BIỂU MẪU 1 PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG mới nhất năm – Tài liệu text

Bởi tronbokienthuc

BIỂU MẪU 1 PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG mới nhất năm 2021

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (84.57 KB, 7 trang )

( 1 )

PHỤ LỤC II
Gợi ý biểu mẫu đánh giá

sử dụng trong đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên
cơ sở giáo dục phổ thông

(Kèm theo công văn số /BGDĐT-NGCBQLGD ngày tháng năm 2018)
BIỂU MẪU 1

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THƠNG
Họ và tên giáo viên…………
Trường: …………
Mơn dạy …………Chủ nhiệm lớp:…
Quận/Huyện/Tp,Tx………..……….. Tỉnh/Thành phố ………..………..
Hướng dẫn:

Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu
các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực
hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) các mức chưa đạt
(CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T).

Tiêu chí Kết quả xếp loại Minh chứng

Đ K T

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo
Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo
Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn,
nghiệp vụ

Tiêu chí 3: Phát triển chun mơn bản thân
Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và
giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất,
năng lực học sinh

( 2 )

và giáo dục theo hướng phát triển phẩm
chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng
phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh
Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng mơi
trường giáo dục

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường
Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong
nhà trường

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường
học an tồn, phịng chống bạo lực học
đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa
nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác
với cha mẹ hoặc người giám hộ của học
sinh và các bên liên quan

Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia
đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy
học cho học sinh

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia
đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức,
lối sống cho học sinh

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc
tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông
tin, khai thác và sử dụng thiết bị công
nghệ trong dạy học và giáo dục

( 3 )

dân tộc

Tiêu chí 15. Ứng dụng cơng nghệ thơng
tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ
trong dạy học, giáo dục

1. Nhận xét (ghi rõ):

– Điểm mạnh:…

– Những vấn đề cần cải thiện: …

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm

học tiếp theo

– Mục tiêu: …


– Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện):

– Thời gian: …

– Điều kiện thực hiện: …

Xếp loại kết quả đánh giá1:……….

1

– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên,
tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp
giáo viên đạt mức tốt;

( 4 )

….., ngày … tháng… năm ….
Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn
nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên;

( 5 )

BIỂU MẪU 02

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA ĐỒNG NGHIỆP TRONG TỔ CHUYÊN MÔN
Họ và tên giáo viên (tham gia đánh giá): …
Trường: ………..
Bộ mơn giảng dạy: ……….
Tổ/nhóm chun mơn:……………
Quận/Huyện/Tp,Tx ………..………. Tỉnh/Thành phố ………..…………..
Hướng dẫn:

Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu
các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực
hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, đánh giá đồng nghiệp trong tổ bằng cách
điền vào kết quả đạt được các mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) vào bảng
dưới đây:

Tiêu chí Kết quả đánh giá

GV GV GV

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo
Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo
Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chun mơn, nghiệp vụ
Tiêu chí 3: Phát triển chun mơn bản thân

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo
hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo

hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm
chất, năng lực học sinh

( 6 )

Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường
Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an tồn,
phịng chống bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia
đình và xã hội

Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ
hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan
Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để
thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để
thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc,
ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng
thiết bị cơng nghệ trong dạy học và giáo dục

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

Tiêu chí 15. Ứng dụng cơng nghệ thơng tin, khai thác và sử

dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục

Xếp loại kết quả đánh giá2:

….., ngày … tháng… năm ….
Người tham gia đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

2 – Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở

( 7 )

– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên,
tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn
nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên;

You may also like

Để lại bình luận