Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 107

Bởi tronbokienthuc
[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Mục Lục Bài Viết

Tổng quan điểm mới thông tư số 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Ngày 10/10/2017 Bộ kinh tế tài chính phát hành Thông tư 107 / 2017 / TT-BTC. Hướng dẫn chính sách kế toán hành chính sự nghiệp. Thay thế chính sách kế toán đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp phát hành theo Quyết định 19/2006 / QĐ-BTC và Thông tư 185 / 2010 / TT-BTC .Nội dung chính

 • Tổng quan điểm mới thông tư số 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
 • 1. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho:
 • 1. Về chứng từ kế toán:
 • 2. Hệ thống tài khoản
 • 3. Sổ sách kế toán
 • 4. Về báo cáo quyết toán
 • Video liên quan

Tổng quan điểm mới Thông tư số 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệpTổng quan điểm mới Thông tư số 107/2017/TT-BTC

1. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho:

Cơ quan nhà nước ;

Đơn vị sự nghiệp công lập.

Trừ những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự bảo vệ chi tiếp tục. Và chi góp vốn đầu tư được vận dụng chính sách kinh tế tài chính như doanh nghiệp. Áp dụng chính sách kế toán doanh nghiệpkhi phân phối đủ những điều kiện kèm theo theo lao lý hiện hành .
Thông tư đã thừa kế những ưu điểm, khắc phục sống sót, hạn chế của Chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp. Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006 / QĐ-BTC ( Quyết định 19 ). Và Thông tư số 185 / 2010 / TT-BTC ( Thông tư 185 ) ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính. Trong đó chi tiết cụ thể hơn 1 số ít Tài khoản, bổ trợ nhiều Tài khoản mới, chiêu thức hạch toán. Nhằm phản ánh khá đầy đủ những nhiệm vụ kinh tế tài chính, kinh tế tài chính phát sinh mà những lao lý trước đó chưa đề cập đến .
Đồng thời bổ trợ 1 số ít loại sổ sách, báo cáo giải trình kinh tế tài chính, báo cáo giải trình quyết toán tại đơn vị chức năng kế toán .
Cụ thể :
Tổng quan điểm mới Thông tư số 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệpTổng quan điểm mới Thông tư số 107/2017/TT-BTC

1. Về chứng từ kế toán:

Theo pháp luật tại Quyết định 19 và Thông tư 185, chứng từ kế toán vận dụng cho những đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp phải sử dụng thống nhất mẫu theo pháp luật. Trường hợp những đơn vị chức năng có những nhiệm vụ kinh tế tài chính, kinh tế tài chính đặc trưng chưa có mẫu chứng từ. Quy định tại hạng mục mẫu chứng từ trong Quyết định 19 và Thông tư 185. Thì vận dụng mẫu chứng từ pháp luật tại chính sách kế toán riêng trong những văn bản pháp lý khác. Không được tự phong cách thiết kế và sử dụng mẫu chứng từ khi chưa được Bộ Tài chính chấp thuận đồng ý. Tuy nhiên, theo pháp luật tại Thông tư 107, việc sử dụng chứng từ kế toán được thực hiện linh động hơn .
Trong đó, chứng từ kế toán được phân loại và lao lý đơn cử thành 2 loại : chứng từ thuộc loại bắt buộc và chứng từ được tự phong cách thiết kế .

1.1. Đối với chứng từ thuộc loại bắt buộc:

Các đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp ( HCSN ) đều phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán thuộc loại bắt buộc lao lý trong Thông tư gồm có 4 loại sau :
Phiếu thu
Phiếu chi
Giấy đề xuất thanh toán giao dịch tạm ứng
Biên lai thu tiền .
Trong quy trình thực hiện, những đơn vị chức năng không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc .

1.2. Đối với chứng từ được tự phong cách thiết kế

Ngoài 4 loại chứng từ kế toán bắt buộc kể trên và chứng từ bắt buộc pháp luật tại những văn bản khác. Đơn vị hành chính, sự nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh. Mẫu chứng từ tự phong cách thiết kế phải cung ứng tối thiểu 7 nội dung lao lý tại Điều 16 Luật Kế toán .

2. Hệ thống tài khoản

Theo lao lý tại Quyết định 19, mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản kế toán vận dụng cho những đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp. Bao gồm 7 loại :
Từ Loại 1 đến Loại 6 là những thông tin tài khoản trong bảng
Loại 0 là những thông tin tài khoản ngoài bảng .
Trong khi đó, mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản pháp luật tại Thông tư 107 được lan rộng ra. Chi tiết và đơn cử hơn với 10 loại thông tin tài khoản, gồm có :

2.1. Các loại tài khoản trong bảng:

Là thông tin tài khoản từ loại 1 đến loại 9, được hạch toán kép ( hạch toán bút toán đối ứng giữa những thông tin tài khoản ) .
Theo Quyết định 19 những thông tin tài khoản trong bảng được phân loại và chia thành những nhóm :
Tiền và vật tư ;
Tài sản cố định và thắt chặt
Thanh toán
Nguồn kinh phí đầu tư : nguồn vốn kinh doanh thương mại, những quỹ, nguồn kinh phí đầu tư hoạt động giải trí, kinh phí đầu tư dự án Bất Động Sản, kinh phí đầu tư theo đơn đặt hàng nhà nước ;
Các khoản thu và những khoản chi .
Theo Thông tư 107 những thông tin tài khoản trong bảng được phân loại theo tình hình kinh tế tài chính ( gọi tắt là kế toán kinh tế tài chính ). Tại đơn vị chức năng phản ánh tình hình gia tài, nợ công, nguồn vốn, lệch giá, ngân sách, thặng dư ( thâm hụt ) của đơn vị chức năng trong kỳ kế toán .
Trong đó phân loại lại 1 số ít thông tin tài khoản : phải thu, phải trả và bổ trợ thêm những nhóm thông tin tài khoản mới : Doanh thu, ngân sách, thu nhập khác, ngân sách khác, xác lập hiệu quả kinh doanh thương mại

2.2. Loại tài khoản ngoài bảng:

Là thông tin tài khoản loại 0, được hạch toán đơn ( không hạch toán bút toán đối ứng giữa những thông tin tài khoản ). Các thông tin tài khoản ngoài bảng tương quan đến ngân sách nhà nước. Hoặc có nguồn gốc ngân sách nhà nước được phản ánh theo mục lục ngân sách nhà nước. Theo niên độ và theo những nhu yếu quản trị khác của ngân sách nhà nước .
Trong đó bỏ 1 số ít TK như :
TK 005 : Dụng cụ lâu bền đang sử dụng
Sửa đổi và bổ trợ thêm một số ít TK mới như
TK 006 : Dự toán vay nợ quốc tế .
TK 012 : Lệnh chi tiền thực chi
TK 013 : Lệnh chi tiền tạm ứng .
Nếu một nhiệm vụ kinh tế tài chính kinh tế tài chính phát sinh mà tương quan đến thu, chi ngân sách nhà nước Thì kế toán vừa phải hạch toán kế toán kinh tế tài chính và đồng thời hạch toán kế toán ngân sách .

3. Sổ sách kế toán

Mỗi đơn vị chức năng kế toán chỉ sử dụng một mạng lưới hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán cụ thể. Tuỳ theo hình thức kế toán đơn vị chức năng vận dụng, đơn vị chức năng phải mở khá đầy đủ những sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán cụ thể và thực hiện vừa đủ, đúng nội dung, trình tự và chiêu thức ghi chép so với từng mẫu sổ kế toán .
Phải mở sổ kế toán cụ thể để theo dõi quy trình tiếp đón và sử dụng nguồn viện trợ, vay nợ quốc tế theo mục lục ngân sách nhà nước làm cơ sở lập báo cáo giải trình quyết toán và nhu yếu của nhà hỗ trợ vốn .

