Phiếu đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng mới nhất

Bởi tronbokienthuc
Ngày đăng : 02/06/2019, 01 : 04

Phiếu đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng mới nhấtPhiếu đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng mới nhấtPhiếu đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng mới nhấtPhiếu đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng mới nhấtPhiếu đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng mới nhấtPhiếu đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng mới nhấtPhiếu đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng mới nhấtPhiếu đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng mới nhấtPhiếu đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng mới nhấtPhiếu đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng mới nhấtPhiếu đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng mới nhất PHIẾU PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ 1) Tỉnh Lạng Mức Sơn đánh Minh chứng 2) Huyện Bắc Sơn giá tiêu 3) Cấp học: THCS chí 4) Trường:THCS xã Vũ Lễ 5) Họ tên người tự đánh giá: Lương Đình Thuật 6) Thời gian đánh giá: Ngày 16 tháng năm 2019 Tiêu chuẩn/Tiê u chí Chưa Đạ Kh Tố đạt t t Tiêu chuẩn Phẩm chất nghề nghiệp Tham mưu xây Tiêu chí Đạo đức nghề nghiệp x đựng QTUC Tiêu chí Tư tưởng đổi Các kế hoạch x lãnh đạo, quản trị nhà trường CM Tiêu chí Năng lực phát triển Kế hoạch BDTX x chuyên môn, nghiệp vụ thân Tiêu chuẩn Quản trị nhà trường Các báo cáo, Tiêu chí Tổ chức xây dựng kế x KHPT nhà hoạch phát triển nhà trường trường Tiêu chí Quản trị hoạt động dạy Báo cáo tổng kết x học, giáo dục học sinh Tiêu chí Quản trị nhân nhà trường Quy chế hoạt Tiêu chí Quản trị tổ chức, hành x động, phân cơng nhà trường CM Tiêu chí Quản trị tài nhà trường Báo cáo TK, hồ Tiêu chí Quản trị sở vật chất, sơ quản lý, sử x thiết bị công nghệ dạy học, dụng CSVC, giáo dục học sinh nhà trường thiết bị Tiêu chí 10 Quản trị chất lượng Kế hoạch CM, x giáo dục nhà trường Báo cáo TK Tiêu chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục Chứng nhận Tiêu chí 11 Xây dựng văn hóa nhà x CQVH, giấy trường khen Tiêu chí 12 Thực dân chủ Biên SHCM, x sở nhà trường ý kiến GV Tiêu chí 13 Xây dựng trường học Biên xử lý an tồn, phòng chống bạo lực học x hS vi phạm đường Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội Tiêu chí 14 Phối hợp nhà Biên họp trường, gia đình, xã hội để thực x PHHS hoạt động dạy học cho học sinh trường, lớp Tiêu chí 15 Phối hợp nhà Biên họp trường, gia đình, xã hội để thực PHHS ; Hình giáo dục đạo đức, lối sống cho học ảnh sinh Tiêu chí 16 Phối hợp nhà Biên họp trường, gia đình, xã hội huy PHHS đầu năm x động sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường Tiêu chuẩn Sử dụng ngoại ngữ cơng nghệ thơng tin Tiêu chí 17 Sử dụng ngoại ngữ x Tiêu chí 18 Ứng dụng cơng nghệ Sử dụng x thông tin phần mềm Tự nhận xét – Điểm mạnh: + Có đạo đức nghề nghiệp, có tư tưởng đổi lãnh đạo, quản lý nhà trường, không ngừng học tập để trau dồi phát triển lực chun mơn nghiệp vụ +Có lực tổ chức quản lý hoạt động dạy học chất lượng giáo dục + Tích cực xây dựng quan văn hóa, văn hóa ứng xử giao tiếp, an toàn trường học + Xây dựng quy chế phối hợp nhà trường + Có kỹ ứng dụng CNTT, sử dụng phần mềm quản lý dạy học – Những vấn đề cần cải thiện: + Khả sử dụng ngoại ngữ giao tiếp công việc chưa thành thạo Kế hoạch học tập phát triển lực lãnh đạo, quản lý nhà trường thân năm học – Mục tiêu: Bồi dưỡng lực ngoại ngữ tiếng dân tộc Đăng ký học ngoại ngữ, tiếng dân tộc – Thời gian: Năm 2019 – Điều kiện thực hiện: Vừa học vừa làm Tự xếp loại kết đánh giá: Xếp loại Khá Vũ Lễ, ngày 16 tháng năm 2019 Người tự đánh giá (Ký ghi rõ họ tên) Lương Đình Thuật … Năm 2019 – Điều kiện thực hiện: Vừa học vừa làm Tự xếp loại kết đánh giá: Xếp loại Khá Vũ Lễ, ngày 16 tháng năm 2019 Người tự đánh giá (Ký ghi rõ họ tên) Lương Đình Thuật … PHHS ; Hình giáo dục đạo đức, lối sống cho học ảnh sinh Tiêu chí 16 Phối hợp nhà Biên họp trường, gia đình, xã hội huy PHHS đầu năm x động sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường Tiêu chuẩn Sử… trau dồi phát triển lực chun mơn nghiệp vụ +Có lực tổ chức quản lý hoạt động dạy học chất lượng giáo dục + Tích cực xây dựng quan văn hóa, văn hóa ứng xử giao tiếp, an toàn trường học + Xây dựng

– Xem thêm –

Xem thêm: Phiếu đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng mới nhất, Phiếu đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng mới nhất

You may also like

Để lại bình luận