Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Bởi tronbokienthuc

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
——-

Số: 05/2018/TT-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

Căn cứ Luật đu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E- HSDT) đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi là Hệ thống).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lập báo cáo đánh giá E-HSDT đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Điều 3. Áp dụng Mẫu báo cáo đánh giá E-HSDT và các Phụ lục

1. Mẫu số 01A : vận dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp theo phương pháp một quy trình tiến độ một túi hồ sơ và được đánh giá theo quy trình tiến độ 01 nêu tại điểm a khoản 6 Điều 15 Thông tư số 04/2017 / TT-BKHĐT .2. Mẫu số 01B : vận dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp theo phương pháp một quá trình một túi hồ sơ và được đánh giá theo quy trình tiến độ 02 nêu tại điểm b khoản 6 Điều 15 Thông tư số 04/2017 / TT-BKHĐT .3. Mẫu số 02 : vận dụng cho gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp theo phương pháp một quy trình tiến độ hai túi hồ sơ theo lao lý tại khoản 1 Điều 29 và khoản 1 Điều 32 Thông tư số 04/2017 / TT-BKHĐT .4. Mẫu số 03 : vận dụng cho gói thầu dịch vụ tư vấn theo pháp luật tại khoản 1 Điều 29 và khoản 1 Điều 32 Thông tư số 04/2017 / TT-BKHĐT .5. Đối với gói thầu thuộc dự án Bất Động Sản sử dụng vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức, vốn vay khuyễn mãi thêm phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa Nước Ta với nhà hỗ trợ vốn, nếu được nhà hỗ trợ vốn chấp thuận đồng ý thì việc lập báo cáo giải trình đánh giá E-HSDT vận dụng theo những Mẫu số 01A, 01B, 02 và 03 phát hành kèm theo Thông tư này .6. Bên mời thầu địa thế căn cứ vào loại gói thầu, phương pháp lựa chọn nhà thầu để vận dụng những Mẫu biên bản, tờ trình tại những Phụ lục kèm theo Thông tư này cho tương thích, đơn cử như sau :a ) Phụ lục 1A : Mẫu Tờ trình ý kiến đề nghị phê duyệt tác dụng đánh giá hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật ( so với gói thầu theo phương pháp một tiến trình hai túi hồ sơ ) ;b ) Phụ lục 1B : Mẫu Quyết định phê duyệt list nhà thầu phân phối nhu yếu về kỹ thuật ( so với gói thầu theo phương pháp một quy trình tiến độ hai túi hồ sơ ) ;c ) Phụ lục 2A : Mẫu Tờ trình ý kiến đề nghị phê duyệt list xếp hạng nhà thầu ( so với gói thầu theo phương pháp một quá trình một túi hồ sơ ) ;d ) Phụ lục 2B : Mẫu Tờ trình ý kiến đề nghị phê duyệt list xếp hạng nhà thầu ( so với gói thầu theo phương pháp một quá trình hai túi hồ sơ ) ;đ ) Phụ lục 3A : Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng ( so với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp ) ;e ) Phụ lục 3B : Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng ( so với gói thầu dịch vụ tư vấn ) ;g ) Phụ lục 3C : Mẫu Kết quả so sánh tài liệu ( so với tổng thể những gói thầu ) ;h ) Phụ lục 4 : Mẫu Tờ trình đề xuất phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu ;i ) Phụ lục 5 : Mẫu Bản cam kết .

Điều 4. Thời gian đánh giá E-HSDT

1. Thời gian đánh giá E-HSDT tối đa là 45 ngày, kể từ ngày mở thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ góp vốn đầu tư phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu. Thời gian đánh giá E-HSDT không gồm có thời hạn đánh giá và thẩm định, phê duyệt, kể cả thời hạn thẩm định và đánh giá tác dụng đánh giá hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật so với gói thầu theo phương pháp một quá trình hai túi hồ sơ. Trường hợp thiết yếu, hoàn toàn có thể lê dài thời hạn đánh giá E-HSDT nhưng không quá 20 ngày và phải bảo vệ quy trình tiến độ thực thi dự án Bất Động Sản .2. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, thời hạn đánh giá E-HSDT tối đa là 25 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu trình chủ góp vốn đầu tư phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu. Trường hợp thiết yếu, hoàn toàn có thể lê dài thời hạn đánh giá E-HSDT nhưng không quá 20 ngày và phải bảo vệ tiến trình thực thi dự án Bất Động Sản .

Điều 5. Cách thức đánh giá E-HSDT

1. Trường hợp nhà thầu cùng lúc tham dự thầu nhiều gói thầu và được đánh giá xếp hạng thứ nhất so với gói thầu này đồng thời trúng thầu ở một hoặc nhiều gói thầu khác thì chủ góp vốn đầu tư, bên mời thầu phải làm rõ năng lực thực thi gói thầu của nhà thầu này về mặt năng lượng kỹ thuật và kinh tế tài chính trong quy trình thương thảo, hoàn thành xong hợp đồng .2. Đối với những nội dung đánh giá tính hợp lệ ( trừ nội dung về bảo vệ dự thầu và thỏa thuận hợp tác liên danh ), Hệ thống tự động hóa đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. Nhà thầu chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực của những thông tin đã cam kết. Trường hợp phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực thì nhà thầu sẽ bị coi là gian lận và bị giải quyết và xử lý theo pháp luật tại khoản 1 Điều 122 Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP .3. Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp, những nội dung đánh giá về lịch sử vẻ vang không triển khai xong hợp đồng, tác dụng hoạt động giải trí kinh tế tài chính, lệch giá trung bình hàng năm, nhu yếu về nguồn lực kinh tế tài chính, kinh nghiệm tay nghề triển khai hợp đồng tựa như của nhà thầu được Hệ thống tự động hóa đánh giá dựa trên những thông tin nhà thầu kê khai trong webform. Nhà thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực của những thông tin đã kê khai. Trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hoặc có kê khai nhưng không đúng, không khá đầy đủ, không cung ứng theo nhu yếu nêu trong E-HSMT thì Hệ thống sẽ đánh giá nhà thầu không đạt ở nội dung này. Đối với nội dung về hợp đồng tựa như, trường hợp tổ chuyên viên phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu ” đạt ” là chưa đúng mực thì tổ chuyên viên có quyền đánh giá lại để làm hiệu quả đánh giá ở nội dung này .4. Đối với việc đánh giá về kinh tế tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai những thông tin về sản phẩm & hàng hóa hoặc không đính kèm những tài liệu về nhân sự trong E-HSDT để làm cơ sở đo lường và thống kê khuyến mại thì nhà thầu sẽ không được hưởng khuyễn mãi thêm .

Điều 6. Tổ chuyên gia

1. Tổ chuyên viên do bên mời thầu hoặc đơn vị chức năng tư vấn đấu thầu ( trong trường hợp thuê tư vấn triển khai ) xây dựng. Thành viên tổ chuyên viên phải phân phối pháp luật tại Điều 116 Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP. Từng thành viên tổ chuyên viên phải lập Bản cam kết theo Phụ lục 5 gửi bên mời thầu trước khi thực thi đánh giá E-HSDT .2. Tổ trưởng tổ chuyên viên phát hành quy định thao tác của tổ chuyên viên, trong đó gồm có những nội dung chính như sau :a ) Phân công việc làm đơn cử cho từng thành viên ;b ) Thời gian dự kiến hoàn thành xong việc đánh giá E-HSDT ;c ) Cách thức thao tác của tổ chuyên viên ;d ) Các nội dung thiết yếu khác .3. Bên mời thầu nhập list tổ chuyên viên, đính kèm quyết định hành động xây dựng tổ chuyên viên, quy định thao tác của tổ chuyên viên lên Hệ thống .

Điều 7. Báo cáo đánh giá E-HSDT

1. Hệ thống tự động hóa trích xuất những thông tin tương quan đến gói thầu và tổng hợp tác dụng đánh giá từ những mẫu đánh giá .2. Ngoài những nội dung về hiệu quả đánh giá E-HSDT, trong báo cáo giải trình đánh giá E-HSDT, tổ chuyên viên phải nêu rõ những nội dung sau đây :a ) Trách nhiệm của từng thành viên trong tổ chuyên viên theo đúng phân công việc làm tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư này ;b ) Cách giải quyết và xử lý trong trường hợp có thành viên trong tổ chuyên viên có quan điểm độc lạ so với những thành viên khác .c ) Ý kiến bảo lưu ( nếu có ) .

Chương II
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ E-HDST

Mục 1. PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ

Điều 8. Đánh giá E-HSDT theo quy trình 01

1. Đánh giá về tính hợp lệ ( thực thi trên webform – đánh giá trực tuyến ) :a ) Hệ thống tự động hóa đánh giá những nội dung : tư cách hợp lệ theo pháp luật tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT và nội dung về nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính .b ) Tổ chuyên viên đánh giá tính hợp lệ của bảo vệ dự thầu và thỏa thuận hợp tác liên danh theo bản scan đính kèm .c ) Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tổng thể nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển sang đánh giá về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề .2. Đánh giá về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề ( thực thi trên webform – đánh giá trực tuyến ) :a ) Hệ thống tự động hóa đánh giá những nội dung : lịch sử dân tộc không hoàn thành xong hợp đồng, hiệu quả hoạt động giải trí kinh tế tài chính, lệch giá trung bình hàng năm, nguồn lực kinh tế tài chính, kinh nghiệm tay nghề triển khai hợp đồng tựa như trên cơ sở thông tin mà nhà thầu kê khai trên webform trong E-HSDT .b ) Tổ chuyên viên đánh giá những nội dung còn lại ngoài những nội dung nêu tại điểm a khoản này trên cơ sở thông tin mà nhà thầu kê khai trên webform trong E-HSDT .c ) Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tổng thể nội dung về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề thì được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật .

3. Đánh giá về kỹ thuật (không thực hiện trên webform – đánh giá offline):
Tổ chuyên gia thực hiện việc đánh giá về kỹ thuật. Sau khi đánh giá xong, tổ chuyên gia chỉ nhập kết quả đánh giá vào webform trên Hệ thống, không phải nhập toàn bộ các thông tin đánh giá vào webform. Nội dung đánh giá về kỹ thuật được đính kèm trong báo cáo đánh giá.

c ) Nhà thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về kinh tế tài chính .

4. Đánh giá về tài chính (không thực hiện trên webform – đánh giá offline):
Tổ chuyên gia thực hiện việc đánh giá về tài chính. Sau khi đánh giá xong, tổ chuyên gia chỉ nhập kết quả đánh giá vào webform trên Hệ thống, không phải nhập toàn bộ các thông tin đánh giá vào webform. Nội dung đánh giá về tài chính được đính kèm trong báo cáo đánh giá.

5. Sau khi hoàn thành xong báo cáo giải trình đánh giá trên Hệ thống, tổ chuyên viên in báo cáo giải trình đánh giá và ký tên, đóng dấu ( nếu có ). Trên cơ sở tác dụng đánh giá E-HSDT của tổ chuyên viên, bên mời thầu trình chủ góp vốn đầu tư phê duyệt list xếp hạng nhà thầu .6. Sau khi list xếp hạng nhà thầu được phê duyệt, bên mời thầu mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất vào thương thảo hợp đồng. Trong quy trình thương thảo hợp đồng, bên mời thầu chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so sánh tài liệu mà nhà thầu phân phối với những thông tin mà nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT và lập biên bản so sánh tài liệu theo Phụ lục 3C Thông tư này. Biên bản so sánh tài liệu này sẽ được đính kèm biên bản thương thảo hợp đồng .7. Trường hợp sau khi so sánh, bên mời thầu nhận thấy có sự sai khác cơ bản giữa những tài liệu mà nhà thầu phân phối với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT, dẫn đến làm đổi khác tác dụng đánh giá E-HSDT thì bên mời thầu nhu yếu tổ chuyên viên đánh giá lại so với nhà thầu này. Sau khi tổ chuyên viên triển khai xong lại báo cáo giải trình đánh giá, bên mời thầu trình chủ góp vốn đầu tư phê duyệt lại list xếp hạng nhà thầu để làm cơ sở mời nhà thầu vào thương thảo hợp đồng theo lao lý tại khoản 6 Điều này. Trong trường hợp này, việc kê khai không trung thực trong E-HSDT của nhà thầu sẽ bị coi là hành vi gian lận theo pháp luật tại khoản 4 Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 .

Điều 9. Đánh giá E-HSDT theo quy trình 02

1. Căn cứ vào biên bản mở thầu trên Hệ thống, nhà thầu xếp thứ nhất về giá được đánh giá theo quy trình tiến độ pháp luật tại những khoản 1, 2 và 3 Điều 8 Thông tư này .

2. Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất được đánh giá là đáp ứng các nội dung theo quy định trong E-HSMT thì bên mời thầu mời nhà thầu này vào thương thảo hợp đồng. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, bên mời thầu chịu trách nhiệm đối chiếu tài liệu mà nhà thầu cung cấp với các thông tin mà nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT và lập biên bản đối chiếu tài liệu theo Phụ lục 3C Thông tư này. Biên bản đối chiếu tài liệu này sẽ được đính kèm biên bản thương thảo hợp đồng.
Trường hợp sau khi đối chiếu, bên mời thầu nhận thấy có sự sai khác cơ bản giữa các tài liệu mà nhà thầu cung cấp với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT, dẫn đến làm thay đổi kết quả đánh giá E-HSDT thì bên mời thầu yêu cầu tổ chuyên gia đánh giá lại đối với nhà thầu này. Trong trường hợp này, việc kê khai không trung thực trong E-HSDT của nhà thầu sẽ bị coi là hành vi gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

3. Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất không phân phối nhu yếu của E-HSMT theo pháp luật tại khoản 1 Điều này thì bên mời thầu thực thi đánh giá so với nhà thầu xếp hạng tiếp theo .

Mục 2. PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ

Điều 10. Quy trình đánh giá E-HSDT đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

1. Việc đánh giá hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật điện tử ( E-HSĐXKT ) gồm có những nội dung đánh giá về tính hợp lệ ; năng lượng, kinh nghiệm tay nghề ; đánh giá về kỹ thuật được thực thi theo tiến trình pháp luật tại những khoản 1, 2 và 3 Điều 8 Thông tư này .2. Các nhà thầu vượt qua bước đánh giá E-HSĐXKT sẽ được mở E-HSĐXTC. Việc đánh giá E-HSĐXTC được triển khai theo quá trình pháp luật tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này .3. Sau khi triển khai xong báo cáo giải trình đánh giá E-HSĐXKT, E-HSĐXTC, tổ chuyên viên thực thi in báo cáo giải trình đánh giá và ký tên, đóng dấu ( nếu có ). Việc thương thảo hợp đồng, so sánh tài liệu được triển khai theo khoản 6 và khoản 7 Điều 8 Thông tư này .

