Phương pháp, nguyên tắc và trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu

Bởi tronbokienthuc

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu ? Nguyên đánh giá hồ sơ dự thầu ? Trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu ?

Khi những nhà đầu tư của những dự án Bất Động Sản kiến thiết xây dựng gửi những hồ sơ mời thầu thì những nhà thầu có nhu yếu thầu dự án Bất Động Sản sẽ gửi hồ sơ dự thầu cho bên mời thầu. Đây là loại hồ sơ chuyên biệt dùng để tham gia đấu thầu dự án Bất Động Sản, thường là dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng, là hàng loạt tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu. Bên mời thầu sẽ đánh giá hồ sơ dự thầu và chọn ra nhà thầu thích hợp để thực thi dự án Bất Động Sản. Vậy chiêu thức, nguyên tắc và trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu được lao lý như thế nào ?

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

1. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu?

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được lao lý tại Điều 39 và Điều 40 Luật đấu thầu 2013

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

– Phương pháp giá thấp nhất : Phương pháp đánh giá thấp nhất được vận dụng so với những gói thầu đơn thuần, quy mô nhỏ trong đó những đề xuất kiến nghị về kỹ thuật, kinh tế tài chính, thương mại được coi là cùng một mặt phẳng khi cung ứng những nhu yếu ghi trong hồ sơ mời thầu ; Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gồm có : tiêu chuẩn đánh giá về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề và những tiêu chuẩn của gói thầu ; Đối với những hồ sơ dự thầu đã được đánh giá cung ứng tiêu chuẩn đánh giá năng lượng, kinh nghiệm tay nghề và những tiêu chuẩn của gói thầu thì địa thế căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch để so sánh, xếp hạng. Các nhà thầu được xếp hạng tương ứng theo giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ). Nhà thầu có giá thấp nhất được xếp thứ nhất. – Phương pháp giá đánh giá : Phương pháp giá đánh giá vận dụng so với gói thầu mà những ngân sách quy đổi được trên cùng một mặt phẳng về những yếu tố kỹ thuật, kinh tế tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng của sản phẩm & hàng hóa, khu công trình Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gồm có : tiêu chuẩn đánh giá về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề trong trường hợp không vận dụng sơ tuyển ; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật ; tiêu chuẩn xác lập giá đánh giá. Đối với những hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì địa thế căn cứ vào giá đánh giá để so sánh, xếp hạng. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp thứ nhất. – Phương pháp tích hợp giữa kỹ thuật và giá : Phương pháp tích hợp giữa kỹ thuật và giá vận dụng so với gói thầu công nghệ thông tin, viễn thông hoặc gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp khi không vận dụng được giải pháp giá thấp nhất và giải pháp giá đánh giá. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gồm có : tiêu chuẩn đánh giá về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề trong trường hợp không vận dụng sơ tuyển ; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật ; tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp. Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được thiết kế xây dựng trên cơ sở phối hợp giữa kỹ thuật và giá ;

Xem thêm: Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

– Đối với nhà thầu tư vấn là tổ chức triển khai thì vận dụng một trong những giải pháp sau đây : Phương pháp giá thấp nhất được vận dụng so với những gói thầu tư vấn đơn thuần. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Đối với những hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì địa thế căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh rơi lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ). Nhà thầu có giá thấp nhất được xếp thứ nhất ; Phương pháp giá cố định và thắt chặt được vận dụng so với những gói thầu tư vấn đơn thuần, ngân sách triển khai gói thầu được xác lập đơn cử và cố định và thắt chặt trong hồ sơ mời thầu. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, nhà thầu có điểm kỹ thuật cao nhất được xếp thứ nhất ; Phương pháp phối hợp giữa kỹ thuật và giá được vận dụng so với gói thầu tư vấn chú trọng tới cả chất lượng và ngân sách triển khai gói thầu. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp, nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất ; Phương pháp dựa trên kỹ thuật được vận dụng so với gói thầu tư vấn có nhu yếu kỹ thuật cao, đặc trưng. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, nhà thầu có hồ sơ dự thầu cung ứng điểm kỹ thuật tối thiểu theo lao lý và đạt điểm kỹ thuật cao nhất được xếp thứ nhất và được mời đến mở hồ sơ đề xuất kiến nghị kinh tế tài chính làm cơ sở để thương thảo hợp đồng. – Đối với tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thì sử dụng chiêu thức chấm điểm. Khi kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải lao lý mức điểm nhu yếu tối thiểu không thấp hơn 70 % tổng số điểm về kỹ thuật. – Đối với nhà thầu tư vấn là cá thể, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học, yêu cầu kỹ thuật ( nếu có ). Nhà thầu có hồ sơ lý lịch khoa học, yêu cầu kỹ thuật tốt nhất và phân phối nhu yếu của lao lý tham chiếu được xếp thứ nhất .

Xem thêm: Đồng tiền dự thầu đối với đấu thầu quốc tế và trong nước

Như vậy, những chiêu thức đánh giá hồ sơ dự thầu khác nhau sẽ có những tiêu chuẩn đánh giá và phương pháp đánh giá khác nhau. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu so với gói thầu phân phối dịch vụ phi tư vấn, shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp và chiêu thức đánh giá hồ sơ dự thầu so với gói thầu phân phối dịch vụ tư vấn sẽ có sự khác nhau trong giải pháp đánh giá.

