NĂNG LỰC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT CÔNG CHỨC LÀ GÌ

Bởi tronbokienthuc

Bạn đang xem:

Mục Lục Bài Viết

Mẫu Phiếu đánh giá công chức mới nhất

Một là, trước đây chỉ nêu “Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ” chung chung thì nay đã sửa đổi thành là “Theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; Tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ, phải gắn với vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể”.Quy định này đã được sửa theo hướng cụ thể hơn, nhấn mạnh việc đánh giá công chức theo vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể cũng như chất lượng thực hiện công việc. Qua đó, thống nhất với quy định tiến tới sẽ thực hiện trả lương theo vị trí việc làm.Hai là, bổ sung thêm nội dung đánh giá dựa vào “thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp”.Có thể thấy, trong tình hình nước ta đang tăng cường mọi biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì việc bổ sung quy định này là hoàn toàn phù hợp. Nó không chỉ phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước và thật sự giúp loại bỏ những công chức có biểu hiện tham nhũng.Ba là, với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Luật sửa đổi cũng bổ sung thêm nội dung đánh giá mới:- Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách;
– Tiến độ, chất lượng các công việc được giao.Như vậy, có thể thấy, sắp tới đây, công chức sẽ được đánh giá một cách toàn diện hơn, dựa vào nhiều yếu tố khác nhau.

2. Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝNăm ………..Họ và tên: ………………………………….. Số hiệu công chức: ………………………….Chức vụ, công việc được giao: ………………………………………………………………Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………..Ngạch công chức: …………………… Bậc: …………………….. Hệ số: ………………..I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN:1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:– Học tập nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ ….. khóa ……… về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo.- Học tập, nghiên cứu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.- Từ việc học tập các nội dung nêu trên, bản thân đã gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện đúng pháp luật, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương.- Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật để làm căn cứ cho các quyết định.2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;
a) Về phẩm chất chính trị:- Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, trung thành với chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.- Chấp hành và thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.- Kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước ta.b) Về đạo đức:- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác với thái độ làm việc tận tình, trung thực, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.- Đấu tranh trước những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ.c) Về lối sống:- Luôn thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và coi đó là việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân thường xuyên trong công tác cung như trong đời sống hằng ngày- Bản thân luôn có lối sống cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình để ngày càng hoàn thiện bản thân.d) Về tác phong công tác, lề lối làm việc:- Luôn giao tiếp, ứng xử đúng mực khi tiếp xúc với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh. Có tác phong làm việc khoa học, đúng giờ, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình đúng mực, luôn coi trọng tính dân chủ – kỷ cương và luôn tạo cơ hội, giúp đỡ cán bộ, giáo viên cùng tiến bộ. Có quan hệ tốt trong gia đình và quần chúng nơi cư trú.- Luôn phát huy quyền làm chủ của viên chức trong đơn vị trên nguyên tắc tập trung dân chủ.- Tác phong, lề lối làm việc nghiêm túc.3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:– Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Tích cực học tập nâng cao trình độ quản lí, trình độ chính trị, trình độ chuyên môn. Cải tiến phương pháp làm việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhà trường và cấp trên giao.4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:– Thực hiện nhiệm vụ của bản thân dựa trên kế hoạch năm, tháng, tuần cụ thể. Từ đó bảo đảm đúng tiến độ đã đặt ra.
– Chất lượng thực hiện công việc tốt, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý của đơn vị, đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra.- Thành tích đạt được trong những năm qua: Chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp thành phó, bằng khen của UBND thành phố, đơn vị đạt lao động xuất sắc.* Tồn tại: Trong một số hoạt động chưa đạt được kết quả cao như: công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên, Các phong trào thi đua chưa đi vào chiều sâu.5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:– Luôn tâm huyết với nghề nghiệp và có trách nhiệm trong quản lý nhà trường. Trong quản lý và tổ chức thực hiện đều hướng mọi hoạt động của nhà trường vào mục tiêu nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh, nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ. Luôn động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường tích cực tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”- Luôn đề cao việc phối hợp các ban ngành đoàn thể, các bộ phận trong nhà trường, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động của nhà trường.6. Thái độ phục vụ nhân dân:– Thái độ phục vụ nhân dân đúng mực và giải quyết mọi tình huống hợp lý, có tính thuyết phục, không gây phiền hà.7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:– Hoàn thành những nhiệm vu trọng tâm do Sở GD-ĐT thành phố giao chỉ tiêu đầu năm.- Thực hiện những báo cáo kịp thời đối với cơ quan cấp trên.- Chất lượng hai mặt giáo dục cao hơn so với năm học trước, phong trào học sinh giỏi đạt tỷ lệ cao, công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh đạt kết quả tốt.- Chi bộ trường đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.8. Năng lực lãnh đạo, quản lý– Phân công nhiệm vụ cho cấp dưới căn cứ vào năng lực, trình độ và tính phù hợp, sở trường của từng người, phù hợp với công việc được giao.- Tạo mối đoàn kết, hỗ trợ trong công tác của công chức, viên chức trong đơn vị.9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức, viên chức– Lãnh đạo thực hiện mọi nhiệm vụ trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị, xây dựng khối đại đoàn kết giữa các bộ phận, tổ chức trong nhà trường.II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