Điều 11. Quy trình đánh giá E-HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

1. Việc đánh giá E-HSĐXKT gồm có những nội dung đánh giá về tính hợp lệ ; đánh giá về kỹ thuật được thực thi theo quá trình lao lý tại khoản 1 và khoản 3 Điều 8 Thông tư này .2. Các nhà thầu vượt qua bước đánh giá E-HSĐXKT sẽ được mở E-HSĐXTC. Việc đánh giá E-HSĐXTC được thực thi theo quy trình tiến độ pháp luật tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này .3. Sau khi hoàn thành xong báo cáo giải trình đánh giá E-HSĐXKT, E-HSĐXTC, tổ chuyên viên triển khai in báo cáo giải trình đánh giá và ký tên, đóng dấu ( nếu có ). Việc thương thảo hợp đồng, so sánh tài liệu được thực thi theo khoản 6 và khoản 7 Điều 8 Thông tư này .

Mục 3. LÀM RÕ E-HSDT, TRÌNH, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

Điều 12. Làm rõ E-HSDT

1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo nhu yếu của bên mời thầu. Việc làm rõ E-HSDT được triển khai trực tiếp trên Hệ thống .2. Trường hợp bên mời thầu có nhu yếu nhà thầu làm rõ E-HSDT trên Hệ thống nhưng nhà thầu có nhiều tài liệu cần bổ trợ làm rõ, không hề gửi trực tiếp lên Hệ thống thì nhà thầu hoàn toàn có thể gửi những tài liệu này đến bên mời thầu theo đường bưu điện, gửi trực tiếp, fax, email theo thời hạn lao lý trong văn bản nhu yếu làm rõ của bên mời thầu .

Điều 13. Trình, thẩm định và phê duyệt

1. Đối với gói thầu theo phương pháp một tiến trình một túi hồ sơ :a ) Đối với gói thầu đánh giá theo tiến trình 01, trên cơ sở báo cáo giải trình hiệu quả đánh giá E-HSDT của tổ chuyên viên, bên mời thầu trình chủ góp vốn đầu tư phê duyệt list xếp hạng nhà thầu. Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kinh tế tài chính thì không phải phê duyệt list xếp hạng nhà thầu .b ) Đối với gói thầu đánh giá theo quá trình 02, không phải phê duyệt list xếp hạng nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu được địa thế căn cứ theo biên bản mở thầu .c ) Trên cơ sở thương thảo hợp đồng, bên mời thầu trình chủ góp vốn đầu tư phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu. Chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định và phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu .2. Đối với gói thầu theo phương pháp một tiến trình hai túi hồ sơ :a ) Trên cơ sở báo cáo giải trình tác dụng đánh giá hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật của tổ chuyên viên, bên mời thầu trình chủ góp vốn đầu tư phê duyệt list nhà thầu cung ứng nhu yếu về kỹ thuật. Danh sách nhà thầu cung ứng nhu yếu về kỹ thuật phải được đánh giá và thẩm định trước khi phê duyệt ;b ) Trên cơ sở báo cáo giải trình tác dụng đánh giá hồ sơ yêu cầu về kinh tế tài chính của tổ chuyên viên, bên mời thầu trình chủ góp vốn đầu tư phê duyệt list xếp hạng nhà thầu. Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kinh tế tài chính thì không phải phê duyệt list xếp hạng nhà thầu .c ) Trên cơ sở thương thảo hợp đồng, bên mời thầu trình chủ góp vốn đầu tư phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu. Chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định và phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu .

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 .2. Căn cứ tình hình trong thực tiễn, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn toàn có thể chỉnh sửa những biểu mẫu dưới dạng webform trên Hệ thống nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo thuận tiện hơn cho những bên tham gia vào hoạt động giải trí lựa chọn nhà thầu qua mạng, giảm thủ tục, tăng cường không chỉ có vậy tính cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch và hiệu suất cao kinh tế tài chính trong đấu thầu, đồng thời bảo vệ hiệu suất cao công tác làm việc quản trị nhà nước về đấu thầu .3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân những cấp và tổ chức triển khai, cá thể có tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quy trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề xuất những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân những cấp và tổ chức triển khai, cá thể có tương quan gửi quan điểm về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời hướng dẫn. / .

Nơi nhận:
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Cổng TTĐT Chính phủ;
– Cổng TTĐT Kế hoạch và Đầu tư;
– Các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Lưu: VT, Cục QLĐT (H.298).

BỘ TRƯỞNG

 

Nguyễn Chí Dũng

MẪU SỐ 01A

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT CHO GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP
( theo quá trình số 01 )
( phương pháp một tiến trình một túi hồ sơ )
( Ban hành kèm theo Thông tư số : 05/2018 / TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư )

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 ngày 26/11/2013
Nghị định 63 / CP Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26/6/2014 của nhà nước lao lý cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng
E-HSMT Hồ sơ mời thầu qua mạng
E-HSDT Hồ sơ dự thầu qua mạng
Chủ góp vốn đầu tư Chủ góp vốn đầu tư so với gói thầu thuộc dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tăng trưởng, bên mời thầu so với gói thầu thuộc dự trù shopping tiếp tục
Dự án Dự án góp vốn đầu tư tăng trưởng hoặc dự trù shopping liên tục

PHN I:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu: [trích xuất từ Hệ thống]

Dự án: [trích xuất từ Hệ thống]

Chủ đầu tư: [trích xuất từ Hệ thống]

Bên mời thầu: [trích xuất từ Hệ thống]

Mẫu số 1 (Webform trên Hệ thống)

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

E-HSDT của nhà thầu ____________ ( Hệ thống tự động hóa trích xuất tên của từng Nhà thầu theo thứ tự trong biên bản mở thầu )

Stt

Nội dung đánh giá trong E-HSMT

Kết quả đánh giá

Nhận xét của chuyên gia

Đạt

Không đạt

1 Bảo đảm dự thầu ( 1 )
2 Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính ( nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh ( 2 )
3 Thỏa thuận liên danh ( so với nhà thầu liên danh ) ( 3 )
4 Tư cách hợp lệ theo lao lý tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu ( 2 )
4.1 Hạch toán kinh tế tài chính độc lập ( 2 )
4.2 Không đang trong quy trình giải thể ; không bị Kết luận đang lâm vào thực trạng phá sản hoặc nợ không có năng lực chi trả theo pháp luật của pháp lý ( 2 )
4.3 Bảo đảm cạnh tranh đối đầu trong đấu thầu ( 2 )
4.4 Không đang trong thời hạn bị cấm tham dự thầu ( 2 )
4.5 Đáp ứng điều kiện kèm theo về cấp doanh nghiệp ( 4 )

KẾT LUẬN

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) Tổ chuyên viên đánh giá theo bản scan thư bảo lãnh .
( 2 ) Hệ thống tự động hóa đánh giá .
( 3 ) Tổ chuyên viên đánh giá theo bản scan thỏa thuận hợp tác liên danh .
( 4 ) Chỉ vận dụng so với gói thầu xây lắp có giá gói thầu ≤ 5 tỷ đồng. Hệ thống tự động hóa đánh giá .
Trường hợp tổ chuyên viên phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu ” đạt ” là chưa đúng mực thì tổ chuyên viên có quyền đánh giá lại để làm tác dụng đánh giá ở nội dung này và nêu rõ quan điểm tại cột ” nhận xét của tổ chuyên viên ” .

Mẫu số 2A (Webform trên Hệ thống)

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

(ngoài năng lực kỹ thuật)

E-HSDT của nhà thầu : ( Hệ thống tự động hóa trích xuất tên của từng nhà thầu theo thứ tự trong biên bản mở thầu )

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT(1)

Thông tin trong E-HSDT(2)

Kết quả đánh giá(3)

Nhận xét của chuyên gia

Stt

Mô tả

Yêu cầu

Đạt

Không đạt

Kết luận

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ), ( 2 ) : Hệ thống tự động hóa trích xuất thông tin trong E-HSMT và E-HSDT .
( 3 ) : Hệ thống tự động hóa đánh giá trên cơ sở thông tin được trích xuất. Đối với nội dung về hợp đồng tựa như, trường hợp tổ chuyên viên phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu ” đạt ” là chưa đúng mực thì tổ chuyên viên có quyền đánh giá lại để làm hiệu quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ quan điểm tại cột ” nhận xét của tổ chuyên viên ” .
Trường hợp sau khi so sánh tài liệu, những thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT không thống nhất với những tài liệu mà nhà thầu cung ứng thì bên mời thầu nhu yếu tổ chuyên viên đánh giá lại. Trong trường hợp này, tổ chuyên viên triển khai đánh giá lại và ghi rõ quan điểm tại cột ” nhận xét của tổ chuyên viên ” .
Riêng so với nội dung về năng lực Bảo hành, bảo dưỡng, trùng tu, bảo trì, sửa chữa thay thế, phân phối phụ tùng sửa chữa thay thế hoặc phân phối những dịch vụ sau bán hàng khác của gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa, tổ chuyên viên đánh giá địa thế căn cứ vào thông tin nêu trong E-HSDT .

Mẫu số 2B (Webform trên Hệ thống)

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT

E-HSDT của nhà thầu : ______________ ( Hệ thống tự động hóa trích xuất tên của từng nhà thầu theo thứ tự trong biên bản mở thầu )

a) Đánh giá về nhân sự chủ chốt:

Stt

E-HSMT(1)

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2)

Kết quả đánh giá(3)

Nhn xét của tổ chuyên gia(4)

Số lượng, vị trí công việc

Trình độ chuyên môn

Tổng số năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm trong công việc tương tự

Đạt

Không đạt

Kết luận

b) Đánh giá về thiết bị thi công:

Stt

E-HSMT(1)

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2)

Kết quả đánh giá(3)

Nhận xét của tchuyên gia(4)

Đạt

Không đạt

Loại thiết bị và đặc điểm

Số lượng

Kết luận

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) : Hệ thống tự động hóa trích xuất thông tin trong E-HSMT ;
( 2 ) : Hệ thống tự động hóa trích xuất tóm tắt thông tin trong E-HSDT ;
( 3 ), ( 4 ) : Tổ chuyên viên đánh giá dựa trên thông tin mà nhà thầu kê khai, nêu quan điểm nhận xét trong trường hợp đánh giá là không đạt .

Mẫu số 3A (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng phương pháp chấm điểm)

E-HSDT của nhà thầu___________

Stt

Ni dung đánh giá(1)

Mức điểm quy định trong E- HSMT(2)

ĐÁNH GIÁ(3)

Ghi chú

Điểm tối đa

Điểm tối thiểu

Điểm

Nhận xét của chuyên gia

TNG CỘNG

KẾT LUẬN (4)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ), ( 2 ) Theo lao lý trong E-HSMT .
( 3 ) Đối với từng nội dung đánh giá, phải ghi rõ số điểm tại cột Điểm .
( 4 ) Nhà thầu được Tóm lại là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo lao lý của E-HSMT trên cơ sở sổ điểm của nhà thầu .

Mẫu số 3B (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí đánh giá “đạt”, “không đạt”)

E-HSDT của nhà thầu___________

Stt

Nội dung đánh giá(1)

Kết quả đánh giá (2)

Nhận xét của chuyên gia

Ghi chú

Đạt

Chấp nhận được

Không đạt

KẾT LUẬN (3)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) Theo pháp luật trong E-HSMT .
( 2 ) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là ” đạt ” hoặc ” đồng ý được ” hoặc ” không đạt ” thì ghi lại “ X ” vào ô tương ứng và nêu rõ nguyên do tại cột Nhận xét của chuyên viên .
( 3 ) E-HSDT được Kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo pháp luật trong E-HSMT .

Mẫu số 4 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ

E-HSDT của nhà thầu___________

Stt

Công thức xác định giá đánh giá

Giá đánh giá(1)
(chưa tính ưu đãi)

1
2
3
4

TNG CỘNG

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) Giá đánh giá chưa gồm có khuyến mại so với những sản phẩm & hàng hóa trong nước .

Mẫu số 5 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

XÁC ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC ĐỐI TƯỢNG
ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI CỦA GÓI THẦU

(Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa)

Trường hợp sản phẩm & hàng hóa do nhà thầu chào thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng khuyến mại thì tổ chuyên viên triển khai kiểm tra, giám sát lại về tỷ suất chi phí sản xuất trong nước để xác lập đúng chuẩn sản phẩm & hàng hóa do nhà thầu chào có thuộc đối tượng người dùng được hưởng khuyễn mãi thêm hay không. Từ đó, xác lập những sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người dùng được hưởng tặng thêm trong tổng số những loại sản phẩm & hàng hóa theo nhu yếu của E-HSMT để làm cơ sở xác lập ∆ ƯĐ theo Mẫu số 6 như sau :

Stt

Hàng hóa

Nhà thầu

Ghi chú

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
Hàng hóa 1
Hàng hóa 2
Hàng hóa 3

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) Hàng hóa thuộc đối tượng người dùng được hưởng khuyến mại .
( 2 ) Ghi tên những nhà thầu chào hàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng khuyễn mãi thêm .

Mẫu số 6 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

XÁC ĐỊNH ∆ƯĐ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA
KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI

(Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa)

E-HSDT của nhà thầu___________

Stt

Hàng hóa

Giá dự thầu trừ giá trị giảm giá (nếu có)

ƯĐ

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
Hàng hóa 1
Hàng hóa 2
… .

Tng cng

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 2 ) Hàng hóa không thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng khuyễn mãi thêm ;
( 3 ) Giá dự thầu sau trừ giá trị giảm giá ( nếu có ) của từng loại sản phẩm & hàng hóa tương ứng ở cột ( 2 ) ;
( 4 ) Cách xác lập ∆ ƯĐ so với sản phẩm & hàng hóa không thuộc đối tượng người tiêu dùng được Hưởng tặng thêm = 7,5 % x ( 3 ) .

Mẫu số 7 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH

E-HSDT của nhà thầu___________

Stt

Nội dung

Giá tr

1 Giá dự thầu ( giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá ( nếu có ) )
2 Giá trị giảm giá ( nếu có )
3 Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá ( nếu có )

Phương pháp giá thấp nhất(1)

4 ∆ ƯĐ ( nếu có ) ( 2 )
5 Giá dự thầu trừ giá trị giảm giá ( nếu có ) và tính khuyến mại ( nếu có )

Phương pháp giá đánh giá(3)

6 Giá đánh giá ( chưa tính tặng thêm )
7 ∆ ƯĐ ( nếu có ) ( 4 )
8 Giá đánh giá ( sau khi tính khuyến mại )

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) Trường hợp vận dụng chiêu thức giá đánh giá thì bỏ nội dung này .
( 3 ) Trường hợp vận dụng chiêu thức giá thấp nhất thì bỏ nội dung này .
( 2 ), ( 4 ) Đối với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa, ∆ ƯĐ là giá trị cộng thêm so với sản phẩm & hàng hóa không thuộc đối tượng người dùng được hưởng khuyến mại, được xác lập theo hiệu quả ở Mẫu số 6 .

[TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ
ĐÁNH GIÁ E-HSDT]

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / _____, ngày ___ tháng ___ năm _____

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu _______ [ Hệ thống trích xuất ]
thuộc dự án Bất Động Sản _______ [ Hệ thống trích xuất ]
Kính gửi : _______ [ Hệ thống trích xuất ]

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

– Chủ góp vốn đầu tư : [ Hệ thống trích xuất ]
– Bên mời thầu : [ Hệ thống trích xuất ]
– Tên dự án Bất Động Sản : [ Hệ thống trích xuất ]
– Tên gói thầu : [ Hệ thống trích xuất ] ;
– Số KHLCNT : [ Hệ thống trích xuất ] thời gian đăng tải [ Hệ thống trích xuất ] ;
– Số E-TBMT : [ Hệ thống trích xuất ] thời gian đăng tải [ Hệ thống trích xuất ] ;
– Các văn bản pháp lý tương quan được liệt kê và đính kèm ( bản chụp ) báo cáo giải trình này. ( Phần này đơn vị chức năng lập báo cáo giải trình đánh giá điền ) .

2. Tổ chuyên gia

a ) Cơ sở pháp lý xây dựng tổ chuyên viên :
Tổ chuyên viên được [ Ghi tên Bên mời thầu / đơn vị chức năng tư vấn ] xây dựng theo Quyết định số [ Ghi số và ngày phát hành văn bản ] để thực thi đánh giá E – HSDT gói thầu [ trích xuất từ Hệ thống ] thuộc dự án Bất Động Sản [ trích xuất từ Hệ thống ] .
Trường hợp Chủ góp vốn đầu tư thuê đơn vị chức năng tư vấn đánh giá E-HSDT thì bổ trợ nội dung sau :
Căn cứ hợp đồng số [ Ghi số hiệu hợp đồng ] ngày [ Ghi thời hạn ký hợp đồng ] giữa [ Ghi tên Bên mời thầu ] và _______ [ Ghi tên đơn vị chức năng tư vấn ] về việc thuê tổ chức triển khai / đơn vị chức năng đánh giá E-HSDT gói thầu [ trích xuất từ Hệ thống ] thuộc dự án Bất Động Sản [ trích xuất từ Hệ thống ] .
b ) Thành phần tổ chuyên viên :

Phần này mô tả số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia tại Bảng s 1.

Bảng s 1

Stt

H và tên

Chức v, vị trí trong t chuyên gia

Phân công công việc của các thành viên

c ) Cách thức thao tác của tổ chuyên viên :
Phần này nêu phương pháp thao tác của tổ chuyên viên, phân công việc làm, thời hạn hoàn thành xong … Trường hợp có quy định thao tác của tổ chuyên viên thì chỉ cần đính kèm quy định này. Trong phần này nêu rõ cách giải quyết và xử lý khi một thành viên trong tổ chuyên viên có quan điểm độc lạ so với đa phần những thành viên khác. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó ( nếu có ) phải được nêu trong Mục IV báo cáo giải trình này .

II. KT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

[ trích xuất biên bản mở thầu từ Hệ thống ]

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây: (được trích xuất từ Mẫu số 1)

Bảng số 2

Stt

Tên nhà thầu

Kết lun

(Đạt, không đạt)

b ) Thuyết minh về những trường hợp E-HSDT không hợp lệ : ( Hệ thống tự động hóa trích xuất những nội dung quan điểm của tổ chuyên viên về việc nhà thầu được đánh giá không đạt, kể cả sau khi nhà thầu bổ trợ, làm rõ E-HSDT ) .
c ) Các nội dung bổ trợ, làm rõ E-HSDT nhằm mục đích chứng tỏ tư cách hợp lệ của nhà thầu ( nếu có ). Phần này nêu rõ những nhu yếu bổ trợ, làm rõ E-HSDT của Bên mời thầu và văn bản bổ trợ, làm rõ E-HSDT của nhà thầu ( kể cả trường hợp nhà thầu tự bổ trợ, làm rõ E-HSDT ) .

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây: (được trích xuất từ Mẫu số 2A và Mẫu số 2B):

Bảng số 3

Stt

Tên nhà thầu

Kết lun

(Đạt, không đạt)

b ) Thuyết minh những trường hợp nhà thầu không cung ứng nhu yếu về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề nêu trong E-HSMT. Phần này thuyết minh chi tiết cụ thể về việc không cung ứng nhu yếu về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu ( kể cả sau khi nhà thầu bổ trợ, làm rõ E-HSDT ( nếu có ) ) .
c ) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm mục đích chứng tỏ năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu ( nếu có ). Phần này nêu rõ những nhu yếu bổ trợ, làm rõ E-HSDT của Bên mời thầu và văn bản bổ trợ, làm rõ E-HSDT của nhà thầu ( kể cả trường hợp nhà thầu tự bổ trợ, làm rõ E-HSDT ) .

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 4 dưới đây: (được trích xuất từ Mẫu số 3A hoặc Mẫu số 3B):

Bảng số 4

Stt

Tên nhà thầu

Kết quả đánh giá

Ghi chú

b ) Thuyết minh những trường hợp nhà thầu không phân phối nhu yếu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT ( kể cả khi đã làm rõ E-HSDT ). Thuyết minh chi tiết cụ thể về việc nhà thầu không phân phối nhu yếu về kỹ thuật của E-HSDT .
c ) Các nội dung chú ý quan tâm trong quy trình đánh giá. Phần này nêu rõ những nội dung quan tâm trong quy trình đánh giá, gồm có cả trường hợp trong tổ chuyên viên có một hoặc 1 số ít thành viên có đánh giá độc lạ so với hầu hết những thành viên còn lại và giải pháp giải quyết và xử lý so với trường hợp đó .

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo Bảng số 5 dưới đây: (được trích xuất từ Mẫu số 7):

Bảng số 5

Stt

Nội dung

Nhà thầu A

Nhà thầu B

1 Giá dự thầu ( giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá ( nếu có ) )
5 Giá trị giảm giá ( nếu có )
6 Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá ( nếu có )

Phương pháp giá thấp nhất

9 ∆ ƯĐ ( nếu có )
10 Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá ( nếu có ), tính khuyễn mãi thêm ( nếu có )

Phương pháp giá đánh giá

11 Giá đánh giá ( chưa tính khuyến mại )
12 ∆ ƯĐ ( nếu có )
13 Giá đánh giá ( sau khi tính khuyến mại )

Phần này nêu những nội dung quan tâm trong quy trình đánh giá về kinh tế tài chính ( nếu có ) .

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E- HSDT được tổng hợp theo Bảng số 6 với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 6

Stt

Nội dung

Nhà thầu

A

B

1 Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT
2 Kết quả đánh giá về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề
3 Kết quả đánh giá về kỹ thuật

Phương pháp giá thấp nhất

4 Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá ( nếu có ), tính khuyến mại ( nếu có )
5 Xếp hạng những E-HSDT *

Phương pháp giá đánh giá

6 Giá đánh giá ( sau khi tính tặng thêm )
7 Xếp hạng những E-HSDT *

Ghi chú :
– * Đối với gói thầu xây lắp vận dụng đấu thầu trong nước : việc xếp hạng những E-HSDT cần xem xét đến những trường hợp được hưởng tặng thêm như sau :
+ E-HSDT của nhà thầu có tổng số lao động là phái đẹp hoặc thương bệnh binh, người khuyết tật chiếm tỷ suất từ 25 % trở lên và có hợp đồng lao động tối thiểu 03 tháng ; nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ được xếp hạng cao hơn E-HSDT của nhà thầu không thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng khuyến mại trong trường hợp E-HSDT của những nhà thầu được đánh giá ngang nhau theo pháp luật tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 63 / CP .
+ Trường hợp sau khi khuyến mại, nếu những E-HSDT xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho nhà thầu ở địa phương nơi tiến hành gói thầu theo pháp luật tại khoản 4 Điều 6 Nghị định 63 / CP .

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên viên nêu rõ những nội dung sau đây :
1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu ;
2. Những nội dung của E-HSMT chưa tương thích với pháp luật của pháp lý về đấu thầu dân đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quy trình đánh giá E-HSDT hoặc hoàn toàn có thể dẫn đến làm xô lệch hiệu quả lựa chọn nhà thầu ; để xuất giải pháp giải quyết và xử lý .

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Trường hợp có quan điểm bảo lưu thì cần nêu rõ những thông tin : nội dung đánh giá, quan điểm bảo lưu, nguyên do và ý kiến đề nghị thành viên có quan điểm bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây :

Stt

Nội dung đánh giá

Ý kiến bảo lưu

Lý do

Ký tên

Báo cáo đánh giá này được lập bởi :
_____________________
_____________________
[ Tất cả những thành viên của tổ chuyên viên ghi rõ họ tên và ký, kể cả thành viên có quan điểm bảo lưu ( nếu có ) ] .

PHẦN II:

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

Stt

Tài liệu

Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có)

I

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

1 . Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
2 . Quyết định phê duyệt E-HSMT
3 . Văn bản xây dựng tổ chuyên viên
4 . Quy chế thao tác của tổ chuyên viên ( nếu có )
5 . Bản cam kết của từng thành viên trong tổ chuyên viên
6 . Chứng chỉ giảng dạy về đấu thầu hoặc chứng từ hành nghề hoạt động giải trí đấu thầu của những thành viên trong tổ chuyên viên ( bản chụp )

II

Đánh giá E-HSDT

7 . Biên bản mở thầu
8 . Văn bản nhu yếu làm rõ E-HSMT, làm rõ E-HSMT ( nếu có )
9 . Văn bản nhu yếu làm rõ E-HSDT, làm rõ E-HSDT ( nếu có )
10 . Các tài liệu khác có tương quan

MẪU SỐ 01B

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT CHO GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP
( theo quá trình số 02 )
( phương pháp một quy trình tiến độ một túi hồ sơ )
( Ban hành kèm theo Thông tư số : 05/2018 / TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư )

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 ngày 26/11/2013
Nghị định 63 / CP Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26/6/2014 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng
E-HSMT Hồ sơ mời thầu qua mạng
E-HSDT Hồ sơ dự thầu qua mạng
Chủ góp vốn đầu tư Chủ góp vốn đầu tư so với gói thầu thuộc dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tăng trưởng, bên mời thầu so với gói thầu thuộc dự trù shopping liên tục
Dự án Dự án góp vốn đầu tư tăng trưởng hoặc dự trù shopping tiếp tục

PHN I:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thu: [trích xuất từ Hệ thống]

Dự án: [trích xuất từ Hệ thống]

Chủ đầu tư: [trích xuất từ Hệ thống]

Bên mời thầu: [trích xuất từ Hệ thống]

Mẫu số 1 (Webform trên Hệ thống)

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

E-HSDT của nhà thầu _______ ( Hệ thống tự động hóa trích xuất tên của từng Nhà thầu theo thứ tự trong biên bản mở thầu )

Stt

Nội dung đánh giá trong E-HSMT

Kết quả đánh giá

Nhận xét của chuyên gia

Đạt

Không đạt

1 Bảo đảm dự thầu ( 1 )
2 Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính ( nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh ( 2 )
3 Thỏa thuận liên danh ( so với nhà thầu liên danh ) ( 3 )
4 Tư cách hợp lệ theo pháp luật tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu ( 2 )
4.1 Hạch toán kinh tế tài chính độc lập ( 2 )
4.2 Không đang trong quy trình giải thể ; không bị Tóm lại đang lâm vào thực trạng phá sản hoặc nợ không có năng lực chi trả theo lao lý của pháp lý ( 2 )
4.3 Bảo đảm cạnh tranh đối đầu trong đấu thầu ( 2 )
4.4 Không đang trong thời hạn bị cấm tham dự thầu ( 2 )
4.5 Đáp ứng điều kiện kèm theo về cấp doanh nghiệp ( 4 )

KẾT LUẬN

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) Tổ chuyên viên đánh giá theo bản scan thư bảo lãnh .
( 2 ) Hệ thống tự động hóa đánh giá .
( 3 ) Tổ chuyên viên đánh giá theo bản scan thỏa thuận hợp tác liên danh .
( 4 ) Chỉ vận dụng so với gói thầu xây lắp có giá gói thầu ≤ 5 tỷ đồng. Hệ thống tự động hóa đánh giá .
Trường hợp tổ chuyên viên phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu ” đạt ” là chưa đúng chuẩn thì tổ chuyên viên có quyền đánh giá lại để làm hiệu quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ quan điểm tại cột ” nhận xét của tổ chuyên viên ” .

Mẫu số 2A (Webform trên Hệ thống)

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

(ngoài năng lực kỹ thuật)

E-HSDT của nhà thầu : _______ ( Hệ thống tự động hóa trích xuất tên của từng nhà thầu theo thứ tự trong biên bản mở thầu )

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT(1)

Thông tin trong E-HSDT(2)

Kết quả đánh giá(3)

Nhận xét của chuyên gia

Stt

Mô tả

Yêu cầu

Đạt

Không đạt

Kết luận

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ), ( 2 ) : Hệ thống tự động hóa trích xuất thông tin trong E-HSMT và E-HSDT .
( 3 ) : Hệ thống tự động hóa đánh giá trên cơ sở thông tin được trích xuất. Đối với nội dung về hợp đồng tương tự như, trường hợp tổ chuyên viên phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu ” đạt ” là chưa đúng mực thì tổ chuyên viên có quyền đánh giá lại để làm tác dụng đánh giá ở nội dung này và nêu rõ quan điểm tại cột ” nhận xét của tổ chuyên viên ” .
Trường hợp sau khi so sánh tài liệu, những thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT không thống nhất với những tài liệu mà nhà thầu cung ứng thì bên mời thầu nhu yếu tổ chuyên viên đánh giá lại. Trong trường hợp này, tổ chuyên viên triển khai đánh giá lại và ghi rõ quan điểm tại cột ” nhận xét của tổ chuyên viên ” .
Riêng so với nội dung về năng lực bh, bảo dưỡng, trùng tu, bảo trì, sửa chữa thay thế, phân phối phụ tùng sửa chữa thay thế hoặc cung ứng những dịch vụ sau bán hàng khác của gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa, tổ chuyên viên đánh giá địa thế căn cứ vào thông tin nêu trong E-HSDT .

Mẫu số 2B (Webform trên Hệ thống)

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT

E-HSDT của nhà thầu : ______________ ( Hệ thống tự động hóa trích xuất tên của từng nhà thầu theo thứ tự trong biên bản mở thầu )

a) Đánh giá về nhân sự chủ chốt:

Stt

E-HSMT(1)

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2)

Kết quả đánh giá(3)

Nhn xét của tổ chuyên gia(4)

Số lượng, vị trí công việc

Trình độ chuyên môn

Tổng số năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm trong công việc tương tự

Đạt

Không đạt

Kết luận

b) Đánh giá về thiết bị thi công:

Stt

E-HSMT(1)

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2)

Kết quả đánh giá(3)

Nhận xét của t chuyên gia(4)

Đạt

Không đạt

Loại thiết bị và đặc điểm

Số lượng

Kết luận

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) : Hệ thống tự động hóa trích xuất thông tin trong E-HSMT ;
( 2 ) : Hệ thống tự động hóa trích xuất tóm tắt thông tin trong E-HSDT ;
( 3 ), ( 4 ) : Tổ chuyên viên đánh giá dựa trên thông tin mà nhà thầu kê khai, nêu quan điểm nhận xét trong trường hợp đánh giá là không đạt .

