Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Bởi tronbokienthuc
Kết quả trong bước đầu thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ / TW về “ Một số yếu tố liên tục thay đổi, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao ”PhuthoPortal – Việc thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ / TW về “ Một số yếu tố liên tục thay đổi, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động giải trí hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao ” của Hội nghị lần thứ Sáu – Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ( Nghị quyết 18 – NQ / TW ) đang được tỉnh Phú Thọ tiến hành tích cực, chuyên nghiệp và đồng điệu. Phóng viên Cổng tin tức điện tử tỉnh có cuộc trao đổi với chiến sỹ Nguyễn Văn Khỏe – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung trên .TBTC-Nguyen-Van-Khoe.jpg

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ Sáu – Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được tỉnh triển khai như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Khỏe: Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Ngay sau khi có Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng vì vậy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đối với trách nhiệm liên tục, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương thiết kế xây dựng, phát hành Kế hoạch hành vi số 44 – KH / TU ngày 14/12/2017 để tiến hành thực hiện Nghị quyết tương thích tình hình địa phương, xác lập trách nhiệm của tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng bảo vệ rõ việc, rõ nghĩa vụ và trách nhiệm, rõ lộ trình để chỉ huy thực hiện. Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất chỉ huy việc thay đổi, sắp xếp, quản trị tổ chức triển khai cỗ máy và biên chế trong mạng lưới hệ thống chính trị của tỉnh .
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quản trị tổ chức triển khai cỗ máy, biên chế thống nhất trong tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành thực hiện tốt Kế hoạch hành vi số 44 – KH / TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 18 – NQ / TW .
Chỉ đạo thanh tra rà soát, sửa đổi, bổ trợ và phát hành những pháp luật, hướng dẫn về công tác làm việc tổ chức triển khai, cán bộ ; trong đó có Hướng dẫn số 12 – HD / TU ngày 25/6/2018 “ về quá trình sắp xếp cán bộ chỉ huy, quản trị cấp phòng và tương tự sau khi sắp xếp, tinh gọn cỗ máy ” là địa thế căn cứ quan trọng để những cơ quan, đơn vị chức năng dữ thế chủ động thực hiện. Tập trung chỉ huy, chỉ huy thanh tra rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong những cơ quan, đơn vị chức năng gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu tổ chức lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện việc kiêm nhiệm chức danh, nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động giải trí những cơ quan, đơn vị chức năng sau khi sắp xếp .
Nhằm nâng cao nhận thức cho những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, cán bộ đảng viên về tình hình tổ chức triển khai cỗ máy, biên chế của mạng lưới hệ thống chính trị, nắm vững quan điểm, tiềm năng, trách nhiệm, giải pháp nêu trong Nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao trong quy trình tiến hành, tổ chức triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ huy những cấp ủy đảng trong tỉnh tổ chức triển khai học tập, không cho Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong tỉnh .

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết kết quả bước đầu sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Nguyễn Văn Khỏe: Với sự chuẩn bị chu đáo, cẩn thận từ xây dựng kế hoạch hành động đến công tác tuyên truyền và sự quyết liệt trong chỉ đạo, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện theo đúng lộ trình đề ra.

Đến nay, tỉnh đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức triển khai cỗ máy bên trong của 33 sở, ban, ngành, đoàn thể. Sáp nhập, giải thể tổng số 139 đầu mối cấp phòng, ban, chi cục ( 102 phòng, ban, 37 đơn vị chức năng sự nghiệp ), sau khi sắp xếp còn 54 đầu mối, giảm 85 đầu mối. Giảm được 69 phòng và tương tự trong những đơn vị chức năng sự nghiệp thường trực những sở, ban, ngành .

Thực hiện 13/13 đơn vị đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện; 2/13 đơn vị đồng chí Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện.

Sau sắp xếp đã giảm được 102 chỉ huy cấp phòng thuộc những sở, ban, ngành ; 72 chỉ huy cấp phòng thuộc những chi cục, TT, đơn vị chức năng sự nghiệp .
Bên cạnh đó, tỉnh đã chỉ huy thanh tra rà soát, thiết kế xây dựng giải pháp sáp nhập những khu dân cư trên địa phận tỉnh, số khu dân cư sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 1.021 khu dân cư ( giảm 35,4 % ), dự kiến triển khai xong vào tháng 7/2019 .

Phóng viên: Trong quá trình thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, xin đồng chí cho biết một số bài học kinh nghiệm được rút ra để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hơn trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Văn Khỏe: Nghị quyết số 18-NQ/TW là bước đi quan trọng nhằm giải quyết tốt việc đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế. Việc thực hiện Nghị quyết nếu đảm bảo được mục tiêu vừa tinh gọn nhưng cũng phải hoạt động hiệu lực, hiệu quả sẽ góp phần to lớn nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội hiện nay.

Trên cơ sở những hiệu quả trong bước đầu của thay đổi, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của mạng lưới hệ thống chính trị, tỉnh đã đúc rút ra 1 số ít bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề để liên tục chỉ huy, chỉ đạo hiệu quả hơn trong thời hạn tới .
Trong đó, cần phải xác lập, đây là yếu tố khó, rất nhạy cảm, tương quan đến con người, thậm chí còn động chạm đến quyền lợi, thế cho nên, phải không cho thâm thúy nguyên tắc Đảng thống nhất chỉ huy việc thay đổi, sắp xếp và quản trị tổ chức triển khai cỗ máy, biên chế của mạng lưới hệ thống chính trị trên nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, phát huy dân chủ, sự công tâm, khách quan của người đứng đầu .
Tiếp tục tăng cường công tác làm việc tuyên truyền, không cho, học tập Nghị quyết, làm tốt công tác làm việc giáo dục chính trị tư tưởng tạo sự thống nhất nhận thức thâm thúy trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Việc tiến hành thực hiện yên cầu quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành vi kinh khủng với lộ trình và bước đi vững chãi .

Tập trung chỉ đạo rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị; rà soát, sáp nhập các xã, khu dân cư. Thực hiện bố trí cán bộ kiêm nhiệm chức danh theo lộ trình. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Với kế hoạch, lộ trình và bước tiến đơn cử, cùng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành vi kinh khủng của những cấp ủy, chính quyền sở tại, sự ưng ý ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tỉnh Phú Thọ quyết tâm phấn đấu thực hiện có hiệu suất cao Nghị quyết số 18 – NQ / TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hương Giang (Thực hiện)

You may also like

Để lại bình luận