phiếu đánh giá, phân loại công chức – Tài liệu text

Bởi tronbokienthuc

phiếu đánh giá, phân loại công chức

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (55.85 KB, 3 trang )

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BẮC HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
Năm 2019
Họ và tên: Lâm Văn Hải;
Chức vụ: Công chức cấp xã. Chức danh: Công chức Địa chính, nông nghiệp, xây
dựng và môi trường xã;
Đơn vị công tác: UBND xã Bắc Hoá;
Ngạch công chức: Chuyên viên. Bậc: 3. Hệ số lương: 3,00.
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG
CHỨC.
1. Chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước:
Bản thân luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của
đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như hương ước, quy ước của địa phương. Đồng thời
luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ở nơi cư trú, ở thôn do bản thân phụ trách,
cũng như nhân dân ở toàn xã việc đồng thuận, hưởng ứng và tuyệt đối chấp hành các chủ
trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của chính quyền địa
phương.
2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:
Bản thân có lập trường, tư tưởng vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư
tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm
trước tập thể, luôn thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, giữ gìn phẩm chất,
tác phong của người cán bộ công chức, thể hiện lối sống hoà nhập. Tôn trọng và phát huy
quyền làm chủ của tập thể, của nhân dân, biết kính trọng, lễ phép trước nhân dân, sẳn sàng
phục vụ nhân dân khi nhân dân cần. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống mọi âm mưu
chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Luôn tự mình phấn đấu tu dưởng
và rèn luyện không ngừng để từng bước nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu

cầu nhiệm vụ của một cán bộ công chức trong giai đoạn hiện nay. Tác phong nhanh nhẹn,
hoạt bát. lề lối làm việc nghiêm túc, tham mưu các công việc theo nhiệm vụ được lãnh đạo
UBND xã giao phó, bám sát hướng chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã, Đảng ủy xã.
3. Năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ:
Ngoài kiến thức chuyên môn đã được đào tạo, bản thân đã không ngừng học tập,
nghiên cứu tài liệu, học hỏi những người đi trước để nâng cao trình độ chính trị, chuyên
môn nghiệp vụ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bản thân luôn tìm tòi phương
pháp, học hỏi những người có kinh nghiệm, để có cách thức làm việc phù hợp đưa lại hiệu
quả công việc. Những khó khăn và tồn tại trước mắt, bản thân luôn nghiêm túc nhìn nhận
và kịp thời sửa chữa, khắc phục để thực hiện tốt hơn.Vì vậy trên cương vị công tác bản
thân luôn hoàn thành tốt công việc được giao phó.
4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:
Là cán bộ công chức được giao nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã các công
việc liên quan đến công tác xây dựng, nông nghiệp. Bản thân luôn xác định nhiệm vụ gắn
liền với công việc mà Đảng và nhà nước đã giao phó, là cán bộ công chức làm việc để
phục vụ và phụng sự nhân dân, nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết yêu
ngành, yêu nghề, không nhẫn nại với mọi công việc và cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm
vụ được cấp trên giao phó.

+ Tham mưu các công việc về xây dựng cơ bản của UBND xã, của địa phương. Thực
hiện các công việc liên quan đến xây dựng cơ bản do lãnh đạo UBND xã giao phó. Quá
trình kiểm soát hồ sơ xây dựng cơ bản đảm bảo theo thủ tục hành chính của nhà nước.
+ Tham mưu các công việc về nông nghiệp của UBND xã: Các công việc liên quan
đến công tác giống, công tác thủy lợi, công tác giao thông và các công việc liên quan nông
nghiệp và phát triển nông thôn. Thực hiện các công việc trong lĩnh vực nông nghiệp do
lãnh đạo UBND xã giao phó. Quá trình kiểm soát hồ sơ về lĩnh vực nông nghiệp đảm bảo
theo thủ tục hành chính của nhà nước.
+ Tham mưu các nội dung báo cáo, cập nhật số liệu và các công việc liên quan về duy
trì xã nông thôn mới đã đạt được từ 2017 đến nay.