Mẫu số 3A (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng phương pháp chấm điểm)

E-HSDT của nhà thầu_________

Stt

Ni dung đánh giá(1)

Mức điểm quy định trong E- HSMT(2)

ĐÁNH GIÁ(3)

Ghi chú

Điểm tối đa

Điểm tối thiểu

Điểm

Nhận xét của chuyên gia

TNG CỘNG

KẾT LUẬN (4)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ), ( 2 ) Theo pháp luật trong E-HSMT .
( 3 ) Đối với từng nội dung đánh giá, phải ghi rõ số điểm tại cột Điểm .
( 4 ) Nhà thầu được Kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo lao lý của E-HSMT trên cơ sở số điểm của nhà thầu .

Mẫu số 3B (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí đánh giá “đạt”, “không đạt”)

E-HSDT của nhà thầu_________

Stt

Nội dung đánh giá(1)

Kết quả đánh giá (2)

Nhận xét của chuyên gia

Ghi chú

Đạt

Chấp nhận được

Không đạt

KẾT LUẬN (3)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) Theo pháp luật trong E-HSMT .
( 2 ) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là ” đạt ” hoặc ” gật đầu được ” hoặc ” không đạt ” thì ghi lại “ X ” vào ô tương ứng và nêu rõ nguyên do tại cột Nhận xét của chuyên viên .
( 3 ) E-HSDT được Kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo pháp luật trong E-HSMT .

[TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ
ĐÁNH GIÁ E-HSDT]

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … … .., ngày … … tháng … .. năm … ..

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu _________ [ Hệ thống trích xuất ]
thuộc dự án_________ [ Hệ thống trích xuất ]
Kính gửi : _________ [ Hệ thống trích xuất tên bên mời thầu ]

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

– Chủ góp vốn đầu tư : [ Hệ thống trích xuất ]
– Bên mời thầu : [ Hệ thống trích xuất ]
– Tên dự án Bất Động Sản : [ Hệ thống trích xuất ]
– Tên gói thầu : [ Hệ thống trích xuất ] ;
– Số KHLCNT : [ Hệ thống trích xuất ] thời gian đăng tải [ Hệ thống trích xuất ] ;
– Số E-TBMT : [ Hệ thống trích xuất ] thời gian đăng tải [ Hệ thống trích xuất ] ;
– Các văn bản pháp lý tương quan được liệt kê và đính kèm ( bản chụp ) báo cáo giải trình này. ( Phần này đơn vị chức năng lập báo cáo giải trình đánh giá điền ) .

2. Tổ chuyên gia

Tổ chuyên viên được [ Ghi tên Bên mời thầu / đơn vị chức năng tư vấn ] xây dựng theo Quyết định số [ Ghi số và ngày phát hành văn bản ] để thực thi đánh giá E – HSDT gói thầu [ trích xuất từ Hệ thống ] thuộc dự án Bất Động Sản [ trích xuất từ Hệ thống ] .
Trường hợp Chủ góp vốn đầu tư thuê đơn vị chức năng tư vấn đánh giá E-HSDT thì bổ trợ nội dung sau :
Căn cứ hợp đồng số [ Ghi số hiệu hợp đồng ] ngày [ Ghi thời hạn ký hợp đồng ] giữa [ Ghi tên Bên mời thầu ] và _________ [ Ghi tên đơn vị chức năng tư vấn ] về việc thuê tổ chức triển khai / đơn vị chức năng đánh giá E-HSDT gói thầu [ trích xuất từ Hệ thống ] thuộc dự án Bất Động Sản [ trích xuất từ Hệ thống ] .
b ) Thành phần tổ chuyên viên :

Phần này mô tả số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia tại Bảng s 1.

Bảng s 1

Stt

H và tên

Chức v, vị trí trong t chuyên gia

Phân công công việc của các thành viên

c ) Cách thức thao tác của tổ chuyên viên :
Phần này nêu phương pháp thao tác của tổ chuyên viên, phân công việc làm, thời hạn hoàn thành xong … Trường hợp có quy định thao tác của tổ chuyên viên thì chỉ cần đính kèm quy định này. Trong phần này nêu rõ cách giải quyết và xử lý khi một thành viên trong tổ chuyên viên có quan điểm độc lạ so với hầu hết những thành viên khác. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó ( nếu có ) phải được nêu trong Mục IV báo cáo giải trình này .

II. KT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Kết quả mở thầu

a) Kết quả mở thầu được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây (sắp xếp theo thứ tự giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) từ thấp đến cao):

Bảng số 2

Stt

Tên nhà thầu

Giá gói thầu

Giá dự thầu

Giá trị giảm giá (nếu có)

Giá dthầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)

Xếp hạng nhà thầu

2. Kết quả đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật của E- HSDT xếp thứ nhất được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây (tổng hợp trên cơ sở Mẫu số 1, 2, 3):

Bảng số 3

Tên nhà thầu

Tính hợp lệ

Năng lực, kinh nghiệm

Kỹ thuật

Nhà thầu xếp thứ nhất
Nhà thầu xếp hạng tiếp theo
… … … … … ..

b ) Thuyết minh về những trường hợp E-HSDT không hợp lệ ( kể cả sau khi nhà thầu bổ trợ, làm rõ E-HSDT theo nhu yếu của bên mời thầu ) .
c ) Các nội dung bổ trợ, làm rõ E-HSDT nhằm mục đích chứng tỏ tư cách hợp lệ của nhà thầu ( nếu có ). Phần này nêu rõ những nhu yếu bổ trợ, làm rõ E-HSDT của Bên mời thầu và văn bản bổ trợ, làm rõ E-HSDT của nhà thầu .

3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 4 với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 4

Stt

Tên nhà thầu

Kết quả mthầu

(giá sau giảm giá)

Xếp hạng

Đánh giá E-HSDT

Kết lun

Tư cách hợp lệ

Năng lực, kinh nghiệm

Kỹ thuật

Tổ chuyên viên nêu những quan điểm nhận xét ( nếu có ) :

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên viên nêu rõ những nội dung sau đây :
1. Tên nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng
2. Những nội dung của E-HSMT chưa tương thích với lao lý của pháp lý về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quy trình đánh giá E-HSDT hoặc hoàn toàn có thể dẫn đến làm xô lệch hiệu quả lựa chọn nhà thầu ; yêu cầu giải pháp giải quyết và xử lý .

IV. Ý KIN BẢO LƯU

Trường hợp có quan điểm bảo lưu thì cần nêu rõ những thông tin : nội dung đánh giá, quan điểm bảo lưu, nguyên do và ý kiến đề nghị thành viên có quan điểm bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây :

Stt

Nội dung đánh giá

Ý kiến bảo lưu

Lý do

Ký tên

Báo cáo đánh giá này được lập bởi :
__________________
__________________
[ Tất cả những thành viên của tổ chuyên viên ghi rõ họ tên và ký, kể cả thành viên có quan điểm bảo lưu ( nếu có ) ] .

PHẦN II:

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

Stt

Tài liệu

S, ký hiệu và ngày tháng (nếu có)

I

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

1 . Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
2 . Quyết định phê duyệt E-HSMT
3 . Văn bản xây dựng tổ chuyên viên
4 . Quy chế thao tác của tổ chuyên viên ( nếu có )
5 . Bản cam kết của từng thành viên trong tổ chuyên viên
6 . Chứng chỉ giảng dạy về đấu thầu hoặc chứng từ hành nghề hoạt động giải trí đấu thầu của những thành viên trong tổ chuyên viên ( bản chụp )

II

Đánh giá E-HSDT

7 . Biên bản mở thầu
8 . Văn bản nhu yếu làm rõ E-HSMT, làm rõ E-HSMT ( nếu có )
9 . Văn bản nhu yếu làm rõ E-HSDT, làm rõ E-HSDT ( nếu có )
10 . Các tài liệu khác có tương quan

 

MẪU SỐ 02

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT CHO GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP
( phương pháp một tiến trình hai túi hồ sơ )
( Ban hành kèm theo Thông tư số : 05/2018 / TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư )

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 ngày 26/11/2013
Nghị định 63 / CP Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26/6/2014 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu qua mạng
E-HSMT Hồ sơ mời thầu qua mạng
E-HSDT Hồ sơ dự thầu qua mạng
E-HSĐXKT Hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật qua mạng
E-HSĐXTC Hồ sơ đề xuất kiến nghị về kinh tế tài chính qua mạng
Chủ góp vốn đầu tư Chủ góp vốn đầu tư so với gói thầu thuộc dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tăng trưởng, bên mời thầu so với gói thầu thuộc dự trù shopping tiếp tục
Dự án Dự án góp vốn đầu tư tăng trưởng hoặc dự trù shopping liên tục

PHN I:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSĐXKT

Gói thu: [trích xuất từ Hệ thống]

Dự án: [trích xuất từ Hệ thống]

Chủ đầu tư: [trích xuất từ Hệ thống]

Bên mời thầu: [trích xuất từ Hệ thống]

Mẫu số 1 (Webform trên Hệ thống)

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

E-HSDT của nhà thầu _________ ( Hệ thống tự động hóa trích xuất tên của từng Nhà thầu theo thứ tự trong biên bản mở thầu )

Stt

Nội dung đánh giá trong E-HSMT

Kết quả đánh giá

Nhận xét của chuyên gia

Đạt

Không đạt

1 Bảo đảm dự thầu ( 1 )
2 Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính ( nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh ( 2 )
3 Thỏa thuận liên danh ( so với nhà thầu liên danh ) ( 3 )
4 Tư cách hợp lệ theo pháp luật tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu ( 2 )
4.1 Hạch toán kinh tế tài chính độc lập ( 2 )
4.2 Không đang trong quy trình giải thể ; không bị Tóm lại đang lâm vào thực trạng phá sản hoặc nợ không có năng lực chi trả theo pháp luật của pháp lý ( 2 )
4.3 Bảo đảm cạnh tranh đối đầu trong đấu thầu ( 2 )
4.4 Không đang trong thời hạn bị cấm tham dự thầu ( 2 )
4.5 Đáp ứng điều kiện kèm theo về cấp doanh nghiệp ( 4 )

KẾT LUẬN

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) Tổ chuyên viên đánh giá theo bản scan thư bảo lãnh .
( 2 ) Hệ thống tự động hóa đánh giá .
( 3 ) Tổ chuyên viên đánh giá theo bản scan thỏa thuận hợp tác liên danh .
( 4 ) Chỉ vận dụng so với gói thầu xây lắp có giá gói thầu ≤ 5 tỷ đồng. Hệ thống tự động hóa đánh giá .
Trường hợp tổ chuyên viên phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu ” đạt ” là chưa đúng mực thì tổ chuyên viên có quyền đánh giá lại để làm tác dụng đánh giá ở nội dung này và nêu rõ quan điểm tại cột ” nhận xét của tổ chuyên viên ” .

Mẫu số 2A (Webform trên Hệ thống)

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

(ngoài năng lực kỹ thuật)

E-HSDT của nhà thầu : _________ ( Hệ thống tự động hóa trích xuất tên của từng nhà thầu theo thứ tự trong biên bản mở thầu )

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT(1)

Thông tin trong E-HSDT(2)

Kết quả đánh giá(3)

Nhận xét của chuyên gia

Stt

Mô tả

Yêu cầu

Đạt

Không đạt

Kết luận

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ), ( 2 ) : Hệ thống tự động hóa trích xuất thông tin trong E-HSMT và E-HSDT .
( 3 ) : Hệ thống tự động hóa đánh giá trên cơ sở thông tin được trích xuất. Đối với nội dung về hợp đồng tựa như, trường hợp tổ chuyên viên phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu ” đạt ” là chưa đúng mực thì tổ chuyên viên có quyền đánh giá lại để làm hiệu quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ quan điểm tại cột ” nhận xét của tổ chuyên viên ” .
Trường hợp sau khi so sánh tài liệu, những thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT không thống nhất với những tài liệu mà nhà thầu phân phối thì bên mời thầu nhu yếu tổ chuyên viên đánh giá lại. Trong trường hợp này, tổ chuyên viên thực thi đánh giá lại và ghi rõ quan điểm tại cột ” nhận xét của tổ chuyên viên ” .
Riêng so với nội dung về năng lực Bảo hành, bảo dưỡng, trùng tu, bảo trì, sửa chữa thay thế, phân phối phụ tùng sửa chữa thay thế hoặc phân phối những dịch vụ sau bán hàng khác của gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa, tổ chuyên viên đánh giá địa thế căn cứ vào thông tin nêu trong E-HSDT .

Mẫu số 2B (Webform trên Hệ thống)

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT

E-HSDT của nhà thầu : _________ ( Hệ thống tự động hóa trích xuất tên của từng nhà thầu theo thứ tự trong biên bản mở thầu )

a) Đánh giá về nhân sự chủ chốt:

Stt

E-HSMT(1)

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2)

Kết quả đánh giá(3)

Nhn xét của tổ chuyên gia(4)

Số lượng, vị trí công việc

Trình độ chuyên môn

Tổng số năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm trong công việc tương tự

Đạt

Không đạt

Kết luận

b) Đánh giá về thiết bị thi công:

Stt

E-HSMT(1)

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2)

Kết quả đánh giá(3)

Nhận xét của t chuyên gia(4)

Đạt

Không đạt

Loại thiết bị và đặc điểm

Số lượng

Kết luận

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) : Hệ thống tự động hóa trích xuất thông tin trong E-HSMT ;
( 2 ) : Hệ thống tự động hóa trích xuất tóm tắt thông tin trong E-HSDT ;
( 3 ), ( 4 ) : Tổ chuyên viên đánh giá dựa trên thông tin mà nhà thầu kê khai, nêu quan điểm nhận xét trong trường hợp đánh giá là không đạt .

Mẫu số 3A (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng phương pháp chấm điểm)

E-HSDT của nhà thầu_________

Stt

Ni dung đánh giá(1)

Mức điểm quy định trong E- HSMT(2)

ĐÁNH GIÁ(3)

Ghi chú

Điểm tối đa

Điểm tối thiểu

Điểm

Nhận xét của chuyên gia

TNG CỘNG

KẾT LUẬN (4)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ), ( 2 ) Theo pháp luật trong E-HSMT .
( 3 ) Đối với từng nội dung đánh giá, phải ghi rõ số điểm tại cột Điểm .
( 4 ) Nhà thầu được Kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo pháp luật của E-HSMT trên cơ sở sổ điểm của nhà thầu .

Mẫu số 3B (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí đánh giá “đạt”, “không đạt”)

E-HSDT của nhà thầu_________

Stt

Nội dung đánh giá(1)

Kết quả đánh giá (2)

Nhận xét của chuyên gia

Ghi chú

Đạt

Chấp nhận được

Không đạt

KẾT LUẬN (3)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) Theo lao lý trong E-HSMT .
( 2 ) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là ” đạt ” hoặc ” gật đầu được ” hoặc ” không đạt ” thì lưu lại “ X ” vào ô tương ứng và nêu rõ nguyên do tại cột Nhận xét của chuyên viên .
( 3 ) E-HSDT được Kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo pháp luật trong E-HSMT .

[TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ
ĐÁNH GIÁ E-HSDT]

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … … .., ngày … … tháng … .. năm … ..

