4 nguyên tắc trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2020

Bởi tronbokienthuc

nhà nước vừa phát hành Nghị định 90/2020 / NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định nêu lên 3 nguyên tắc quan trọng trong quy trình đánh giá, xếp loại so với cán bộ, công chức, viên chức .

Tại điều 2 của Nghị định nêu lên những nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức như sau :

1. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

2. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

3. Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác làm việc theo pháp luật của pháp lý trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực thi đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong tốt trách nhiệm trở lên .

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

4. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Nghị định cũng nêu lên việc sử dụng hiệu quả đánh giá, xếp. Theo đó, hiệu quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là địa thế căn cứ để sắp xếp, sử dụng, huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, quy hoạch, chỉ định, không bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực thi những chủ trương khác so với cán bộ, công chức, viên chức .

Căn cứ điều kiện kèm theo đơn cử của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng quản trị công chức, viên chức phát hành hoặc giao người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng sử dụng công chức, viên chức phát hành Quy chế đánh giá tương thích với đặc trưng của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng mình .

Nội dung Quy chế phải xác lập rõ loại sản phẩm đơn cử gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, hiệu suất cao, thời gian đánh giá theo quý, tháng hoặc tuần ( nếu có ) ; địa thế căn cứ để xác lập tỉ lệ % mức độ hoàn thành xong việc làm ; những tiêu chuẩn thành phần để đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có tính đến tỷ suất khối lượng việc làm của cán bộ, công chức, viên chức đã triển khai so với khối lượng việc làm chung của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ; khuyến khích vận dụng công nghệ thông tin để triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ tương thích với những lao lý tại Nghị định này .

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng so với người thao tác trong tổ chức triển khai cơ yếu triển khai theo lao lý của pháp lý về cơ yếu và không trái với nguyên tắc đánh giá, xếp loại cán bộ của cấp có thẩm quyền .

Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020 .

You may also like

Để lại bình luận