Minh chứng Chuẩn Hiệu trưởng

Bởi tronbokienthuc

Ngày đăng: 25/10/2014, 09:00

MINH CHỨNG PHÂN ĐỊNH CÁC MỨC VÀ NGUỒN MINH CHỨNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ (Tài liệu tham khảo đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng trường tiểu học theo chuẩn) Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp Tiêu chí Đánh giá tiêu chí Nguồn minh chứng 1. Tiêu chí 1: Phẩm chất chính trị a) Yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì lợi ích dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam; b) Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành, của địa phương và của nhà trường; c) Tích cực tham gia các hoạt động chính trị – xã hội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân; d) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; thực hành tiết kiệm. Mức trung bình: – Chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các quy định của ngành, của địa phương, nhà trường; – Tham gia các hoạt động chính trị – xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân; – Không tham nhũng, quan liêu, lãng phí; thực hành tiết kiệm. Mức khá: – Tự giác chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các quy định của ngành, địa phương, nhà trường; – Tự giác tham gia các hoạt động chính trị – xã hội; tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân; – Có biện pháp phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và mang lại kết quả. Mức xuất sắc: – Gương mẫu và vận động mọi người chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các quy định của ngành, địa phương, nhà trường; – Tích cực và chủ động tham gia các hoạt động chính trị – xã hội; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; – Không để xảy ra tham nhũng, quan liêu, lãng phí trong nhà trường. 1. Những tài liệu, tư liệu, những đóng góp biểu hiện trách nhiệm đối với địa phương, đất nước và thê hệ trẻ. 2. Các nhận xét đánh giá của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội mà hiệu trưởng tham gia. 3. Các danh hiệu thi đua, các thành tích được khen thưởng và được ghi nhận. 4. Hiện trạng phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; thực hành tiết kiệm trong nhà trường. 2. Tiêu chí 2: Đạo đức nghề nghiệp a) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; trung thực, tận tâm với nghề nghiệp và có trách nhiệm trong quản lý nhà trường; b) Hoàn thành nhiệm vụ được giao và tạo điều kiện cho cán bộ, Mức trung bình: – Không vi phạm Quy định về đạo đức nhà giáo; – Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm trong quản lý nhà trường; – Không lợi dụng chức quyền vì mục đích vụ lợi; – Được cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cộng đồng tín nhiệm. Mức khá: – Phát huy được phẩm chất, đạo dức của nhà giáo trong nhà trường và cộng đồng; có trách nhiệm cao trong công tác quản lý; 1. Các nhận xét đánh giá của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội mà hiệu trưởng tham gia. 2. Các danh hiệu thi đua, các thành tích được khen thưởng 1 giáo viên, nhân viên thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ; chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của nhà trường; c) Không lợi dụng chức quyền vì mục đích vụ lợi; d) Được tập thể CB, GV, NV, HS và cộng đồng tín nhiệm; là tấm gương trong tập thể sư phạm nhà trường. – Tích cực để hoàn thành nhiệm vụ được giao, giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ; – Có biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động của nhà trường; chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của nhà trường. Mức xuất sắc: – Phát huy tốt phẩm chất, danh dự và uy tín của nhà giáo; – Luôn tận tâm và có trách nhiệm cao trong công tác quản lý; – Có sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; kết quả hoạt động của nhà trường được nâng cao rõ rệt; – Được tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tín nhiệm cao. và được ghi nhận. 3. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ các hoạt động quản lý nhà trường. 