PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2017 và BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2017 – Tài liệu text

Bởi tronbokienthuc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2017 và BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2017

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (89.1 KB, 10 trang )

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
…………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2017
Họ và tên: …………………
Chức vụ: Công chức văn phòng
Đơn vị công tác: ………………………………
Ngạch: 01.003

Bậc: 1/9

Hệ số lương: 2,34

I. TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật
của Nhà nước.
Trong công việc cũng như trong cuộc sống, bản thân tôi luôn chấp hành
tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực
hiện tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, luôn giữ gìn đoàn kết tập thể
cơ quan, thẳng thắn trong việc phê bình và tự phê bình giúp đỡ anh em đồng
nghiệp cùng tiến bộ.
2. phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.
Tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng cả trong công việc lẫn cuộc
sống, yên tâm công tác. Không hoang mang, dao động trước sự thay đổi của xã
hội bên ngoài. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Thường
xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân và gia đình thực hiện tốt mọi chủ
trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước.

3. Về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Trên cơ sở hồ sơ công việc của Lãnh đạo Văn phòng và các chuyên viên;
hàng năm lập hồ sơ lưu trữ đưa vào quản lý tại kho lưu trữ.
Tôi luôn nhiệt tình trong công việc, duy trì hoạt động giữ cho văn bản
luôn thông suốt, luôn khắc phục những khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo
xử lý nhanh các văn bản đi, văn bản đến. Luôn tìm tòi học hỏi, để nâng cao

nghiệp vụ chuyên môn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và cấp trên
giao.
4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ
Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Văn bản được chuyển đến lãnh
đạo và các cơ quan, đơn vị kịp thời. Giúp cho vịêc giải quyết văn bản đúng tiến
độ, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.
Tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm xử lý các lỗi thường sảy ra trên phần
mềm và khối lượng văn bản ban hành nhiều, nên đôi khi xử lý văn bản trên phần
mềm còn một số văn bản còn sai sót…
5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
Tôi luôn chủ động trong công việc, chấp hành các nhiệm vụ được phân
công, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp cùng tiến bộ.
6. Thái độ phục vụ nhân dân
Lễ phép với quần chúng nhân dân, hoà nhã với bạn bè, cán bộ đồng
nghiệp, giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm và mọi người xung quanh…
II. CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI
1. Tự đánh giá:
Ưu điểm: nhiêt tình, hòa đồng, cố gắng hoàn thành tốt công việc được
giao, luôn luôn học hỏi tìm tòi sang tạo trong công việc, luôn luôn đảm bảo văn
bản luôn thông suốt trên hệ thống, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được
giao, có trách nhiệm với công việc.
Nhược điểm: chưa thực sự mạnh dạn, tính nông nổi, đôi lúc thiếu chú ý

trong công việc, cần học hỏi thêm về chuyên môn nghiệp vụ văn phòng.
2. Phân loại đánh giá:
Trong quá trình công tác bản thân tôi tự nhận thấy mình: Hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.
Quang Bình, ngày 01 tháng 12 năm
2017
Người viết đánh giá

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC
1. Ý kiến của đơn vị nơi công chức công tác:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2 Nhân xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Kết luận: đạt loại………………………………………..
Quang Bình, Ngày 01 tháng 12 năm 2017
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ
THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………..

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Quang Bình, Ngày 01 tháng 12 năm
2017
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

HUYỆN UỶ QUANG BÌNH
CHI BỘ VĂN PHÒNG
HĐND – UBND ………..

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quang Bình, ngày … tháng … năm 2017

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Họ và tên: ………………..

