Đề tài khóa luận: Mức độ hài lòng của nhân viên, HOT, ĐIỂM CAO

Bởi tronbokienthuc

Sau đây là mẫu Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh với đề tài báo cáo thực tập là mức độ hài lòng của nhân viên. Hy vọng đề tài Khóa luận tốt nghiệp này sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo khi viết Khóa luận tốt nghiệp của mình. Một số tài liệu có phí, các bạn xem thêm nội dung dưới bài viết để biết cách tải nhé. Nếu các bạn có nhu cầu hỗ trợ viết Khóa luận tốt nghiệp,  các bạn có thể tham khảo quy trình, và bảng giá viết đề tài khóa luận tại bài viết này

1. Lí do chọn đề tài Nhƣ chúng ta đã biết, Việt nam đang trong thời kì hội nhập với nền kinh tế thế giới, vì thế nền kinh tế nƣớc ta đang có nhiều chuyển biến. Hội nhập sẽ tạo ra nhiều cơ hội to lớn cho đất nƣớc phát triển, song song đó thì cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hay tổ chức ngày càng gay gắt và khốc liệt hơn để khẳng định vị thế của mình trên thƣơng trƣờng. Tuy nhiên, để có đƣợc lợi thế cạnh tranh, ngoài việc đầu tƣ về máy móc, các trang thiết bị hiện đại, trình độ quản lí… thì công tác quản trị nguồn nhân lực cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong hầu hết các tổ chức, là yếu tố then chốt cho sự thành công và phát triển của mỗi doanh nghiệp hay tổ chức. Ngày nay, với quan điểm con ngƣời là tài sản quý giá nhất, các doanh nghiệp và tổ chức đã dần có sự thay đổi về cách nhìn nhận tầm quan trọng của ngƣời lao động. Để nhân viên linh hoạt, sáng tạo, trung thành và có thể dồn hết tâm huyết vào công việc của mình nhiều hơn, các nhà quản lý doanh nghiệp đã quan sát và thấy rằng việc nâng cao sự hài lòng của nhân viên trong công việc là một yếu tố đặc biệt quan trọng. Sự hài lòng thƣờng dẫn đến thành công nghề nghiệp cho nhân viên và nâng cao giá trị cho các doanh nghiệp. Nhƣng trên thực tế thì đã có không ít bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mức độ hài lòng của ngƣời lao động trong công việc hiện nay tƣơng đối thấp. Tình trạng ngƣời lao động xin nghỉ việc diễn biến hết sức phức tạp từ lao động trực tiếp cho đến các bộ phận quản lý vì lí do không hài lòng với công việc của mình, mong muốn tìm một công việc khác tốt hơn. Theo một cuộc khảo sát của CareerBuilder – Một website việc làm hàng đầu thế giới đã chỉ ra rằng sự bất mãn đang có chiều hƣớng đi lên, tăng trung bình 20% trong 2 năm gần đây, có sáu trong số mƣời ngƣời đƣợc hỏi đều đang có ý định rời bỏ công việc hiện tại để tìm đến một công việc khác trong vòng 2 năm tới [15]. Trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe cũng vậy, Bệnh viện là một tổ chức tập trung lao động cao, nơi mà sự hài lòng trong công việc của ngƣời lao
11. 2 động là rất quan trọng cho sự thành công của Bệnh viện cũng nhƣ thành công trong cuộc sống nghề nghiệp của chính ngƣời lao động. Mỗi ngƣời lao động có những sở thích và mong muốn khác nhau trong những lĩnh vực, công việc khác nhau, tùy theo độ tuổi, giới tính, vị trí làm việc…v.v… Điều này đặt ra một câu hỏi lớn cho các nhà quản lí là làm sao để có thể nâng cao mức độ hài lòng cho nhân viên của mình, tạo niềm hăng say khi làm việc, duy trì và thu hút các lao động khác. Làm thế nào để các nhà quản trị biết đƣợc nhân viên của mình bị chi phối bởi những yếu tố nào? Mong muốn, nguyên vọng của họ là gì? Đây có lẽ là điều trăn trở lớn đối với các nhà quản lí Bệnh viện. Trên thực tế đã có nhiều nghiên cứu ở nhiều nƣớc để tìm hiểu vấn đề này nhƣng đối với mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp thì sự thỏa mãn & hài lòng