Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Bởi tronbokienthuc

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 88/2017 / NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2015 / NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM năm ngoái CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức như sau:

1. Sửa đổi, bổ trợ khoản 2 Điều 5 như sau : “ 2. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực thi trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực thi việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ giáo dục, giảng dạy và 1 số ít nghành nghề dịch vụ khác có thời gian kết thúc năm công tác làm việc trước tháng 12 hàng năm, thời gian đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định hành động ”. 2. Sửa đổi, bổ trợ điểm d khoản 1 Điều 24 như sau : “ d ) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng cấp trên trực tiếp tìm hiểu thêm những quan điểm tham gia tại điểm b và c Khoản này, quyết định hành động đánh giá, phân loại so với người đứng đầu. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng tìm hiểu thêm những quan điểm tham gia tại điểm b và c Khoản này, quyết định hành động đánh giá, phân loại so với cấp phó do mình chỉ định ; trường hợp theo phân cấp quản trị cấp phó không do mình chỉ định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng tìm hiểu thêm những quan điểm tham gia tại điểm b và c Khoản này, có nghĩa vụ và trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề xuất người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định hành động việc đánh giá, phân loại so với cấp phó của mình ”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 26 như sau:

“ b ) Các tiêu chuẩn lao lý tại điểm b, c và d khoản 1 Điều 25 Nghị định này. ” 4. Sửa đổi, bổ trợ điểm b khoản 1 Điều 27 như sau : “ b ) Các tiêu chuẩn lao lý tại điểm b, c và d khoản 1 Điều 25 Nghị định này. ” 5. Sửa đổi, bổ trợ Điều 29 như sau :

Điều 29. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ điều kiện kèm theo đơn cử của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng kiến thiết xây dựng những tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, trong đó phải tính đến tỷ suất khối lượng việc làm của cán bộ, công chức, viên chức đã thực thi so với khối lượng việc làm chung của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng mình khi đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức ; đồng thời khuyến khích vận dụng công nghệ thông tin để thực thi đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo vệ tương thích với những lao lý tại Nghị định này. 2. Người đứng đầu cơ quan quản trị cán bộ, công chức, viên chức chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi việc đánh giá, phân loại so với cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo pháp luật tại Nghị định này và gửi báo cáo giải trình hiệu quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản trị về Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 01 tháng 3 hàng năm. 3. Bộ Nội vụ có nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo giải trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước tác dụng đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của những bộ, ngành, địa phương và công khai minh bạch hiệu quả tổng hợp đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. ”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực TW và những tổ chức triển khai, cá thể tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Nghị định này. /.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, TCCV (2).H.Anh

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

You may also like

Để lại bình luận