—————Ngày sinh: ……….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Ủy viên BCH chi đoàn
văn phòng HĐND-UBND huyện Quang Bình
Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND – UBND huyện ……….
Chi bộ: Văn phòng HĐND – UBND huyện …………….
I. Ưu điểm, kết quả công tác:
1. Về tư tưởng chính trị:

Tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự
lãnh đạo của Đảng, chấp hành và thực hiện theo chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn giữ vững và phát huy được
phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhiệm vụ công tác của người cán bộ,

đảng viên; tuyệt đối trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng
Hồ Chí Minh với mục tiêu, lý tưởng và đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện
nghiêm túc quy định nói và viết theo quan điểm, đường lối, nghị quyết của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ
chức của Đảng, luốn phấn đấu, gương mẫu, trách nhiệm, trung thực trong công
tác.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
Có lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, trung thực, có ý thức trách nhiệm
trong mọi công việc được giao, luôn chú trọng chấn chỉnh đến tác phong, lề lối
làm việc của cán bộ đảng viên, trung thực thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết thống
nhất trong chi bộ, gương mẫu tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ và nhân
dân; luôn quan tâm cùng xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong cơ quan có
tinh thần hợp tác, giúp đỡ với đồng chí, đồng nghiệp, giải quyết đúng đắn mối
quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ Đảng
viên trong chi bộ; thường xuyên trao đổi, kiểm tra, nắm chắc tình hình ở cơ sở.
Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng cả trong công việc lẫn
cuộc sống, yên tâm công tác. Không hoang mang, dao động trước sự thay đổi
của xã hội bên ngoài. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân và gia đình thực hiện tốt
mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Tham gia
xây dựng tổ chức Đoàn, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
Với nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm chuyển giao văn bản đến và
phát hành văn bản đi trên hệ thống vnptioffice đảm bảo đúng quy định.

Tôi luôn nhiệt tình trong công việc, duy trì hoạt động giữ cho văn bản
luôn thông suốt, luôn khắc phục những khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo
xử lý nhanh các văn bản đi, văn bản đến. Luôn tìm tòi học hỏi, để nâng cao
nghiệp vụ chuyên môn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và cấp trên
giao.
4. Về tổ chức kỷ luật

Chấp hành thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các Nghị
quyết của Đảng, luôn đề cao ý thức tôn trọng, phục tùng kỷ luật, chấp hành tốt
các quy định nơi cư trú. Gương mẫu trong ý thức tổ chức kỷ luật của địa
phương, rèn luyện bản thân theo tư cách một người đảng viên gương mẫu.
luôn chấp hành sự phân công của tổ chức; ý thức chấp hành quy chế, quy
định, nội quy của cơ quan, đơn vị và ở nơi cư trú; tinh thầnh cầu thị, lắng nghe,
tiếp thu và tự khắc phụ, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê
bình và tiếp thu phê bình; việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng.
II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân
Nhược điểm: chưa thực sự mạnh dạn, tính nông nổi, đôi lúc thiếu chú ý
trong công việc, tinh thần tự phê bình và phê bình còn hạn chế, cần học hỏi thêm
về chuyên môn nghiệp vụ văn phòng.
Nguyên nhân, hạn chế: Là đảng viên còn trẻ, vừa mới được kết nạp vào
Đảng do đó chưa được cọ sát thực tế, chính vì thế bản thân chưa rèn luyện được
tính kiên trì, mạnh dạn hơn cũng như các đức tính khác của người Đảng viên
III. Phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế
Trong thời gian tới, tôi tiếp tục cố gắng phấn đấu, tự học, tự bồi dưỡng trau
dồi nâng cao năng lực chuyên môn, tu dưỡng phẩm chất, bản lĩnh chính trị, năng
lực bản thân. Có cách quản lý thời gian biểu của bản thân khoa học hơn để có
nhiều thời gian hơn nữa cho hoạt động của Chi bộ và địa phương.
IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng đảng viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

……………………..

Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên
– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:………………….
– Chi bộ phân loại chất lượng:…………………….
– Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:……………………..

T/M

CHI

ỦY(CHI

BỘ)

……………….

HUYỆN UỶ ……………..
CHI BỘ VP HĐND&UBND

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quang Bình, ngày 01 tháng12 năm 2017

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Họ và tên: ……………., sinh ngày ……………

Chức vụ Đảng: Đảng viên.
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Công chức.
Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND –UBND huyện.
Chi bộ: Văn phòng HĐND –UBND huyện.
I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC
1. Về tư tưởng chính trị
Luôn tin tưởng tuyệt đối vào quan điểm, đường lối của Đảng, Chính sách
pháp luật của Nhà nước. Không dao động trước những khó khăn, phấn đấu hoàn
thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.
2. Về phẩm chất đạo đức lối sống.

Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sáng lành mạnh, thực hành tiết kiệm
chống lãng phí, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Luôn khiêm
tốn học hỏi, tác phong giản dị, quan hệ với mọi người đúng mực, đảm bảo sự đoàn kết
nội bộ tại chi bộ, nơi cư trú. Luôn trung thành với Đảng và có trách nhiệm trong đấu
tranh xây dựng nội bộ Đảng. Vận động gia đình, vợ con thực hiện tốt chủ trương
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt mọi hương
ước quy ước của địa phương. Đóng góp đầy đủ các loại thuế, quỹ và tham gia các
phong trào, hoạt động do địa phương tổ chức.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
Với nhiệm vụ chuyên môn là bảo vệ cơ quan: Tôi chủ động xây dựng kế
hoạch đi tuần, kiểm tra, bảo vệ tài sản của cơ quan tại trụ sở nhà làm việc và nơi
ở của lãnh đạo đảm bảo an toàn, không xảy vụ việc gì. Ngoài ra tôi còn phối
hợp với tổ tạp vụ dọn dẹp xung quanh trụ sở làm việc của cơ quan vào chiều thứ
5 hàng tuần đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ gọn gàng. Vệ sinh khu nhà
công vụ, bếp ăn tập thể sạch sẽ gọn gàng.
Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo
Văn phòng, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Giữ gìn tốt mối quan hệ với chi bộ Tổ 3 – Đảng bộ Thị trấn Yên Bình.

Tham dự sinh hoạt định kỳ tại chi bộ theo quy định 76 của Chính phủ.
4. Về tổ chức kỷ luật.
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.
Nghiêm túc phục tùng sự phân công của lãnh đạo. Thực hiện đầy đủ chế độ sinh
hoạt và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định.

II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN
– Đôi khi bố trí sắp xếp công việc chưa khoa học. Có lúc xử lý công việc
chưa linh hoạt.
– Nguyên nhân: Trình độ năng lực còn hạn chế do chưa qua các lớp đào
tạo bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC SỬA CHỮA

KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ
– Tiếp tục phát huy những ưu điểm đạt được trong năm 2016, khắc phục
những tồn tại hạn chế nêu trên.
– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và
cơ quan.
– Tích cực học tập để nâng cao hiểu biết của bản thân, vận dụng vào công
việc để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
– Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc mình phụ trách.
– Lắng nghe ý kiến tham gia góp ý của đồng nghiệp, đảng viên trong
chi bộ để tự chỉnh sửa, tu dưỡng, rèn luyện.

IV. TỰ NHẬN MỨC PHÂN XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN:
Hoàn thành tốt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

………………………

Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên:
– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:………………………………………………………….
– Chi bộ phân loại chất lượng:…………………………………………………………….
– Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:……………………………

