Phiếu đánh giá và phân loại viên chức cuối năm trường mầm non – Tài liệu text

Bởi tronbokienthuc

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức cuối năm trường mầm non

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (56.39 KB, 4 trang )

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN NĂM CĂN
TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA
——————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm 2015
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ PHON
Chức danh nghề nghiệp: Giáo Viên
Đơn vị công tác: Trường Mẫu Giáo Sơn Ca
Hạng chức danh nghề nghiệp: IV. Bậc: 2/10. Hệ số lương: 2.41
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA
VIÊN CHỨC:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
Trong năm học vừa qua tôi được phân công chủ nhiệm lớp chồi non và đã đạt được
các kết quả trong quá trình công tác như sau:
Về chất lượng giáo dục học sinh đạt chuẩn 100% đủ điều kiện lên lớp. Tham gia đầy
đủ các hoạt động của nhà trường và của ngành tổ chức.
Trong công tác tôi luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Thực hiện đầy đủ
quyền và nghĩa vụ của một viên chức trước tổ chức và các cấp quản lý. Luôn nêu cao tinh
thần trách nhiệm trong công tác không vi phạm nội quy, quy chế, quy định của ngành và
tự giác trong lao động, trong công tác, trong các hoạt động.
Luôn tận tụy với công việc, không trốn tránh nhiệm vụ mà cấp trên giao cho. Làm
việc tận tâm theo khả năng và trình độ của bản thân. Trong công việc tôi luôn thực hiện
đúng chức trách, nghĩa vụ của mình đối với tổ chức. Luôn trung thực trong thực hiện
nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước nhiệm vụ mà cấp lãnh đạo giao cho
Trong năm qua tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các cấp lãnh đạo giao cho.

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
Là một viên chức trong ngành giáo dục tôi luôn ý thức sâu sắc về lối sống đạo đức.
Luôn cần kiệm liêm chính công bằng trong công tác đánh giá trẻ. Không vi phạm những
quy định, điều luật của ngành đưa ra về đạo đức nhà giáo. Luôn thương yêu trẻ, tôn trọng
mọi người. Luôn lắng nghe và bày tỏ quan điểm đúng đắn. Không gian lận trong báo cáo
hay trong đánh giá trẻ. Luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của mọi người.
Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo, có ý thức phấn
đấu vươn lên trong nghề nghiệp.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng
nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
Trong công tác tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của mình trước
tổ chức cũng như cơ quan nơi tôi công tác. Tôi luôn thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh
thần tự giác, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của các cấp lãnh đạo, và các tổ chức
trong trường giao cho.
Tôi luôn tuân thủ đúng nội quy, quy chế của nhà trường. Thực hiện đầy đủ sự chỉ đạo
của cấp trên.
Thực hiện nhiệm vụ và nghĩa vụ của một giáo viên mầm non. Trong công tác và thái
độ công tác tôi luôn tôn trọng lắng nghe và bày tỏ thái độ trung thực, chân thành, luôn
hoà nhã với mọi người xung quanh. Nêu cao tinh thần phục vụ vì lợi ích chung công bằng
dân chủ đúng theo đường lối của Đảng và chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước.
Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện tốt nghĩa vụ của một viên chức trong cơ
quan, phối hợp với đồng nghiệp, các tổ chức trong trường để hoàn thành nhiệm vụ của
bản thân cũng như góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của nhà trường. Được giao
nhiệm vụ tôi luôn ý thức cao về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trước các tổ chức và
các cấp lãnh đạo, luôn trung thực và chịu trách nhiệm trong công việc của mình và không
ngừng nâng cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, học hỏi từ đồng nghiệp để nâng cao năng
lực.
Trong công tác tôi luôn phối kết hợp với các tổ chức trong cơ quan, với cấp lãnh đạo

để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình cũng như của cơ quan.
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
Là thành viên trong hội đồng nhà trường, là viên chức nhà nước tôi luôn chịu sự phân
công của các cấp lãnh đạo một cách công bằng dân chủ đúng đường lối, luôn thực hiện
đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một công dân trước pháp luật và nhà nước. Thực thi các
nhiệm vụ khi được cấp lãnh đạo điều động và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
………………………………………………………………………………………………………………………
6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
………………………………………………………………………………………………………………………
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
* Ưu điểm: Luôn thực hiện tốt chủ trương đường lối, chính sách của nhà nước và nội
quy, quy định của trường, luôn tận tụy với công việc, không chốn tránh nhiệm vụ mà cấp
trên giao, nhiệt tình trong công tác và giảng dạy

* Nhược điểm: Còn hạn chế trong công tác phê và tự phê, chưa mạnh dạn đóng góp ý
kiến.
2. Phân loại đánh giá
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ;
hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ) Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hàm Rồng, ngày
tháng .năm 2015
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

Trương Thị Phon

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN
LÝ VIÊN CHỨC
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nhận xét của tổ trưởng nơi viên chức công tác:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Hàm Rồng, ngày….tháng….năm 20…
Tổ trưởng ký
(ký tên, ghi rõ họ tên)