Bản thân luôn tích cực nghiên cứu tài liệu, tham khảo ý kiến chuyên môn của các cơ
quan cấp trên, tích cực học hỏi những người xung quanh, lắng nge ý kiến góp ý của đồng
chí, đồng nghiệp và cấp trên để phục vụ cho công tác chuyên môn, luôn chủ động, sáng
tạo, và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được cấp trên giao phó.
5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:
Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn tận tuỵ và tâm
huyết với công việc được giao. Luôn tích cực trong công tác phối hợp với các đồng chí
trong cơ quan, với các ban ngành, mặt trận, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ các công
việc.
Bản thân luôn thực hiện tốt các quy định của luật cán bộ công chức, luôn chấp hành
tốt quy chế làm việc của UBND xã, thực hiện tốt các nhiệm vụ khi được điều động, luôn
tôn trọng tập thể, chú ý lắng nghe các ý kiến góp ý của đồng nghiệp trong cơ quan, luôn
nêu cao tinh thần đoàn kết giữa bản thân với các đồng chí, đồng nghiệp và giữa các đồng
nghiệp trong cơ quan. Bản thân luôn tự dự báo tình hình, khả năng xảy ra các tình huống
trong công việc để đề ra các phương án phục vụ cho công việc, đồng thời xử lý những tình
huống phức tạp phát sinh trong ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị công tác, tham gia đầy
đủ các cuộc họp, các buổi sinh hoạt cơ quan hoặc ở thôn xóm nơi sinh sống và phụ trách.
Thường xuyên tham gia các hoạt động tại cơ quan đơn vị như các hoạt động văn hoá,
văn nghệ, thể dục – thể thao, và các hoạt động thiết thực của công đoàn cơ quan, chi đoàn
cơ quan UBND xã, các hoạt động của đoàn xã, cũng như các hoạt động tại khu dân cư
đang sinh sống.
6. Thái độ phục vụ nhân dân:
Luôn vui vẽ, cởi mở, tận tâm tận tuỵ phục vụ nhân dân. gần gũi và luôn lắng nghe
các ý kiến đề xuất của nhân dân. luôn tìm tòi, nghiên cứu về chuyên môn để hướng dẫn,
giúp đở nhân dân khi nhân dân cần.
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC.
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
– Ưu điểm:
Bản thân là cán bộ công chức cấp xã, luôn chấp hành tốt các đường lối, chủ trương,
chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Giữ gìn tốt phẩm chất chính trị, đạo đức,

lối sống, tác phong và lề lối làm việc. Phát huy tốt năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp
vụ cho công việc. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ tốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm
và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, thái độ phục vụ nhân dân gần gũi, ân cần;
– Nhược điểm:

Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình chưa cao, tham gia góp ý cho đồng chí,
đồng nghiệp, góp ý xây dựng tập thể chưa thường xuyên và đôi khi còn rụt rè.
Công tác quản lý hồ sơ chưa khoa học.
2. Phân loại đánh giá:
– Bản thân tự đánh giá kết quả: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bắc Hoá, ngày 05 tháng 12 năm 2019
Công chức tự đánh giá

Lâm Văn Hải
III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ
CÔNG CHỨC.
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bắc Hoá, ngày

tháng

năm 2019

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM
QUYỀN.
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bắc Hoá, ngày