4. Đánh giá, nhận xét của cán bộ, giáo viên, nhân viên. 5. Đánh giá của các cấp quản lý. 3. Tiêu chí 3: Lối sống, tác phong a) Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc văn hoá dân tộc và môi trường giáo dục; b) Sống trung thực, giản dị, nhân ái, độ lượng, bao dung; c) Có tác phong làm việc khoa học, sư phạm. Mức trung bình: Bản thân thực hiện: – Sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc văn hoá dân tộc và môi trường giáo dục; – Sống nhân ái, độ lượng, bao dung; – Làm việc khoa học, sư phạm. Mức khá: Bản thân thực hiện và vận động mọi người thực hiện: – Sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc văn hoá dân tộc; – Làm việc khoa học, sư phạm đã được thể hiện trong hoạt động quản lý. Mức xuất sắc: Bản thân thực hiện và tạo điều kiện để mọi người thực hiện: – Sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc văn hoá dân tộc và môi trường giáo dục; – Sự nhân ái, độ lượng, bao dung mang lại kết quả tốt trong công tác quản lý; – Làm việc khoa học, sư phạm được thể hiện trong mọi hoạt động quản lý. 1. Các nhận xét đánh giá của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội mà HT tham gia. 2. Các danh hiệu thi đua, các thành tích được khen thưởng và được ghi nhận. 3. Kế hoạch làm việc và ph.pháp giải quyết các công việc thể hiện tác phong làm việc khoa học và sư phạm. 4. Đánh giá, nhận xét của CB, GV, NV, HS. 5. Đánh giá của các cấp quản lý. 2 4. Tiêu chí 4: Giao tiếp và ứng xử a) Thân thiện, thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh; b) Gần gũi, tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên; c) Hợp tác và tôn trọng cha mẹ học sinh; d) Hợp tác với chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội trong giáo dục học sinh. Mức trung bình: Bản thân thực hiện: – Thân thiện, thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh; – Thân thiện, tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng, đoàn kết, hợp tác, cộng tác, biết giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên; – Hợp tác và tôn trọng cha mẹ học sinh; – Hợp tác với chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội trong giáo dục HS. Mức khá: Bản thân thực hiện và vận động mọi người thực hiện: – Thân thiện, thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh; – Thân thiện, tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng, đoàn kết, hợp tác, cộng tác, biết giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên; – Hợp tác và tôn trọng cha mẹ học sinh; – Hợp tác với chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội trong giáo dục HS. Mức xuất sắc: Bản thân thực hiện và tạo điều kiện để mọi người thực hiện: – Thân thiện, thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh; – Thân thiện, tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng, đoàn kết, hợp tác, cộng tác, biết giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên; – Hợp tác và tôn trọng cha mẹ học sinh; – Hợp tác với chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội trong giáo dục HS. 1. Kết quả giao tiếp và ứng xử trong giải quyết công việc. 2. Nhận xét của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng về giao tiếp, ứng xử. 3. Các danh hiệu thi đua được phong tặng. 4. Nhật ký công tác của nhà trường. 5. Các văn bản có liên quan của nhà trường (nếu có). 5. Tiêu chí 5: Học tập, bồi dưỡng a) Học tập, bồi dưỡng và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; năng lực lãnh đạo và quản lý nhà trường; b) Tạo điều kiện và giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, bồi dưỡng và rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, Mức trung bình: – Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, nghiệp sư phạm, năng lực quản lý nhà trường; – Tạo điều kiện và giúp đỡ CB, GV, NV học tập, bồi dưỡng và rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Mức khá: – Thực hiện có kết quả kế hoạch học tập, bồi dưỡng và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, nghiệp sư phạm, năng lực quản lý nhà trường; 1. Các kế hoạch về học tập, bồi dưỡng, rèn luyện của hiệu trưởng. 2. Các kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, giáo viên nhân viên. 3. Các bằng cấp, chứng chỉ, thành tích về học tập, bồi dưỡng của hiệu trưởng. 