Phương pháp đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Bởi tronbokienthuc

Mục Lục Bài Viết

Dạng bài tập 3: Đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp

BƯỚC 1: Lập bảng

Ta có Bảng đánh giá khái quát năng lực thanh toán của Công ty
Tham khảo :
Cách khóa học tại Kế toán Việt Hưng

Phân tích sức khỏe của doanh nghiệp – tình hình thanh toán và khả năng thanh toán

Chỉ tiêu Công thức tính Đầu năm Cuối năm Cuối năm so với đầu năm
Chênh lệch Tỷ lệ (%)
(1)-lần (2)-lần (3)=(2)-(1) (4)=(3)/(1)
1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát Tổng tài sản
Tổng nợ phải trả
2. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Tài sản thời gian ngắn
Nợ thời gian ngắn
3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh TSNH – HTK
Nợ thời gian ngắn
4. Hệ số khả năng thanh toán tức thời

 

Tiền và những khoản TĐT
Nợ thời gian ngắn

BƯỚC 2: Đi vào đánh giá từng hệ số:

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, hệ số khả năng thanh toán nhanh, hệ số khả năng thanh toán tức thời

*) Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:

Cuối năm so với đầu năm, thông số năng lực thanh toán tổng quát tăng ( giảm ) … .. ( lần ), tương ứng với vận tốc tăng ( giảm ) … .. %. Các trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra
– Hệ số này > 1 : Với tổng tài sản hiện có, doanh nghiệp đảm bải được năng lực thanh toán tổng quát
– Hệ số này = 1 : Về mặt kim chỉ nan doanh nghiệp hoàn toàn có thể trả được nợ nhưng năng lực tương đối thấp
– Hệ số này < 1 : Doanh nghiệp không bảo vệ được năng lực thanh toán những khoản nợ – Hệ số này nhỏ hơn 1 rất nhiều : Doanh nghiệp mất dần năng lực thanh toán – Hệ số này > 2 : Khả năng thanh toán những khoản nợ tốt .

*) Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn:

Cuối năm so với đầu năm, thông số năng lực thanh toán nhanh tăng ( giảm ) … .. ( lần ), tương ứng với vận tốc tăng ( giảm ) … .. %. Các trường hợp xảy ra

– Hệ số này >=1: Doanh nghiệp có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và tình hình tài chính là bình thường hoặc khả quan

– Hệ số này < 1 : Doanh nghiệp không bảo vệ cung ứng được những khoản nợ thời gian ngắn – Hệ số này nhỏ hơn 1 rất nhiều : Khả năng thanh toán nợ thời gian ngắn của doanh nghiệp càng thấp – Hệ số này > = 2 : Doanh nghiệp mới trọn vẹn bảo vệ năng lực thanh toán nợ thời gian ngắn

*) Hệ số khả năng thanh toán nhanh:

Cuối năm so với đầu năm, thông số năng lực thanh toán nhanh tăng ( giảm ) …. ( lần ), tương ứng với vận tốc tăng ( giảm ) … .. %. Các trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra
– Hệ số này > = 1 : Doanh nghiệp bảo vệ và thừa năng lực thanh toán nhanh
– Hệ số này < 1 : Doanh nghiệp không bảo vệ năng lực thanh toán nhanh – Hệ số này > = 2 : Doanh nghiệp mới trọn vẹn bảo vệ năng lực thanh toán nhanh nợ thời gian ngắn

*) Hệ số khả năng thanh toán tức thời:

Cuối năm so với đầu năm, thông số năng lực thanh toán tức thời tăng ( giảm ) … .. lần, tương ứng với vận tốc tăng ( giảm ) … .. % .
– Hệ số này > = 1 : Với lượng tiền và tương tự tiền hiện có, doanh nghiệp bảo vệ và thừa năng lực thanh toán tức thời những khoản nợ phải trả trong vòng 3 tháng
– Hệ số này < 1 : Với lượng tiền và tương tự tiền hiện có, doanh nghiệp không bảo vệ năng lực thanh toán tức thời những khoản nợ phải trả trong vòng 3 tháng .

0
0
Bình chọn

Bình chọn

You may also like

Để lại bình luận