T/M CHI ỦY

3. Về năng lượng, trình độ trình độ nhiệm vụ. Trên cơ sở hồ sơ việc làm của Lãnh đạo Văn phòng và những nhân viên ; hàng năm lập hồ sơ tàng trữ đưa vào quản trị tại kho tàng trữ. Tôi luôn nhiệt tình trong việc làm, duy trì hoạt động giải trí giữ cho văn bảnluôn thông suốt, luôn khắc phục những khó khăn vất vả, thử thách, dữ thế chủ động sáng tạoxử lý nhanh những văn bản đi, văn bản đến. Luôn tìm tòi học hỏi, để nâng caonghiệp vụ trình độ nhằm mục đích hoàn thành xong tốt trách nhiệm của Đảng và cấp trêngiao. 4. Tiến độ và hiệu quả thực thi nhiệm vụLuôn triển khai xong tốt trách nhiệm được giao. Văn bản được chuyển đến lãnhđạo và những cơ quan, đơn vị chức năng kịp thời. Giúp cho vịêc xử lý văn bản đúng tiếnđộ, nhanh gọn và đạt hiệu suất cao cao. Tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm tay nghề giải quyết và xử lý những lỗi thường sảy ra trên phầnmềm và khối lượng văn bản phát hành nhiều, nên đôi lúc giải quyết và xử lý văn bản trên phầnmềm còn 1 số ít văn bản còn sai sót … 5. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp triển khai trách nhiệm. Tôi luôn dữ thế chủ động trong việc làm, chấp hành những trách nhiệm được phâncông, nhiệt tình giúp sức bạn hữu đồng nghiệp cùng văn minh. 6. Thái độ ship hàng nhân dânLễ phép với quần chúng nhân dân, hoà nhã với bè bạn, cán bộ đồngnghiệp, giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm và mọi người xung quanh … II. CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI1. Tự đánh giá : Ưu điểm : nhiêt tình, hòa đồng, nỗ lực triển khai xong tốt việc làm đượcgiao, luôn luôn học hỏi tìm tòi sang tạo trong việc làm, luôn luôn bảo vệ vănbản luôn thông suốt trên mạng lưới hệ thống, luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành xong tốt việc làm đượcgiao, có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm. Nhược điểm : chưa thực sự mạnh dạn, tính nông nổi, đôi lúc thiếu chú ýtrong việc làm, cần học hỏi thêm về trình độ nhiệm vụ văn phòng. 2. Phân loại đánh giá : Trong quy trình công tác làm việc bản thân tôi tự nhận thấy mình : Hoàn thành tốtnhiệm vụ được giao. Quang Bình, ngày 01 tháng 12 năm2017Người viết đánh giáIII. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPQUẢN LÝ CÔNG CHỨC1. Ý kiến của đơn vị chức năng nơi công chức công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 Nhân xét của chỉ huy trực tiếp quản trị công chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Kết luận : đạt loại … … … … … … … … … … … … … … … .. Quang Bình, Ngày 01 tháng 12 năm 2017TH Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊIV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓTHẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, điểm yếu kém : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … .. 2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Quang Bình, Ngày 01 tháng 12 năm2017THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊHUYỆN UỶ QUANG BÌNHCHI BỘ VĂN PHÒNGHĐND – UBND … … … .. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMQuang Bình, ngày … tháng … năm 2017B ẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊNHọ và tên : … … … … … … .. ————— Ngày sinh : … … …. Chức vụ chính quyền sở tại, đoàn thể : Ủy viên BCH chi đoànvăn phòng HĐND-UBND huyện Quang BìnhĐơn vị công tác làm việc : Văn phòng HĐND – UBND huyện … … …. Chi bộ : Văn phòng HĐND – UBND huyện … … … … …. I. Ưu điểm, hiệu quả công tác làm việc : 1. Về tư tưởng chính trị : Tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin yêu tuyệt đối vào sựlãnh đạo của Đảng, chấp hành và thực thi theo chủ trương, đường lối củaĐảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước, luôn giữ vững và phát huy đượcphẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm công tác làm việc của người cán bộ, đảng viên ; tuyệt đối trung thành với chủ, kiên trì với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởngHồ Chí Minh với tiềm năng, lý tưởng và đường lối thay đổi của Đảng, thực hiệnnghiêm túc pháp luật nói và viết theo quan điểm, đường lối, nghị quyết củaĐảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước. Chấp hành nghiêm những nguyên tắc tổchức của Đảng, luốn phấn đấu, gương mẫu, nghĩa vụ và trách nhiệm, trung thực trong côngtác. 