bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên mầm non

Bởi tronbokienthuc

Bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên THCS gồm 5 mẫu, được lập ra cho giáo viên tự nhận xét, đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội của mình trong suốt năm học 2020 – 2021 vừa qua.

Nội dung chính

 • Mẫu phiếu đánh giá chuẩn giáo viên THCS mới nhất
 • Bản tự nhận xét đánh giá của giáo viên THCS – Mẫu 1
 • Bản tự nhận xét đánh giá của giáo viên THCS – Mẫu 2
 • Bản tự nhận xét đánh giá của giáo viên THCS – Mẫu 3
 • Bản tự nhận xét đánh giá của giáo viên THCS – Mẫu 4
 • Phiếu tự đánh giá giáo viên THCS

Nội dung bản tự nhận xét của giáo viên năm 2021 cần điền khá đầy đủ thông tin cá thể : Họ và tên, chức vụ, đơn vị chức năng công tác làm việc, trách nhiệm phân công. Cũng như tự đánh giá phẩm chất chính trị, trình độ, nhiệm vụ, ưu điểm yếu kém. Vậy sau đây là 5 mẫu bản tự nhận xét đánh giá của giáo viên trung học cơ sở, mời những bạn cùng theo dõi .

Mục Lục Bài Viết

Mẫu phiếu đánh giá chuẩn giáo viên THCS mới nhất

 • Bản tự nhận xét đánh giá của giáo viên THCS – Mẫu 1
 • Bản tự nhận xét đánh giá của giáo viên THCS – Mẫu 2
 • Bản tự nhận xét đánh giá của giáo viên THCS – Mẫu 3
 • Bản tự nhận xét đánh giá của giáo viên THCS – Mẫu 4
 • Phiếu tự đánh giá giáo viên THCS

Bản tự nhận xét đánh giá của giáo viên THCS – Mẫu 1

Phòng GDĐT
Trường THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
…..ngày ….tháng…..năm…….

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
Năm học: 20..  20..

Họ và tên :Chức vụ : .. Mã số ngạch : Bậc lương Hệ số lươngĐơn vị công tác làm việc : Trường .Trình độ trình độ, nhiệm vụ : …Nhiệm vụ được phân công : .Trình độ chính trị : …

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a. Nhận thức tư tưởng, chính trị

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c. Việc chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ

a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình và tự phê bình

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội, )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ

a. Ưu điểm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Khuyết điểm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Tự đánh giá, xếp loại

– Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống : …..- Xếp loại về trình độ, nhiệm vụ : .- Xếp loại chung : ., ngày .. tháng. năm .

Người tự nhận xét đánh giá

( Ký tên và ghi rõ họ và tên )

II. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (hoặc tập thể đơn vị)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tổ ( hoặc tập thể đơn vị chức năng ) thống nhất xếp loại :- Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống : …..- Xếp loại về trình độ, nhiệm vụ : .- Xếp loại chung : ., ngày .. tháng. năm .

TỔ CHUYÊN MÔN (ĐƠN VỊ)
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

III. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Xếp loại :- Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống : …..- Xếp loại về trình độ, nhiệm vụ : .- Xếp loại chung : ., ngày .. tháng. năm .

HIỆU TRƯỞNG

( Ký tên và ghi rõ họ và tên )

Bản tự nhận xét đánh giá của giáo viên THCS – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT …….

TRƯỜNG THCS………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
—————–

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
Năm Học……..

Họ và tên : …………………………………………………………………………Đơn vị công tác làm việc : Trường THCS. ………………………………………………….Nhiệm vụ được giao : …………………………………………………………Nay tôi viết bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên năm học ……………….. với những nội dung sau :

1.Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

1.1/ Nhận thức tư tưởng trính trị:

– Luôn kiên trì so với đường lối của Đảng, tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh .

1.2/ Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước:

– Bản thân và mái ấm gia đình luôn chấp hành chủ trương và pháp lý của Nhà nước. Luôn triển khai việc tuyên truyền, vân động mái ấm gia đình và nhân dân triển khai đường lối, chủ trương pháp lý của Nhà nước .

1.3/ Chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị đảm bảo số lượng, chất lượng ngày giờ công lao động:

– Luôn chấp hành tốt quy định, pháp luật của ngành. Thực hiện tốt lao lý của cơ quan, bảo vệ số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động .

1.4/ Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của người giáo viên: Ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân:

– Luôn có ý thức giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên. Có ý thức cao trong việc đấu tranh chống những bộc lộ xấu đi. Được đồng nghiệp và nhân dân tin tưởng .

