PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2018 (NEW) – Tài liệu text

Bởi tronbokienthuc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2018 (NEW)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.81 KB, 12 trang )

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
HUYỆN QUANG BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2018
Họ và tên: …………………………
Chức vụ: Công chức văn phòng
Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND huyện ……………
Ngạch: 01.003

Bậc: 1/9

Hệ số lương: 2,34

I. TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật
của Nhà nước.
Bản thân luôn có nhận thức đúng đắn tư tưởng chính trị, luôn kiên định với
đường lối chính sách của Đảng, với mục tiêu đọc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.
trung thành với Chủ Nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trong công việc cũng như trong cuộc sống, bản thân tôi luôn chấp hành tốt
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tiết
kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, luôn giữ gìn đoàn kết tập thể cơ quan,
thẳng thắn trong việc phê bình và tự phê bình giúp đỡ anh em đồng nghiệp cùng
tiến bộ.
2. phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.
Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng cả trong công việc lẫn
cuộc sống, yên tâm công tác. Không hoang mang, dao động trước sự thay đổi của

xã hội bên ngoài. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân và gia đình thực hiện tốt
mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Tham gia
xây dựng tổ chức Đoàn, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan.

Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống
lành mạnh, trong sáng. Luôn chấp hành tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí. Không vi phạm những điều đoàn viên không được làm.
3. Về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Trong công tác tôi luôn tận tụy với công việc được giao, yêu nghề luôn tự
học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu đổi mới phương pháp
làm việc, thực hiện đúng tiến độ kế hoạch công tác, nội dung chương trình làm
việc.
Luôn nghiêm túc khách quan trong kiểm tra, đánh giá trung thực đúng văn
bản chỉ đạo thông tư hướng dẫn.
Luôn có ý thức học hỏi, trau dồi nghiệp vụ. Nghiên cứu đầy đủ các văn bản
hướng dẫn có liên quan đến công việc đang làm để thực sự nắm bắt và áp dụng tốt
trong công việc hàng ngày.
Năm 2018 nhiệm vụ được giao của tôi là chịu trách nhiệm chuyển giao văn
bản đến và phát hành văn bản đi trên hệ thống vnptioffice đảm bảo đúng quy định.
Trên cơ sở hồ sơ công việc của Lãnh đạo Văn phòng và các chuyên viên;
hàng năm lập hồ sơ lưu trữ đưa vào quản lý tại kho lưu trữ.
Tôi luôn nhiệt tình trong công việc, duy trì hoạt động giữ cho văn bản luôn
thông suốt, luôn khắc phục những khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo xử lý
nhanh các văn bản đi, văn bản đến.
Luôn tìm tòi học hỏi, để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm hoàn thành
tốt nhiệm vụ của Đảng và cấp trên giao.
4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ
Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Văn bản được chuyển đến lãnh

đạo và các cơ quan, đơn vị kịp thời. Giúp cho vịêc giải quyết văn bản đúng tiến độ,
nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm xử lý các lỗi thường sảy ra trên phần
mềm và khối lượng văn bản ban hành nhiều, nên đôi khi xử lý văn bản trên phần
mềm còn một số văn bản còn sai sót…
5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
Tôi luôn chủ động trong công việc, chấp hành các nhiệm vụ được phân
công, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp cùng tiến bộ.
6. Thái độ phục vụ nhân dân
Luôn có thái độ tốt, vui vẻ trong việc phục vụ nhân dân, có hành vi tốt trong
giao tiếp, ứng xử văn hóa.
Lễ phép với quần chúng nhân dân, hoà nhã với bạn bè, cán bộ đồng nghiệp,
giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm và mọi người xung quanh…
II. CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI
1. Tự đánh giá:
Ưu điểm: nhiêt tình, hòa đồng, cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao,
luôn luôn học hỏi tìm tòi sang tạo trong công việc, luôn luôn đảm bảo văn bản luôn
thông suốt trên hệ thống, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao, có trách
nhiệm với công việc.
Nhược điểm: chưa thực sự mạnh dạn, tính nông nổi, đôi lúc thiếu chú ý
trong công việc, cần học hỏi thêm về chuyên môn nghiệp vụ văn phòng.
2. Phân loại đánh giá:
Trong quá trình công tác bản thân tôi tự nhận thấy mình: Hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao
Quang Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2018
Người viết đánh giá

…………………..