3 đạo đức; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. – Có những kết quả cụ thể trong việc tạo điều kiện và giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, bồi dưỡng và rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Mức xuất sắc: – Thực hiện có kết quả tốt kế hoạch học tập, bồi dưỡng và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, nghiệp sư phạm, năng lực quản lý nhà trường; – Tư vấn và tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, bồi dưỡng và rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm mang lại các kết quả tốt. 4. Kết quả về số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được học tập, bồi dưỡng. 5. Các biện pháp và kết quả về việc tạo điều kiện, giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, bồi dưỡng. Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm 6. Tiêu chí 6: Trình độ chuyên môn a) Đạt trình độ chuẩn đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục đối với giáo viên tiểu học; b) Hiểu biết chương trình và kế hoạch giáo dục ở tiểu học; c) Có năng lực chỉ đạo, tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục có hiệu quả phù hợp đối tượng và điều kiện thực tế của nhà trường, của địa phương; d) Có kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa, xã hội liên quan đến giáo dục tiểu học. Mức trung bình: – Đạt trình độ chuẩn đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục đối với giáo viên tiểu học; – Có năng lực chuyên môn để chỉ đạo các hoạt động dạy học và giáo dục ở tiểu học; – Có kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa, xã hội liên quan đến giáo dục tiểu học. Mức khá: – Có năng lực chuyên môn vững vàng để chỉ đạo hoạt động dạy học và giáo dục ở tiểu học; – Có năng lực tư vấn về chuyên môn cho giáo viên để dạy tốt các môn học và hoạt động của giáo dục tiểu học; – Luôn cập nhật kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa, xã hội liên quan đến giáo dục tiểu học. Mức xuất sắc: – Có năng lực bồi dưỡng về chuyên môn cho giáo viên; – Luôn cập nhật và giúp giáo viên biết cách cập nhật kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa, xã hội liên quan đến giáo dục tiểu học. 1. Các bằng cấp, chứng chỉ về đào tạo, bồi dưỡng. 2. Các báo cáo chuyên đề do hiệu trưởng thực hiện về các kiến thức phổ thông liên quan đến giáo dục tiểu học. 3. Kết quả chỉ đạo chuyên môn của hiệu trưởng. 4. Sổ ghi chép của hiệu trưởng về học tập, bồi dưỡng, tự rèn luyện. 5. Kết quả bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. 4 7. Tiêu chí 7: Nghiệp vụ sư phạm a) Có khả năng vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học và giáo dục nhằm phát huy tính tích cực, tự giác và sáng tạo của học sinh; b) Có khả năng hướng dẫn tư vấn, giúp đỡ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của giáo dục tiểu học; c) Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc nơi công tác phục vụ cho hoạt động quản lý và giáo dục. Mức trung bình: – Biết vận dụng các phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh; – Biết tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục theo qui định; – Thực hiện có kết quả việc tư vấn, giúp đỡ giáo viên về nghiệp vụ sư phạm; – Biết sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc nơi công tác phục vụ cho hoạt động quản lý và giáo dục. Mức khá: – Vận dụng có kết quả tương đối tốt các phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh tiểu học; – Tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục ở tiểu học phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương; – Thực hiện có kết quả tốt việc tư vấn, giúp đỡ giáo viên về nghiệp vụ sư phạm của giáo dục tiểu học; – Sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc nơi công tác phục vụ cho hoạt động quản lý và giáo dục. Mức xuất sắc: – Vận dụng linh hoạt các phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh tiểu học; – Biết tổ chức thực hiện sáng tạo các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương; – Thực hiện có có tính kế hoạch đạt kết quả tốt việc tư vấn, giúp đỡ giáo viên về nghiệp vụ sư phạm của giáo dục tiểu học; – Sử dụng và giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc nơi công tác phục vụ cho hoạt động quản lý và giáo dục. 1. Kế hoạch dạy học (giáo án) của hiệu trưởng. 2. Biên bản dự giờ, thăm lớp. 3. Các báo cáo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của hiệu trưởng cho cán bộ, giáo viên. 4. Sổ ghi chép của hiệu trưởng. 