Phiếu đánh giá và phân loại viên chức giáo viên trung học cơ sở năm 2018 – Tài liệu text

Bởi tronbokienthuc

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức giáo viên trung học cơ sở năm 2018

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (60.26 KB, 3 trang )

Mẫu số 03
PHÒNG GDĐT THÁP MƯỜI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 2018
Họ và tên: Nguyễn Thị Diễm Lệ
Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạnh Lợi
Hạng chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS hạng II Bậc: 1 Hệ số lương: 2,34
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
– Thực hiện đúng giờ giấc, hoàn thành tốt các công việc được giao.
– Tham gia tích cực các phong trào do nhà trường tổ chức .
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
– Trung thực, khách quan trong công tác, tuân thủ các kỷ cương, yêu thương và có trách
nhiệm với học sinh.
– Luôn quan tâm và giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ.
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc
thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
– Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt với đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành tốt các công
việc do BGH nhà trường đã giao.
– Luôn tâm huyết với nghề, và có trách nhiệm trong công việc của mình.
– Luôn hòa nhã, cư xử đúng mực với phụ huynh học sinh
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

– Có tinh thần học tập nâng cao trình độ,chuyên môn nghiệp vụ và học hỏi kinh nghiệm tư
các đồng nghiệp đi trước.

– Luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Thực hiện tốt những quy định của cơ quan.
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
………………………………………………………………………………………………………………………
6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
………………………………………………………………………………………………………………………
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

 Ưu điểm:
– Tôi luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà
nước. Không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ
mọi người.
– Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp,có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị,
có thái độ hòa nhã, khiêm tốn với nhân dân khi giao tiếp
– Có năng lực trình độ chuyên môn vững vàng, đảm bảo được những nhiệm vụ cấp trên
giao phó.

 Tồn tại:
– Trong công việc chưa mạnh dạn tham mưa đề xuất ý kiến cho lãnh đạo.
2. Phân loại đánh giá:
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt
nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
Ngày 11 tháng 5 năm 2018

Viên chức tự đánh giá

Nguyễn Thị Diễm Lệ

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN
CHỨC
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày….tháng….năm 20 …
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt
nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày….tháng….năm 20…
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

– Có ý thức học tập nâng cao trình độ, trình độ nhiệm vụ và học hỏi kinh nghiệm tay nghề tưcác đồng nghiệp đi trước. – Luôn chấp hành mọi chủ trương chủ trương của Đảng, chủ trương pháp lý của nhà nước. Thực hiện tốt những pháp luật của cơ quan. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực chỉ huy, quản trị, điều hành quản lý và tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm : ……………………………………………………………………………………………………………………… 6. Kết quả hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm : ……………………………………………………………………………………………………………………… II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Đánh giá ưu, điểm yếu kém :  Ưu điểm : – Tôi luôn chấp hành mọi chủ trương chủ trương của Đảng, chủ trương pháp lý của nhànước. Không vi phạm pháp lý, không mắc tệ nạn xã hội, có niềm tin đoàn kết, chuẩn bị sẵn sàng giúp đỡmọi người. – Chấp hành tốt lao lý về đạo đức nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị và đơn giản, có thái độ hòa nhã, nhã nhặn với nhân dân khi tiếp xúc – Có năng lượng trình độ trình độ vững vàng, bảo vệ được những trách nhiệm cấp trêngiao phó.  Tồn tại : – Trong việc làm chưa mạnh dạn tham mưa yêu cầu quan điểm cho chỉ huy. 2. Phân loại đánh giá : Hoàn thành tốt trách nhiệm ( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau ; Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốtnhiệm vụ ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm ) Ngày 11 tháng 5 năm 2018V iên chức tự đánh giáNguyễn Thị Diễm LệIII. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊNCHỨC1. Ý kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp quản trị viên chức : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày …. tháng …. năm 20 … Thủ trưởng trực tiếp đánh giá ( ký tên, ghi rõ họ tên ) IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, điểm yếu kém : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức : ( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốtnhiệm vụ ; triển khai xong trách nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm ) ……………………………………………………………………………………………………………………… Ngày …. tháng …. năm 20 … Thủ trưởng đơn vị chức năng ( ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu )

You may also like

Để lại bình luận