2. Về phẩm chất đạo đức, lối sốngCó lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị và đơn giản, trung thực, có ý thức trách nhiệmtrong mọi việc làm được giao, luôn chú trọng kiểm soát và chấn chỉnh đến tác phong, lề lốilàm việc của cán bộ đảng viên, trung thực thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết thốngnhất trong chi bộ, gương mẫu tôn trọng, lắng nghe quan điểm của cán bộ và nhândân ; luôn chăm sóc cùng thiết kế xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong cơ quan cótinh thần hợp tác, trợ giúp với chiến sỹ, đồng nghiệp, xử lý đúng đắn mốiquan hệ giữa cá thể và tập thể, giữa nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ Đảngviên trong chi bộ ; liên tục trao đổi, kiểm tra, nắm chắc tình hình ở cơ sở. Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng cả trong việc làm lẫncuộc sống, yên tâm công tác làm việc. Không hoang mang lo lắng, xê dịch trước sự thay đổicủa xã hội bên ngoài. Tin tưởng tuyệt đối vào sự chỉ huy của Đảng, Nhà nước. Thường xuyên tuyên truyền hoạt động cán bộ, nhân dân và mái ấm gia đình triển khai tốtmọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Tham giaxây dựng tổ chức triển khai Đoàn, chính quyền sở tại, đoàn thể ở cơ quan. 3. Về triển khai chức trách, trách nhiệm được giaoVới trách nhiệm được giao chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao văn bản đến vàphát hành văn bản đi trên mạng lưới hệ thống vnptioffice bảo vệ đúng lao lý. Tôi luôn nhiệt tình trong việc làm, duy trì hoạt động giải trí giữ cho văn bảnluôn thông suốt, luôn khắc phục những khó khăn vất vả, thử thách, dữ thế chủ động sáng tạoxử lý nhanh những văn bản đi, văn bản đến. Luôn tìm tòi học hỏi, để nâng caonghiệp vụ trình độ nhằm mục đích hoàn thành xong tốt trách nhiệm của Đảng và cấp trêngiao. 4. Về tổ chức triển khai kỷ luậtChấp hành triển khai tốt những chủ trương, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước, tham gia những đợt hoạt động và sinh hoạt chính trị, học tập những Nghịquyết của Đảng, luôn tôn vinh ý thức tôn trọng, phục tùng kỷ luật, chấp hành tốtcác lao lý nơi cư trú. Gương mẫu trong ý thức tổ chức triển khai kỷ luật của địaphương, rèn luyện bản thân theo tư cách một người đảng viên gương mẫu. luôn chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai ; ý thức chấp hành quy định, quyđịnh, nội quy của cơ quan, đơn vị chức năng và ở nơi cư trú ; tinh thầnh cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và tự khắc phụ, thay thế sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phêbình và tiếp thu phê bình ; việc thực thi chế độ sinh hoạt đảng. II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhânNhược điểm : chưa thực sự mạnh dạn, tính nông nổi, đôi lúc thiếu chú ýtrong việc làm, ý thức tự phê bình và phê bình còn hạn chế, cần học hỏi thêmvề trình độ nhiệm vụ văn phòng. Nguyên nhân, hạn chế : Là đảng viên còn trẻ, vừa mới được kết nạp vàoĐảng do đó chưa được cọ sát thực tiễn, chính cho nên vì thế bản thân chưa rèn luyện đượctính kiên trì, mạnh dạn hơn cũng như những đức tính khác của người Đảng viênIII. Phương hướng, giải pháp khắc phục, thay thế sửa chữa khuyết điểm, hạn chếTrong thời hạn tới, tôi liên tục cố gắng nỗ lực phấn đấu, tự học, tự tu dưỡng traudồi nâng cao năng lượng trình độ, tu dưỡng phẩm chất, bản lĩnh chính trị, nănglực bản thân. Có cách quản trị thời hạn biểu của bản thân khoa học hơn để cónhiều thời hạn hơn nữa cho hoạt động giải trí của Chi bộ và địa phương. IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng đảng viênHoàn thành tốt trách nhiệm. NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM … … … … … … … … .. Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên – Nhận xét, đánh giá của chi ủy : …………………. – Chi bộ phân loại chất lượng : ……………………. – Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng : …………………….. T / MCHIỦY ( CHIBỘ ) … … … … … …. HUYỆN UỶ … … … … … .. CHI BỘ VP HĐND&UBNDĐ ẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMQuang Bình, ngày 01 tháng12 năm 2017B ẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊNHọ và tên : … … … … …., sinh ngày … … … … … Chức vụ Đảng : Đảng viên. Chức vụ chính quyền sở tại, đoàn thể : Công chức. Đơn vị công tác làm việc : Văn phòng HĐND – UBND huyện. Chi bộ : Văn phòng HĐND – UBND huyện. I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC1. Về tư tưởng chính trịLuôn tin yêu tuyệt đối vào quan điểm, đường lối của Đảng, Chính sáchpháp luật của Nhà nước. Không xê dịch trước những khó khăn vất vả, phấn đấu hoànthành tốt trách nhiệm của người đảng viên. 2. Về phẩm chất đạo đức lối sống. Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sáng lành mạnh, thực hành thực tế tiết kiệmchống tiêu tốn lãng phí, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Luôn khiêmtốn học hỏi, tác phong đơn giản và giản dị, quan hệ với mọi người đúng mực, bảo vệ sự đoàn kếtnội bộ tại chi bộ, nơi cư trú. Luôn trung thành với chủ với Đảng và có nghĩa vụ và trách nhiệm trong đấutranh kiến thiết xây dựng nội bộ Đảng. Vận động mái ấm gia đình, vợ con thực thi tốt chủ trươngđường lối của Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước, chấp hành tốt mọi hươngước quy ước của địa phương. Đóng góp rất đầy đủ những loại thuế, quỹ và tham gia cácphong trào, hoạt động giải trí do địa phương tổ chức triển khai. 3. Về triển khai chức trách, trách nhiệm được giaoVới trách nhiệm trình độ là bảo vệ cơ quan : Tôi dữ thế chủ động thiết kế xây dựng kếhoạch đi tuần, kiểm tra, bảo vệ gia tài của cơ quan tại trụ sở nhà thao tác và nơiở của chỉ huy bảo vệ bảo đảm an toàn, không xảy vụ việc gì. Ngoài ra tôi còn phốihợp với tổ tạp vụ quét dọn xung quanh trụ sở thao tác của cơ quan vào chiều thứ5 hàng tuần bảo vệ môi trường tự nhiên thao tác thật sạch ngăn nắp. Vệ sinh khu nhàcông vụ, nhà bếp ăn tập thể thật sạch ngăn nắp. Thực hiện tráng lệ những trách nhiệm khác theo sự phân công của lãnh đạoVăn phòng, luôn hoàn thành xong tốt mọi trách nhiệm được giao. Giữ gìn tốt mối quan hệ với chi bộ Tổ 3 – Đảng bộ Thị trấn Yên Bình. Tham dự hoạt động và sinh hoạt định kỳ tại chi bộ theo lao lý 76 của nhà nước. 4. Về tổ chức triển khai kỷ luật. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật tốt. Nghiêm túc phục tùng sự phân công của chỉ huy. Thực hiện rất đầy đủ chính sách sinhhoạt và đóng đảng phí rất đầy đủ theo pháp luật. II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN – Đôi khi sắp xếp sắp xếp việc làm chưa khoa học. Có lúc giải quyết và xử lý công việcchưa linh động. – Nguyên nhân : Trình độ năng lượng còn hạn chế do chưa qua những lớp đàotạo tu dưỡng về trình độ, lý luận chính trị. III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC SỬA CHỮAKHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ – Tiếp tục phát huy những ưu điểm đạt được trong năm năm nay, khắc phụcnhững sống sót hạn chế nêu trên. – Tuyệt đối chấp hành những chủ trương đường lối của Đảng, chính sáchpháp luật của Nhà nước. Thực hiện tráng lệ quy định dân chủ trong Đảng vàcơ quan. – Tích cực học tập để nâng cao hiểu biết của bản thân, vận dụng vào côngviệc để hoàn thành xong tốt chức trách nhiệm vụ được giao. – Nêu cao niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trước việc làm mình đảm nhiệm. – Lắng nghe quan điểm tham gia góp ý của đồng nghiệp, đảng viên trongchi bộ để tự sửa đổi, tu dưỡng, rèn luyện. IV. TỰ NHẬN MỨC PHÂN XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN : Hoàn thành tốt nhiệm vụNGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM … … … … … … … … … Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên : – Nhận xét, đánh giá của chi ủy : …………………………………………………………. – Chi bộ phân loại chất lượng : ……………………………………………………………. – Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng : …………………………… T / M CHI ỦY

You may also like

Để lại bình luận