Đối tượng, quy trình, nội dung đánh giá môi trường chiến lược

Bởi tronbokienthuc

Khái quát chung về đánh giá môi trường chiến lược ? Quy trình lập báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược ?

Nước Ta hiện đang là nước xã hội chủ nghĩa và cạnh bên đó cũng là một trong số những vương quốc đang tăng trưởng. Thực tế này đã đặt Nước Ta trước những thuận tiện và khó khăn vất vả trong việc triển khai chủ trương bảo vệ môi trường. Thuật ngữ đánh giá môi trường chiến lược đang được sử dụng thoáng đãng trên quốc tế nhằm mục đích chỉ quy trình đánh giá năng lực tác động ảnh hưởng tới môi trường của những chủ trương, chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chương trình. Pháp luật nước ta cũng đã phát hành những lao lý đơn cử về đánh giá môi trường chiến lược. Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ giúp người đọc khám phá pháp luật về đối tượng người tiêu dùng, quá trình, nội dung đánh giá môi trường chiến lược trong mạng lưới hệ thống pháp lý Nước Ta.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Mục Lục Bài Viết

1. Khái quát chung về đánh giá môi trường chiến lược:

1.1. Đánh giá môi trường chiến lược là gì?

Theo lao lý của Luật Bảo vệ môi trường năm trước đưa ra lao lý về đánh giá môi trường chiến lược như sau : đánh giá môi trường chiến lược được hiểu là việc nghiên cứu và phân tích, dự báo ảnh hưởng tác động đến môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động ảnh hưởng bất lợi đến môi trường, làm nền tảng và được tích hợp trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng nhằm mục đích bảo vệ tiềm năng tăng trưởng bền vững và kiên cố.

1.2. Đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược:

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các nhóm chiến lược, quy hoạch phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược bao gồm:

– Chiến lược, quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của vùng kinh tế tài chính – xã hội, vùng kinh tế tài chính trọng điểm, hiên chạy kinh tế tài chính, vành đai kinh tế tài chính phải thực thi đánh giá môi trường chiến lược. – Quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của tỉnh, thành phố thường trực TW và đơn vị chức năng hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng phải triển khai đánh giá môi trường chiến lược. – Chiến lược, quy hoạch tăng trưởng khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghiệp phải triển khai đánh giá môi trường chiến lược. – Chiến lược, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên vạn vật thiên nhiên quy mô từ 02 tỉnh trở lên phải thực thi đánh giá môi trường chiến lược. – Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng ngành, nghành nghề dịch vụ quy mô vương quốc, cấp vùng, cấp tỉnh có ảnh hưởng tác động lớn đến môi trường phải thực thi đánh giá môi trường chiến lược. – Điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của những đối tượng người tiêu dùng trên phải thực thi đánh giá môi trường chiến lược. Như vậy, cơ quan được giao trách nhiệm thiết kế xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch được nêu trên sẽ cần phải triển khai đánh giá môi trường chiến lược.

1.3. Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược:

Việc thực hiện đánh giá môi trường chiến lược được pháp luật Việt Nam quy định cụ thể như sau:

– Các cơ quan được giao trách nhiệm thiết kế xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc đối tượng người dùng phải triển khai đánh giá môi trường chiến lược có nghĩa vụ và trách nhiệm lập hoặc thuê tổ chức triển khai tư vấn lập báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược theo đúng pháp luật của pháp lý hiện hành. – Đánh giá môi trường : chiến lược sẽ phải được triển khai đồng thời với quy trình thiết kế xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo đúng pháp luật. – Kết quả triển khai đánh giá môi trường chiến lược phải được xem xét, tích hợp vào nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. – Dựa trên cơ sở thực thi đánh giá môi trường chiến lược, cơ quan được giao trách nhiệm thiết kế xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có nghĩa vụ và trách nhiệm lập báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đánh giá và thẩm định.

1.4. Nội dung chính của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược:

Nội dung chính của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược bao gồm các nội dung cụ thể sau đây:

– Thứ nhất : Sự thiết yếu, cơ sở pháp lý của trách nhiệm thiết kế xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. – Thứ hai : Phương pháp thực thi đánh giá môi trường chiến lược. – Thứ ba : Tóm tắt nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. – Thứ tư : Môi trường tự nhiên và kinh tế tài chính – xã hội của vùng chịu sự ảnh hưởng tác động bởi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. – Thứ năm : Đánh giá sự tương thích của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch với quan điểm, tiềm năng về bảo vệ môi trường. – Thứ sáu : Đánh giá, dự báo xu thế tích cực và xấu đi của những yếu tố môi trường trong trường hợp thực thi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. – Thứ bảy : Tham vấn trong quy trình thực thi đánh giá môi trường chiến lược. – Thứ tám : Giải pháp duy trì khuynh hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu xu thế xấu đi của những yếu tố môi trường trong quy trình thực thi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. – Thứ chín : Những yếu tố cần liên tục nghiên cứu và điều tra trong quy trình triển khai chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và đề xuất kiến nghị hướng giải quyết và xử lý. Trên đây là những nội dung chính của báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược. Việc lập báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược có không thiếu những nội dung được nêu đơn cử bên trên có những vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng so với hoạt động giải trí nghiên cứu và phân tích, đánh giá và bảo vệ môi trường vương quốc.