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSĐXKT

Gói thầu _________ [ Hệ thống trích xuất ]
thuộc dự án_________ [ Hệ thống trích xuất ]
Kính gửi : _________ [ Hệ thống trích xuất tên bên mời thầu ]

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

– Chủ góp vốn đầu tư : [ Hệ thống trích xuất ]
– Bên mời thầu : [ Hệ thống trích xuất ]
– Tên dự án Bất Động Sản : [ Hệ thống trích xuất ]
– Tên gói thầu : [ Hệ thống trích xuất ] ;
– Số KHLCNT : [ Hệ thống trích xuất ] thời gian đăng tải [ Hệ thống trích xuất ] ;
– Số E-TBMT : [ Hệ thống trích xuất ] thời gian đăng tải [ Hệ thống trích xuất ] ;
– Các văn bản pháp lý tương quan được liệt kê và đính kèm ( bản chụp ) báo cáo giải trình này. ( Phần này đơn vị chức năng lập báo cáo giải trình đánh giá điền ) .

2. Tổ chuyên gia

a ) Cơ sở pháp lý xây dựng tổ chuyên viên :
Tổ chuyên viên được [ Ghi tên Bên mời thầu / đơn vị chức năng tư vấn ] xây dựng theo Quyết định số [ Ghi số và ngày phát hành văn bản ] để triển khai đánh giá E – HSDT gói thầu [ trích xuất từ Hệ thống ] thuộc dự án Bất Động Sản [ trích xuất từ Hệ thống ] .
Trường hợp Chủ góp vốn đầu tư thuê đơn vị chức năng tư vấn đánh giá E-HSDT thì bổ trợ nội dung sau :
Căn cứ hợp đồng số [ Ghi số hiệu hợp đồng ] ngày [ Ghi thời hạn ký hợp đồng ] giữa [ Ghi tên Bên mời thầu ] và _________ [ Ghi tên đơn vị chức năng tư vấn ] về việc thuê tổ chức triển khai / đơn vị chức năng đánh giá E-HSDT gói thầu [ trích xuất từ Hệ thống ] thuộc dự án Bất Động Sản [ trích xuất từ Hệ thống ] .
b ) Thành phần tổ chuyên viên :

Phần này mô tả số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia tại Bảng s 1.

Bảng s 1

Stt

H và tên

Chức v, vị trí trong t chuyên gia

Phân công công việc của các thành viên

c ) Cách thức thao tác của tổ chuyên viên :
Phần này nêu phương pháp thao tác của tổ chuyên viên, phân công việc làm, thời hạn triển khai xong … Trường hợp có quy định thao tác của tổ chuyên viên thì chỉ cần đính kèm quy định này. Trong phần này nêu rõ cách giải quyết và xử lý khi một thành viên trong tổ chuyên viên có quan điểm độc lạ so với đa phần những thành viên khác. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó ( nếu có ) phải được nêu trong Mục IV báo cáo giải trình này .

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSĐXKT

1. Biên bản mở thầu
[ trích xuất biên bản mở thầu từ Hệ thống ]

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐXKT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSĐXKT được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây: (được trích xuất từ Mẫu số 1)

Bảng số 2

Stt

Tên nhà thầu

Kết lun

(Đạt, không đạt)

b ) Thuyết minh về những trường hợp E – HSĐXKT không hợp lệ : ( Hệ thống tự động hóa trích xuất những nội dung quan điểm của tổ chuyên viên về việc nhà thầu được đánh giá không đạt, kể cả sau khi nhà thầu bổ trợ, làm rõ E-HSĐXKT ) .
c ) Các nội dung bổ trợ, làm rõ E-HSĐXKT nhằm mục đích chứng tỏ tư cách hợp lệ của nhà thầu ( nếu có ). Phần này nêu rõ những nhu yếu bổ trợ, làm rõ E-HSDT của Bên mời thầu và văn bản bổ trợ, làm rõ E-HSĐXKT của nhà thầu ( kể cả trường hợp nhà thầu tự bổ trợ, làm rõ E – HSĐXKT ) .

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây: (được trích xuất từ Mẫu số 2A và Mẫu số 2B):

Bảng số 3

Stt

Tên nhà thầu

Kết lun

(Đạt, không đạt)

b ) Thuyết minh những trường hợp nhà thầu không phân phối nhu yếu về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề nêu trong E-HSMT. Phần này thuyết minh chi tiết cụ thể về việc không phân phối nhu yếu về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu ( kể cả sau khi nhà thầu bổ trợ, làm rõ E-HSĐXKT ( nếu có ) ) .
c ) Các nội dung làm rõ E – HSĐXKT nhằm mục đích chứng tỏ năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu ( nếu có ). Phần này nêu rõ những nhu yếu bổ trợ, làm rõ E-HSĐXKT của Bên mời thầu và văn bản bổ trợ, làm rõ E-HSĐXKT của nhà thầu ( kể cả trường hợp nhà thầu tự bổ trợ, làm rõ E-HSĐXKT ) .

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 4 dưới đây: (được trích xuất từ Mẫu số 3A hoặc Mẫu số 3B):

Bảng số 4

Stt

Tên nhà thầu

Kết quả đánh giá

Ghi chú

b ) Thuyết minh những trường hợp nhà thầu không cung ứng nhu yếu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT ( kể cả khi đã làm rõ E-HSĐXKT ). Thuyết minh chi tiết cụ thể về việc nhà thầu không phân phối nhu yếu về kỹ thuật của E-HSĐXKT .
c ) Các nội dung quan tâm trong quy trình đánh giá. Phần này nêu rõ những nội dung chú ý quan tâm trong quy trình đánh giá, gồm có cả trường hợp trong tổ chuyên viên có một hoặc 1 số ít thành viên có đánh giá độc lạ so với đa phần những thành viên còn lại và giải pháp giải quyết và xử lý so với trường hợp đó .

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐXKT, tổ chuyên viên nêu rõ những nội dung sau đây :
1. Danh sách nhà thầu cung ứng nhu yếu về kỹ thuật ;
2. Những nội dung của HSMT chưa tương thích với pháp luật của pháp lý về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quy trình đánh giá HSDT hoặc hoàn toàn có thể dẫn đến làm xô lệch hiệu quả lựa chọn nhà thầu ; đề xuất kiến nghị giải pháp giải quyết và xử lý .

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Trường hợp có quan điểm bảo lưu thì cần nêu rõ những thông tin : nội dung đánh giá, quan điểm bảo lưu, nguyên do và đề xuất thành viên có quan điểm bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây :

Stt

Nội dung đánh giá

Ý kiến bảo lưu

Lý do

Ký tên

Báo cáo đánh giá này được lập bởi :
__________________
__________________
[ Tất cả những thành viên của tổ chuyên viên ghi rõ họ tên và ký, kể cả thành viên có quan điểm bảo lưu ( nếu có ) ] .

PHẦN II:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSĐXTC

Gói thầu: [trích xuất từ Hệ thống]

Dự án: [trích xuất từ Hệ thống]

Chủ đầu tư: [trích xuất từ Hệ thống]

Bên mời thầu: [trích xuất từ Hệ thống]

Mẫu số 1 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ

E-HSDT của nhà thầu _________

Stt

Công thức xác định giá đánh giá

Giá đánh giá(1)
(chưa tính ưu đãi)

1
2
3

Tổng cộng

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) Giá đánh giá chưa gồm có khuyễn mãi thêm so với những sản phẩm & hàng hóa trong nước .

Mẫu số 2 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

XÁC ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC ĐỐI TƯỢNG
ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI CỦA GÓI THẦU

(Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa)

Trường hợp sản phẩm & hàng hóa do nhà thầu chào thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng khuyễn mãi thêm thì tổ chuyên viên thực thi kiểm tra, giám sát lại về tỷ suất chi phí sản xuất trong nước để xác lập đúng mực sản phẩm & hàng hóa do nhà thầu chào có thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng tặng thêm hay không. Từ đó, xác lập những sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng khuyễn mãi thêm trong tổng số những loại sản phẩm & hàng hóa theo nhu yếu của HSMT để làm cơ sở xác lập ∆ ƯĐ theo Mẫu số 3A hoặc Mẫu số 3B như sau :

Stt

Hàng hóa

Nhà thầu

Ghi chú

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
.. .

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) Hàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng khuyến mại trong những sản phẩm & hàng hóa theo nhu yếu của HSMT .
( 2 ) Ghi tên những nhà thầu chào hàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng khuyễn mãi thêm .

Mẫu số 3A (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

XÁC ĐỊNH ∆ƯĐ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA
KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI

(Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương pháp giá thấp nhất và giá đánh đánh giá)

HSDT của nhà thầu_________

Stt

Hàng hóa

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh salệch trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có)

ƯĐ

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

Tổng cộng

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 2 ) Hàng hóa không thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng khuyến mại ;
( 3 ) Giá dự thầu sau trừ giá trị giảm giá ( nếu có ) của từng loại sản phẩm & hàng hóa tương ứng ở cột ( 2 ) ;
( 4 ) Cách xác lập ∆ ƯĐ so với sản phẩm & hàng hóa không thuộc đối tượng người dùng được hưởng khuyến mại = 7,5 % x ( 3 ) .

Mẫu số 3B (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

XÁC ĐỊNH ĐIỂM ƯU ĐÃI

(Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá)

HSDT của nhà thầu_________

Stt

Hàng hóa

Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có)

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

Tổng cộng

( 4 )

Giá gói thu

( 5 )

Điểm tng hp

( 6 )

Điểm ưu đãi

( 7 )

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách xác lập điểm khuyễn mãi thêm như sau :
( 2 ) Hàng hóa thuộc đối tượng người dùng được hưởng khuyến mại ;
( 3 ) Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá ( nếu có ) của từng loại sản phẩm & hàng hóa tương ứng ở cột ( 2 ) ;
( 5 ) Giá gói thầu trong KHLCNT hoặc dự trù được duyệt ;
( 6 ) Điểm tổng hợp tại Mẫu số 4 ;
( 7 ) = 7,5 % x [ ( 4 ) / ( 5 ) ] x ( 6 ) .

Mẫu số 4 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

XÁC ĐỊNH ĐIỂM TỔNG HỢP

( Đối với gói thầu vận dụng chiêu thức phối hợp giữa kỹ thuật và giá )
HSDT của nhà thầu_________

A. Xác định điểm giá

Gnhà thầu

Gthấp nhất

Điểm giá (điểm)

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

Ghi chú :
( 1 ) Là giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá ( nếu có ) của E-HSĐXTC của nhà thầu .
( 2 ) Là giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá ( nếu có ) thấp nhất trong số những nhà thầu được đánh giá cụ thể về kinh tế tài chính .
( 3 ) Điểm giá = ( 2 ) x ( 100 hoặc 1000 ) / ( 1 ) .

B. Xác định điểm tổng hợp

Đề xuất về kỹ thuật

Đề xuất về tài chính

Điểm tổng hợp

Điểm ưu đãi (nếu có)

Điểm tổng hợp sau ưu đãi

Điểm kỹ thuật

K%

Điểm giá

G%

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) Điểm kỹ thuật của nhà thầu đang xét ;
( 2 ) Tỷ trọng điểm về kỹ thuật pháp luật trong HSMT ;
( 3 ) Lấy ở bảng xác lập điểm giá ;
( 4 ) Tỷ trọng điểm về giá pháp luật trong HSMT ;
( 5 ) = ( 1 ) x ( 2 ) + ( 3 ) x ( 4 ) ;
( 6 ) Đối với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa : điểm khuyễn mãi thêm ở Mẫu 3B ;
( 7 ) = ( 5 ) + ( 6 ) .

Mẫu số 5 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH

HSDT của nhà thầu_________

Stt

Nội dung

Giá trị

1 Giá dự thầu ( giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá ( nếu có ) )
2 Giá trị giảm giá ( nếu có )
3 Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá ( nếu có )

Phương pháp giá thấp nhất(1)

4 ∆ ƯĐ ( nếu có ) ( 2 )
5 Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá ( nếu có ) và tính tặng thêm ( nếu có )

Phương pháp giá đánh giá(3)

4 ∆ G
5 ∆ ƯĐ ( nếu có ) ( 4 )
6 Giá đánh giá

Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá(5)

4 Điểm giá
5 Điểm kỹ thuật
6 Điểm tổng hợp
7 Điểm tặng thêm ( nếu có ) ( 6 )
8 Điểm tổng hợp sau khuyễn mãi thêm

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) Trường hợp vận dụng chiêu thức giá đánh giá hoặc phối hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung này .
( 3 ) Trường hợp vận dụng chiêu thức giá thấp nhất hoặc tích hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung này .
( 2 ), ( 4 ) ∆ ƯĐ : là giá trị cộng thêm so với đối tượng người dùng không được hưởng khuyến mại, được xác lập như sau : so với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa lấy theo tác dụng ở Mẫu số 3A ;
( 5 ) Trường hợp vận dụng giải pháp giá thấp nhất hoặc giá đánh giá thì bỏ nội dung này .
( 6 ) Đối với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa điểm khuyến mại được cộng thêm cho sản phẩm & hàng hóa được hưởng khuyễn mãi thêm ( lấy theo tác dụng ở Mẫu số 3B ) ;

[TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ
ĐÁNH GIÁ E-HSDT]

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / _____, ngày ___ tháng ___ năm _____

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSĐXTC

Gói thầu _________ [ Hệ thống trích xuất ]
thuộc dự án_________ [ Hệ thống trích xuất ]
Kính gửi : _________ [ Hệ thống trích xuất ]

I. DANH SÁCH NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Căn cứ quyết định hành động số : _____ngày _____của_______ [ ghi tên Chủ góp vốn đầu tư ], list nhà thầu phân phối nhu yếu về kỹ thuật gồm có :
[ Hệ thống trích xuất list nhà thầu cung ứng nhu yếu về kỹ thuật ] .

II. KT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSĐXTC

1. Mở E-HSĐXTC

Trích xuất biên bản mở E-HSĐXTC

2. Kết quả đánh giá về tài chính

Trên cơ sở đánh giá về giá của từng E-HSĐXTC (Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 5), kết quả đánh giá về giá E-HSĐXTC được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây:

Bng số 1

Stt

Nội dung

Nhà thầu A

Nhà thầu B

1 Giá dự thầu ( giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá ( nếu có ) )
2 Giá trị giảm giá ( nếu có )
3 Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá ( nếu có )

Phương pháp giá thấp nht

4 ∆ ƯĐ ( nếu có )
5 Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá ( nếu có ), tính khuyễn mãi thêm ( nếu có )
6 Xếp hạng E-HSDT

Phương pháp giá đánh giá

4 ∆ G
5 ∆ ƯĐ ( nếu có )
6 Giá đánh giá
7 Xếp hạng E-HSDT

Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

4 Điểm giá
5 Điểm kỹ thuật
6 Điểm tổng hợp
7 Điểm tặng thêm ( nếu có )
8 Điểm tổng hợp sau khuyến mại
9 Xếp hạng E-HSDT

Phần này nêu những nội dung quan tâm trong quy trình đánh giá E-HSĐXTC ( nếu có ) .
Ghi chú :
– Đối với gói thầu vận dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định và thắt chặt hoặc đơn giá kiểm soát và điều chỉnh, ngân sách dự trữ không dùng để so sánh, xếp hạng nhà thầu .
– Đối với gói thầu xây lắp vận dụng đấu thầu trong nước : việc xếp hạng những E-HSDT cần xem xét đến những trường hợp được hưởng khuyến mại như sau :
+ HSDT của nhà thầu có tổng số lao động là phái đẹp hoặc thương bệnh binh, người khuyết tật chiếm tỷ suất từ 25 % trở lên và có hợp đồng lao động tối thiểu 03 tháng ; nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ được xếp hạng cao hơn HSDT của nhà thầu không thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng tặng thêm trong trường hợp HSDT của những nhà thầu được đánh giá ngang nhau theo lao lý tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 63 / CP .
+ Trường hợp sau khi khuyễn mãi thêm, nếu những HSDT xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho nhà thầu ở địa phương nơi tiến hành gói thầu theo pháp luật tại khoản 4 Điều 6 Nghị định 63 / CP .

