Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược là gì? (Phần 2)

Bởi tronbokienthuc

Mục Lục Bài Viết

 

Môi trường luôn là nghành nghề dịch vụ nóng giãy được Nhà nước và nhà nước chăm sóc số 1. Song song với quy trình tăng trưởng nền công nghệ tiên tiến máy móc, môi trường đang có rủi ro tiềm ẩn ô nhiễm nghiêm trọng gây ảnh hưởng tác động xấu đi tới đời sống của con người và những sinh vật khác. Do đó, những hoạt động giải trí, dự án Bất Động Sản trên vương quốc cần phải có những đánh giá, tìm hiểu chất lượng môi trường trước khi triển khai để có những giải pháp giải quyết và xử lý đồng thời bảo vệ môi trường trong khu vực. Chính thế cho nên, Nhà nước đã đưa ra pháp luật về đánh giá chiến lược môi trường để hướng dẫn tổ chức triển khai, cá thể có hành vi hài hòa và hợp lý trước khi thực thi những dự án Bất Động Sản quan trọng. Tiếp nối phần 1, trong khoanh vùng phạm vi bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ làm rõ 3 nội dung tiếp theo về thực thi đánh giá môi trường chiến lược tại Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020 / QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 ( sau đây sẽ được gọi là Luật bảo vệ môi trường năm 2020 ).

Trách nhiệm thẩm định, xem xét kết quả đánh giá môi trường chiến

Khoản 4 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 lao lý :

“4. Cơ quan chủ trì thẩm định quy hoạch có trách nhiệm thẩm định kết quả đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình thẩm định quy hoạch. Cơ quan phê duyệt chiến lược có trách nhiệm xem xét kết quả đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình phê duyệt.”

Thẩm định là xem xét, đánh giá và đưa ra Tóm lại mang tính pháp lý bằng văn bản về 1 số ít yếu tố nào đó. Cơ quan có nghĩa vụ và trách nhiệm phê duyệt, thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình đánh giá ảnh hưởng tác động môi trường là những cơ quan quản trị nhà nước. Theo đó đánh giá và thẩm định những cơ quan chủ trì đánh giá và thẩm định quy hoạch hay phê duyệt chiến lược chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thẩm định và đánh giá và xem xét hiệu quả về nghành nghề dịch vụ của mình, bảo vệ tính pháp lý và nội dung triển khai theo đúng lao lý của pháp lý và không gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời đưa ra những nhận xét, nghiên cứu và phân tích về tính tương thích, đúng chuẩn của báo cáo giải trình để tránh gây nhầm lẫn, chênh lệch giữa báo cáo giải trình và thực tiễn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến bằng văn bản về nội dung đánh giá môi trường chiến lược đối với chiến lược, quy hoạch.

Nội dung này đã được pháp luật rõ tại khoản 5 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của nhà nước, thực thi công dụng quản trị Nhà nước về những nghành nghề dịch vụ : đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên tài nguyên, địa chất ; môi trường ; khí tượng thủy văn ; đổi khác khí hậu ; đo đạc và map ; quản trị tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo ; viễn thám ; quản trị nhà nước những dịch vụ công trong những nghành thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của Bộ. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hành Thông tư số 27/2015 / TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm năm ngoái lao lý về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Trong đó, nội dung thực thi đánh giá môi trường chiến lược được pháp luật như sau :

“ 1. Cơ quan được giao trách nhiệm thiết kế xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc Danh mục những đối tượng người tiêu dùng phải thực thi đánh giá môi trường chiến lược pháp luật tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định số 18/2015 / NĐ-CP có nghĩa vụ và trách nhiệm lập, gửi hồ sơ ý kiến đề nghị đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 18/2015 / NĐ-CP. Hồ sơ đề xuất thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến cơ quan thẩm định và đánh giá, gồm :

a) Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.1 Thông tư này;

b ) Chín ( 09 ) bản báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược và chín ( 09 ) bản dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng đánh giá và thẩm định nhiều hơn chín ( 09 ) người, cơ quan được giao trách nhiệm kiến thiết xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phải cung ứng thêm số lượng báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và nhu yếu về cấu trúc và nội dung của báo cáo giải trình đánh giá môi trường chiến lược triển khai theo mẫu tương ứng lao lý tại những Phụ lục 1.2 và 1.3 Thông tư này. 2. Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch lao lý tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 18/2015 / NĐ-CP : a ) Cơ quan lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường một ( 01 ) văn bản báo cáo giải trình những nội dung kiểm soát và điều chỉnh của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và những yếu tố môi trường tương quan kèm theo một ( 01 ) dự thảo kiểm soát và điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ; b ) Trong thời hạn hai mươi ( 20 ) ngày thao tác, Bộ Tài nguyên và Môi trường có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét, có quan điểm bằng văn bản gửi cơ quan lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và cơ quan phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. ”

Kết quả đánh giá môi trường chiến lược là một trong các căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt chiến lược, quy hoạch.

Căn cứ vào khoản 6 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 lao lý :

“ 6. Kết quả đánh giá môi trường chiến lược là một trong những địa thế căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt chiến lược, quy hoạch. ”

Kết quả đánh giá môi trường chiến lược là nội dung rất quan trọng, làm tiền đề để phê duyệt các chiến lược, quy hoạch cho mục tiêu tới. Vì vậy các kết quả này phải thật chính xác và khách qua, không xa rời thực tế để từ các kết quả này có thể đưa ra các phương án thực hiện phù hợp nhất.

Luật Hoàng Anh

You may also like

Để lại bình luận