trong công việc cũng bị chi phối do nhiều yếu tố khác nhau, xuất phát từ thực tế đó nên tác giả đã lựa chọn đề tài: “ Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên tại Bệnh viên Đa khoa Đồng Nai” với mong muốn có thể giúp cho lãnh đạo Bệnh viện xác định đƣợc yếu tố nào tác động nhiều nhất đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Bệnh viện thông qua việc tìm hiểu thực trạng, khảo sát, đo lƣờng nhằm hiểu thái độ của nhân viên, ý kiến, động lực, sự hài lòng chung trong công việc của họ và đƣa ra một số giải pháp giúp ban lãnh đạo Bệnh viện tham khảo để điều chỉnh và xây dựng chính sách nhân sự phù hợp. 2. Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu tổng quát Đề tài này đƣợc thực hiện nhằm mục đích đề suất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng cho ngƣời lao động đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai dựa trên các nhân tố tác động.  Mục tiêu cụ thể  Nghiên cứu cơ sở lí luận về sự hài lòng trong công việc.  Phân tích thực trạng về sự hài lòng trong công việc tại Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai, xác định những nhân tố chủ yếu nào ảnh hƣởng đến sự hài lòng trong công việc.
12. 3  Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của các nhóm nhân tố có ảnh hƣởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu: Khảo sát ngƣời lao động tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai bao gồm lao động trực tiếp và lao động gián tiếp.  Phạm vi nghiên cứu: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai  Thời gian thực hiện nghiên cứu: Từ tháng 07/2013 đến tháng 10/2013 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài nghiên cứu này, tác giả vận dụng 2 phƣơng pháp chính  Phƣơng pháp nghiên cứu định tính Bƣớc đầu xác định các nhân tố cơ bản thông qua nghiên cứu khám phá, thảo luận nhóm điều chỉnh. Tiến hành phƣơng pháp điều tra, trao đổi trực tiếp để có luồng thông tin khách quan nhất, để từ đó tác giả có đƣợc những phân tích xác thực, bao hàm về thực trạng các nhân tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng của nhân viên. Kết hợp với việc tham khảo các tài liệu thứ cấp, điều chỉnh và bổ sung yếu tố đánh giá. Từ đó, thiết kế và xây dựng phiếu khảo sát.  Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng Đánh giá mức độ hài lòng bằng cách phát phiếu khảo sát đến tận tay ngƣời lao động để thu thập các ý kiến cá nhân tại Bệnh viện. Phân tích các số liệu sơ cấp bằng phần mềm SPSS 20.0 5. Những đóng góp mới từ đề tài Đề tài có kế thừa và phát triển thêm từ các quá trình nghiên cứu trƣớc đó để đề xuất ra các giải pháp nâng cao sự hài lòng cho nhân viên làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Thông qua thực trạng và kết quả khảo sát sự hài lòng của ngƣời lao động tại Bệnh viện, đề tài có thể tạo ra cơ sở cho các nhà lãnh đạo nhận thức rõ hơn về vấn đề này, nhằm nâng cao hiệu quả về quản lý, sử dụng nguồn nhân lực y tế,
13. 4 đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nƣớc, xác định đúng đắn hơn cho chính sách quản trị nhân sự tại Bệnh viện. 6. Kết cấu của đề tài Chƣơng 1: Tổng quan cơ sở lí luận về sự hài lòng của ngƣời lao động. Chƣơng 2: Thực trạng và đánh giá mức độ hài lòng trong công việc của ngƣời lao động tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Xác định những yếu tố chủ yếu nào tác động tới sự hài lòng của ngƣời lao động tại Bệnh viện. Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng trong công việc tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

You may also like

Để lại bình luận