Một số quy định mới về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và viên chức

Bởi tronbokienthuc

Một số quy định mới về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và viên chức

nhà nước đã phát hành Nghị định số 90/2020 / NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và viên chức. Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 20/8/2020 .
Theo Nghị định số 90/2020 / NĐ-CP, kể từ ngày 20/8/2020 pháp luật về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có 1 số ít nội dung mới như sau :

1. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể thời điểm đánh giá trước ngày 15/12, cụ thể: Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời, quy định kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

So với lao lý tại Nghị định 88/2017 / NĐ-CP sửa đổi, bổ trợ Nghị định 56 thì thời gian đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực thi trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực thi việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm ; không pháp luật ngày nào nên không thống nhất trong việc triển khai .

2. Về mức đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định số 90/2020 / NĐ-CP lao lý đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức có 04 mức, gồm : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm. Tại mức xếp loại “ hoàn thành xong trách nhiệm ” đã bỏ cụm từ “ … nhưng còn hạn chế về năng lượng ” so với pháp luật tại Nghị định 56/2015 / NĐ-CP .
Đồng thời, cũng bỏ những tiêu chuẩn tương quan đến ý tưởng sáng tạo, giải pháp, khu công trình khoa học … khi đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức ở mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm theo như lao lý tại Nghị định 56/2015 / NĐ-CP .

3. Không đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa công tác đủ 6 tháng

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định rõ trường hợp không đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa công tác đủ 6 tháng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Bên cạnh đó, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về việc Lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán hộ, công chức, viên chức. Tại Điều 22 Nghị định quy định kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ CBCCVC, bao gồm: Biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá; Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC; Nhận xét của cấp ủy nơi công tác (nếu có); Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC của cấp có thẩm quyền; Hồ sơ giài quyết kiến nghị về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC (nếu có); Các văn bản khác liên quan (nếu có).

Ngoài ra, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP cũng đã có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các Điều 17, Điều 18, Điều 19 Nghị định số 90.

Nghị định 90/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/8/2020 và bãi bỏ các  Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

File đính kèm: Nghị định 90/2020/NĐ-CP

H.M

You may also like

Để lại bình luận