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC
1. Ý kiến của đơn vị nơi công chức công tác:
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2 Nhân xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Kết luận: đạt loại………………………………………..
Quang Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2018
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

………………..
IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ
THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Quang Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2018
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

………………….
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

HUYỆN QUANG BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2018
Họ và tên: Mạc Văn Đại, sinh ngày 12/8/1971.
Chức vụ: Công chức văn phòng
Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND huyện Quang Bình
I. TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật
của Nhà nước.
Bản thân tôi Trong công việc cũng như trong cuộc sống, tôi luôn chấp hành
tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn tin
tưởng tuyệt đối vào quan điểm, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà
nước. thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, luôn giữ gìn đoàn kết
tập thể cơ quan, thẳng thắn trong việc phê bình và tự phê bình giúp đỡ anh em
đồng nghiệp cùng tiến bộ.
2. phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.
Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng cả trong công việc lẫn
cuộc sống, yên tâm công tác. Không hoang mang, dao động trước sự thay đổi của
xã hội bên ngoài. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân và gia đình thực hiện tốt
mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước.
Tham gia xây có lối sống trong sáng lành mạnh, thực hành tiết kiệm chống lãng
phí, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Luôn khiêm tốn học hỏi, tác
phong giản dị, quan hệ với mọi người đúng mực, đảm bảo sự đoàn kết nội bộ tại chi bộ,
nơi cư trú. Luôn trung thành với Đảng và có trách nhiệm trong đấu tranh xây dựng nội bộ
Đảng.

3. Về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Với nhiệm vụ chuyên môn là bảo vệ cơ quan: Tôi chủ động xây dựng kế
hoạch đi tuần, kiểm tra, bảo vệ tài sản của cơ quan tại trụ sở nhà làm việc và nơi ở
của lãnh đạo đảm bảo an toàn, không xảy vụ việc gì. Ngoài ra tôi còn phối hợp với
tổ tạp vụ dọn dẹp xung quanh trụ sở làm việc của cơ quan vào chiều thứ 5 hàng
tuần, cắt tỉa cây cảnh đảm bảo khuôn viên xanh sạch, đảm bảo môi trường làm
việc sạch sẽ gọn gàng. Vệ sinh khu nhà công vụ, bếp ăn tập thể sạch sẽ gọn gàng.
Hướng dẫn nhân dân đến liên hệ công tác để xe đúng nơi quy định, thực
hiện nghiêm túc các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Văn phòng,
luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ
Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ khác theo sự phân
công của lãnh đạo Văn phòng.
5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
Tôi luôn chủ động trong công việc, chấp hành các nhiệm vụ được phân
công, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp cùng tiến bộ.
6. Thái độ phục vụ nhân dân
Lễ phép với quần chúng nhân dân, hoà nhã với bạn bè, cán bộ đồng nghiệp,
giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm và mọi người xung quanh…
II. CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI
3. Tự đánh giá:
Ưu điểm: nhiêt tình, hòa đồng, cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao,
luôn luôn học hỏi tìm tòi sang tạo trong công việc, luôn luôn đảm bảo văn bản luôn
thông suốt trên hệ thống, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao.
Nhược điểm: chưa thực sự mạnh dạn, tính nông nổi, đôi lúc thiếu chú ý
trong công việc.
4. Phân loại đánh giá:
Trong quá trình công tác bản thân tôi tự nhận thấy mình: Hoàn thành tốt

nhiệm vụ được giao.

Quang Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2018
Người viết đánh giá

…………………….

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC
1. Ý kiến của đơn vị nơi công chức công tác:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3 Nhân xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Kết luận: đạt loại………………………………………..
Quang Bình, Ngày

tháng

năm 2018

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

…………..

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ
THẨM QUYỀN
3. Nhận xét ưu, nhược điểm:
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………..
4. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Quang Bình, Ngày

tháng

năm 2018

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

………………………

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
HUYỆN QUANG BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2018
Họ và tên: ……….