……., ngày…tháng..năm…

Xem thêm: Lịch Âm Tháng 8 Âm Là Tháng Con Gì ? Nguồn Gốc Lịch Âm Việt Nam

Người tự nhận xét

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:………………………………………………………………………………………………………….
2. Nhận xét của Thủ trưởng trực tiếp quản lý công chức:………………………………………………………………………………………………………….

………….., ngày…tháng…năm….Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC (theo thẩm quyền được phân cấp)1. Nhận xét ưu, nhược điểm……………………………………………………………………………………………………….2. Đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ:a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ,c. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;d. Không hoàn thành nhiệm vụ.Kết quả đánh giá công chức: ………………………………………………………………

……….., ngày…tháng…năm…Thủ trưởng đơn vị

3. Mẫu đánh giá công chức cuối năm dành cho Hiệu trưởng

PHÒNG GD&ĐT …………TRƯỜNG THCS ……………………….______________________CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_________________

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨCNăm 20…….. – 20…………Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………Chức vụ, chức danh:……………………………………………………………………………………Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………..Ngạch công chức: …………. Bậc:…………… Hệ số lương:…………………………..I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:…………………………………………………………………………………………………………2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:…………………………………………………………………………………………………………………3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:…………………………………………………………………………………………………………………4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:…………………………………………………………………………………………………………………5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:…………………………………………………………………………………………………………………6. Thái độ phục vụ nhân dân:…………………………………………………………………………………………………………………PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:…………………………………………………………………………………………………………………8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:…………………………………………………………………………………………………………………9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:…………………………………………………………………………………………………………………
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC1. Đánh giá ưu, nhược điểm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Phân loại đánh giá:(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)…………………………………………………………………………………………………………………

Ngày….tháng….năm 20…Công chức tự đánh giá(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:…………………………………………………………………………………………………………………2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:…………………………………………………………………………………………………………………

Ngày….tháng….năm 20…Thủ trưởng trực tiếp đánh giá(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)…………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm:

Ngày….tháng….năm 20…Thủ trưởng đơn vị(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

4. Đối tượng của phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý

Phiếu đánh giá công chức của hiệu trưởngPhiếu đánh giá công chức của phó hiệu trưởngPhiếu đánh giá công chức của cán bộ công chức làm lãnh đạo, quản lý các cấp khác

5. Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý thực tế

Cuối năm, các Đảng viên thường sẽ phải viết bản kiểm điểm, tổng kết quá trình hoạt động của mình trong 1 năm vừa qua. Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cũng rất đơn giản, dựa theo mẫu bản kiểm điểm đảng viên chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021 của chúng tôi.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chứcBáo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại công chức, người lao độngMẫu bản kiểm điểm dành cho công chức
Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại công chức, người lao động Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại công chức, người lao động 2017 Mẫu phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2021 Phiếu đánh giá và phân loại công chức *

Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá, nhận xét và phân loại công chức là cấp lãnh đạo quản lý. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin của công chức, phần tự đánh giá của công chức, phần nhận xét của đơn vị tập thể… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức, lãnh đạo quản lý tại đây.Bạn đang xem: Năng lực tập hợp đoàn kết công chức là gì trước đây chỉ nêu “Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ” chung chung thì nay đã sửa đổi thành là “Theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; Tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ, phải gắn với vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể”.Quy định này đã được sửa theo hướng cụ thể hơn, nhấn mạnh việc đánh giá công chức theo vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể cũng như chất lượng thực hiện công việc. Qua đó, thống nhất với quy định tiến tới sẽ thực hiện trả lương theo vị trí việc làm.bổ sung thêm nội dung đánh giá dựa vào “thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp”.Có thể thấy, trong tình hình nước ta đang tăng cường mọi biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì việc bổ sung quy định này là hoàn toàn phù hợp. Nó không chỉ phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước và thật sự giúp loại bỏ những công chức có biểu hiện tham nhũng.với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Luật sửa đổi cũng bổ sung thêm nội dung đánh giá mới:- Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách;- Tiến độ, chất lượng các công việc được giao.Như vậy, có thể thấy, sắp tới đây, công chức sẽ được đánh giá một cách toàn diện hơn, dựa vào nhiều yếu tố khác nhau.Năm ………..Họ và tên: ………………………………….. Số hiệu công chức: ………………………….Chức vụ, công việc được giao: ………………………………………………………………Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………..Ngạch công chức: …………………… Bậc: …………………….. Hệ số: ………………..- Học tập nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ ….. khóa ……… về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo.- Học tập, nghiên cứu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.- Từ việc học tập các nội dung nêu trên, bản thân đã gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện đúng pháp luật, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương.- Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật để làm căn cứ cho các quyết định.a) Về phẩm chất chính trị:- Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, trung thành với chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.- Chấp hành và thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.- Kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước ta.b) Về đạo đức:- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác với thái độ làm việc tận tình, trung thực, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.- Đấu tranh trước những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ.c) Về lối sống:- Luôn thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và coi đó là việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân thường xuyên trong công tác cung như trong đời sống hằng ngày- Bản thân luôn có lối sống cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình để ngày càng hoàn thiện bản thân.d) Về tác phong công tác, lề lối làm việc:- Luôn giao tiếp, ứng xử đúng mực khi tiếp xúc với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh. Có tác phong làm việc khoa học, đúng giờ, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình đúng mực, luôn coi trọng tính dân chủ – kỷ cương và luôn tạo cơ hội, giúp đỡ cán bộ, giáo viên cùng tiến bộ. Có quan hệ tốt trong gia đình và quần chúng nơi cư trú.- Luôn phát huy quyền làm chủ của viên chức trong đơn vị trên nguyên tắc tập trung dân chủ.- Tác phong, lề lối làm việc nghiêm túc.- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Tích cực học tập nâng cao trình độ quản lí, trình độ chính trị, trình độ chuyên môn. Cải tiến phương pháp làm việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhà trường và cấp trên giao.- Thực hiện nhiệm vụ của bản thân dựa trên kế hoạch năm, tháng, tuần cụ thể. Từ đó bảo đảm đúng tiến độ đã đặt ra.- Chất lượng thực hiện công việc tốt, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý của đơn vị, đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra.- Thành tích đạt được trong những năm qua: Chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp thành phó, bằng khen của UBND thành phố, đơn vị đạt lao động xuất sắc.* Tồn tại: Trong một số hoạt động chưa đạt được kết quả cao như: công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên, Các phong trào thi đua chưa đi vào chiều sâu.- Luôn tâm huyết với nghề nghiệp và có trách nhiệm trong quản lý nhà trường. Trong quản lý và tổ chức thực hiện đều hướng mọi hoạt động của nhà trường vào mục tiêu nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh, nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ. Luôn động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường tích cực tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”- Luôn đề cao việc phối hợp các ban ngành đoàn thể, các bộ phận trong nhà trường, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động của nhà trường.- Thái độ phục vụ nhân dân đúng mực và giải quyết mọi tình huống hợp lý, có tính thuyết phục, không gây phiền hà.- Hoàn thành những nhiệm vu trọng tâm do Sở GD-ĐT thành phố giao chỉ tiêu đầu năm.- Thực hiện những báo cáo kịp thời đối với cơ quan cấp trên.- Chất lượng hai mặt giáo dục cao hơn so với năm học trước, phong trào học sinh giỏi đạt tỷ lệ cao, công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh đạt kết quả tốt.- Chi bộ trường đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.- Phân công nhiệm vụ cho cấp dưới căn cứ vào năng lực, trình độ và tính phù hợp, sở trường của từng người, phù hợp với công việc được giao.- Tạo mối đoàn kết, hỗ trợ trong công tác của công chức, viên chức trong đơn vị.- Lãnh đạo thực hiện mọi nhiệm vụ trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị, xây dựng khối đại đoàn kết giữa các bộ phận, tổ chức trong nhà trường.- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:………………………………………………………………………………………………………….2. Nhận xét của Thủ trưởng trực tiếp quản lý công chức:………………………………………………………………………………………………………….1. Nhận xét ưu, nhược điểm……………………………………………………………………………………………………….2. Đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ:a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ,c. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;d. Không hoàn thành nhiệm vụ.Kết quả đánh giá công chức: ………………………………………………………………Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………Chức vụ, chức danh:……………………………………………………………………………………Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………..Ngạch công chức: …………. Bậc:…………… Hệ số lương:…………………………..1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:…………………………………………………………………………………………………………2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:…………………………………………………………………………………………………………………3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:…………………………………………………………………………………………………………………4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:…………………………………………………………………………………………………………………5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:…………………………………………………………………………………………………………………6. Thái độ phục vụ nhân dân:…………………………………………………………………………………………………………………7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:…………………………………………………………………………………………………………………8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:…………………………………………………………………………………………………………………9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:…………………………………………………………………………………………………………………1. Đánh giá ưu, nhược điểm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Phân loại đánh giá:(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)…………………………………………………………………………………………………………………1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:…………………………………………………………………………………………………………………2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:…………………………………………………………………………………………………………………1. Nhận xét ưu, nhược điểm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)…………………………………………………………………………………………………………………Xem thêm: Khóa Lễ Tiễn Căn Tứ Phủ Là Gì Những Điều Cần Biết Về Đạo Mẫu Phiếu đánh giá công chức của hiệu trưởngPhiếu đánh giá công chức của phó hiệu trưởngPhiếu đánh giá công chức của cán bộ công chức làm lãnh đạo, quản lý các cấp khácCuối năm, các Đảng viên thường sẽ phải viết bản kiểm điểm, tổng kết quá trình hoạt động của mình trong 1 năm vừa qua. Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cũng rất đơn giản, dựa theo mẫu bản kiểm điểm đảng viên chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021 của chúng tôi.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chứcBáo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại công chức, người lao độngMẫu bản kiểm điểm dành cho công chứcBáo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại công chức, người lao động Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại công chức, người lao động 2017 Mẫu phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2021 Phiếu đánh giá và phân loại công chứcMẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức Bản nhận xét đánh giá cán bộ, công viên chức

You may also like

Để lại bình luận