PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm 2016 mới nhất – Tài liệu text

Bởi tronbokienthuc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm 2016 mới nhất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.23 KB, 4 trang )

Mẫu số 03
PHÒNG GD&ĐT THÁP MƯỜI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-

—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm 2016
Họ và tên: Phan Thị Ngọc Tú
Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạnh Lợi
Hạng chức danh nghề nghiệp: GV THCS hạng II. Bậc: 1 Hệ số lương: 2.34
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA
VIÊN CHỨC:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
– Thực hiện đúng giờ giấc, soạn giáo án theo phân phối chương trình đúng quy
định, đảm bảo nội dung giảng dạy, luôn hoàn thành tốt hồ sơ sổ sách cá nhân và
giao nộp đúng thời hạn quy định của tổ.
– Bản thân luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tham gia tốt các phong trào
của nhà trường như: Tham gia tốt các ngày lễ được nhà trường tổ chức và các
phong trào khác của trường đề ra.
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
– Trung thực, khách quan trong công tác giảng dạy. Tuân thủ các kỷ cương, có
thương yêu và trách nhiệm đối với học sinh. Luôn là tấm gương đạo đức chuẩn

mực để học sinh noi theo.

1

– Tác phong làm việc khoa học, đúng giờ, thể hiện tinh thần tự phê bình và
luôn quan tâm và giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ.
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng
nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
– Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp để
cùng nhau hoàn thành tốt các công việc do BGH nhà trường đã giao.
– Đối với nghề, giảng dạy bằng cái tâm, luôn tâm huyết với nghề và có trách
nhiệm trong công việc của mình.
– Luôn phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh để theo dõi, làm tốt
công tác giáo dục học sinh về học tập và rèn luyện đạo đức cho các em.
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
– Có tinh thần học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân
và học hỏi kinh nghiệm giảng dạy từ các đồng nghiệp đi trước.
– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà
nước. Thực hiện tốt những quy định nơi mình cư trú, nơi công tác.
– Có ý thức tổ chức kỷ luật cao trong công tác, nghiêm túc thực hiện nội quy
cơ quan.
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
……………………………………………………………………………………………………………………..
6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
……………………………………………………………………………………………………………………..
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

2

– Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà
Nước.
– Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm bảo được
những nhiệm vụ, công việc mà cấp trên giao phó.
– Đã tham gia lớp học B2 theo đề án Ngoại ngữ 2020 và đạt được kết quả B2
theo yêu cầu của Sở Giáo Dục đối với giáo viên tiếng anh trung học cơ sở.
2. Phân loại đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày..25..tháng.05..năm 2016..
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

Phan Thị Ngọc Tú

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN
LÝ VIÊN CHỨC
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

3

Ngày….tháng….năm 20…

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ
THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn
thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
……………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày….tháng….năm 20…
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

4

mực để học viên noi theo. – Tác phong thao tác khoa học, đúng giờ, bộc lộ ý thức tự phê bình vàluôn chăm sóc và trợ giúp đồng nghiệp cùng tân tiến. 3. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm, thái độ Giao hàng nhân dân, ý thức hợp tác với đồngnghiệp và việc triển khai quy tắc ứng xử của viên chức : – Có ý thức phối hợp, hợp tác tốt trong việc làm so với đồng nghiệp đểcùng nhau triển khai xong tốt những việc làm do BGH nhà trường đã giao. – Đối với nghề, giảng dạy bằng cái tâm, luôn tận tâm với nghề và có tráchnhiệm trong việc làm của mình. – Luôn phối hợp ngặt nghèo giữa nhà trường và cha mẹ để theo dõi, làm tốtcông tác giáo dục học viên về học tập và rèn luyện đạo đức cho những em. 4. Việc thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm khác của viên chức : – Có ý thức học tập nâng cao trình độ, trình độ, nhiệm vụ của bản thânvà học hỏi kinh nghiệm tay nghề giảng dạy từ những đồng nghiệp đi trước. – Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chủ trương pháp lý của nhànước. Thực hiện tốt những lao lý nơi mình cư trú, nơi công tác làm việc. – Có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật cao trong công tác làm việc, trang nghiêm triển khai nội quycơ quan. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực chỉ huy, quản trị, quản lý và tổ chức triển khai triển khai trách nhiệm : …………………………………………………………………………………………………………………….. 6. Kết quả hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm : …………………………………………………………………………………………………………………….. II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Đánh giá ưu, điểm yếu kém : – Chấp hành đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và Pháp luật của NhàNước. – Có năng lượng, trình độ trình độ nhiệm vụ vững vàng, bảo vệ đượcnhững trách nhiệm, việc làm mà cấp trên phó thác. – Đã tham gia lớp học B2 theo đề án Ngoại ngữ 2020 và đạt được hiệu quả B2theo nhu yếu của Sở Giáo Dục so với giáo viên tiếng anh trung học cơ sở. 2. Phân loại đánh giá : Hoàn thành tốt trách nhiệm. Ngày .. 25 .. tháng. 05 .. năm 2016 .. Viên chức tự đánh giá ( ký tên, ghi rõ họ tên ) Phan Thị Ngọc TúIII. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢNLÝ VIÊN CHỨC1. Ý kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp quản trị viên chức : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Ngày …. tháng …. năm 20 … Thủ trưởng trực tiếp đánh giá ( ký tên, ghi rõ họ tên ) IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓTHẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, điểm yếu kém : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức : ( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoànthành tốt trách nhiệm ; triển khai xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ) …………………………………………………………………………………………………………………….. Ngày …. tháng …. năm 20 … Thủ trưởng đơn vị chức năng ( ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu )

You may also like

Để lại bình luận