1.5/ Tinh thần đoàn kết: Tính trung thực trong công tác; Quan hệ đồng nghiệp; Thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:

– Luôn có ý thức đoàn kết giúp sức đồng nghiệp. Báo cáo rất đầy đủ, đúng và trung thực với cấp trên. Có quan hệ tốt với đồng nghiệp. Có thái độ hòa nhã, tận tuỵ ship hàng nhân dân và học viên .

1.6/ Tự xếp loại về phẩm chất đạo đức, lối sống:( tốt, khá, trung bình, kém): Tốt.

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ:

a, Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:

– Đạt trình độ chuẩn giảng dạy về trình độ, nhiệm vụ của nhà giáo theo lao lý đơn cử là :+ Bản thân có khá đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cơ bản về trình độ nhiệm vụ, đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn .+ Bản thân liên tục update thông tin nên có sự hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế tài chính, xã hội, văn hóa truyền thống và giáo dục của địa phương nơi công tác làm việc .- Thực hiện trách nhiệm giảng dạy :+ Thực hiện vừa đủ, đúng chương chương trình và kế hoạch dạy học .+ Chuẩn bị bài lên lớp tốt, giảng dạy tốt, đánh giá học viên, công minh, khách quan .+ Sử dụng những vật dụng dạy học sẵn có của bộ môn một cách hiệu suất cao, và tiếp tục tự làm vật dụng dạy học Giao hàng cho công tác làm việc .+ Việc đi dự giờ và được dự giờ trong năm học dự giờ18 tiết, được dự : 5 tiết- Thực hiện công tác làm việc chủ nhiệm lớp và những họat động giáo dục khác .+ Tôi luôn theo dõi, quản trị ngặt nghèo việc học tập và rèn luyện của học viên. Đặc biệt là rèn luyện ý thức tự học, giáo dục đạo đức, lối sống, kiến thiết xây dựng nề nếp và rèn luyện thói quen tốt cho những em .+ Thường xuyên phối hợp với mái ấm gia đình học viên và hội đồng thiết kế xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục lành mạnh .+ Tham gia khá đầy đủ những công tác làm việc đã được nhà trường phân công .

b, Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác, tinh thần phê bình và tự phê bình

– Tinh thần học tập nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ. Cụ thể là :+ Tham gia rất đầy đủ những hoạt động giải trí trình độ của nhà trường, của tổ trình độ .- Tham gia những lớp tu dưỡng trình độ nhiệm vụ, những buổi hoạt động và sinh hoạt trình độ liên trường hàng tháng theo nhu yếu của những cấp .- Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật :Bản thân luôn triển khai tốt nội quy, quy định thao tác, bảo vệ ngày công lao động trong giảng dạy và hội họp, triển khai báo cáo giải trình với cấp trên đúng mực, kịp thời .- Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm trong giảng dạy và công tác làm việc :Tôi luôn có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao trong giảng dạy và công tác làm việc .- Tinh thần phê bình và tự phê bình :Bản thân luôn có ý thức phê bình những việc xấu và liên tục tự phê bình để kịp thời rút kinh nghiệm tay nghề cho bản thân .Tự xếp loại nội dung 2 : Tốt

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội…)

Tôi luôn tìm tòi, học hỏi để tự tăng trưởng bản thân, tăng trưởng một cách tổng lực để có đủ kiến thức và kỹ năng ship hàng cho giảng dạy, ship hàng công tác làm việc và mọi hoạt động giải trí khác .

4.Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

* Ưu điểm : Bản thân tôi luôn có nghĩa vụ và trách nhiệm cao, ý thức kỷ luật và tính trung thực trong công tác làm việc và giảng dạy. Luôn nổ lực, cố gắng nỗ lực hết mình để triển khai xong tốt mọi việc làm được giao. Tôi luôn hết mình chăm sóc, rèn luyện, giáo dục những em học viên về mọi mặt. Đặc biệt là liên tục phối hợp với cha mẹ giáo dục những em .* Khuyết điểm : Đôi khi còn chưa kịp thời trong việc báo cáo giải trình cho cấp trên .

5.Tự đánh giá, xếp loại chung : Xuất sắc

…… ngày …..tháng …năm…..

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

( Kí họ tên, ghi rõ chức vụ )

TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

HIỆU TRƯỞNG

Bản tự nhận xét đánh giá của giáo viên THCS – Mẫu 3

Phòng GDĐT
Trường THCS..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

Năm học ………………………………………………………………………….Họ tên : ……………………………………………………………………………Đơn vị công tác làm việc : ……………………………………………………………….Nhiệm vụ được phân công : ………………………………………………..