2. Quy trình lập báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược :

Quy trình lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược:

– Đối tượng triển khai đánh giá môi trường chiến lược : Cơ quan lập chiến lược, quy hoạch hoặc cơ quan được giao trách nhiệm lập chiến lược, quy hoạch ( hoàn toàn có thể tự lập hoặc thuê tổ chức triển khai tư vấn lập báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược ). – Đánh giá môi trường : chiến lược phải được triển khai đồng thời với quy trình kiến thiết xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. – Kết quả thực thi đánh giá môi trường chiến lược phải được xem xét, tích hợp vào nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. – Dựa trên cơ sở triển khai đánh giá môi trường chiến lược, cơ quan được giao trách nhiệm thiết kế xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có nghĩa vụ và trách nhiệm lập báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược gửi cơ quan có thẩm quyền để thẩm định và đánh giá theo đúng pháp luật của pháp lý hiện hành.

Bước 2: Gửi hồ sơ đề nghị thẩm định đến cơ quan có trách nhiệm tổ chức thẩm định:

– Cách thức triển khai :

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc có thể gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

– Hồ sơ gồm có những loại sách vở, tài liệu sau : + Một văn bản ý kiến đề nghị thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược. + Chín bản báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược. + Chín bản dự thảo chiến lược, quy hoạch. Trong trường hợp số lượng thành viên hội đồng đánh giá và thẩm định nhiều hơn chín người, cơ quan lập chiến lược, quy hoạch phải phân phối thêm số lượng báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược và dự thảo chiến lược, quy hoạch theo nhu yếu của cơ quan tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá.

Bước 3: Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược:

– Người triển khai : Thông qua hội đồng thẩm định và đánh giá do Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược xây dựng với tối thiểu chín thành viên theo lao lý. – Cơ quan triển khai đánh giá và thẩm định hoàn toàn có thể được thực thi bổ trợ những hoạt động giải trí sau đây : + Khảo sát vùng triển khai dự án Bất Động Sản và khu vực phụ cận. + Kiểm chứng, đánh giá những thông tin, tài liệu, tác dụng nghiên cứu và phân tích, đánh giá, dự báo trong báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược. + Lấy quan điểm của những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, những chuyên viên tương quan. + Tổ chức những cuộc họp chuyên viên đánh giá theo chuyên đề. – Thời hạn triển khai đánh giá và thẩm định là 25 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. – Nội dung thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược gồm có : + Cơ sở pháp lý được sử dụng. + Các chiêu thức được sử dụng. + Các quan điểm, tiềm năng, chủ trương, giải pháp về bảo vệ môi trường tương quan đến chiến lược, quy hoạch nêu trong báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược. + Các yếu tố môi trường chính đã được dự báo, nhận dạng khi tiến hành thực thi. + Các đánh giá, dự báo xu thế tích cực và xấu đi của những yếu tố môi trường chính. + Các đánh giá, dự báo xu thế ảnh hưởng tác động của đổi khác khí hậu. + Các giải pháp được đề xuất kiến nghị để duy trì xu thế tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu khuynh hướng xấu đi của những yếu tố môi trường chính. + Các quan điểm, tiềm năng, trách nhiệm, giải pháp của chiến lược, quy hoạch được đề xuất kiến nghị bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh ; những yếu tố môi trường đã được nhận diện nhưng chưa được kiểm soát và điều chỉnh. + Những yếu tố cần phải liên tục nghiên cứu và điều tra, nghiên cứu và phân tích. – Thời hạn thông tin tác dụng đánh giá và thẩm định : Trong thời hạn 07 ngày thao tác, kể từ ngày họp hội đồng thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược.

Bước 4: Lập hồ sơ báo cáo đánh giá môi trường chiến lược:

– Sau khi đã điều tra và nghiên cứu, tiếp thu hoặc báo cáo giải trình quan điểm của hội đồng đánh giá và thẩm định, cơ quan lập chiến lược, quy hoạch có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn thành xong báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược : – Báo cáo hiệu quả đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược phải biểu lộ được những nội dung sau : + Quá trình thẩm định và đánh giá. + Kết quả đạt được. + Những sống sót cơ bản. + Đề xuất, yêu cầu của cơ quan thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược – Gửi lại cơ quan thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược hồ sơ báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược. Hồ sơ gồm có : + Một văn bản báo cáo giải trình về việc tiếp thu quan điểm của hội đồng thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược. + Một bản báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược hoặc 01 bản điện tử định dạng đuôi “. doc ” chứa nội dung của báo cáo giải trình và 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “. pdf ” chứa nội dung đã quét ( scan ) của hàng loạt báo cáo giải trình ; 01 bản giấy dự thảo chiến lược, quy hoạch hoặc 01 bản điện tử dự thảo chiến lược, quy hoạch đã được hoàn hảo.

– Thời hạn: Theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đã được hoàn chỉnh, cơ quan thẩm báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Bước 5: Phê duyệt báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược:

Các cơ quan thẩm định và đánh giá theo pháp luật pháp lý sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt về tác dụng thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình trong thời hạn tối đa 15 ngày thao tác kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược đã được cơ quan đề xuất đánh giá và thẩm định hoàn hảo. Cơ quan đánh giá và thẩm định, phê duyệt xem xét quan điểm, yêu cầu của cơ quan đánh giá và thẩm định trong quy trình thực thi báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược.

You may also like

Để lại bình luận