Điểm mới của Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại Cán bộ, Công chức, Viên chức.

Bởi tronbokienthuc

về cơ bản thừa kế lao lý của Nghị định 56/2015 / NĐ-CP, tuy nhiên có bổ trợ một số ít nguyên tắc mới như :về cơ bản thừa kế pháp luật của Nghị định 56/2015 / NĐ-CP, tuy nhiên có bổ trợ một số ít nguyên tắc mới như :

+ Việc đánh giá phải thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể;

+ Cán bộ, công chức, viên chức có thời hạn công tác làm việc trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực thi việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời hạn công tác làm việc trong năm, trừ trường hợp nghỉ chính sách thai sản .

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác làm việc theo pháp luật của pháp lý trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn triển khai đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm trở lên .

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chính sách thai sản theo lao lý của pháp lý thì tác dụng xếp loại chất lượng trong năm là tác dụng xếp loại chất lượng của thời hạn thao tác thực tiễn của năm đó .

2. Về tiêu chuẩn chung đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 56 lao lý 3 nhóm tiêu chuẩn để làm địa thế căn cứ đánh giá cán bộ, công chức như về nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức ; tiêu chuẩn chức vụ, chức vụ ; chương trình, kế hoạch … còn tiêu chuẩn đánh giá đơn cử thì pháp luật ở biểu mẫu đánh giá cán bộ, công chức .

Nghị định 90/2020 / NĐ-CP pháp luật 5 tiêu chuẩn chung để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức gồm :. Chính trị tư tưởng ; Đạo đức, lối sống ; Tác phong, lề lối thao tác ; Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ; Kết quả triển khai chức trách, trách nhiệm được giao. Và trong mỗi tiêu chuẩn lao lý rõ những nội dung để làm cơ sở đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức .

3. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 88/2017 / NĐ-CP sửa đổi, bổ trợ Nghị định 56 pháp luật : Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực thi trong tháng 12 hàng năm, trước khi triển khai việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm ; không lao lý ngày nào nên không thống nhất trong việc thực thi .

Nghị định 90 đã pháp luật đơn cử thời gian đánh giá trước ngày 15/12, đơn cử : Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực thi trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác làm việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng .

4. Tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức viên chức

4.1. Tiêu chí đánh giá cán bộ

a )

Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức triển khai xong xuất sắc trách nhiệm

Về cơ bản NGhị định 90 thừa kế Nghị định 56, Nghị định 88 về tiêu chuẩn xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm. Tuy nhiên, bổ trợ một số ít nội dung sau :

+ Trước đây, Nghị định 56 lao lý : Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và điều hành những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành nghề dịch vụ đảm nhiệm hoàn thành xong xuất sắc những trách nhiệm được giao. Nghị định 90 sửa theo hướng chỉ cần hoàn thành xong 100 % trách nhiệm và trong đó tối thiểu 50 % chỉ tiêu, trách nhiệm triển khai xong vượt mức .

+ Nghị định 56 lao lý : Các cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao đảm nhiệm hoàn thành xong 100 % trách nhiệm theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm ; hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm đột xuất .

Nghị định 90 cơ bản thừa kế Nghị định 56 nhưng lao lý rõ trong 100 % triển khai xong trách nhiệm, trong đó tối thiểu 70 % triển khai xong tốt hoặc triển khai xong xuất sắc trách nhiệm .

b )

Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức triển khai xong trách nhiệm

Nghị định 56 pháp luật hoàn thành xong trách nhiệm nhưng còn hạn chế về năng lượng. Nghị định 90 bỏ lao lý hạn chế về năng lượng, chỉ pháp luật triển khai xong trách nhiệm .

Cơ bản Nghị định 90 thừa kế Nghị định 56 về tiêu chuẩn đánh giá cán bộ hoàn thành xong trách nhiệm, tuy nhiên bổ trợ, làm rõ một số ít trường hợp cán bộ đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm :

+ Các tiêu chuẩn về tác dụng triển khai trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong, trong đó có không quá 20 % tiêu chuẩn chưa bảo vệ chất lượng, quy trình tiến độ hoặc hiệu suất cao thấp .

Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vục .

Nghị định 90 bổ trợ lao lý :

+ Có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền .

+ Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong dưới 50 % những chỉ tiêu, trách nhiệm ( Nghị định 56 lao lý dưới 70 % ) .

4.2. Tiêu chí đánh giá công chức

a )

Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm

Nghị định 90 thừa kế lao lý của Nghị định 56 và bổ trợ như sau :

+ Về tiêu chuẩn Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao bảo vệ đúng quy trình tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao cao, Nghị định 90 bổ trợ trong đó tối thiểu 50 % trách nhiệm hoàn thành xong vượt mức .

+ Đối với công chức chỉ huy, bổ trợ pháp luật trong chỉ huy, quản lý và điều hành cơ quan đơn vị chức năng hoành thành tổng thể trách nhiệm đề ra còn phải tối thiểu 50 % chỉ tiêu, trách nhiệm triển khai xong vượt mức ; Đối với những cơ quan đảm nhiệm phải triển khai xong trách nhiệm trở lên, trong đó tối thiểu 70 % hoàn thành xong tốt hoặc triển khai xong xuất sắc trách nhiệm .

b ) Đối với tiêu chuẩn triển khai xong tốt trách nhiệm thì Nghị định 90 cũng bổ trợ thêm lao lý so với công chức chỉ huy ngoài triển khai xong trách nhiệm đề ra trong đó tối thiểu 80 % triển khai xong đúng tiến trình, bảo vệ chất lượng .

c) Đối với tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ

Nghị định 90 cũng lao lý đơn cử số lượng giới hạn hiệu quả hoàn thành xong và không hoàn thành xong so với kế hoạch .

You may also like

Để lại bình luận