1/ Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

a / Nhận thức tư tưởng, chính trị :- Có nhận thức tư tưởng chính trị đúng đắn .- Tự tu dưỡng tư tưởng chính trịb / Chấp hành chủ trương pháp lý của Nhà nước :- Luôn chấp hành tốt chủ trương pháp lý của nhà nước, sống và thao tác theo pháp lýc / Chấp hành qui chế của ngành, pháp luật của cơ quan đơn vị chức năng, bảo vệ số lượng ngày giờ công lao động :- Luôn chấp hành tốt những qui chế của ngành, pháp luật của cơ quan đơn vị chức năng .- Luôn bảo vệ số lượng ngày giờ công lao độngd / Giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên, ý thức thức đấu tranh chống những bộc lộ xấu đi ; sự tin tưởng của đồng nghiệp, học viên và nhân dân :- Luôn giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhân viên cấp dưới- Luôn có ý thức thức đấu tranh chống những bộc lộ xấu đi ; và được sự tin tưởng của đồng nghiệp, học viên và nhân dânđ / Tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác làm việc, quan hệ đồng nghiệp, thái độ ship hàng nhân dân và học viên :- Luôn có tình thần đoàn kết, trung thực trong công tác làm việc ; quan hệ đồng nghiệp, luôn có thái độ ship hàng nhân dân và học viêne / Tự xếp loại : ( Tốt, Khá, Trung bình, Kém ) : Tốt

2/ Về chuyên môn nghiện vụ:

a / Khối lượng, chất lượng hiệu suất cao công tác làm việc trong từng vị trí, từng thời hạn và từng điều kiện kèm theo công tác làm việc đơn cử :- Luôn bảo vệ khối lượng, chất lượng hiệu suất cao công tác làm việc trong từng vị trí, từng thời hạn và từng điều kiện kèm theo công tác làm việc đơn cửb / Tinh thần học tập để nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc, niềm tin phê bình tự phê bình :- Luôn có niềm tin học tập để nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ ; có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc và có niềm tin phê bình tự phê bìnhc / Tự xếp loại về chuyện môn nhiệm vụ ( Loại Tốt, Khá, Trung bình, Kém ) : Khá

3/ Khả năng phát triển (Về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội):

– Có năng lực tăng trưởng về trình độ trình độ nhiệm vụ và quản lí học viên .

4/ Tóm tắt những ưu, khuyết điểm về thực hiện chức trách nhiệm vụ:

Ưu điểm :

 • Luôn cố gắng trong công tác, hoàn thành tốt các công việc được giao
 • Vững vàng phẩm chất chính trị,nội quy cơ quan.
 • Tham gia tốt các phong trào
 • Tham gia đầy đủ sinh hoạt hội đồng bộ môn.

Tồn tại :

 • Vẫn còn thiếu sót trong hồ sơ chủ nhiệm

5/ Tự đánh giá, xếp loại chung theo quy chế:..

… ngàytháng. năm

Người tự nhận xét

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

( Kí họ tên, ghi rõ chức vụ )

TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

HIỆU TRƯỞNG

Bản tự nhận xét đánh giá của giáo viên THCS – Mẫu 4

PHÒNG GD&ĐT …….

TRƯỜNG THCS………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
—————–

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
Năm Học……..

Họ và tên : …………………………………………………………………………Đơn vị công tác làm việc : Trường THCS. ………………………………………………….Nhiệm vụ được giao : …………………………………………………………Nay tôi viết bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên năm học ……………….. với những nội dung sau :

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên trì và tin cậy tuyệt đối vào sự chỉ huy của Đảng .Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước cũng như những thông tư, nghị quyết của Đảng .Chấp hành tráng lệ nội quy, quy định của ngành, của trường ; bảo vệ ngày giờ công, không cắt xén thời hạn .Thường xuyên tuyên truyền, hoạt động mái ấm gia đình và nhân dân triển khai tốt những đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và Nhà nước ; những pháp luật của địa phương .Thực hành tiết kiệm chi phí, chống tham ô tiêu tốn lãng phí. Luôn có ý thức đấu tranh chống những xấu đi, những việc làm sai lầm, diệt trừ mê tín dị đoan dị đoan .Luôn có ý thức tự học, tự rèn, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, tận tâm với nghề nghiệp ; được đồng nghiệp, học viên, cha mẹ và nhân dân tin yêu, kính trọng .Luôn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; tích cực tham gia cuộc hoạt động Nói không với xấu đi trong thi tuyển và bệnh thành tích trong giáo dục ; cuộc hoạt động Xây dựng môi trường học tập thân thiện, trào lưu thiết kế xây dựng Trường học thân thiện, học viên tích cực .Có ý thức đoàn kết với mọi người, thiết kế xây dựng được mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thân mật với nhân dân, không có bộc lộ xa rời quần chúng .Luôn trung thực, có nghĩa vụ và trách nhiệm cao với việc làm được giao .

* Tự xếp loại về phẩm chất đạo đức, lối sống: Loại Tốt.

2. Về chuyên môn nghiệp vụ

Chấp hành tráng lệ quy định trình độ ; soạn giảng không thiếu, đúng chương trình, có bổ trợ tương thích với đối tượng người tiêu dùng học viên ; bảo vệ khối lượng, chất lượng việc làm và ngày giờ công .Không ngừng học tập nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ ; liên tục dự giờ thăm lớp, tổ chức triển khai chuyên đề, sử dụng vật dụng có hiệu suất cao ; tiếp tục tìm hiểu thêm sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn thay đổi giải pháp dạy học theo hướng thay đổi – lấy học viên làm TT. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử .Làm tốt trách nhiệm tổ khối trưởng, góp thêm phần đưa tổ 5 đứng vị trí số 1 trong mọi nghành .Trong công tác làm việc chỉ huy của tổ trình độ, tôi luôn có kế hoạch đơn cử, tiếp tục đôn đốc, động viên những thành viên trong tổ triển khai xong xuất sắc mọi trách nhiệm, tiên phong trong mọi trào lưu .Luôn có kế hoạch kịp thời trong công tác làm việc thanh tra trường học ; liên tục cùng Ban giám hiệu và quản trị Công đoàn kiểm tra nhà bếp ăn tập thể ; trong năm không có vấn đề lớn xảy ra, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo .Nhiệt tình, tận tâm, có phát minh sáng tạo trong công tác làm việc tu dưỡng học viên giỏi. Kết quả học viên giỏi luôn đạt giải cao trong những kì thi ( Cụ thể có 2 em đạt giải cấp Tỉnh và 13 em giải cấp Huyện ) .Viết sáng tạo độc đáo kinh nghiệm tay nghề vận dụng vào trong thực tiễn giảng dạy và dự thi cấp huyện .Tham gia tích cực trong những trào lưu của nhà trường cũng như của ngành như : văn nghệ, thể thao ,* Kết quả về trình độ :- Được bảo lưu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh ; Được BGH dự giờ và xếp loại Tốt .* Kết quả 2 mặt giáo dục của lớp chủ nhiệm :- Về hạnh kiểm : Thực hiện vừa đủ ……. đạt 100 % .- Về học lực : ……………………….- Lớp đạt Lớp chuẩn và Lớp Vở sạch chữ đẹp cấp trường .* Về công tác làm việc chủ nhiệm lớp : Có kế hoạch chi tiết cụ thể, đơn cử cho từng tuần, từng tháng, từng kì và cả năm học. Thường xuyên có mối liên hệ ngặt nghèo với mái ấm gia đình học viên để phối hợp giáo dục những em. Liên hệ tốt với BGH để xin quan điểm chỉ huy kịp thời cho những hoạt động giải trí của lớp. Xây dựng được môi trường học tập thân thiện. Đánh giá đúng chất lượng học viên. Thực hiện thu đúng, thu đủ những khoản thu theo pháp luật. Thường xuyên động viên, khuyến khích học viên trong học tập cũng như tham gia những hoạt động giải trí, những trào lưu nuôi heo đất, thu gom non bia, .

* Tự xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: Loại Tốt.

3. Khả năng phát triển

– Tích cực tham gia học tập những lớp nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ, chính trị xã hội .- Thường xuyên soạn thảo và bổ trợ chương trình tu dưỡng học viên giỏi ; chương trình ôn tập kỹ năng và kiến thức cơ bản .- Bản thân luôn học hỏi và tự học hỏi để nâng cao trình độ trình độ cũng như những nghành khác, như : soạn giáo án điện tử, lập được trang Website riêng, truy vấn Internet, viết bài gửi tạp chí ….

4. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ

* Ưu điểm:

– Sẵn sàng nhận và hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm được giao .- Trung thực, nhiệt tình, có nghĩa vụ và trách nhiệm cao trong việc làm, lao động đạt hiệu suất cao cao .- Chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước .- Thực hiện rất đầy đủ, tráng lệ những pháp luật của ngành và của địa phương .- Lối sống đơn giản và giản dị, lành mạnh, trong sáng, thân thiện với mọi người, được đồng nghiệp, nhân dân và học viên tin yêu .

* Khuyết điểm:

Mặc dù có nhiều nỗ lực trong mọi hoạt động giải trí, tuy nhiên nhiều lúc hiệu quả một số ít việc làm còn chưa được như mong ước .