Chức vụ: Công chức văn phòng
Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND –UBND huyện.
Ngạch:

Bâc:

Hệ số:

I. TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật
của Nhà nước.
Thực hiện tốt những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy định
trong pháp lệnh cán bộ công chức.
Bản thân tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng,
luôn giữ gìn đoàn kết tập thể cơ quan, thẳng thắn trong việc phê bình và tự phê
bình giúp đỡ anh em đồng nghiệp cùng tiến bộ.
2. phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.
Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sáng lành mạnh, thực hành tiết kiệm
chống lãng phí, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Luôn khiêm tốn
học hỏi, tác phong giản dị, quan hệ với mọi người đúng mực, đảm bảo sự đoàn kết nội bộ
tại chi bộ, nơi cư trú. Luôn trung thành với Đảng và có trách nhiệm trong đấu tranh xây
dựng nội bộ Đảng. Vận động gia đình, vợ con thực hiện tốt chủ trương đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt mọi hương ước quy ước của địa
phương. Đóng góp đầy đủ các loại thuế, quỹ và tham gia các phong trào, hoạt động do
địa phương tổ chức.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Với nhiệm vụ được giao làm công tác lái xe tôi luôn nhiệt tình trong công
việc, luôn chủ động sáng tạo xử lý nhanh các tình huống trên đường, luôn duy trì,

kiểm tra, bảo dưỡng xe để đảm bảo luôn vận hành tốt. Luôn tìm tòi học hỏi để
nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và cấp
trên giao.
Tôi luôn chủ động trong công việc, chấp hành các nhiệm vụ được phân
công, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp cùng tiến bộ, hoà nhã với bạn bè, cán
bộ đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân dân, giữ mối quan hệ tốt với hàng
xóm và mọi người xung quanh…

II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

– Đôi khi bố trí sắp xếp công việc chưa khoa học, chưa thực sự mạnh dạn, ý
thức phê và tự phê còn chưa cao.
– Nguyên nhân: tôi cảm thấy còn hơi e ngại khi phát biểu.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC SỬA CHỮA
KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ
– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.
– Tích cực học tập để nâng cao hiểu biết của bản thân, vận dụng vào công
việc để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
– Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc mình phụ trách.
– Lắng nghe ý kiến tham gia góp ý của đồng nghiệp, đảng viên trong
chi bộ để tự chỉnh sửa, tu dưỡng, rèn luyện.
IV. TỤ NHẬN MỨC PHÂN XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN:
Hoàn thành tốt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

………………
III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP

QUẢN LÝ CÔNG CHỨC
1. Ý kiến của đơn vị nơi công chức công tác:
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4 Nhân xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Kết luận: đạt loại………………………………………..
Quang Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2018
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ
THẨM QUYỀN
5. Nhận xét ưu, nhược điểm:
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
6. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Quang Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2018
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

