Bản nhận xét, đánh giá cán bộ(tham khảo) – Tài liệu text

Bởi tronbokienthuc

Bản nhận xét, đánh giá cán bộ(tham khảo)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.54 KB, 2 trang )

ĐẢNG ỦY XÃ ……… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS ………
………, ngày 21 tháng 4 năm 2011
BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
( của cấp ủy hoặc chi bộ nơi cán bộ sinh hoạt )
I. Sơ lược về cán bộ:
1. Họ và tên:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quê quán:
5. Ngày vào Đảng: – Dự bị: – Chính thức:
6. Quá trình công tác; những công việc, chức vụ Đảng, chính quyền, doàn thể đã kinh
qua và chức vụ hiện nay:
– Từ tháng năm đến tháng năm :
– Từ tháng năm đến tháng năm :
– Từ tháng năm đến tháng năm :
– Chức vụ hiện nay: Hiệu trưởng.
II/ Nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng:
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sông:
– Chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, quy chế cơ quan, hương ước nơi cư trú. Có tư tưởng và lập trường
chính trị vững vàng.
– Có phẩm chất, đạo đức lối sống tốt. Luôn đi đầu trong công tác chống quan liêu,
lãng phí, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác, giữ vững phẩm chất đạo đức của
người đảng viên trong thời đại mới .
– Có tác phong nghiêm túc, quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân đúng mực, có tinh
thần tôn trọng đồng nghiệp đồng chí, tận tụy trong công việc.
– Xây dựng và giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong cơ quan, thực hiện
nghiêm túc quy chế dân chủ trong trường học, phân công và sử dụng cán bộ hợp lí. Có uy
tín trong chi bộ cũng như trong Hội đồng sư phạm nhà trường.
2. Năng lực công tác:

– Đồng chí ………………… với tư cách là Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường,
luôn tích cực và linh hoạt trong việc nghiên cứu vận dụng, tổ chức thực hiện Nghị quyết,
Chỉ thị của Đảng của Nhà nước mang đến hiệu quả thiết thực cho nhà trường.
– Đồng chí đã đạt nhiều năm danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, xây dựng được
chi bộ đảng Trong sạch vững mạnh, trường Tiên tiến nhiều năm liền.
4- Tóm tắt ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng:
Đông chí ……………………có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức lối sống giản dị,
mẫu mực, có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ chính trị và năng lực chuyên môn vững
vàng, luôn giữ mối đoàn kết trong Đảng, thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, luôn phấn
đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được đồng chí đồng nghiệp và nhân dân
tín nhiệm. Có triển vọng phát triển tốt.
Tuy nhiên trong thời gian đầu mới làm công tác quản lí vì thiếu kinh nghiệm nên
việc chỉ đạo và điều hành công việc đôi lúc còn thiếu khoa học. Việc phê và tự phê bình
trong trường chưa thật mạnh dạn, còn cả nể
III. Kết luận chung:
1. Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ: Có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức,
trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cũng như năng lực công tác.
2. Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: Đủ khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
được giao.
3. Triển vọng và chiều hướng phát triển: Đảm trách tốt nhiệm vụ hiện tại và có
chiều hướng phát triển tốt.
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ, TT TM/CẤP ỦY(CHI BỘ)
– Đồng chí … … … … … … … với tư cách là Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường, luôn tích cực và linh động trong việc điều tra và nghiên cứu vận dụng, tổ chức triển khai triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng của Nhà nước mang đến hiệu suất cao thiết thực cho nhà trường. – Đồng chí đã đạt nhiều năm thương hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, thiết kế xây dựng đượcchi bộ đảng Trong sạch vững mạnh, trường Tiên tiến nhiều năm liền. 4 – Tóm tắt ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng : Đông chí … … … … … … … … có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức lối sống đơn giản và giản dị, mẫu mực, có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao, có trình độ chính trị và năng lượng trình độ vữngvàng, luôn giữ mối đoàn kết trong Đảng, triển khai tráng lệ điều lệ Đảng, luôn phấnđấu triển khai xong xuất sắc mọi trách nhiệm được giao, được chiến sỹ đồng nghiệp và nhân dântín nhiệm. Có triển vọng tăng trưởng tốt. Tuy nhiên trong thời hạn đầu mới làm công tác làm việc quản lí vì thiếu kinh nghiệm tay nghề nênviệc chỉ huy và điều hành quản lý việc làm đôi lúc còn thiếu khoa học. Việc phê và tự phê bìnhtrong trường chưa thật mạnh dạn, còn cả nểIII. Kết luận chung : 1. Về bảo vệ tiêu chuẩn cán bộ : Có khá đầy đủ những tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, trình độ chính trị và trình độ nhiệm vụ cũng như năng lượng công tác làm việc. 2. Khả năng triển khai xong trách nhiệm : Đủ năng lực triển khai xong xuất sắc mọi nhiệm vụđược giao. 3. Triển vọng và khunh hướng tăng trưởng : Đảm trách tốt trách nhiệm hiện tại và cóchiều hướng tăng trưởng tốt. XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ, TT TM / CẤP ỦY ( CHI BỘ )

You may also like

Để lại bình luận