5. Tự đánh giá, xếp loại chung theo Điều 8 của Quy chế: Lao động Xuất sắc.

Nhận xét, đánh giá xếp loại
của tổ chuyên môn

……. ngày ….. tháng ….. năm …….

Người viết
……………………

Tóm tắt nhận xét, đánh giá của Hiệu trưởng:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. ngày ….. tháng ….. năm …..

Hiệu trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu tự đánh giá giáo viên THCS

PHÒNG GD&ĐT………..
TRƯỜNG THCS………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày …. tháng …. năm …..

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Họ và tên giáo viên : ………………………………………..Trường THCS. ………………………………………………..Môn dạy : Ngữ văn

Tiêu chí Kết quả xếp loại Minh chứng
Đ K T
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo
Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo X Bản đánh giá cá nhân có xác nhận của Hiệu trưởng Bùi Quốc Đạt
Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo X Bản đánh giá phân loại giáo viên có xác nhận của Hiệu trưởng Bùi Quốc Đạt
Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân X Giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.
Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh X Bản kế hoạch có xác nhận của tổ chuyên môn và ban giám hiệu
Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh X Phiếu dự giờ đánh giá, nhận xét
Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh X Ma trận các bài kiểm tra được phê duyệt của tổ chuyên môn, BGH
Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh X Sổ hội họp ghi chép các hoạt động tư vấn và hỗ trợ học sinh
Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường X Bản đánh giá phân loại giáo viên có xác nhận của Hiệu trưởng Bùi Quốc Đạt
Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường X Biên bản họp tổ chuyên môn, họp hội đồng trong nhà trường
Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường X Ý kiến ghi nhận đánh giá từ đồng nghiệp
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan X – Hòm thư tin nhắn qua mạng giáo dục việt nam VnEdu- Trang web của trường THCS Nghĩa Trung.- Số điện thoại của phụ huynh học sinh .
Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh X Cha mẹ học sinh ghi nhận sự trao đổi thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh và thông tin đầy đủ chương trình, kế hoạch dạy học môn học/kế hoạch dạy học, các hoạt động giáo dục, thời khóa biểu… được thông báo tới cha mẹ học sinh và các bên có liên quan
Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh X Hội đồng nhà trường ghi nhận sự trao đổi thông tin với cha mẹ học sinh và các bên liên quan về nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường, về tình hình rèn luyện, giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh ở trên lớp, tại gia đình
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục
Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc X Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B do trung tâm Ngoại ngữ -Tin học trường Đại học Kinh tế Nghệ An cấp.
Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục X Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B do trường Đại học Vinh cấp

1. Nhận xét (ghi rõ):

* Điểm mạnh

– Nắm vững trình độ và thành thạo nhiệm vụ ; tiếp tục update, nâng cao năng lượng trình độ và nhiệm vụ phân phối nhu yếu thay đổi giáo dục- Đạt chuẩn trình độ giảng dạy và hoàn thành xong không thiếu những khóa huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức trình độ theo pháp luật ; có kế hoạch liên tục học tập, tu dưỡng tăng trưởng trình độ bản thân .- Kết quả giáo dục vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm học- Tuân thủ những pháp luật và rèn luyện về đạo đức nhà giáo ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong thái nhà giáo .

* Những vấn đề cần cải thiện

– Cần sắp xếp thời hạn hài hòa và hợp lý để nghiên cứu và điều tra sâu xa hơn những chủ trương đường lối của Đảng, nhà nước và pháp lý- Cần liên tục vận dụng công nghệ thông tin vào những tiết dạy .

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

* Mục tiêu:

– Hoàn thành tốt trách nhiệm của năm học ………..- Tiếp tục phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm cần cải tổ- Phấn đấu đạt 2 học viên giỏi huyện môn Ngữ văn 9, 4 học viên giỏi Olimpic Ngữ văn 8- Điểm tuyển sinh vào lớp 10 đạt tỷ suất trung bình 5.7- Hướng dẫn học viên 1 mẫu sản phẩm khoa học đạt cấp huyện

* Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện):

– Tăng cường dạy chất lượng mũi nhọn- Thường xuyên dạy phụ đạo học viên yếu kém môn ngữ văn .

* Thời gian:

Từ tháng ….. đến tháng …..

– Điều kiện thực hiện: Được phân công giảng dạy bộ môn Ngữ văn 8 và ngữ văn 9 trong năm học………

Xếp loại tác dụng đánh giá : Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức độ khá

….., ngày …. tháng …… năm ……

Người tự đánh giá

You may also like

Để lại bình luận