3.1. Sổ tổng hợp:

Sổ Nhật ký dùng để ghi chép những nhiệm vụ kinh tế tài chính, kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời hạn .
Sổ Cái dùng để ghi chép những nhiệm vụ kinh tế tài chính, kinh tế tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế tài chính ( theo thông tin tài khoản kế toán ) .

3.2. Mẫu sổ, thẻ kế toán chi tiết:

Sổ, thẻ kế toán cụ thể dùng để ghi cụ thể những nhiệm vụ kinh tếtài chính phát sinh tương quan đến những đối tượng người dùng kế toán theo yêu cầuquản lý mà Sổ Cái chưa phản ánh cụ thể .
Trong đó theo Thông tư 107 những mẫu sổ cụ thể bổ trợ thêm mẫu sổ cụ thể theo dõi số liệu quyết toán gồm có 6 mẫu từ S101-H đến S106-H lao lý tại Phụ lục số 03 phát hành kèm theo Thông tư 107 .
Căn cứ vào nhu yếu quản trị và nhu yếu hạch toán của từng đối tượng người tiêu dùng kế toán riêng không liên quan gì đến nhau. Đơn vị được phép bổ trợ những chỉ tiêu ( cột, hàng ) trên sổ, thẻ kế toán cụ thể để ship hàng lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính, báo cáo giải trình quyết toán theo nhu yếu quản trị .

3.3. Nguyên tắc mở sổ kế toán

Sổ kế toán phải được mở vào đầu kỳ kế toán năm hoặc ngay sau khi có quyết định hành động xây dựng và mở màn hoạt động giải trí của đơn vị chức năng kế toán. Sổ kế toán được khởi đầu năm kinh tế tài chính, ngân sách mới để chuyển số dư từ sổ kế toán năm cũ chuyển sang. Và ghi ngay nhiệm vụ kinh tế tài chính, kinh tế tài chính mới phát sinh thuộc năm mới từ ngày 01/01 của năm kinh tế tài chính, ngân sách mới .
Số liệu trên những sổ kế toán theo dõi đảm nhiệm và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước sau ngày 31/12 được chuyển từ thông tin tài khoản năm nay sang thông tin tài khoản năm trước. Để liên tục theo dõi số liệu phát sinh trong thời hạn chỉnh lý quyết toán. Phục vụ lập báo cáo giải trình quyết toán ngân sách nhà nước theo lao lý .

Đơn vị được mở thêm các sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý của đơn vị.

4. Về báo cáo quyết toán

4.1. Về mạng lưới hệ thống báo cáo giải trình :

Sửa đổi, bổ trợ những mẫu biểu báo cáo giải trình quyết toán. Ngoài ra để tương thích với chính sách tự chủ theo Nghị định 16/2015 / NĐ-CP mạng lưới hệ thống báo cáo giải trình theo Thông tư 107. Cũng được bổ trợ những hạng mục báo cáo giải trình kinh tế tài chính gồm có :
Mẫu báo cáo giải trình kinh tế tài chính khá đầy đủ ( Từ mẫu B01 / BCTC đến B04 / BCTC )
Mẫu báo cáo giải trình kinh tế tài chính đơn thuần theo Phụ lục số 04 phát hành kèm theo Thông tư 107 .

4.2. Về kỳ hạn lập báo cáo tài chính:

Theo Quyết định 19 thì việc lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính được lao lý như sau : Báo cáo kinh tế tài chính của những đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp, tổ chức triển khai có sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước được lập vào cuối kỳ kế toán quý, năm. Báo cáo kinh tế tài chính của những đơn vị chức năng, tổ chức triển khai không sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách được lập vào cuối kỳ kế toán năm ; Các đơn vị chức năng kế toán khi bị chia, tách, sáp nhập, chấm hết hoạt động giải trí phải lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính tại thời gian quyết định hành động chia, tách, sáp nhập, chấm hết hoạt động giải trí phải lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính tại thời gian quyết định hành động chia, tách, sáp nhập, chấm hết hoạt động giải trí .
Còn theo Thông tư 107, việc pháp luật về kỳ hạn lập báo cáo giải trình được chia thành 2 loại : Kỳ hạn lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính và Kỳ hạn lập báo cáo giải trình quyết toán .