tháng

năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

cầu trách nhiệm của một cán bộ công chức trong quá trình lúc bấy giờ. Tác phong nhanh gọn, linh động. lề lối thao tác tráng lệ, tham mưu những việc làm theo trách nhiệm được lãnh đạoUBND xã phó thác, bám sát hướng chỉ huy của chỉ huy Ủy Ban Nhân Dân xã, Đảng ủy xã. 3. Năng lực, trình độ, trình độ, nhiệm vụ : Ngoài kỹ năng và kiến thức trình độ đã được đào tạo và giảng dạy, bản thân đã không ngừng học tập, điều tra và nghiên cứu tài liệu, học hỏi những người đi trước để nâng cao trình độ chính trị, chuyênmôn nhiệm vụ. Quá trình triển khai trách nhiệm được giao, bản thân luôn tìm tòi phươngpháp, học hỏi những người có kinh nghiệm tay nghề, để có phương pháp thao tác tương thích đưa lại hiệuquả việc làm. Những khó khăn vất vả và sống sót trước mắt, bản thân luôn tráng lệ nhìn nhậnvà kịp thời sửa chữa thay thế, khắc phục để thực thi tốt hơn. Vì vậy trên cương vị công tác làm việc bảnthân luôn hoàn thành xong tốt việc làm được phó thác. 4. Tiến độ và hiệu quả thực thi trách nhiệm : Là cán bộ công chức được giao trách nhiệm tham mưu cho Đảng ủy, Ủy Ban Nhân Dân xã những côngviệc tương quan đến công tác làm việc thiết kế xây dựng, nông nghiệp. Bản thân luôn xác lập trách nhiệm gắnliền với việc làm mà Đảng và nhà nước đã phó thác, là cán bộ công chức thao tác đểphục vụ và phụng sự nhân dân, nên phải luôn nêu cao niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm, tận tâm yêungành, yêu nghề, không nhẫn nại với mọi việc làm và cố gắng nỗ lực hoàn thành xong tốt mọi nhiệmvụ được cấp trên phó thác. + Tham mưu những việc làm về thiết kế xây dựng cơ bản của Ủy Ban Nhân Dân xã, của địa phương. Thựchiện những việc làm tương quan đến kiến thiết xây dựng cơ bản do chỉ huy Ủy Ban Nhân Dân xã phó thác. Quátrình trấn áp hồ sơ thiết kế xây dựng cơ bản bảo vệ theo thủ tục hành chính của nhà nước. + Tham mưu những việc làm về nông nghiệp của Ủy Ban Nhân Dân xã : Các việc làm liên quanđến công tác làm việc giống, công tác làm việc thủy lợi, công tác làm việc giao thông vận tải và những việc làm tương quan nôngnghiệp và tăng trưởng nông thôn. Thực hiện những việc làm trong nghành nghề dịch vụ nông nghiệp dolãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân xã phó thác. Quá trình trấn áp hồ sơ về nghành nghề dịch vụ nông nghiệp đảm bảotheo thủ tục hành chính của nhà nước. + Tham mưu những nội dung báo cáo giải trình, update số liệu và những việc làm tương quan về duytrì xã nông thôn mới đã đạt được từ 2017 đến nay. Bản thân luôn tích cực điều tra và nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu thêm quan điểm trình độ của những cơquan cấp trên, tích cực học hỏi những người xung quanh, lắng nge quan điểm góp ý của đồngchí, đồng nghiệp và cấp trên để ship hàng cho công tác làm việc trình độ, luôn dữ thế chủ động, sángtạo, và triển khai xong chức trách, trách nhiệm được cấp trên phó thác. 5. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp trong triển khai trách nhiệm : Bản thân luôn nêu cao niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm, luôn tận tuỵ và tâmhuyết với việc làm được giao. Luôn tích cực trong công tác làm việc phối hợp với những đồng chítrong cơ quan, với những ban ngành, mặt trận, đoàn thể trong thực thi trách nhiệm những côngviệc. Bản thân luôn triển khai tốt những lao lý của luật cán bộ công chức, luôn chấp hànhtốt quy định thao tác của Ủy Ban Nhân Dân xã, thực thi tốt những trách nhiệm khi được điều động, luôntôn trọng tập thể, quan tâm lắng nghe những quan điểm góp ý của đồng nghiệp trong cơ quan, luônnêu cao niềm tin đoàn kết giữa bản thân với những chiến sỹ, đồng nghiệp và giữa những đồngnghiệp trong cơ quan. Bản thân luôn tự dự báo tình hình, năng lực xảy ra những tình huốngtrong việc làm để đề ra những giải pháp ship hàng cho việc làm, đồng thời giải quyết và xử lý những tìnhhuống phức tạp phát sinh trong ngành, nghành, địa phương, đơn vị chức năng công tác làm việc, tham gia đầyđủ những cuộc họp, những buổi hoạt động và sinh hoạt cơ quan hoặc ở thôn xóm nơi sinh sống và đảm nhiệm. Thường xuyên tham gia những hoạt động giải trí tại cơ quan đơn vị chức năng như những hoạt động giải trí văn hoá, văn nghệ, thể dục – thể thao, và những hoạt động giải trí thiết thực của công đoàn cơ quan, chi đoàncơ quan Ủy Ban Nhân Dân xã, những hoạt động giải trí của đoàn xã, cũng như những hoạt động giải trí tại khu dân cưđang sinh sống. 6. Thái độ ship hàng nhân dân : Luôn vui vẽ, cởi mở, tận tâm tận tuỵ ship hàng nhân dân. thân mật và luôn lắng nghecác quan điểm đề xuất kiến nghị của nhân dân. luôn tìm tòi, nghiên cứu và điều tra về trình độ để hướng dẫn, giúp đở nhân dân khi nhân dân cần. II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC. 1. Đánh giá ưu, điểm yếu kém : – Ưu điểm : Bản thân là cán bộ công chức cấp xã, luôn chấp hành tốt những đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp lý của nhà nước. Giữ gìn tốt phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối thao tác. Phát huy tốt năng lượng, trình độ, trình độ, nghiệpvụ cho việc làm. Tiến độ và tác dụng thực thi trách nhiệm tốt, nêu cao ý thức trách nhiệmvà phối hợp trong thực thi trách nhiệm, thái độ ship hàng nhân dân thân mật, ân cần ; – Nhược điểm : Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình chưa cao, tham gia góp ý cho chiến sỹ, đồng nghiệp, góp ý thiết kế xây dựng tập thể chưa tiếp tục và nhiều lúc còn ngần ngại. Công tác quản trị hồ sơ chưa khoa học. 2. Phân loại đánh giá : – Bản thân tự đánh giá tác dụng : Hoàn thành tốt trách nhiệm. Bắc Hoá, ngày 05 tháng 12 năm 2019C ông chức tự đánh giáLâm Văn HảiIII. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝCÔNG CHỨC. 1. Ý kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi công chức công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp quản trị công chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Bắc Hoá, ngàythángnăm 2019T hủ trưởng trực tiếp đánh giáIV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨMQUYỀN. 1. Nhận xét ưu, điểm yếu kém : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Bắc Hoá, ngàythángnăm 2019T hủ trưởng đơn vị chức năng

You may also like

Để lại bình luận