Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá Đảng viên cuối năm

Bởi tronbokienthuc
Hiện nay, việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên mới nhất vẫn được triển khai theo Hướng dẫn số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng .Theo Điều 14 Quyết định 132 / QĐ-TW, thời gian thực thi kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên được lao lý :

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá thể hằng năm được triển khai trước khi tổng kết công tác làm việc năm của tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng đó .

Đặc biệt, kết quả kiểm điểm là cơ sở để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của tập thể, cá nhân. Đây cũng là căn cứ để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm nhằm củng cố, phát triển cơ quan, đơn vị; là cơ sở để thực hiện công tác tổ chức cán bộ.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại vận dụng với cả cá thể Đảng viên, cấp ủy, tổ chức triển khai Đảng, tập thể chỉ huy, quản trị … Bài viết này hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá chất lượng Đảng viên .

Mục Lục Bài Viết

Đảng viên nào phải kiểm điểm, đánh giá chất lượng?

Đảng viên trong toàn Đảng, cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp trừ Đảng viên được miễn công tác làm việc và hoạt động và sinh hoạt Đảng, Đảng viên bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt Đảng thì phải thực thi kiểm điểm, đánh giá chất lượng .
Với cấp ủy viên, nếu bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải thực thi kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng .

kiem diem danh gia dang vien

Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá Đảng viên cuối năm (Ảnh minh họa)

Nội dung kiểm điểm, khung tiêu chí đánh giá Đảng viên

Nội dung kiểm điểm Đảng viên cũng là khung tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Đảng viên. Cụ thể gồm 05 tiêu chuẩn như sau :

STT

Nội dung kiểm điểm

Cụ thể

1

Tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc

– Tư tưởng chính trị:

 • Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng;
 • Chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
 • Nghiêm túc học tập các Nghị quyết, Chỉ thị… để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

– Phẩm chất đạo đức, lối sống:

 • Không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
 • Giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người Đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân;
 • Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;
 • Có ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

– Ý thức tổ chức kỷ luật:

 • Chấp hành sự phân công của tổ chức;
 • Thực hiện nghiêm những điều Đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị;
 • Đóng Đảng phí theo quy định…

– Tác phong, lề lối làm việc:

 • Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ;
 • Làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;
 • Có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

– Liên hệ 27 biểu lộ về suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ .

2

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ

– Thực hiện tốt trách nhiệm Đảng viên theo đúng quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm ;
– Đạt tác dụng tốt khi triển khai những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm được lượng hóa bằng loại sản phẩm đơn cử ;
– Thực hiện hiệu suất cao những yếu tố tương quan đến khắc phục hạn chế, khuyết điểm ở nghành nghề dịch vụ, địa phương, cơ quan … mình đảm nhiệm .

3 Thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm .
4 Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền Tóm lại hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước .
5 Những yếu tố được gợi ý kiểm điểm ( nếu có ) .

Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng Đảng viên

STT

Mức chất lượng

Tiêu chuẩn

1 Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm – Là Đảng viên thực sự tiêu biểu vượt trội về năng lượng, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn thay đổi, phát minh sáng tạo, có nhiều thành tích điển hình nổi bật trong công tác làm việc được những Đảng viên khác học tập, noi theo .

– Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đạt “Xuất sắc”; các tiêu chí còn lại được đánh giá “Tốt” trở lên.

– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ” .

2 Hoàn thành tốt trách nhiệm – Các tiêu chuẩn về hiệu quả triển khai trách nhiệm chính trị được giao đạt “ Tốt ” trở lên ; những tiêu chuẩn còn lại đạt “ Trung bình ” trở lên .
– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “ Hoàn thành tốt trách nhiệm ” trở lên .
3 Hoàn thành trách nhiệm – Các tiêu chuẩn cơ bản được đánh giá “ Trung bình ” trở lên .
– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “ Hoàn thành trách nhiệm ” trở lên .
4 Không hoàn thành xong trách nhiệm Là Đảng viên không đạt mức “ Hoàn thành trách nhiệm ” hoặc thuộc một trong những trường hợp sau :
– Bị đánh giá có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” .
– Chỉ hoàn thành xong dưới 50 % chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm .
– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “ Không hoàn thành xong trách nhiệm ” .
– Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm .

2 bước kiểm điểm Đảng viên

Để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, mỗi Đảng viên triển khai theo 02 bước sau đây :

Bước 1: Chuẩn bị kiểm điểm

Mỗi cá thể Đảng viên sẵn sàng chuẩn bị một bản kiểm điểm Đảng viên ( theo mẫu ). Đồng thời, tổ chức triển khai Đảng, cấp ủy gợi ý kiểm điểm với cá thể thuộc thẩm quyền quản trị nếu cần .

Bước 2: Tổ chức kiểm điểm

Kiểm điểm Đảng viên được thực thi vào dịp cuối năm, theo thứ tự kiểm điểm tập thể trước, cá thể sau ; người đứng đầu trước, cấp phó và những thành viên sau .
Những chi bộ có tổ Đảng thì hoàn toàn có thể kiểm điểm Đảng viên ở tổ Đảng, sau đó tổ Đảng báo cáo giải trình hiệu quả với chi bộ .
Trong khi thực thi kiểm điểm, mỗi Đảng viên trình diễn bản tự kiểm điểm của mình và những cá thể trong tập thể góp ý, phê bình. Sau đó, người chủ trì Kết luận ưu, khuyết điểm của từng Đảng viên. Đảng viên tiếp thu và triển khai xong bản tự kiểm điểm đó .

Đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên theo thủ tục thế nào?

Đảng viên cũng được đánh giá, xếp loại chất lượng theo 02 bước sau đây :

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ những tiêu chuẩn đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng nêu trên, Đảng viên tự xác lập, xem xét và tự nhận mức chất lượng trong bản kiểm điểm Đảng viên : xuất sắc, tốt, trung bình hoặc kém .
Sau khi tự nhận mức chất lượng, Đảng viên báo cáo giải trình trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên cuối năm .

Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng

Sau khi có bản tự kiểm điểm của Đảng viên, chi ủy hoặc bí thư chi bộ nếu không có chi ủy tổng hợp, cho quan điểm nhận xét để yêu cầu mức xếp loại của từng Đảng viên .
Trong quy trình này, chi bộ có triển khai tranh luận về mức xếp loại được đề xuất kiến nghị ở trên trước khi thực thi bỏ phiếu .

Việc quyết định xếp loại của Đảng viên được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu. Sau khi bỏ phiếu, chi ủy sẽ tổng kết kết quả để báo cáo Đảng ủy cơ sở.

Sau khi có được báo cáo giải trình này, bộ phận giúp việc của cấp ủy tổng hợp, thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình để xem xét quyết định hành động xếp loại chất lượng Đảng viên .

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên cuối năm chi tiết và chuẩn nhất. Nếu còn gì thắc mắc, độc giả liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề

You may also like

Để lại bình luận