5. Các minh chứng về sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc (việc soạn thảo văn bản, quản lý bằng công nghệ thông tin, giao tiếp bằng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc ). Tiêu chuẩn 3: Năng lực quản lý trường tiểu học 8. Tiêu chí 8: Hiểu biết nghiệp vụ quản lý a) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo quy định; b) Vận dụng được các kiến Mức trung bình: – Hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý theo quy định; – Vận dụng được các kiến thức cơ bản về lý luận và nghiệp vụ trong lãnh đạo và quản lý nhà trường. 1. Các văn bằng, chứng chí về đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý. 2. Nội dung các loại kế 5 thức cơ bản về lý luận và nghiệp vụ quản lý trong lãnh đạo, quản lý nhà trường. Mức khá: Vận dụng tương đối thành thạo các kiến thức cơ bản về khoa học quản lý trong lãnh đạo và quản lý nhà trường. Mức xuất sắc: Vận dụng thành thạo các kiến thức cơ bản về khoa học quản lý trong lãnh đạo và quản lý nhà trường phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và mang lại hiệu quả. hoạch, các quyết định, các báo cáo 3. Kết quả đánh giá hoạt động của nhà trường (tự đánh giá và đánh giá theo kiểm định). 9. Tiêu chí 9: Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường a) Dự báo được sự phát triển của nhà trường phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển nhà trường; b) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển nhà trường toàn diện và phù hợp; c) Xây dựng và tổ chức thực hiện đầy đủ kế hoạch năm học. Mức trung bình: – Xây dựng được quy hoạch phát triển nhà trường, trong đó thể hiện được quy mô phát triển (số lượng, chất lượng giáo dục, đội ngũ, cơ sở vật chất, trường chuẩn quốc gia ); – Xây dựng được các loại kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học trong đó có hai loại kế hoạch cơ bản: kế hoạch năm học (mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp và các điều kiện thực hiện); kế hoạch dạy học và giáo dục (kế hoạch thực hiện các hoạt động dạy học các môn học; kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động giáo dục khác); – Các loại kế hoạch được công bố công khai đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, đến các cơ quan quản lý giáo dục, các nhà tài trợ ; – Các loại kế hoạch được tổ chức thực hiện có kết quả thể hiện việc đạt các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đề ra. Mức khá: – Xây dựng được quy hoạch phát triển nhà trường, theo quy định phù hợp với mục tiêu giáo dục tiểu học; phù hợp với các nguồn lực của nhà trường và đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương; – Xây dựng được các loại kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học có tính khả thi; – Các loại kế hoạch được công bố công khai rộng rãi; – Các loại kế hoạch được tổ chức thực hiện có kết quả thể hiện việc đạt đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Mức xuất sắc: – Xây dựng được các loại kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đ.bảo tính khả thi; – Các loại kế hoạch được sự tham gia và hưởng ứng tích cực của các đối tượng liên quan; – Các loại kế hoạch được tổ chức thực hiện có kết quả thể hiện việc đạt đầy đủ các 1. Bản quy hoạch của nhà trường. 2. Các loại kế hoạch: Kế hoạch năm học; kế hoạch dạy học và giáo dục; kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể của năm học. 3. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của nhà trường về các loại kế hoạch. 6 mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và được tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm. 10. Tiêu chí 10: Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường a) Thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ nhiệm các chức vụ quản lý theo quy định; quản lý hoạt động của tổ chức bộ máy nhà trường nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục; b) Sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá xếp loại, khen thưởng kỷ luật, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định; c) Tổ chức hoạt động thi đua trong nhà trường; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện mục