Luận văn: Đánh giá cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Giang, 9đ

Bởi tronbokienthuc

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Luật hành chính với đề tài luận văn là Đánh giá cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Giang. Hy vọng đề tài luận văn thạc sĩ này sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo khi viết luận văn tốt nghiệp của mình. Một số tài liệu có phí, các bạn xem thêm nội dung dưới bài viết để biết cách tải nhé. Nếu các bạn có nhu cầu hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, các bạn có thể tham khảo quy trình, và bảng giá viết luận văn thạc sĩ tại bài viết này.

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua, công tác đánh giá cán bộ, công chức (CBCC) có những mặt tiến bộ; nhìn chung đã thực hiện đúng quy trình và thủ tục, mở rộng dân chủ hơn nên đánh giá chính xác hơn. Trên cơ sở những thành quả đạt được, Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng đã đặt ra yêu cầu: “Tiếp tục ban hành và thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế trong công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp; trong đó có quy chế về việc đánh giá đúng đắn, khách quan đối với cán bộ, để có cơ sở sử dụng, bố trí cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp” [5, tr. 48]. Một số địa phương đã mạnh dạn đưa ra và áp dụng phương pháp, quy trình đánh giá CBCC riêng của mình, bước đầu thu được nhiều kết quả và phản hồi tích cực. Mặc dù vậy, đánh giá CBCC vẫn là khâu yếu trong công tác cán bộ; việc đánh giá còn cảm tính, xuê xoa, chiếu lệ, chậm được khắc phục; đánh giá CBCC còn nặng về hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất. Hệ thống tiêu chí đánh giá CBCC còn nhiều điểm chưa phù hợp; phương pháp, quy trình đánh giá CBCC chậm được đổi mới, vẫn còn mang tính khép kín trong nội bộ cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, với đặc thù là làm việc ở đơn vị hành chính cơ sở – cấp thấp nhất trong hệ thống hành chính ở nước ta và sự đa dạng về loại hình (xã, phường, thị trấn) nên đội ngũ CBCC làm việc ở cấp chính quyền này có vai trò, đặc điểm khác so với đội ngũ CBCC các cấp chính quyền bên trên và ngay giữa các loại hình đơn vị hành chính cơ sở với nhau. Vì vậy, công tác đánh giá CBCC ở đơn vị hành chính cơ sở cần phải có những quy định riêng. Thực tế hiện nay, trong đánh giá CBCC cấp xã vẫn dựa trên những quy định mang tính áp dụng tương tự pháp luật là chủ yếu mà chưa tính đến các đặc thù, dẫn đến trong quá trình triển khai có sự lúng túng, tùy tiện ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả đánh giá. Do đó, đánh giá CBCC chưa trở thành một
6. 2 biện pháp phát huy tính tích cực và tạo động lực làm việc cho CBCC; không phục vụ nhiều cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của CBCC cũng như trong xây dựng chính sách chế độ đãi ngộ chức nghiệp. Đối với tỉnh Bắc Giang, công tác đánh giá CBCC ở cấp xã về cơ bản đã có những chuyển biến nhất định. Tuy vậy, những năm gần đây việc đánh giá CBCC cấp xã ở tỉnh còn nhiều bất cập, phương pháp đánh giá qua bình bầu là chủ yếu, chưa chú trọng kết quả đầu ra trong công việc, chưa phát huy được tính tích cực của CBCC … và các chế độ chính sách khác. Nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác đánh giá CBCC cấp xã, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng được phương pháp đánh giá khoa học, hệ thống tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với từng chức danh CBCC, đổi mới quy trình đánh giá… Xuất phát từ tầm quan trọng của khâu đánh giá CBCC trong công tác quản lý CBCC và thực trạng công tác đánh giá CBCC cấp xã ở tỉnh Bắc Giang hiện nay, tôi chọn nội dung “Đánh giá cán bộ, công chức cấp xã từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang ” để nghiên cứu, tìm hiểu. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Xác định tầm quan trọng của CBCC hành chính nhà nước, cho đến nay, có nhiều đề tài khoa học nghiên cứu về công tác quản lý CBCC. Trong đó, nghiên cứu về đánh giá CBCC ở Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý: – TS. Nguyễn Ngọc Hiến (2002), “Hoàn thiện phương pháp đánh giá CBCC hàng năm”, Đề tài khoa học cấp bộ, Học viện Hành chính Quốc gia. Công trình này đã sâu vào nghiên cứu những vấn đề cụ thể có tính nguyên tắc, kỹ thuật trong đánh giá CBCC nói chung đó là phương pháp đánh giá CBCC. Từ việc phân tích thực trạng sử dụng tiêu chí, phương pháp trong đánh giá CBCC và hiệu quả mang lại tác giả đề xuất những giải pháp, mô hình để hoàn thiện các tiêu chí, phương pháp đánh giá. Đề tài khoa học cấp Bộ “Đổi mới phương pháp đánh giá công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước” do tác giả Hà Quang Ngọc

You may also like

Để lại bình luận