Võ Thuận Yên
IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM
QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ;
hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

………………………………………………………………………………………………………………………
Hàm Rồng, ngày….tháng….năm 20…
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trần Thị Thảo

2. Việc thực thi pháp luật về đạo đức nghề nghiệp : Là một viên chức trong ngành giáo dục tôi luôn ý thức thâm thúy về lối sống đạo đức. Luôn cần kiệm liêm chính công minh trong công tác làm việc đánh giá trẻ. Không vi phạm nhữngquy định, điều luật của ngành đưa ra về đạo đức nhà giáo. Luôn yêu quý trẻ, tôn trọngmọi người. Luôn lắng nghe và bày tỏ quan điểm đúng đắn. Không gian lận trong báo cáohay trong đánh giá trẻ. Luôn tôn trọng và lắng nghe quan điểm của mọi người. Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo, có ý thức phấnđấu vươn lên trong nghề nghiệp. 3. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm, thái độ Giao hàng nhân dân, ý thức hợp tác với đồngnghiệp và việc triển khai quy tắc ứng xử của viên chức : Trong công tác làm việc tôi luôn nêu cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm của mình trướctổ chức cũng như cơ quan nơi tôi công tác làm việc. Tôi luôn triển khai trách nhiệm của mình với tinhthần tự giác, luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành xong trách nhiệm của những cấp chỉ huy, và những tổ chứctrong trường giao cho. Tôi luôn tuân thủ đúng nội quy, quy định của nhà trường. Thực hiện không thiếu sự chỉ đạocủa cấp trên. Thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của một giáo viên mầm non. Trong công tác làm việc và tháiđộ công tác làm việc tôi luôn tôn trọng lắng nghe và bày tỏ thái độ trung thực, chân thành, luônhoà nhã với mọi người xung quanh. Nêu cao ý thức ship hàng vì quyền lợi chung công bằngdân chủ đúng theo đường lối của Đảng và chủ trương chủ trương pháp lý của nhà nước. Trong quy trình công tác làm việc tôi luôn triển khai tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của một viên chức trong cơquan, phối hợp với đồng nghiệp, những tổ chức triển khai trong trường để hoàn thành xong trách nhiệm củabản thân cũng như góp thêm phần hoàn thành xong trách nhiệm chung của nhà trường. Được giaonhiệm vụ tôi luôn ý thức cao về nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trước những tổ chức triển khai vàcác cấp chỉ huy, luôn trung thực và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm của mình và khôngngừng nâng cao ý thức tự học, tự tu dưỡng, học hỏi từ đồng nghiệp để nâng cao nănglực. Trong công tác làm việc tôi luôn phối tích hợp với những tổ chức triển khai trong cơ quan, với cấp lãnh đạođể triển khai tốt trách nhiệm của mình cũng như của cơ quan. 4. Việc thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm khác của viên chức : Là thành viên trong hội đồng nhà trường, là viên chức nhà nước tôi luôn chịu sự phâncông của những cấp chỉ huy một cách công minh dân chủ đúng đường lối, luôn thực hiệnđầy đủ quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân trước pháp lý và nhà nước. Thực thi cácnhiệm vụ khi được cấp chỉ huy điều động và luôn hoàn thành xong tốt nhiệm vụPHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực chỉ huy, quản trị, quản lý và tổ chức triển khai triển khai trách nhiệm : ……………………………………………………………………………………………………………………… 6. Kết quả hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm : ……………………………………………………………………………………………………………………… II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Đánh giá ưu, điểm yếu kém : * Ưu điểm : Luôn triển khai tốt chủ trương đường lối, chủ trương của nhà nước và nộiquy, lao lý của trường, luôn tận tụy với việc làm, không chốn tránh trách nhiệm mà cấptrên giao, nhiệt tình trong công tác làm việc và giảng dạy * Nhược điểm : Còn hạn chế trong công tác làm việc phê và tự phê, chưa mạnh dạn góp phần ýkiến. 2. Phân loại đánh giá ( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau ; Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ) Hoàn thành tốt nhiệm vụHàm Rồng, ngàytháng. năm 2015V iên chức tự đánh giá ( ký tên, ghi rõ họ tên ) Trương Thị PhonIII. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢNLÝ VIÊN CHỨC1. Ý kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Nhận xét của tổ trưởng nơi viên chức công tác làm việc : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Hàm Rồng, ngày …. tháng …. năm 20 … Tổ trưởng ký ( ký tên, ghi rõ họ tên ) Võ Thuận YênIV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨMQUYỀN1. Nhận xét ưu, điểm yếu kém : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức : ( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ) ……………………………………………………………………………………………………………………… Hàm Rồng, ngày …. tháng …. năm 20 … Thủ trưởng đơn vị chức năng ( ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu ) Trần Thị Thảo

You may also like

Để lại bình luận