tiêu giáo dục. Mức trung bình: – Thành lập, kiện toàn được các tổ chức bộ máy, bổ nhiệm các chức vụ quản lý theo qui định; – Có các biện pháp để quản lý hoạt động của các tổ chức bộ máy nhà trường; – Sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo phù hợp giữa nhiệm vụ được giao với năng lực, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên; – Thực hiện được kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên; – Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định; – Thực hiện đầy đủ và đúng công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo các quy định của Nhà nước và của ngành giáo dục; – Tổ chức được các hoạt động thi đua; có tập thể sư phạm đoàn kết. Mức khá: – Thành lập, kiện toàn được các tổ chức bộ máy, bổ nhiệm các chức vụ quản lý theo quy định phù hợp với điều kiện của nhà trường; – Các biện pháp quản lý hoạt động của các tổ chức bộ máy nhà trường mang lại kết quả tương đối tốt trong hoạt động của nhà trường; – Sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên mang lại kết quả cụ thể trong hoạt động của nhà trường; – Thực hiện đầy đủ các kế hoạch về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên; – Thực hiện đầy đủ và kịp thời, phát huy được các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; – Công tác đánh giá xếp loại, khen thưởng kỷ luật có tác dụng phát triển đội ngũ và thúc đẩy các hoạt động của nhà trường; – Các hoạt động thi đua thúc đẩy được các hoạt động của nhà trường; – Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, vững về chuyên môn. Mức xuất sắc: – Các tổ chức bộ máy được thành lập và kiện toàn đã phát huy tốt tác dụng trong các hoạt động của nhà trường; – Các biện pháp quản lý tổ chức bộ máy tinh giản, hoạt động đồng bộ, nâng cao hiệu lực quản lý nhà trường; 1. Hồ sơ, các quyết định về thành lập tổ chức, bổ nhiệm các chức vụ. 2. Các thể hiện biện pháp quản lý: biên bản nhà trường, sổ nghị quyết, các loại kế hoạch. 3. Bản quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ. 4. Sổ nghị quyết, các quyết định về phân công, sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên. 5. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ. Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng. 6. Các hồ sơ về thực hiện chế độ chính sách. 7. Các hồ sơ về đánh giá, xếp loại: theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và các loại đánh giá xếp loại khác (công chức, viên chức, thi đua khen thưởng ), sổ kiểm tra đánh giá giáo viên. 8. Các hồ sơ về thi đua khen 7 – Sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy được sức mạnh tập thể sư phạm, mang lại kết quả cao trong các hoạt động của nhà trường; – Thực hiện hiệu quả các kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên; – Thực hiện đầy đủ, kịp thời và phát huy tốt tác dụng các chế độ chính sách của Nhà nước và của nhà trường đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; – Việc đánh giá xếp loại, khen thưởng kỷ luật có tác dụng tốt trong phát triển đội ngũ và góp phần cải tiến, hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ; – Các hoạt động thi đua thúc đẩy và mang lại kết quả tốt trong các hoạt động của nhà trường; – Tập thể sư phạm thực sự đoàn kết phát huy tác dụng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục. thưởng. 9. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của nhà trường. 11. Tiêu chí 11: Quản lý học sinh a) Tổ chức huy động trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn đi học, thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tại địa phương; b) Tổ chức và quản lý học sinh theo quy định, có biện pháp để học sinh không bỏ học; c) Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh theo quy định; d) Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh. Mức trung bình: – Tổ chức được các hoạt động điều tra, khảo sát, huy động và tiếp nhận học sinh với kết quả: đúng độ tuổi, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch; – Tổ chức các lớp học sinh theo quy định (về số lượng, độ tuổi), tỉ lệ học sinh bỏ học dưới 5%, học sinh lưu ban không quá 15%; – Thực hiện được công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh; – Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, không