáo, cán bộ, giáoviên, nhân viên cấp dưới nhà trường cùng toàn bộ những em học viên sức khoẻ, niềm hạnh phúc. Tôixin tuyến bố bế giảng năm học 2017 – 2018 ! Xin trân trọng cảm ơn ! 12

You may also like

Để lại bình luận