xã hội bên ngoài. Tin tưởng tuyệt đối vào sự chỉ huy của Đảng, Nhà nước. Thường xuyên tuyên truyền hoạt động cán bộ, nhân dân và mái ấm gia đình thực thi tốtmọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Tham giaxây dựng tổ chức triển khai Đoàn, chính quyền sở tại, đoàn thể ở cơ quan. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sốnglành mạnh, trong sáng. Luôn chấp hành tốt trong việc thực hành thực tế tiết kiệm chi phí, chốnglãng phí. Không vi phạm những điều đoàn viên không được làm. 3. Về năng lượng, trình độ trình độ nhiệm vụ. Trong công tác làm việc tôi luôn tận tụy với việc làm được giao, yêu nghề luôn tựhọc hỏi nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ, nghiên cứu và điều tra thay đổi phương pháplàm việc, triển khai đúng tiến trình kế hoạch công tác làm việc, nội dung chương trình làmviệc. Luôn tráng lệ khách quan trong kiểm tra, đánh giá trung thực đúng vănbản chỉ huy thông tư hướng dẫn. Luôn có ý thức học hỏi, trau dồi nhiệm vụ. Nghiên cứu khá đầy đủ những văn bảnhướng dẫn có tương quan đến việc làm đang làm để thực sự chớp lấy và vận dụng tốttrong việc làm hàng ngày. Năm 2018 trách nhiệm được giao của tôi là chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao vănbản đến và phát hành văn bản đi trên mạng lưới hệ thống vnptioffice bảo vệ đúng lao lý. Trên cơ sở hồ sơ việc làm của Lãnh đạo Văn phòng và những nhân viên ; hàng năm lập hồ sơ tàng trữ đưa vào quản trị tại kho tàng trữ. Tôi luôn nhiệt tình trong việc làm, duy trì hoạt động giải trí giữ cho văn bản luônthông suốt, luôn khắc phục những khó khăn vất vả, thử thách, dữ thế chủ động phát minh sáng tạo xử lýnhanh những văn bản đi, văn bản đến. Luôn tìm tòi học hỏi, để nâng cao nhiệm vụ trình độ nhằm mục đích hoàn thànhtốt trách nhiệm của Đảng và cấp trên giao. 4. Tiến độ và tác dụng triển khai nhiệm vụLuôn triển khai xong tốt trách nhiệm được giao. Văn bản được chuyển đến lãnhđạo và những cơ quan, đơn vị chức năng kịp thời. Giúp cho vịêc xử lý văn bản đúng tiến trình, nhanh gọn và đạt hiệu suất cao cao. Tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm tay nghề giải quyết và xử lý những lỗi thường sảy ra trên phầnmềm và khối lượng văn bản phát hành nhiều, nên đôi lúc giải quyết và xử lý văn bản trên phầnmềm còn 1 số ít văn bản còn sai sót … 5. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp triển khai trách nhiệm. Tôi luôn dữ thế chủ động trong việc làm, chấp hành những trách nhiệm được phâncông, nhiệt tình trợ giúp bè bạn đồng nghiệp cùng văn minh. 6. Thái độ ship hàng nhân dânLuôn có thái độ tốt, vui tươi trong việc ship hàng nhân dân, có hành vi tốt tronggiao tiếp, ứng xử văn hóa truyền thống. Lễ phép với quần chúng nhân dân, hoà nhã với bè bạn, cán bộ đồng nghiệp, giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm và mọi người xung quanh … II. CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI1. Tự đánh giá : Ưu điểm : nhiêt tình, hòa đồng, nỗ lực hoàn thành xong tốt việc làm được giao, luôn luôn học hỏi tìm tòi sang tạo trong việc làm, luôn luôn bảo vệ văn bản luônthông suốt trên mạng lưới hệ thống, luôn cố gắng nỗ lực triển khai xong tốt việc làm được giao, có tráchnhiệm với việc làm. Nhược điểm : chưa thực sự mạnh dạn, tính nông nổi, đôi lúc thiếu chú ýtrong việc làm, cần học hỏi thêm về trình độ nhiệm vụ văn phòng. 2. Phân loại đánh giá : Trong quy trình công tác làm việc bản thân tôi tự nhận thấy mình : Hoàn thành tốtnhiệm vụ được giaoQuang Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2018N gười viết đánh giá … … … … … … … .. III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPQUẢN LÝ CÔNG CHỨC1. Ý kiến của đơn vị chức năng nơi công chức công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 Nhân xét của chỉ huy trực tiếp quản trị công chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Kết luận : đạt loại … … … … … … … … … … … … … … … .. Quang Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2018TH Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊ … … … … … … .. IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓTHẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, điểm yếu kém : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Quang Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2018TH Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊ … … … … … … …. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBNDHUYỆN QUANG BÌNHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2018H ọ và tên : Mạc Văn Đại, sinh ngày 12/8/1971. Chức vụ : Công chức văn phòngĐơn vị công tác làm việc : Văn phòng HĐND và Ủy Ban Nhân Dân huyện Quang BìnhI. TỰ ĐÁNH GIÁ1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp luậtcủa Nhà nước. Bản thân tôi Trong việc làm cũng như trong đời sống, tôi luôn chấp hànhtốt chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước, luôn tintưởng tuyệt đối vào quan điểm, đường lối của Đảng, Chính sách pháp lý của Nhànước. thực thi tiết kiệm chi phí chống tiêu tốn lãng phí, chống tham nhũng, luôn giữ gìn đoàn kếttập thể cơ quan, thẳng thắn trong việc phê bình và tự phê bình trợ giúp anh emđồng nghiệp cùng tân tiến. 2. phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối thao tác. Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng cả trong việc làm lẫncuộc sống, yên tâm công tác làm việc. Không hoang mang lo lắng, giao động trước sự biến hóa củaxã hội bên ngoài. Tin tưởng tuyệt đối vào sự chỉ huy của Đảng, Nhà nước. Thường xuyên tuyên truyền hoạt động cán bộ, nhân dân và mái ấm gia đình triển khai tốtmọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Tham gia xây có lối sống trong sáng lành mạnh, thực hành thực tế tiết kiệm chi phí chống lãngphí, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Luôn nhã nhặn học hỏi, tácphong giản dị và đơn giản, quan hệ với mọi người đúng mực, bảo vệ sự đoàn kết nội bộ tại chi bộ, nơi cư trú. Luôn trung thành với chủ với Đảng và có nghĩa vụ và trách nhiệm trong đấu tranh thiết kế xây dựng nội bộĐảng. 3. Về năng lượng, trình độ trình độ nhiệm vụ. Với trách nhiệm trình độ là bảo vệ cơ quan : Tôi dữ thế chủ động thiết kế xây dựng kếhoạch đi tuần, kiểm tra, bảo vệ gia tài của cơ quan tại trụ sở nhà thao tác và nơi ởcủa chỉ huy bảo vệ bảo đảm an toàn, không xảy vụ việc gì. Ngoài ra tôi còn phối hợp vớitổ tạp vụ quét dọn xung quanh trụ sở thao tác của cơ quan vào chiều thứ 5 hàngtuần, cắt tỉa hoa lá cây cảnh bảo vệ khuôn viên xanh sạch, bảo vệ môi trường tự nhiên làmviệc thật sạch ngăn nắp. Vệ sinh khu nhà công vụ, nhà bếp ăn tập thể thật sạch ngăn nắp. Hướng dẫn nhân dân đến liên hệ công tác làm việc để xe đúng nơi pháp luật, thựchiện trang nghiêm những trách nhiệm khác theo sự phân công của lãnh đạo Văn phòng, luôn hoàn thành xong tốt mọi trách nhiệm được giao. 4. Tiến độ và tác dụng thực thi nhiệm vụLuôn triển khai xong tốt trách nhiệm được giao và những trách nhiệm khác theo sự phâncông của lãnh đạo Văn phòng. 5. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp triển khai trách nhiệm. Tôi luôn dữ thế chủ động trong việc làm, chấp hành những trách nhiệm được phâncông, nhiệt tình trợ giúp bạn hữu đồng nghiệp cùng văn minh. 6. Thái độ ship hàng nhân dânLễ phép với quần chúng nhân dân, hoà nhã với bè bạn, cán bộ đồng nghiệp, giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm và mọi người xung quanh … II. CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI3. Tự đánh giá : Ưu điểm : nhiêt tình, hòa đồng, nỗ lực hoàn thành xong tốt việc làm được giao, luôn luôn học hỏi tìm tòi sang tạo trong việc làm, luôn luôn bảo vệ văn bản luônthông suốt trên mạng lưới hệ thống, luôn nỗ lực triển khai xong tốt việc làm được giao. Nhược điểm : chưa thực sự mạnh dạn, tính nông nổi, đôi lúc thiếu chú ýtrong việc làm. 4. Phân loại đánh giá : Trong quy trình công tác làm việc bản thân tôi tự nhận thấy mình : Hoàn thành tốtnhiệm vụ được giao. Quang Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2018N gười viết đánh giá … … … … … … … …. III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPQUẢN LÝ CÔNG CHỨC1. Ý kiến của đơn vị chức năng nơi công chức công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 Nhân xét của chỉ huy trực tiếp quản trị công chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Kết luận : đạt loại … … … … … … … … … … … … … … … .. Quang Bình, Ngàythángnăm 2018TH Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊ … … … … .. IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓTHẨM QUYỀN3. Nhận xét ưu, điểm yếu kém : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … .. 4. Kết quả đánh giá, phân loại công chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Quang Bình, Ngàythángnăm 2018TH Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊ … … … … … … … … … VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBNDHUYỆN QUANG BÌNHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2018H ọ và tên : … … …. Chức vụ : Công chức văn phòngĐơn vị công tác làm việc : Văn phòng HĐND – UBND huyện. Ngạch : Bâc : Hệ số : I. TỰ ĐÁNH GIÁ1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp luậtcủa Nhà nước. Thực hiện tốt những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy địnhtrong pháp lệnh cán bộ công chức. Bản thân tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sáchpháp luật của Nhà nước, thực thi tiết kiệm chi phí chống tiêu tốn lãng phí, chống tham nhũng, luôn giữ gìn đoàn kết tập thể cơ quan, thẳng thắn trong việc phê bình và tự phêbình giúp sức đồng đội đồng nghiệp cùng tân tiến. 2. phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối thao tác. Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sáng lành mạnh, thực hành thực tế tiết kiệmchống tiêu tốn lãng phí, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Luôn khiêm tốnhọc hỏi, tác phong giản dị và đơn giản, quan hệ với mọi người đúng mực, bảo vệ sự đoàn kết nội bộtại chi bộ, nơi cư trú. Luôn trung thành với chủ với Đảng và có nghĩa vụ và trách nhiệm trong đấu tranh xâydựng nội bộ Đảng. Vận động mái ấm gia đình, vợ con thực thi tốt chủ trương đường lối củaĐảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước, chấp hành tốt mọi hương ước quy ước của địaphương. Đóng góp không thiếu những loại thuế, quỹ và tham gia những trào lưu, hoạt động giải trí dođịa phương tổ chức triển khai. 3. Về triển khai chức trách, trách nhiệm được giao. Với trách nhiệm được giao làm công tác làm việc lái xe tôi luôn nhiệt tình trong côngviệc, luôn dữ thế chủ động phát minh sáng tạo giải quyết và xử lý nhanh những trường hợp trên đường, luôn duy trì, kiểm tra, bảo trì xe để bảo vệ luôn quản lý và vận hành tốt. Luôn tìm tòi học hỏi đểnâng cao nhiệm vụ trình độ nhằm mục đích triển khai xong tốt trách nhiệm của Đảng và cấptrên giao. Tôi luôn dữ thế chủ động trong việc làm, chấp hành những trách nhiệm được phâncông, nhiệt tình trợ giúp bè bạn đồng nghiệp cùng văn minh, hoà nhã với bè bạn, cánbộ đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân dân, giữ mối quan hệ tốt với hàngxóm và mọi người xung quanh … II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN – Đôi khi sắp xếp sắp xếp việc làm chưa khoa học, chưa thực sự mạnh dạn, ýthức phê và tự phê còn chưa cao. – Nguyên nhân : tôi cảm thấy còn hơi quan ngại khi phát biểu. III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC SỬA CHỮAKHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ – Tuyệt đối chấp hành những chủ trương đường lối của Đảng, chủ trương phápluật của Nhà nước. Thực hiện tráng lệ quy định dân chủ trong Đảng và cơ quan. – Tích cực học tập để nâng cao hiểu biết của bản thân, vận dụng vào côngviệc để hoàn thành xong tốt chức trách nhiệm vụ được giao. – Nêu cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trước việc làm mình đảm nhiệm. – Lắng nghe quan điểm tham gia góp ý của đồng nghiệp, đảng viên trongchi bộ để tự sửa đổi, tu dưỡng, rèn luyện. IV. TỤ NHẬN MỨC PHÂN XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN : Hoàn thành tốt nhiệm vụNGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM … … … … … … III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPQUẢN LÝ CÔNG CHỨC1. Ý kiến của đơn vị chức năng nơi công chức công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4 Nhân xét của chỉ huy trực tiếp quản trị công chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Kết luận : đạt loại … … … … … … … … … … … … … … … .. Quang Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2018TH Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊIV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓTHẨM QUYỀN5. Nhận xét ưu, điểm yếu kém : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 6. Kết quả đánh giá, phân loại công chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Quang Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2018TH Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Để lại bình luận