III. KẾT LUẬN VÀ KIN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐXTC, tổ chuyên viên nêu rõ những nội dung sau đây :
1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu ;
2. Những nội dung của HSMT chưa tương thích với pháp luật của pháp lý về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quy trình đánh giá HSDT hoặc hoàn toàn có thể dẫn đến làm rơi lệch hiệu quả lựa chọn nhà thầu ; yêu cầu giải pháp giải quyết và xử lý .

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Trường hợp có quan điểm bảo lưu thì cần nêu rõ những thông tin : nội dung đánh giá, quan điểm bảo lưu, nguyên do và ý kiến đề nghị thành viên có quan điểm bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây :

Stt

Nội dung đánh giá

Ý kiến bảo lưu

Lý do

Ký tên

Báo cáo đánh giá này được lập bởi :
__________________
__________________
__________________
[ Tất cả những thành viên của tổ chuyên viên ghi rõ họ tên và ký, kể cả thành viên có quan điểm bảo lưu ( nếu có ) ] .

PHN III:

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

Stt

Tài liệu

Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có)

I

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

1 . Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
2 . Quyết định phê duyệt E-HSMT
3 . Văn bản xây dựng tổ chuyên viên
4 . Quy chế thao tác của tổ chuyên viên ( nếu có )
5 . Bản cam kết của từng thành viên trong tổ chuyên viên
6 . Chứng chỉ giảng dạy về đấu thầu hoặc chứng từ hành nghề hoạt động giải trí đấu thầu của những thành viên trong tổ chuyên viên ( bản chụp )

II

Đánh giá E-HSĐXKT

7 . Tờ trình ý kiến đề nghị phê duyệt hiệu quả đánh giá E-HSĐXKT
8 . Văn bản phê duyệt list nhà thầu phân phối nhu yếu về kỹ thuật
9 . Văn bản thông tin list nhà thầu phân phối nhu yếu về kỹ thuật
10 . Biên bản mở E-HSĐXTC

III

Đánh giá E-HSĐXTC

11 . Văn bản nhu yếu làm rõ E-HSMT, làm rõ E-HSMT ( nếu có )
12 . Văn bản nhu yếu làm rõ E-HSDT, làm rõ E-HSDT ( nếu có )
13 . Các tài liệu khác có tương quan

MẪU SỐ 03

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT CHO GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 ngày 26/11/2013
Nghị định 63 / CP Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26/6/2014 của nhà nước pháp luật cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
DVTV Dịch Vụ Thương Mại tư vấn
E-HSMT Hồ sơ mời thầu
E-HSDT Hồ sơ dự thầu
E-HSĐXKT Hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật
E-HSĐXTC Hồ sơ yêu cầu về kinh tế tài chính
Chủ góp vốn đầu tư Chủ góp vốn đầu tư so với gói thầu thuộc dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tăng trưởng, bên mời thầu so với gói thầu thuộc dự trù shopping liên tục
Dự án Dự án góp vốn đầu tư tăng trưởng hoặc dự trù shopping tiếp tục

PHẦN I:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSĐXKT

Gói thầu: [trích xuất từ Hệ thống]

Dự án: [trích xuất từ Hệ thống]

Chủ đầu tư: [trích xuất từ Hệ thống]

Bên mời thầu: [trích xuất từ Hệ thống]

Mẫu số 1 (Webform trên Hệ thống)

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

E-HSDT của nhà thầu _________ ( Hệ thống tự động hóa trích xuất tên của từng Nhà thầu theo thứ tự trong biên bản mở thầu )

Stt

Nội dung đánh giá trong E-HSMT

Kết quả đánh giá

Nhận xét của chuyên gia

Đạt

Không đạt

1 Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính ( nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh ) ( 1 )
2 Thỏa thuận liên danh ( so với nhà thầu liên danh ) ( 2 )
3 Tư cách hợp lệ theo pháp luật tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu ( 2 )
3.1 Hạch toán kinh tế tài chính độc lập ( 1 )
3.2 Không đang trong quy trình giải thể ; không bị Kết luận đang lâm vào thực trạng phá sản hoặc nợ không có năng lực chi trả theo pháp luật của pháp lý ( 1 )
3.3 Bảo đảm cạnh tranh đối đầu trong đấu thầu ( 1 )
3.4 Không đang trong thời hạn bị cấm tham dự thầu ( 1 )
4 Có đủ điều kiện kèm theo năng lượng hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý chuyên ngành ( nếu có ) ( 3 )

KẾT LUẬN (4)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) Hệ thống tự động hóa đánh giá ;
( 2 ) Tổ chuyên viên đánh giá theo bản scan thỏa thuận hợp tác liên danh ;
( 3 ) Tổ chuyên viên đánh giá ;
( 4 ) Đánh giá theo bản scan tài liệu chứng tỏ ;
Trường hợp tổ chuyên viên phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu ” đạt ” là chưa đúng chuẩn thì tổ chuyên viên có quyền đánh giá lại để làm tác dụng đánh giá ở nội dung này và nêu rõ quan điểm tại cột ” nhận xét của tổ chuyên viên ” .

Mẫu số 2 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng phương pháp chấm điểm)

E-HSDT của nhà thầu … … … … … …

Stt

Ni dung đánh giá(1)

Mức điểm quy định trong E- HSMT(2)

ĐÁNH GIÁ(3)

Ghi chú

Điểm tối đa

Điểm tối thiểu

Điểm

Nhn xét của chuyên gia

TNG CỘNG

KẾT LUẬN (4)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ), ( 2 ) Theo lao lý trong E-HSMT .
( 3 ) Đối với từng nội dung đánh giá, phải ghi rõ số điểm tại cột Điểm .
( 4 ) Nhà thầu được Kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo pháp luật của E-HSMT .

[TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ
ĐÁNH GIÁ E-HSDT]

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / ___, ngày ___ tháng ___ năm _____

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSĐXKT

Gói thầu _________ [ Hệ thống trích xuất ]
thuộc dự án_________ [ Hệ thống trích xuất ]
Kính gửi : _________ [ Hệ thống trích xuất ]

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

– Chủ góp vốn đầu tư : [ Hệ thống trích xuất ]
– Bên mời thầu : [ Hệ thống trích xuất ]
– Tên dự án Bất Động Sản : [ Hệ thống trích xuất ]
– Tên gói thầu : [ Hệ thống trích xuất ] ;
– Số KHLCNT : [ Hệ thống trích xuất ] thời gian đăng tải [ Hệ thống trích xuất ] ;
– Số E-TBMT : [ Hệ thống trích xuất ] thời gian đăng tải [ Hệ thống trích xuất ] ;
– Các văn bản pháp lý tương quan được liệt kê và đính kèm ( bản chụp ) báo cáo giải trình này. ( Phần này đơn vị chức năng lập báo cáo giải trình đánh giá điền ) .

2. Tổ chuyên gia

a ) Cơ sở pháp lý xây dựng tổ chuyên viên :
Tổ chuyên viên được [ Ghi tên Bên mời thầu / đơn vị chức năng tư vấn ] xây dựng theo Quyết định số [ Ghi số và ngày phát hành văn bản ] để thực thi đánh giá E – HSDT gói thầu [ trích xuất từ Hệ thống ] thuộc dự án Bất Động Sản [ trích xuất từ Hệ thống ] .
Trường hợp Chủ góp vốn đầu tư thuê đơn vị chức năng tư vấn đánh giá E-HSDT thì bổ trợ nội dung sau :
Căn cứ hợp đồng số [ Ghi số hiệu hợp đồng ] ngày [ Ghi thời hạn ký hợp đồng ] giữa [ Ghi tên Bên mời thầu ] và _________ [ Ghi tên đơn vị chức năng tư vấn ] về việc thuê tổ chức triển khai / đơn vị chức năng đánh giá E-HSDT gói thầu [ trích xuất từ Hệ thống ] thuộc dự án Bất Động Sản [ trích xuất từ Hệ thống ] .
b ) Thành phần tổ chuyên viên :

Phần này mô tả số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia tại Bảng s 1.

Bảng s 1

Stt

H và tên

Chức v, vị trí trong t chuyên gia

Phân công công việc của các thành viên

c ) Cách thức thao tác của tổ chuyên viên :
Phần này nêu phương pháp thao tác của tổ chuyên viên, phân công việc làm, thời hạn triển khai xong … Trường hợp có quy định thao tác của tổ chuyên viên thì chỉ cần đính kèm quy định này. Trong phần này nêu rõ cách giải quyết và xử lý khi một thành viên trong tổ chuyên viên có quan điểm độc lạ so với hầu hết những thành viên khác. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó ( nếu có ) phải được nêu trong Mục IV báo cáo giải trình này .

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSĐXKT

1. Biên bản mở thầu

[ trích xuất biên bản mở thầu từ Hệ thống ]

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐXKT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSĐXKT được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây: (được trích xuất từ Mẫu số 1)

Bảng số 2

Stt

Tên nhà thầu

Kết lun

(Đạt, không đạt)

b ) Thuyết minh về những trường hợp E-HSĐXKT không hợp lệ : ( Hệ thống tự động hóa trích xuất những nội dung quan điểm của tổ chuyên viên về việc nhà thầu được đánh giá không đạt, kể cả sau khi nhà thầu bổ trợ, làm rõ E – HSĐXKT ) .
c ) Các nội dung bổ trợ, làm rõ E-HSĐXKT nhằm mục đích chứng tỏ tư cách hợp lệ của nhà thầu ( nếu có ). Phần này nêu rõ những nhu yếu bổ trợ, làm rõ E – HSĐXKT của Bên mời thầu và văn bản bổ trợ, làm rõ E-HSĐXKT của nhà thầu ( kể cả trường hợp nhà thầu tự bổ trợ, làm rõ E-HSĐXKT ) .

3. Đánh giá chi tiết E-HSĐXKT

a) Trên cơ sở đánh giá chi tiết về kỹ thuật của từng E-HSĐXKT (lập theo Mẫu số 2), kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây:

Liệt kê tên nhà thầu, số điểm tương ứng ( theo thứ tự từ cao xuống thấp trong trường hợp đánh giá theo giải pháp chấm điểm ) .

Bảng số 3

Stt

Tên nhà thầu

Kết quả đánh giá

Ghi chú

b ) Thuyết minh những trường hợp nhà thầu không phân phối nhu yếu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT ( kể cả khi đã làm trong E-HSDT ). Thuyết minh chi tiết cụ thể về việc nhà thầu không phân phối nhu yếu về kỹ thuật
c ) Các nội dung chú ý quan tâm trong quy trình đánh giá. Phần này nêu rõ những nội dung quan tâm trong quy trình đánh giá, gồm có cả trường hợp trong tổ chuyên viên có một hoặc một số ít thành viên có đánh giá độc lạ so với hầu hết những thành viên còn lại và giải pháp giải quyết và xử lý so với trường hợp đó .

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐXKT, tổ chuyên viên nêu rõ những nội dung sau đây :
1. Danh sách nhà thầu phân phối nhu yếu về kỹ thuật ;
2. Nhận xét về tính cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch và hiệu suất cao kinh tế tài chính trong quy trình tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa bảo vệ cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch, hiệu suất cao kinh tế tài chính, phải nêu nguyên do và yêu cầu giải pháp giải quyết và xử lý ;
3. Những nội dung của E-HSMT chưa tương thích với pháp luật của pháp lý về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quy trình đánh giá E-HSDT hoặc hoàn toàn có thể dẫn đến làm rơi lệch tác dụng lựa chọn nhà thầu ; yêu cầu giải pháp giải quyết và xử lý .

IV. Ý KIN BẢO LƯU

Trường hợp có quan điểm bảo lưu thì cần nêu rõ những thông tin : nội dung đánh giá, quan điểm bảo lưu, nguyên do và ý kiến đề nghị thành viên có quan điểm bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây :

Stt

Nội dung đánh giá

Ý kiến bảo lưu

Lý do

Ký tên

Báo cáo đánh giá này được lập bởi :
___________________
___________________
___________________
[ Tất cả những thành viên của tổ chuyên viên ghi rõ họ tên và ký, kể cả thành viên có quan điểm bảo lưu ( nếu có ) ] .

PHN II:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSĐXTC

Gói thầu: [trích xuất từ Hệ thống]

Dự án: [trích xuất từ Hệ thống]

Chủ đầu tư: [trích xuất từ Hệ thống]

Bên mời thầu: [trích xuất từ Hệ thống]

Mẫu số 1 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

XÁC ĐỊNH ĐIỂM TỔNG HỢP

( Đối với gói thầu vận dụng giải pháp phối hợp giữa kỹ thuật và giá )
HSDT của nhà thầu ________________

A. Xác định điểm giá

Gnhà thầu

Gthấp nhất

Điểm giá (điểm)

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

Ghi chú :
( 1 ) Là giá dự thầu sau trừ giá trị giảm giá ( nếu có ) của nhà thầu trích xuất từ Hệ thống .
( 2 ) Là giá dự thầu sau trừ giá trị giảm giá ( nếu có ) thấp nhất trong số những nhà thầu được đánh giá cụ thể về kinh tế tài chính .
( 3 ) Điểm giá = ( 2 ) x ( 100 hoặc 1000 ) / ( 1 )

B. Xác định điểm tổng hợp

Đề xuất về kỹ thuật

Đề xuất về tài chính

Điểm tổng hợp

Điểm kỹ thuật

K%

Điểm giá

G%

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )

Ghi chú :
( 1 ) Điểm kỹ thuật của nhà thầu đang xét trên Hệ thống ;
( 2 ) Tỷ trọng điểm về kỹ thuật pháp luật trong HSMT ;
( 3 ) Lấy ở bảng xác lập điểm giá ;
( 4 ) Tỷ trọng điểm về giá lao lý trong HSMT ;
( 5 ) = ( 1 ) x ( 2 ) + ( 3 ) x ( 4 ) ;

Mẫu số 2 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH

HSDT của nhà thầu _____________

Stt

Nội dung

Giá tr

1 Giá dự thầu ( giá ghi trong đơn )
2 Giá trị giảm giá ( nếu có )
3 Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá ( nếu có )

Phương pháp giá thấp nhất(1)

4 Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá ( nếu có )

Phương pháp giá cố định(2)

5 Giá gói thầu nêu trong HSMT
6 Kết luận ( 3 )
7 Điểm kỹ thuật của nhà thầu

Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá(4)

8 Điểm giá
9 Điểm kỹ thuật
10 Điểm tổng hợp

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) Trường hợp vận dụng chiêu thức giá cố định và thắt chặt hoặc tích hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung này .
( 2 ) Trường hợp vận dụng chiêu thức giá thấp nhất hoặc tích hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung này .
( 3 ) So sánh giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá ( nếu có ) tại stt 7 Mẫu này với giá gói thầu nêu trong HSMT : Trường hợp cao hơn giá gói thầu thì ghi rõ là “ Không cung ứng ”, trường hợp không cao hơn giá gói thầu thì ghi rõ là ” Đáp ứng ” .
( 4 ) Trường hợp vận dụng giải pháp giá thấp nhất hoặc giá đánh giá thì bỏ nội dung này .

[TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ
ĐÁNH GIÁ E-HSDT]

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / _____, ngày ____ tháng ___ năm ____

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSĐXTC

Gói thầu ________ [ Hệ thống trích xuất ]
thuộc dự án Bất Động Sản ________ [ Hệ thống trích xuất ]
Kính gửi : ________ [ Hệ thống trích xuất ]

I. DANH SÁCH NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Căn cứ quyết định hành động số : _____ ngày ___ của ________ [ ghi tên Chủ góp vốn đầu tư ], list nhà thầu cung ứng nhu yếu về kỹ thuật gồm có :
[ Liệt kê list nhà thầu trong quyết định hành động phê duyệt ]

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSĐXTC

1. Mở E-HSĐXTC

Trích xuất biên bản mở E-HSĐXTC

2. Kết quả đánh giá về tài chính

Trên cơ sở đánh giá về giá của từng E-HSĐXTC (Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 2), kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây:

Bảng số 1

Stt

Nội dung

Nhà thầu A

Nhà thầu B

1 Giá dự thầu ( giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá ( nếu có ) )
2 Giá trị giảm giá ( nếu có )
3 Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá ( nếu có )

Phương pháp giá thấp nhất

4 Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá ( nếu có )
Phương pháp giá cố định và thắt chặt
5 Giá gói thầu nêu trong HSMT
6 Kết luận

Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

7 Điểm giá
8 Điểm kỹ thuật
9 Điểm tổng hợp

Phần này nêu những nội dung chú ý quan tâm trong quy trình đánh giá E-HSĐXTC ( nếu có ) .

III. TNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSĐXTC

Trên cơ sở đánh giá HSDT của tổ chuyên viên, tác dụng đánh giá HSDT được tổng hợp theo Bảng số 2 với những nội dung cơ bản như sau :

Bảng số 2

Stt

Nội dung

Nhà thầu

A

B

1 Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐXTC

Phương pháp giá thấp nhất

2 Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá ( nếu có )
3 Xếp hạng những HSDT *

Phương pháp giá cố định

4 Điểm kỹ thuật
5 Xếp hạng những HSDT *

Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

6 Điểm tổng hợp
7 Xếp hạng những HSDT *

Ghi chú :
– * Đối với gói thầu tư vấn đấu thầu trong nước : việc xếp hạng những HSDT tại stt 3, 5 và 7 cần xem xét đến những trường hợp được hưởng khuyễn mãi thêm như sau :
( i ) HSDT của nhà thầu có tổng số lao động là phái đẹp hoặc thương bệnh binh, người khuyết tật chiếm tỷ suất từ 25 % trở lên và có hợp đồng lao động tối thiểu 03 tháng ; nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ được xếp hạng cao hơn HSDT của nhà thầu không thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng khuyễn mãi thêm trong trường hợp HSDT của những nhà thầu được đánh giá ngang nhau theo pháp luật tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 63 / CP .
( ii ) Trường hợp sau khi tặng thêm, nếu những HSDT xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho nhà thầu ở địa phương nơi tiến hành gói thầu theo pháp luật tại khoản 4 Điều 6 Nghị định 63 / CP .

IV. KẾT LUẬN VÀ KIN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐXTC, tổ chuyên viên nêu rõ những nội dung sau đây :
1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu ;
2. Nhận xét về tính cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch và hiệu suất cao kinh tế tài chính trong quy trình tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa bảo vệ cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch, hiệu suất cao kinh tế tài chính, phải nêu nguyên do và đề xuất kiến nghị giải pháp giải quyết và xử lý ;
3. Những nội dung của HSMT chưa tương thích với pháp luật của pháp lý về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quy trình đánh giá HSDT hoặc hoàn toàn có thể dẫn đến làm rơi lệch hiệu quả lựa chọn nhà thầu ; yêu cầu giải pháp giải quyết và xử lý ;

V. Ý KIẾN BẢO LƯU

Trường hợp có quan điểm bảo lưu thì cần nêu rõ những thông tin : nội dung đánh giá, quan điểm bảo lưu, nguyên do và đề xuất thành viên có quan điểm bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây :

Stt

Nội dung đánh giá

Ý kiến bảo lưu

Lý do

Ký tên

Báo cáo đánh giá này được lập bởi :
________________
________________
________________
[ Tất cả những thành viên của tổ chuyên viên ghi rõ họ tên và ký, kể cả thành viên có quan điểm bảo lưu ( nếu có ) ] .

PHẦN III:

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

Stt

Tài liệu

Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có)

I

Chuẩn b la chn nhà thầu

1 . Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
2 . Quyết định phê duyệt HSMT
3 . Văn bản xây dựng tổ chuyên viên
4 . Quy chế thao tác của tổ chuyên viên ( nếu có )
5 . Bản cam kết của từng thành viên trong tổ chuyên viên
6 . Chứng chỉ đào tạo và giảng dạy về đấu thầu hoặc chứng từ hành nghề hoạt động giải trí đấu thầu của những thành viên trong tổ chuyên viên ( bản chụp )

II

Đánh giá E-HSĐXKT

7 . Tờ trình ý kiến đề nghị phê duyệt tác dụng đánh giá E-HSĐXKT
8 . Văn bản phê duyệt list nhà thầu cung ứng nhu yếu về kỹ thuật
9 . Văn bản thông tin list nhà thầu cung ứng nhu yếu về kỹ thuật
10 . Biên bản mở E-HSĐXTC

III

Đánh giá E-HSĐXTC

11 . Văn bản nhu yếu làm rõ E-HSMT, làm rõ E-HSMT ( nếu có )
12 . Văn bản nhu yếu làm rõ E-HSDT, làm rõ E-HSDT ( nếu có )
13 . Các tài liệu khác có tương quan

PHỤ LỤC

( Ban hành kèm theo Thông tư số : 05/2018 / TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư )

Phụ lục 1A: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Phụ lục 1B: Mẫu Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Phụ lục 2A: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)

Phụ lục 2B: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Phụ lục 3A: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp)

Phụ lục 3B: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn)

Phụ lục 3C: Mẫu Kết quả đối chiếu tài liệu (đối với tất cả các gói thầu) Phụ lục 4: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Phụ lục 5: Mẫu Bản cam kết

TỪ NGỮ VIT TẮT

Luật đấu thầu Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013
Nghị định 63 / CP Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26/6/2014 của nhà nước pháp luật cụ thể thi hành một số ít điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
E-HSMT Hồ sơ mời thầu
E-HSDT Hồ sơ dự thầu
E-HSĐXKT Hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật
E-HSĐXTC Hồ sơ đề xuất kiến nghị về kinh tế tài chính
DVTV Dịch Vụ Thương Mại tư vấn

Phụ lục 1A

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]
[TÊN BÊN MỜI THẦU]
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : _____ / _____ ___, ngày ___ tháng ___ năm _____

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT gói thầu….

[ ghi tên gói thầu trong KHLCNT được duyệt ]
( so với gói thầu theo phương pháp một tiến trình hai túi hồ sơ )
Kính gửi : [ ghi tên Chủ góp vốn đầu tư ]

1. Căn cứ pháp lý

Nêu những địa thế căn cứ pháp lý có tương quan đến quy trình lựa chọn nhà thầu .

2. Nội dung gói thầu

Theo KHLCNT, Bên mời thầu điền những nội dung tương quan đến gói thầu như sau :
– Tên gói thầu ;
– Giá gói thầu ;
– Nguồn vốn ;
– Thời gian lựa chọn nhà thầu ;
– Hình thức, phương pháp lựa chọn nhà thầu ;
– Loại hợp đồng ;
– Thời gian triển khai hợp đồng .

3. Quá trình thực hiện

a ) Bên mời thầu tóm tắt quy trình thực thi theo bảng sau :

Stt

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Chuẩn bị lựa chọn nhà thu

2

Đăng tải KHLCNT

[ Ghi ngày đăng tải trên mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc ]

3

Mời thầu

3.1 Đăng tải thông tin mời thầu và phát hành HSMT [ ghi số thông tin mời thầu và thời gian đăng tải ]
3.3 Làm rõ E-HSMT ( nếu có ) [ Ghi thời hạn, số, ngày, ký hiệu của văn bản nhu yếu làm rõ của nhà thầu và văn bản làm rõ E – HSMT của Bên mời thầu ]
3.4 Sửa đổi E-HSMT ( nếu có ) [ Ghi thời hạn, số, ngày phát hành văn bản sửa đổi ]
3.6 Thời điểm đóng thầu [ Ghi thời gian đóng thầu ]

4

Mở thầu

4.1 Thời gian mở thầu [ Ghi thời hạn triển khai xong mở thầu ]
4.2 Các yếu tố khác trong quy trình mở thầu ( nếu có ) [ Ghi những yếu tố và cách giải quyết và xử lý ]

5

Đánh giá HSĐXKT

5.1 Thời gian đánh giá E-HSĐXKT [ Ghi thời hạn đánh giá E-HSDT từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm ]

b ) Các yếu tố trong quy trình đánh giá E-HSĐXKT, những yếu tố phát sinh cần giải quyết và xử lý trường hợp ;
c ) Kết luận của tổ chuyên viên về list nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật ;
d ) Ý kiến của Bên mời thầu về những nội dung đánh giá nêu trong báo cáo giải trình của tổ chuyên viên, quan điểm của tổ chuyên viên ;
đ ) Nhận xét của Bên mời thầu về việc bảo vệ tính cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch .

4. Kiến nghị

Trên cơ sở tác dụng đánh giá E-HSĐXKT, _________ [ ghi tên Bên mời thầu ] yêu cầu ________ [ ghi tên Chủ góp vốn đầu tư ] phê duyệt list nhà thầu phân phối nhu yếu về kỹ thuật của gói thầu ________ [ ghi tên gói thầu theo KHLCNT ] :
[ Liệt kê :
– Các nhà thầu cung ứng nhu yếu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật ;
– Các nhà thầu không cung ứng nhu yếu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật. ]

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổ chức thẩm định (để thẩm định);
– Lưu: VT

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
BÊN MỜI THẦU

(ký tên, đóng dấu (nếu có))

Phụ lục 1B

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : ____ / ____ ___, ngày ___ tháng ___ năm _____

QUYẾT ĐỊNH1

Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu ……. [ghi tên gói thầu] thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu….[ghi tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu] thuộc dự án ………….[ghi tên dự án]

( so với gói thầu theo phương pháp một quá trình hai túi hồ sơ )

[ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ]

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 ngày 26/11/2013 ;
Căn cứ Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26/6/2014 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu ;
Căn cứ ….
[ Nêu những địa thế căn cứ pháp lý như : Quyết định phê duyệt dự án Bất Động Sản ; Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ; Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, Tờ trình của bên mời thầu ; Báo cáo đánh giá và thẩm định của tổ đánh giá và thẩm định … ]
Xét đề xuất của … … … … … .. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu …. thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu…. thuộc dự án…. bao gồm:

[ Ghi tên không thiếu của nhà thầu. Trường hợp vận dụng giải pháp chấm điểm phải ghi rõ số điểm và xếp hạng nhà thầu theo thứ tự từ cao đến thấp ]

Điều 2. Giao ….[ghi tên đơn vị được giao] chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký….. [ghi tên đơn vị được giao] chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– ……….(……)
– Lưu: VT, BMT (….).

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

[ký tên, đóng dấu]

_______________
1 Chủ góp vốn đầu tư sử dụng phụ lục này .

Phụ lục 2A

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]
[TÊN BÊN MỜI THẦU]
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : ____ / ____ ___, ngày ___ tháng ___ năm _____

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu….2

[ ghi tên gói thầu trong KHLCNT được duyệt ]
( so với gói thầu theo phương pháp một quy trình tiến độ một túi hồ sơ đánh giá theo quy trình tiến độ 01 )
Kính gửi : [ ghi tên Chủ góp vốn đầu tư ]

1. Căn cứ pháp lý

Nêu những địa thế căn cứ pháp lý có tương quan đến quy trình lựa chọn nhà thầu .

2. Nội dung gói thầu

Theo KHLCNT, Bên mời thầu điền những nội dung tương quan đến gói thầu như sau :
– Tên gói thầu ;
– Giá gói thầu ;
– Nguồn vốn ;
– Thời gian mở màn tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu ;
– Hình thức, phương pháp lựa chọn nhà thầu ;
– Loại hợp đồng ;
– Thời gian thực thi hợp đồng .

3. Quá trình thực hiện

a ) Bên mời thầu tóm tắt quy trình thực thi theo bảng sau :

Stt

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Chuẩn b la chn nhà thu

2

Đăng tải KHLCNT

[ Ghi ngày đăng tải trên mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc ]

3

Mời thầu

3.1 Đăng tải thông tin mời thầu và phát hành E-HSMT [ ghi số thông tin mời thầu và thời gian đăng tải ]
3.3 Làm rõ E-HSMT ( nếu có ) [ Ghi thời hạn, số, ngày, ký hiệu của văn bản nhu yếu làm rõ của nhà thầu và văn bản làm rõ E-HSMT của Bên mời thầu ]
3.4 Sửa đổi E-HSMT ( nếu có ) [ Ghi thời hạn, số, ký hiệu phát hành văn bản sửa đổi E-HSMT ]
3.6 Thời điểm đóng thầu [ Ghi thời gian đóng thầu ]

4

Mở thầu

4.1 Thời gian mở thầu [ Ghi thời hạn triển khai xong mở thầu ]
4.2 Các yếu tố khác trong quy trình mở thầu ( nếu có ) [ Ghi những yếu tố và cách giải quyết và xử lý ]

5

Đánh giá E-HSDT

5.1 Thời gian đánh giá E-HSDT [ Ghi thời hạn đánh giá E-HSDT từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm ]

b ) Nêu những yếu tố trong quy trình đánh giá E-HSDT ; những yếu tố phát sinh cần giải quyết và xử lý trường hợp ;
c ) Kết luận của tổ chuyên viên về list xếp hạng nhà thầu ;
d ) Ý kiến của Bên mời thầu về những nội dung đánh giá nêu trong báo cáo giải trình của tổ chuyên viên, quan điểm của tổ chuyên viên ;
đ ) Nhận xét của Bên mời thầu về việc bảo vệ tính cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch và hiệu suất cao kinh tế tài chính .