4.2.1. Đối với báo cáo giải trình kinh tế tài chính :

Kỳ hạn lập báo cáo giải trình vào cuối kỳ kế toán năm ( thời gian 31/12 ) theo pháp luật của Luật Kế toán .
Ngoài ra báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hoặc đơn vị chức năng cấp trên trong thời hạn 90 ngày. Kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo lao lý của pháp lý .

4.2.2. Đối với báo cáo giải trình quyết toán, có 2 loại :

Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và Báo cáo quyết toán nguồn khác .
+ Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước :
Lập báo cáo giải trình theo kỳ kế toán năm. Số liệu lập báo cáo giải trình quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm là số liệu thu, chi của năm ngân sách, tính đến hết thời hạn chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước ( ngày 31/1 năm sau ) theo lao lý của pháp lý về ngân sách nhà nước .
+ Báo cáo quyết toán kinh phí đầu tư nguồn khác :
Lập báo cáo giải trình quyết toán năm. Đơn vị phải lập báo cáo giải trình quyết toán khi kết thúc kỳ kế toán năm ( sau ngày 31/12 ). Trường hợp pháp lý có lao lý lập báo cáo giải trình theo kỳ kế toán khác. Thì ngoài báo cáo giải trình quyết toán năm đơn vị chức năng phải lập cả báo cáo giải trình theo kỳ kế toán đó .
Thông tư107 / 2017 / TT-BTCđược vận dụng kể từ ngày 01/01/2018. Thay thế Quyết định 19/2006 / QĐ-BTCvề việc phát hành chính sách kế toán hành chính sự nghiệp. Và Thông tư185 / 2010 / TT-BTChướng dẫn sửa đổi, bổ trợ chính sách kế toán hành chính sự nghiệp phát hành kèm theo Quyết định 19/2006 / QĐ-BTC .
Xem thêm : Những điểm mới về TSCĐ trong thông tư số 107 về HCSN
Nếu còn bất kể điều gì vướng mắc tương quan tới thông tư 107 cũng như TSCĐ, những bạn hãy comment ở dưới bài viết này nhé. [ / vc_column_text ] [ vc_separator ] [ / vc_column ] [ / vc_row ] [ vc_row ] [ vc_column width = 1/3 ] [ vc_custom_heading text = KHÓA HỌC HCSN font_container = tag : div | font_size : 30 | text_align : left | color : % 23002866 use_theme_fonts = yes ] [ vc_column_text ]

 • Kế toán hành chính sự nghiệp có thu
 • Kkế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần
 • kế toán hành chính sự nghiệp dự án
 • Kế toán hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh
 • Kế toán HCSN bệnh viện
 • Kế toán HCSN trường học

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=1/3][vc_custom_heading text=KHUYẾN MẠI font_container=tag:div|font_size:30|text_align:left|color:%2317376e use_theme_fonts=yes][vc_column_text]Đóng 2 khóa: Giảm 10 %
Học viên cũ:

Giảm 10%

Đóng 3 khóa trở lên: Giảm 15 %
Nhóm 2 người trở lên: Giảm 20 %
Nhóm 5 người trở lên: Giảm 30 %
Chương trình khuyến mại khác[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=1/3][vc_custom_heading text=THÔNG TIN THÊM font_container=tag:div|font_size:30|text_align:left|color:%2317376e use_theme_fonts=yes][vc_column_text] Phần mềm học: Misa, Fast, HTKK
Giáo trình kế toán online
Học thử với Video dạy thực tế
Cách học kế toán online
Hỗ trợ tìm việc làm
Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trọn đời[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=1/3][vc_cta h2= add_icon=left i_icon_fontawesome=fa fa-phone i_color=juicy_pink]