vi phạm các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh. Mức khá: – Việc huy động và tiếp nhận học sinh với kết quả: đúng độ tuổi, đảm bảo 100% số trẻ cần huy động; – Tổ chức các lớp học sinh theo quy định (về số lượng, độ tuổi), tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 1%, học sinh lưu ban không quá 10%; – Thực hiện đúng các chế độ khen thưởng kỷ luật đối với học sinh; – Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, bảo vệ được các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh. Mức xuất sắc: – Việc huy động và tiếp nhận học sinh với kết quả: đúng độ tuổi, đảm bảo 100% số trẻ cần huy động; – Tổ chức các lớp học sinh theo đúng quy định (về số lượng, độ tuổi), không có học sinh học sinh bỏ học, tỷ lệ học sinh lưu ban không quá 5%; 1. Hồ sơ điều tra, khảo sát. 2. Kết quả huy động trẻ em trong độ tuổi đi học. 3. Kết quả quản lý số lượng học sinh. 4. Các quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh và các kết quả mang lại. 5. Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh. 6. Các văn bản thể hiện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của học sinh. 8 – Thực hiện tốt các chế độ khen thưởng kỷ luật, có tác dụng tốt trong g.dục HS – Thực hiện đầy đủ, có tác dụng tốt các chế độ chính sách, bảo vệ được các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh. 12. Tiêu chí 12: Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục a) Quản lý việc thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục của toàn trường và từng khối lớp; b) Tổ chức và chỉ đạo các hoạt động dạy học, giáo dục phù hợp đối tượng học sinh, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của giáo viên và học sinh; c) Tổ chức và chỉ đạo các hoạt động bồi dưỡng học sinh năng khiếu, giúp đỡ học sinh yếu kém; tổ chức giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong trường tiểu học theo quy định; d) Quản lý việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo quy định; tổ chức kiểm tra và xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh và trẻ em trên địa bàn. Mức trung bình: – Các kế hoạch dạy học, giáo dục của toàn trường và từng khối lớp được thực hiện đúng quy định; – Quản lý được các hoạt động dạy của giáo viên, các hoạt động học của học sinh theo quy định, đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng của các môn học đạt mức trung bình ở tất cả các môn học; – Việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh đúng quy định; – Tỷ lệ học sinh được đánh giá có học lực từ trung bình trở lên (đối với các môn đánh giá bằng điểm số) và hoàn thành trở lên (đối với các môn đánh giá bằng nhận xét) tối thiểu đạt 70%, trong đó có 40% học sinh giỏi và học sinh tiên tiến; – Số học sinh được nhận xét thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của học sinh tiểu học đạt tỷ lệ từ 80% trở lên, trong đó tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm thực hiện đầy đủ đạt 90% trở lên. – Tổ chức được công tác kiểm tra và xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh và trẻ em trong địa bàn quản lý của trường. Mức khá: – Các kế hoạch dạy học, giáo dục của toàn trường và từng khối lớp được thực hiện phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa phương; – Quản lý được các hoạt động dạy của giáo viên, các hoạt động học của học sinh theo quy định, đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng của các môn học đạt mức khá ở các môn Toán, Tiếng việt, Khoa học; – Việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh có tác dụng thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp giáo dục; – Tỷ lệ học sinh được đánh giá có học lực từ trung bình trở lên (đối với các môn đánh giá bằng điểm số) và hoàn thành trở lên (đối với các môn đánh giá bằng nhận xét) tối thiểu đạt 80%, trong đó có 50% học sinh giỏi và học sinh tiên tiến. Số học sinh được nhận xét thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của học sinh tiểu học đạt tỷ lệ từ 85% trở lên, trong đó tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm thực hiện đầy đủ đạt 95% trở lên. – Thực hiện đầy đủ và kịp thời công tác kiểm tra và xác nhận hoàn thành chương 1. Các kế hoạch dạy học, giáo dục. 2. Các văn bản, hồ sơ quy định quản lý thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục. 3. Các văn bản, hồ sơ về quản lý dạy học theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, quản lý chất lượng giáo dục. 4. Các văn bản, hồ sơ về quản lý đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. 5. Các báo cáo, tổng kết đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường. 6. Các văn bản, hồ sơ kiểm tra và công nhận chương trình tiểu học cho học sinh. 7. Các văn bản, hồ sơ về kiểm tra, thanh tra, kiểm định chất lượng nhà trường. 9 trình tiểu học cho học sinh và trẻ em trong địa bàn quản lý của trường. Mức xuất sắc: – Các kế hoạch dạy học, giáo dục của toàn trường và từng khối lớp được thực hiện một cách chủ động và sáng tạo; – Quản lý được các hoạt động dạy của giáo viên, các hoạt động học của học sinh có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng của các môn học đạt mức khá trở lên ở hầu hết các môn học; – Việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh có tác dụng thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; – Tỷ lệ học sinh được đánh giá có học lực từ trung bình trở lên (đối với các môn đánh giá bằng điểm số) và hoàn thành trở lên (đối với các môn đánh giá bằng nhận xét) tối thiểu đạt 90%, trong đó có 60% học sinh giỏi và học sinh tiên tiến; – Số học sinh được nhận xét thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của học sinh tiểu học đạt tỷ lệ từ 95% trở lên, trong đó tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm thực hiện đầy đủ đạt 95% trở lên. – Thực hiện tốt công tác kiểm tra và xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh và trẻ em trong địa bàn quản lý của trường; – Sử dụng kết quả sau đánh giá để có giải pháp dạy học và giáo dục phù hợp với các nhóm đối tượng, nâng cao chất lượng giáo dục. 13. Tiêu chí 13: Quản lý tài chính, tài sản nhà trường a) Huy động và sử dụng các nguồn tài chính phục vụ hoạt động dạy học và giáo dục của nhà trường đúng quy định của pháp luật, hiệu quả; b) Quản lý sử dụng tài sản đúng mục đích và theo quy định của pháp luật; c) Tổ chức xây dựng, bảo quản, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của nhà trường theo yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục. Mức trung bình: – Huy động và sử dụng đúng quy định các nguồn tài chính của nhà trường phục vụ các hoạt động dạy học và giáo dục; – Có hệ thống văn bản về quản lý tài chính theo quy định, trong đó có quy chế chi tiêu nội bộ; việc dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán và báo cáo tài chính theo chế độ kế toán, tài chính của Nhà nước; thực hiện việc quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ đúng qui định; – Thực hiện công khai tài chính của trường theo đúng quy định; – Quản lý sử dụng tài sản đúng mục đích và nhiệm vụ của nhà trường, đúng quy định của pháp luật; – Tổ chức xây dựng, bảo quản, khai thác cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của nhà trường đạt được một số yêu cầu cơ bản để đảm bảo chất lượng giáo dục. Mức khá: 1. Các văn bản, hồ sơ huy động các nguồn tài chính. 2. Các văn bản, hồ sơ về quản lý tài chính: các quy định chi tiêu nội bộ, các báo cáo công khai. 3. Các hồ sơ kiểm tra, kiếm toán tài chính của nhà trường. 4. Các văn bản, hồ sơ về quản lý tài sản của nhà trường. 10 […]… công khai các nguồn tài chính của trường theo đúng quy định; – Quản lý sử dụng tài sản một cách hiệu quả, phục vụ đổi mới phương pháp dạy học; – Tổ chức xây dựng cơ sở vật chất nhà trường đạt được một số yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa đảm bảo chất lượng giáo dục Mức xuất sắc: – Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả, đúng quy định các nguồn tài chính của nhà trường; – Có đầy đủ hệ thống văn bản quy định… toán, tài chính của Nhà nước; thực hiện tốt việc quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ, thực hiện; – Thực hiện công khai đầy đủ và kịp thời các nguồn tài chính của trường theo đến các đối tượng theo quy định Quản lý sử dụng tài sản hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục; – Tổ chức xây dựng cơ sở vật chất nhà trường đạt được các yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục 5 Các văn bản,…- Huy động và sử dụng hiệu quả, đúng quy định các nguồn tài chính của nhà trường; – Có đầy đủ hệ thống văn bản về quản lý tài chính, trong đó có quy chế chi tiêu nội bộ được Hội đồng nhà trường thông qua; việc lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán và báo cáo tài chính theo chế độ kế toán, tài chính của Nhà nước; – Thực hiện đầy đủ các quy định quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ; – Thực hiện công… Các báo cáo đánh giá kết quả trong việc thực hiện dân chủ cơ sở – Việc phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội trong nhà trường được thực hiện một cách chất lượng và hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường Tiêu chuẩn 4: Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng và xã hội 17 Tiêu chí 17: Tổ chức phối hợp với gia đình học sinh a) Tổ chức tuyên truyền trong cha mẹ học… gia đình, Ban đại diện che mẹ học sinh thực hiện giáo dục toàn diện đối với học sinh Mức xuất sắc: – Tổ chức sáng tạo, có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền trong cha mẹ học sinh và cộng đồng về truyền thống, văn hóa nhà trường, mục tiêu của giáo dục tiểu học; – Tổ chức sáng tạo, có hiệu quả các hoạt động phối hợp với gia đình, Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện giáo dục toàn diện đối với học sinh… hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương, biện pháp nhằm phát triển giáo dục tiểu học trên địa bàn; 3 Kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội 4 Các báo cáo đánh giá kết quả huy động cộng đồng, xã hội xây dựng và phát triển nhà trường 5 Các báo cáo đánh giá kết quả phối hợp với cộng đồng, xã hội thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh – Huy động một cách sáng tạo, có hiệu. .. trong nhà trường được thực hiện thường xuyên, phát huy được đóng góp của các tổ chức và mang lại các kết quả trong nhiều hoạt động của nhà trường Mức xuất sắc: – Xây dựng và tổ chức thực hiện được đầy đủ, hiệu quả quy chế dân chủ trong nội bộ nhà trường; – Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp từ cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh mang lại kết quả tốt cho hoạt động của nhà trường; 13 1 Các quy… và quản lý của nhà trường; – Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ theo quy định Mức khá: – Các quy định hoạt động, thủ tục hành chính nhà trường được xây dựng phù hợp với điều kiện nhà trường, có hiệu quả trong quản lý; 11 1 Các văn bản, hồ sơ quy định về quản lý hành chính 2 Các văn bản, hồ sơ về quản lý các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường 3 Các văn bản, hồ sơ về xây dựng, quản lý và khai thác… động của nhà trường; – Việc quản lý và sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách, các phần mềm, tệp văn bản đã đáp ứng tốt các yêu cầu sử dụng, quản lý hoạt động của nhà trường; – Hệ thống thông tin đã hoạt động hiệu quả, chất lượng và có tác động tốt cho chất lượng giáo dục và quản lý của nhà trường; – Chế độ thông tin, báo cáo được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu các đối… dạy học và giáo dục của nhà lượng giáo dục theo quy định; trường; d) Sử dụng các kết quả kiểm – Chấp hành tích cực thanh tra giáo dục của các cấp quản lý; tra, thanh tra, kiểm định chất – Chấp hành và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho kiểm định chất lượng giáo dục lượng giáo dục đề ra các giải theo quy định; pháp phát triển nhà trường – Sử dụng được các kết quả kiểm tra, kiếm định vào quản lý nhà trường. MINH CHỨNG PHÂN ĐỊNH CÁC MỨC VÀ NGUỒN MINH CHỨNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ (Tài liệu tham khảo đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng trường tiểu học theo chuẩn) Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính. (giáo án) của hiệu trưởng. 2. Biên bản dự giờ, thăm lớp. 3. Các báo cáo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của hiệu trưởng cho cán bộ, giáo viên. 4. Sổ ghi chép của hiệu trưởng. 5. Các minh chứng về. cấp, chứng chỉ về đào tạo, bồi dưỡng. 2. Các báo cáo chuyên đề do hiệu trưởng thực hiện về các kiến thức phổ thông liên quan đến giáo dục tiểu học. 3. Kết quả chỉ đạo chuyên môn của hiệu trưởng. 4.

You may also like

Để lại bình luận