05 tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý

Bởi tronbokienthuc
Tiêu chí

Yêu cầu cụ thể

Chính trị tư tưởng

– Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân;

– Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiềm năng, lý tưởng về độc lập dân tộc bản địa, chủ nghĩa xã hội và đường lối thay đổi của Đảng ;
– Lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không giao động trong bất kỳ trường hợp nào, nhất quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp lý của Nhà nước ;
– Tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt quyền lợi của Đảng, vương quốc – dân tộc bản địa, nhân dân, tập thể lên trên quyền lợi cá thể ; chuẩn bị sẵn sàng quyết tử vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì niềm hạnh phúc của nhân dân ;
– Chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức triển khai và hoàn thành xong tốt mọi trách nhiệm được giao .

Đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật – Phẩm chất đạo đức trong sáng ; sống trung thực, nhã nhặn, chân thành, đơn giản và giản dị ; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư ;
– Tâm huyết, có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm ; không tham vọng quyền lực tối cao, không háo danh ; có niềm tin đoàn kết, thiết kế xây dựng, gương mẫu, yêu quý chiến sỹ, đồng nghiệp ;

– Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi;

– Tuân thủ và thực thi nghiêm những nguyên tắc tổ chức triển khai, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, tự phê bình và phê bình . Trình độ Có trình độ trình độ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước cung ứng nhu yếu, trách nhiệm được giao và theo pháp luật của Đảng, Nhà nước ; trình độ tin học, ngoại ngữ thiết yếu và tương thích . Năng lực, uy tín – Có tư duy thay đổi, có tầm nhìn, giải pháp thao tác khoa học ; có năng lực tổng hợp, nghiên cứu và phân tích và dự báo ;
– Có năng lực phát hiện những xích míc, thử thách, thời cơ, thuận tiện, yếu tố mới, khó và những hạn chế, chưa ổn trong thực tiễn ; mạnh dạn yêu cầu những trách nhiệm, giải pháp tương thích, khả thi, hiệu suất cao để phát huy, thôi thúc hoặc tháo gỡ ;
– Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình trong thực tiễn để cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực thi có hiệu suất cao những chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước ở nghành, địa phận công tác làm việc được phân công ; cần mẫn, chịu khó, năng động, phát minh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và vì nhân dân Giao hàng ;
– Có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá thể ; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin cậy, tin tưởng .

 

Sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm

Đủ sức khỏe thể chất để triển khai trách nhiệm ; bảo vệ tuổi chỉ định, trình làng ứng cử theo pháp luật ; có kinh nghiệm tay nghề lãnh đạo, quản lý .

You may also like

Để lại bình luận