2. Nguyên đánh giá hồ sơ dự thầu?

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu như sau:

– Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải địa thế căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và những nhu yếu khác trong hồ sơ mời thầu, địa thế căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, những tài liệu lý giải, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo vệ lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lượng và kinh nghiệm tay nghề, có giải pháp khả thi để thực thi gói thầu. – Việc đánh giá được triển khai trên bản chụp, nhà thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm biến hóa thứ tự xếp hạng nhà thầu thì địa thế căn cứ vào bản gốc để đánh giá. – Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến tác dụng đánh giá trên bản gốc khác tác dụng đánh giá trên bản chụp, làm biến hóa thứ tự xếp hạng nhà thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị loại. Các nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu này nhằm mục đích bảo vệ hồ sơ dự thầu phân phối được những tiêu chuẩn đánh giá cũng như những nhu yếu của hồ sơ mời thầu. Các nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm mục đích bảo vệ hồ sơ dự thầu được thực thi đánh giá đúng tiến trình, hồ sơ dự thầu phân phối được những nguyên tắc đánh giá và những bước đánh giá thì mới hoàn toàn có thể liên tục dự thầu.

3. Trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu?

Thông tư 05/2018 / TT-BKHĐT pháp luật cụ thể lập báo cáo giải trình đánh giá hồ sơ dự thầu so với gói thầu được tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu trên mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc :

Đánh giá hồ sơ dự thầu đối với giai đoạn một túi hồ sơ

Xem thêm: So sánh các phương pháp đánh giá hồ sơ trong hoạt động đấu thầu

– Đánh giá E-HSDT theo tiến trình 01 + Đánh giá về tính hợp lệ ( triển khai trên webform – đánh giá trực tuyến ) : sẽ gồm có việc mạng lưới hệ thống tự động hóa đánh giá những nội dung và tổ chuyên viên đánh giá tính hợp lệ của bảo vệ dự thầu và thỏa thuận hợp tác liên danh theo bản scan đính kèm. Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tổng thể nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển sang đánh giá về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề. + Đánh giá về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề ( thực thi trên webform – đánh giá trực tuyến ) : gồm có mạng lưới hệ thống tự động hóa đánh giá những nội dung và tổ chuyên viên đánh giá những nội dung còn lại, nhà thầu được đánh giá là đạt ở toàn bộ nội dung về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề thì được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật. + Đánh giá về kỹ thuật ( không triển khai trên webform – đánh giá offline ) : tổ chuyên viên thực thi việc đánh giá về kỹ thuật, nhà thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về kinh tế tài chính. + Đánh giá về kinh tế tài chính ( không triển khai trên webform – đánh giá offline ) : Tổ chuyên viên triển khai việc đánh giá về kinh tế tài chính. Như vậy hồ sơ dự thầu được đánh giá theo quá trình 01, sau khi triển khai xong báo cáo giải trình đánh giá trên Hệ thống, tổ chuyên viên in báo cáo giải trình đánh giá và ký tên, đóng dấu. Dựa trên cơ sở hiệu quả đánh giá E-HSDT của tổ chuyên viên, bên mời thầu trình chủ góp vốn đầu tư phê duyệt list xếp hạng nhà thầu. – Đánh giá E-HSDT theo quá trình 02

Xem thêm: Đồng tiền dự thầu đối với hoạt động đấu thầu trong nước

Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được đánh giá là cung ứng những nội dung theo lao lý trong E-HSMT thì bên mời thầu mời nhà thầu này vào thương thảo hợp đồng. Trong quy trình thương thảo hợp đồng, bên mời thầu chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so sánh tài liệu mà nhà thầu phân phối với những thông tin mà nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT và lập biên bản so sánh tài liệu theo Phụ lục 3C Thông tư 05/2018 / TT-BKHĐT. Biên bản so sánh tài liệu này sẽ được đính kèm biên bản thương thảo hợp đồng.

Đánh giá hồ sơ dự thầu đối với giai đoạn hai túi hồ sơ

– Quy trình đánh giá E-HSDT so với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp + Việc đánh giá hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật điện tử ( E-HSĐXKT ) gồm có những nội dung đánh giá về tính hợp lệ ; năng lượng, kinh nghiệm tay nghề ; đánh giá về kỹ thuật ; + Các nhà thầu vượt qua bước đánh giá E-HSĐXKT sẽ được mở E-HSĐXTC. Việc đánh giá E-HSĐXTC được triển khai theo tiến trình ; + Sau khi hoàn thành xong báo cáo giải trình đánh giá E-HSĐXKT, E-HSĐXTC, tổ chuyên viên triển khai in báo cáo giải trình đánh giá và ký tên, đóng dấu ( nếu có ).

– Quy trình đánh giá E-HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

+ Việc đánh giá E-HSĐXKT gồm có những nội dung đánh giá về tính hợp lệ ; đánh giá về kỹ thuật được thực thi theo quy trình tiến độ ; + Các nhà thầu vượt qua bước đánh giá E-HSĐXKT sẽ được mở E-HSĐXTC. Việc đánh giá E-HSĐXTC được thực thi theo tiến trình lao lý. + Sau khi triển khai xong báo cáo giải trình đánh giá E-HSĐXKT, E-HSĐXTC, tổ chuyên viên thực thi in báo cáo giải trình đánh giá và ký tên, đóng dấu ( nếu có ).

You may also like

Để lại bình luận