098.868.0223
091.292.9959 098.292.9939

[/vc_cta][/vc_column][vc_column width=1/3][vc_btn title=ĐĂNG KÝ HỌC style=classic color=danger size=lg align=center i_icon_fontawesome=fa fa-sign-out button_block=true add_icon=true link=url:http%3A%2F%2Flamketoan.vn%2Fdang-ky-hoc|||][/vc_column][vc_column width=1/3][vc_btn title=THANH TOÁN style=classic color=success size=lg align=center i_icon_fontawesome=fa fa-usd button_block=true add_icon=true link=url:http%3A%2F%2Flamketoan.vn%2Fthanh-toan|||][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=1/3][vc_icon icon_fontawesome=fa fa-users color=sky size=xl align=center][vc_custom_heading text=Học trực tuyến font_container=tag:h3|font_size:20|text_align:center|color:%231e73be use_theme_fonts=yes][vc_column_text]

 • Tiết kiệm thời gian, có thể học bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, không cần phải tới trường.
 • Chủ động thời gian học, cân bằng công việc và gia đình.
 • Khai giảng khóa học ngay khi đăng ký.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=1/3][vc_icon icon_fontawesome=fa fa-graduation-cap color=sky size=xl align=center][vc_custom_heading text=Chất lượng vượt trội font_container=tag:h3|font_size:20|text_align:center|color:%231e73be use_theme_fonts=yes][vc_column_text]

 • Học với 1 giảng viên 1 học viên
 • Giáo trình giảng dạy được biên soạn từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kế toán
 • Kho video trợ giảng khổng lồ và duy nhất ,kết hợp với thư viện tài liệu miễn phí và đa dạng chỉ có tại Lamketoan.vn.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=1/3][vc_icon icon_fontawesome=fa fa-phone color=sky size=xl align=center][vc_custom_heading text=Hỗ trợ tư vấn 24/7 font_container=tag:h3|font_size:20|text_align:center|color:%231e73be use_theme_fonts=yes][vc_column_text]

 • Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên 24/7.
 • Đội ngũ chăm sóc học viênngay cả khi kết thúc khóa học.
 • Hệ thống chấm điểm tự động các bài kiểm tra.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN font_container=tag:div|font_size:22|text_align:center|color:%230a2f84 use_theme_fonts=yes css_animation=none css=.vc_custom_1509607854330{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;}][vc_column_text]nguyen thi tuyetHọc viên : Nguyễn Thị Tuyết 1991 Tỉnh Ninh BìnhĐang thao tác tại Tỉnh Ninh Bình

Cái mình thích nhất ở khóa học là sự nhiệt tình của cô giáo, cái thứ 2 là dữ thế chủ động thời hạn học, như những lúc bận không hề học nếu không đi học ( )
Xem thêm …học viên kế toán việt hưngHV. Hà Phi Long ( 1997 )HÀ NỘI

Cảm ơn chị Huyền đã hướng dẫn nhiệt tình, trợ giúp em có thêm nhiều kỹ năng và kiến thức về nguyên lí kế toán và hiểu rõ hơn về kế toán khách sạn, việc làm sắp ( )
Xem thêm …

Xem tất cả ý kiến học viên[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=GƯƠNG MẶT GIÁO VIÊN font_container=tag:div|font_size:22|text_align:center|color:%230a2f84 use_theme_fonts=yes][vc_column_text]

gv mai thi xuyenGiáo viên : Mai Thị XuyếnTrung tâm Kế toán

Giáo viên Mai Xuyến hiện đang tham gia giảng dạy tại TT Kế Toán
Xem thêm …gv nguyen thi thu phuongGiáo viên : Nguyễn Thị Thu PhươngTrung tâm Kế toán

Giáo viên Thu Phương hiện đang tham gia giảng dạy tại TT Kế Toán
Xem thêm …

Xem tất cả gương mặt giáo viên[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận