Các nguyên tắc đảm bảo chất lượng trong đánh giá học sinh tiểu học

Bởi tronbokienthuc
II. Nguyên tắc kiểm tra đánh giá có ý nghĩa như thế nào trong kiểm tra đánh giá năng lượng học sinh môn Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất

I. Các nguyên tắc bảo vệ chất lượng trong đánh giá học sinh tiểu học :

Để một hoạt động giải trí kiểm tra đánh giá phản ánh đúng năng lượng, phẩm chất của học sinh ; đồng thời giúp giáo viên tích lũy được những thông tin hữu dụng về quy trình dạy và học, thì việc kiểm tra đánh giá cần tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Theo Thông tư 22/2016 / TT-BGDĐT 4 nguyên tắc đánh giá học sinh tiểu học gồm có :
Bốn nguyên tắc được nêu trên đã bao quát được hầu hết những nguyên tắc phong cách thiết kế hoạt động giải trí kiểm tra đánh giá mà nhiều tài liệu lí luận giáo dục đã chỉ ra như sau :

Các nguyên tắc đảm bảo chất lượng trong đánh giá học sinh tiểu học

1. Đảm bảo tính chuẩn xác

– Công cụ đánh giá đo lường và thống kê đúng nội dung, kỹ năng và kiến thức, kĩ năng cần đo lường và thống kê
– Điểm số thu nhận từ hoạt động giải trí đánh giá phản ánh đúng năng lượng, phẩm chất của học sinh
– Mục tiêu và giải pháp đánh giá phải thích hợp với tiềm năng và chiêu thức giảng dạy
– Việc xác lập và làm rõ những tiềm năng, tiêu chuẩn đánh giá phải được đặt ở mức ưu tiên cao hơn công cụ và tiến trình đánh giá

2. Đảm bảo tính tin cậy

– Công cụ đánh giá giám sát cho hiệu quả tựa như ở mỗi lần nó được sử dụng
– Đảm bảo giáo viên được tập huấn về giải pháp chấm điểm, tiêu chuẩn chấm để tác dụng đánh giá giữa những giáo viên là tương đương

3. Đảm bảo tính công bằng

– Hình thức đánh giá quen thuộc với học sinh tham gia đánh giá
– Lượng kiến thức và kỹ năng kĩ năng cần kiểm tra tương thích với năng lượng và trình độ của học sinh, không chứa hàm ý đánh đố học sinh, giúp học sinh vận dụng tăng trưởng kiến thức và kỹ năng và kĩ năng đã học .
– Giáo viên thực thi đánh giá bài làm, mẫu sản phẩm của học sinh tuân thủ đúng qui trình, bảo vệ không thiên vị bất kỳ học sinh nào .

4. Đảm bảo tính chân thực

– Hoạt động và nội dung đánh giá phản ánh thực tiễn học tập và sử dụng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức cần đánh giá của học sinh trong chương trình học .
– Hoạt động và nội dung đánh giá gắn với trong thực tiễn đời sống xã hội

5. Đảm bảo tính thực tế và hiệu quả

– Hoạt động đánh giá tương thích với điều kiện kèm theo về cơ sở vật chất và nhân lực của cơ sở giáo dục

6. Đảm bảo tính tác động

– Kết quả đánh giá có tính tác động ảnh hưởng / ảnh hưởng tác động tới trong thực tiễn giảng dạy của giáo viên, giúp giáo viên đánh giá được hiệu suất cao của công tác làm việc giảng dạy, đồng thời có những kiểm soát và điều chỉnh cho tương thích với năng lượng của học
– Hoạt động đánh giá ảnh hưởng tác động tới trong thực tiễn học tập của học sinh, giúp học sinh nhìn nhận và đánh giá đúng năng lượng trình độ của mình .
– Hoạt động đánh giá có ảnh hưởng tác động ở khoanh vùng phạm vi rộng hơn, giữa mái ấm gia đình – nhà trường – xã hội ; chịu sự tác động ảnh hưởng của những đổi khác về mặt chủ trương ở tầm vĩ mô .
Các nguyên tắc trong kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học với miêu tả về những nguyên tắc đó được biểu lộ trong bảng sau :

Nguyên tắc

Mô tả

1. Tính chuẩn xác Công cụ đánh giá đo lường đúng nội dung, kiến thức, kĩ năng cần đo lường
2. Tính tin cậy Công cụ đánh giá đo lường cho kết quả tương tự ở mỗi lần nó được sử dụng
3. Tính công bằng Hình thức đánh giá quen thuộc với học sinh tham gia đánh giá
4. Tính chân thực Hoạt động và nội dung đánh giá gắn với thực tế đời sống xã hội
5. Tính thực tế Hoạt động đánh giá phù hợp với điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực của cơ sở giáo dục
6. Tính tác động Công cụ đánh giá đo lường cho kết quả tương tự ở mỗi lần nó được sử dụng

II. Nguyên tắc kiểm tra đánh giá có ý nghĩa như thế nào trong kiểm tra đánh giá năng lượng học sinh môn Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất

– Đảm bảo tính toàn diện và tính linh hoạt

– Đảm bảo tính tăng trưởng
– Đảm bảo đánh giá trong toàn cảnh thực tiễn
– Đảm bảo tương thích với đặc trưng môn học

You may also like

Để lại bình luận