ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC PHÓ HIỆU TRƯỞNG – Tài liệu text

Bởi tronbokienthuc

ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (128.93 KB, 3 trang )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
Năm học 2014-2015
Họ và tên: LÊ HỮU TIẾN
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường TH Tân Hưng Tây A
Ngạch viên chức: 15a204
Bậc: 4
Hệ số: 3.03
I. PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp
đồng làm việc đã ký kết:

Đã hoàn thành công việc hiệu trưởng phân công, thực hiện nhiệm
vụ luôn có kế hoạch cụ thể theo tuần, tháng, học kỳ, năm học, rõ ràng
việc thực hiện các kế hoạch được công khai trước tập thể Hội đồng sư
phạm, sau khi thực hiện kế hoạch có bổ sung, sửa chữa, thay đổi và
đánh giá rút kinh nghiệm
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
Luôn gương mẫu, gần gủi, bình đẳng, đối xử công bằng, có phẩm chất đạo
đức vai trò của người lãnh đạo, thường xuyên giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên,
học sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với
đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
Tinh thần trách nhiệm cao, thái độ phục vụ nhân dân luôn thân thiện, tôn

trọng, đối xử công bằng, bình đẳng, đoàn kết, nhiệt tình, tận tụy, luôn hợp tác với
đồng nghiệp tốt, có ý thức xây dựng đội ngũ chất lượng, năng động, sáng tạo, ứng xử
với nhỏ nhẹ, hài hòa, đoàn kết.
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
Thực hiện các nghĩa vụ khác của người viên chức tốt
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
Có năng lực và năng khiếu lãnh đạo tốt, điều hành công việc của nhà trường
với vai trò phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn đã phối và kết hợp với đoàn thanh
niên, công đoàn và các đoàn thể trong trường thực hiện các kế hoạch do Hiệu trưởng
giao như dạy và học hoặc các phong trào thi đua do ngành hoặc địa phương tổ chức
đã đạt được kết quả khả quan và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
6. Kết quả hoạt động của đơn vị nhiệm vụ được giao phụ trách:

Nhiệm vụ được giao phụ trách phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn đã hoàn
thành thực hiện việc nhiệm vụ chuyên môn như: Thực hiện kế hoạch năm học tỷ lệ
học bỏ học dưới 1%, tỷ lệ học sinh lên lớp 98%, tỷ lệ học sinh giỏi, khá trên 50%, tỷ
lệ hạnh kiểm đạt 100%, thực hiện việc soạn giảng, hồ sơ sổ sách đầy đủ, thực hiện
1

kiểm tra, thanh tra giáo viên đúng theo kế hoạch tỷ lệ tốt, khá chiếm 85% còn lại đạt
trung bình không có giáo viên không đạt yêu cầu. Thực hiện mở chuyên đề, thao
giảng đúng theo kế hoạch, hiệu quả chuyên đề được cải thiện và chất lượng chuyên
đề luôn nâng cao.
III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC (Cá nhân tự nhận xét)

Kết quả đánh giá viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Tân Hưng Tây, ngày 27 tháng 5 năm 2015
Người tự nhận xét

IV. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của Hiệu trưởng:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.

Tân Hưng Tây, ngày tháng

năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

2

3

Đã hoàn thành xong công việc hiệu trưởng phân công, thực thi nhiệmvụ luôn có kế hoạch đơn cử theo tuần, tháng, học kỳ, năm học, rõ ràngviệc triển khai những kế hoạch được công khai minh bạch trước tập thể Hội đồng sưphạm, sau khi triển khai kế hoạch có bổ trợ, thay thế sửa chữa, đổi khác vàđánh giá rút kinh nghiệm2. Việc thực thi lao lý về đạo đức nghề nghiệp : Luôn gương mẫu, gần gủi, bình đẳng, đối xử công minh, có phẩm chất đạođức vai trò của người chỉ huy, liên tục trợ giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên để triển khai xong tốt trách nhiệm được giao. 3. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm, thái độ Giao hàng nhân dân, ý thức hợp tác vớiđồng nghiệp và việc triển khai quy tắc ứng xử của viên chức : Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm cao, thái độ ship hàng nhân dân luôn thân thiện, tôntrọng, đối xử công minh, bình đẳng, đoàn kết, nhiệt tình, tận tụy, luôn hợp tác vớiđồng nghiệp tốt, có ý thức thiết kế xây dựng đội ngũ chất lượng, năng động, phát minh sáng tạo, ứng xửvới nhỏ nhẹ, hòa giải, đoàn kết. 4. Việc thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm khác của viên chức : Thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm khác của người viên chức tốt5. Năng lực chỉ huy, quản trị và quản lý và điều hành tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm : Có năng lượng và năng khiếu sở trường chỉ huy tốt, quản lý việc làm của nhà trườngvới vai trò phó hiệu trưởng đảm nhiệm trình độ đã phối và phối hợp với đoàn thanhniên, công đoàn và những đoàn thể trong trường thực thi những kế hoạch do Hiệu trưởnggiao như dạy và học hoặc những trào lưu thi đua do ngành hoặc địa phương tổ chứcđã đạt được tác dụng khả quan và triển khai xong xuất sắc trách nhiệm được giao. 6. Kết quả hoạt động giải trí của đơn vị chức năng trách nhiệm được giao đảm nhiệm : Nhiệm vụ được giao đảm nhiệm phó hiệu trưởng đảm nhiệm trình độ đã hoànthành thực thi việc trách nhiệm trình độ như : Thực hiện kế hoạch năm học tỷ lệhọc bỏ học dưới 1 %, tỷ suất học viên lên lớp 98 %, tỷ suất học viên giỏi, khá trên 50 %, tỷlệ hạnh kiểm đạt 100 %, triển khai việc soạn giảng, hồ sơ sổ sách không thiếu, thực hiệnkiểm tra, thanh tra giáo viên đúng theo kế hoạch tỷ suất tốt, khá chiếm 85 % còn lại đạttrung bình không có giáo viên không đạt nhu yếu. Thực hiện mở chuyên đề, thaogiảng đúng theo kế hoạch, hiệu suất cao chuyên đề được cải tổ và chất lượng chuyênđề luôn nâng cao. III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC ( Cá nhân tự nhận xét ) Kết quả đánh giá viên chức : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụTân Hưng Tây, ngày 27 tháng 5 năm 2015N gười tự nhận xétIV. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ1. Ý kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Nhận xét của Hiệu trưởng : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tân Hưng Tây, ngày thángnăm 2015HI ỆU TRƯỞNG

You may also like

Để lại bình luận