4. Kiến nghị

Trên cơ sở hiệu quả đánh giá E-HSDT, _______ [ ghi tên Bên mời thầu ] yêu cầu _______ [ ghi tên Chủ góp vốn đầu tư ] phê duyệt list xếp hạng nhà thầu của gói thầu ________ [ ghi tên gói thầu theo KHLCNT ] :
[ Danh sách xếp hạng những nhà thầu theo thứ tự ] .

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT,

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
BÊN MỜI THẦU

(ký tên, đóng dấu (nếu có))

_________________
2 Danh sách xếp hạng nhà thầu không cần phải đánh giá và thẩm định trước khi phê duyệt. Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kinh tế tài chính thì không xếp hạng nhà thầu .

Phụ lục 2B

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]
[TÊN BÊN MỜI THẦU]
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : ____ / ____ ___, ngày ___ tháng ___ năm _____

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu….3

[ ghi tên gói thầu trong KHLCNT được duyệt ]
( so với gói thầu theo phương pháp một quá trình hai túi hồ sơ )
Kính gửi : [ ghi tên Chủ góp vốn đầu tư ]

1. Căn cứ pháp lý

Nêu những địa thế căn cứ pháp lý tương quan đến quy trình đánh giá E-HSĐXTC :
– Quyết định phê duyệt list nhà thầu phân phối nhu yếu về kỹ thuật ;
– Biên bản mở E-HSĐXTC ;
– Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC của tổ chuyên viên .

2. Quá trình thực hiện

a ) Bên mời thầu miêu tả quy trình đánh giá E-HSĐXTC, tóm tắt những mốc thời hạn và ngày tháng phát hành những quyết định hành động, văn bản có tương quan như sau :
– Thời gian mở E-HSĐXTC ;
– Thời gian đánh giá E-HSĐXTC của tổ chuyên viên ;
– Các yếu tố trong quy trình đánh giá E-HSĐXTC ; những yếu tố phát sinh cần giải quyết và xử lý trường hợp ;
– Kết luận của tổ chuyên viên .
b ) Ý kiến của Bên mời thầu về những nội dung đánh giá nêu trong báo cáo giải trình của tổ chuyên viên, quan điểm của tổ chuyên viên ;
c ) Nhận xét của Bên mời thầu về việc bảo vệ tính cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch và hiệu suất cao kinh tế tài chính .

3. Kiến nghị

Trên cơ sở hiệu quả đánh giá E-HSDT, ________ [ ghi tên Bên mời thầu ] đề xuất kiến nghị ________ [ ghi tên Chủ góp vốn đầu tư ] phê duyệt list xếp hạng nhà thầu của gói thầu________ [ ghi tên gói thầu theo KHLCNT ] :
[ Danh sách xếp hạng những nhà thầu theo thứ tự ] .

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT,

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
BÊN MỜI THẦU

(ký tên, đóng dấu (nếu có))

_____________
3 Danh sách xếp hạng nhà thầu không cần phải đánh giá và thẩm định trước khi phê duyệt. Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kinh tế tài chính thì không xếp hạng nhà thầu .

Phụ lục 3A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

____, ngày____tháng____năm____

BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

( so với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp )

Gói thầu: ____ [ghi tên gói thầu])

S: ________/________

Căn cứ pháp lý : [ nêu những địa thế căn cứ pháp lý tương quan đến gói thầu như : Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13, Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP, Văn bản lao lý về công dụng, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai ; văn bản phê duyệt dự án Bất Động Sản, KHLCNT ; những văn bản tương quan đến gói thầu … ] .
Hôm nay, ngày ___ / ___ / ___ tại địa chỉ : ________, chúng tôi, đại diện thay mặt cho những bên thương thảo hợp đồng, gồm có :

Bên mời thầu: …………..[ghtên Bên mời thầu]

Đại diện : ________
Chức vụ : ________
Địa chỉ : ________
Điện thoại : ____________Fax : ____________

Nhà thầu: ____________ [ghi tên nhà thầu]

Đại diện : ________
Chức vụ : ________
Địa chỉ : ________
Điện thoại : ____________Fax : ____________
Hai bên đã thương thảo ( 1 ) và thống nhất những nội dung trong hợp đồng như sau :
– Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết cụ thể, chưa rõ hoặc chưa tương thích, thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa những nội dung khác nhau trong E – HSDT hoàn toàn có thể dẫn đến những phát sinh, tranh chấp hoặc tác động ảnh hưởng đến nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong quy trình triển khai hợp đồng ;
– Thương thảo về những rơi lệch do nhà thầu phát hiện và yêu cầu trong E – HSDT ( nếu có ), gồm có cả những đề xuất kiến nghị đổi khác hoặc giải pháp kỹ thuật thay thế sửa chữa của nhà thầu nếu trong E-HSMT có lao lý cho phép nhà thầu chào giải pháp kỹ thuật sửa chữa thay thế ;
– Thương thảo về nhân sự :
– Thương thảo về những yếu tố phát sinh trong quy trình lựa chọn nhà thầu ( nếu có ) nhằm mục đích tiềm năng triển khai xong những nội dung cụ thể của gói thầu ;
– Thương thảo về những sai sót không nghiêm trọng ;
– Thương thảo về những nội dung thiết yếu khác .
Việc thương thảo hợp đồng kết thúc vào ________ ngày ___ / ___ / ________Biên bản thương thảo hợp đồng được lập thành ____ bản, bên A giữ ______ bản, bên B giữ ____bản, những biên bản có giá trị pháp lý như nhau. / .

ĐẠI DIỆN BÊN A
[ký tên, đóng dấu (nếu có)]

ĐẠI DIỆN BÊN B
[ký tên, đóng dấu (nếu có)]

Ghi chú :
( 1 ) Nguyên tắc thương thảo hợp đồng phải tuân thủ theo pháp luật trong E-HSMT, Nghị định 63 / CP, Luật đấu thầu .

Phụ lục 3B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

____, ngày____tháng____năm____

BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

( so với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp )

Gói thầu: ____ [ghi tên gói thầu])

S________/________

Căn cứ pháp lý : [ nêu những địa thế căn cứ pháp lý tương quan đến gói thầu như : Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13, Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP, Văn bản lao lý về tính năng, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai ; văn bản phê duyệt dự án Bất Động Sản, KHLCNT ; những văn bản tương quan đến gói thầu … ] .
Hôm nay, ngày ____ / ____ / ____ tại địa chỉ : ________, chúng tôi, đại diện thay mặt cho những bên thương thảo hợp đồng, gồm có :

Bên mời thầu: ____ ____ [ghtên Bên mời thầu]

Đại diện : ________
Chức vụ : ________
Địa chỉ : ________
Điện thoại : ____________Fax : ____________

Nhà thầu: ________________ [ghi tên nhà thầu]

Đại diện : ____________
Chức vụ : ____________
Địa chỉ : ____________
Điện thoại : ________________Fax : ________________
Hai bên đã thương thảo ( 1 ) và thống nhất những nội dung trong hợp đồng như sau :
– Nhiệm vụ và khoanh vùng phạm vi việc làm chi tiết cụ thể của nhà thầu cần triển khai ;
– Chuyển giao công nghệ tiên tiến và giảng dạy ( nếu có ) ;
– Kế hoạch công tác làm việc và sắp xếp nhân sự ;
– Tiến độ ;
– Giải quyết biến hóa nhân sự ( nếu có ) ;
– Bố trí điều kiện kèm theo thao tác ;
– Thương thảo về ngân sách DVTV trên cơ sở tương thích với nhu yếu của gói thầu và điều kiện kèm theo thực tiễn, gồm có việc xác lập rõ những khoản thuế nhà thầu phải nộp theo pháp luật của pháp lý về thuế của Nước Ta ( nếu có ), phương pháp nộp thuế ( nhà thầu trực tiếp nộp thuế hoặc Chủ góp vốn đầu tư giữ lại một khoản tiền tương tự với giá trị thuế để nộp thay cho nhà thầu theo lao lý của pháp lý hiện hành ), giá trị nộp thuế và những yếu tố tương quan khác đến nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế phải được nêu đơn cử trong hợp đồng ;
– Trường hợp đấu thầu quốc tế, phải nêu rõ thuế nhà thầu quốc tế và thuế Hóa Đơn đỏ VAT phải nộp, phương pháp nộp thuế …
– Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết cụ thể, chưa rõ hoặc chưa tương thích, thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa những nội dung khác nhau trong E-HSDT với nhau dẫn đến những phát sinh, tranh chấp hoặc tác động ảnh hưởng đến nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong quy trình triển khai hợp đồng ;
– Thương thảo về những yếu tố phát sinh trong quy trình lựa chọn nhà thầu ( nếu có ) nhằm mục đích tiềm năng hoàn thành xong những nội dung cụ thể của gói thầu ;
– Thương thảo về những nội dung thiết yếu khác .
Việc thương thảo hợp đồng kết thúc vào ____ngày ___ / ___ / ____. Biên bản thương thảo hợp đồng được lập thành ____bản, bên A giữ____ bản, bên B giữ ____bản, những biên bản có giá trị pháp lý như nhau. / .

ĐẠI DIỆN BÊN A
[ký tên, đóng dấu (nếu có)]

ĐẠI DIỆN BÊN B
[ký tên, đóng dấu (nếu có)]

Ghi chú :
( 1 ) Nguyên tắc thương thảo hợp đồng phải tuân thủ theo pháp luật trong E-HSMT, Nghị định 63 / CP, Luật đấu thầu .

Phụ lục 3C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

____, ngày ___tháng___năm____

KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU TÀI LIỆU

Gói thầu: ________ [ghi tên gói thầu])

S: ________/________

1. Tên nhà thầu được đối chiếu tài liệu:

2. Tên cá nhân được phân công đối chiếu tài liệu:

Ông/Bà: ________ [ghi tên các cá nhân trong bên mời thầu phụ trách việc đối chiếu tài liệu].

3. Kết quả đối chiếu tài liệu:

a) Thông tin về tính hợp lệ của E-HSDT:

( ghi rõ ” thống nhất ” hay ” không thống nhất ” )
Các nội dung không thống nhất : [ ghi đơn cử từng nội dung không thống nhất giữa thông tin cam kết, kê khai của nhà thầu với tài liệu nhà thầu phân phối theo bảng dưới đây ] .

Nội dung không thống nhất

Cam kết, kê khai trong E-HSDT

Tài liệu của nhà thầu

b) Thông tin về năng lực, kinh nghiệm:

( ghi rõ ” thống nhất ” hay ” không thống nhất ” )
Các nội dung không thống nhất : [ ghi đơn cử từng nội dung không thống nhất giữa thông tin kê khai của nhà thầu với tài liệu nhà thầu cung ứng theo bảng dưới đây ] .

Nội dung không thống nhất

Kê khai trong E-HSDT

Tài liệu của nhà thầu

4. Kết luận về việc đi chiếu tài liệu:

( chọn một trong hai Kết luận dưới đây )
□ Thống nhất với thông tin kê khai, được mời vào thương thảo hợp đồng
□ Không thống nhất với thông tin kê khai .
Ý kiến khác ( nếu có ) : … … … … …
( Trường hợp Kết luận về việc so sánh tài liệu là không thống nhất với thông tin kê khai thì bên mời thầu phải có quan điểm nhu yếu tổ chuyên viên đánh giá lại so với nhà thầu này. )

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) Bên mời thầu, tổ chuyên viên phải tàng trữ tài liệu của nhà thầu để ship hàng công tác làm việc thẩm định và đánh giá, thanh tra, kiểm tra …

Phụ lục 4

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]
[TÊN BÊN MỜI THẦU]
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : ____ / ____ ____, ngày ___ tháng ___ năm ____

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu….

[ ghi tên gói thầu trong KHLCNT được duyệt ]
Kính gửi : [ ghi tên Chủ góp vốn đầu tư ]

1. Căn cứ pháp lý

Bên mời thầu nêu những địa thế căn cứ pháp lý như sau :
– Quyết định phê duyệt list xếp hạng ;
– Biên bản thương thảo hợp đồng .

2. Quá trình thương thảo hợp đồng

a ) Bên mời thầu diễn đạt quy trình thương thảo, tóm tắt những nội dung thương thảo hợp đồng :
– Ngày tháng thực thi thương thảo ;
– Các yếu tố trong quy trình thương thảo .
b ) Lưu ý so với Chủ góp vốn đầu tư trong quy trình hoàn thành xong, ký kết hợp đồng .

3. Kiến nghị

Trên cơ sở tác dụng đánh giá E-HSDT và thương thảo với nhà thầu________ [ ghi tên nhà thầu được ý kiến đề nghị trúng thầu ], ________ [ ghi tên Bên mời thầu ] đề xuất kiến nghị ________ [ ghi tên Chủ góp vốn đầu tư ] phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu gói thầu________ [ ghi tên gói thầu theo KHLCNT ] với những nội dung sau :
– Tên nhà thầu trúng thầu ;
– Giá ý kiến đề nghị trúng thầu ;
– Loại hợp đồng ;
– Thời gian triển khai hợp đồng ;
– Danh sách nhà thầu phụ ( nếu có ) ;
– Các thông tin khác ;
– Tài liệu gửi kèm theo : báo cáo giải trình đánh giá của tổ chuyên viên, biên bản thương thảo hợp đồng, tờ trình, quyết định hành động phê duyệt list xếp hạng nhà thầu và những tài liệu khác có tương quan .

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổ chức thẩm định (để thẩm định);
– Lưu: VT,

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
BÊN MỜI THẦU

(ký tên, đóng dấu (nếu có))

Phụ lục 5

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là : ________________________________
Là thành viên của tổ chuyên viên đánh giá E-HSDT gói thầu ________ theo Quyết định số ________ngày____ tháng____ năm ____của____ [ ghi tên đơn vị chức năng phát hành quyết định hành động ]. Tôi được cấp chứng từ về đấu thầu số : ________do ________ [ ghi tên đơn vị chức năng cấp chứng từ ] cấp tại ( 1 ) .
Tôi cam kết như sau :
– Được huấn luyện và đào tạo theo lao lý của pháp lý hiện hành, có rất đầy đủ bằng cấp, chứng từ trình độ tương thích và có năng lượng, kinh nghiệm tay nghề để đánh giá E-HSDT so với gói thầu đang xét ;
– Đánh giá E-HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công minh, không chịu bất kể sự ràng buộc về quyền lợi so với những bên ;
– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về hiệu quả đánh giá E-HSDT của mình ;
– Bảo mật những thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quy trình đánh giá E-HSDT theo đúng lao lý của pháp lý ;
– Không vi phạm những pháp luật về bảo vệ cạnh tranh đối đầu .
Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

 

____ , ngày____ tháng____ năm ____
Người cam kết
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :
( 1 ) Trường hợp thuộc đối tượng người dùng bắt buộc phải có chứng từ hành nghề đấu thầu thì nội dung này ghi thông tin về số chứng từ hành nghề, đơn vị chức năng cấp. Trường hợp không thuộc đối tượng người dùng phải có chứng từ hành nghề đấu thầu thì ghi thông tin về chứng từ đào tạo và giảng dạy về đấu thầu .

You may also like

Để lại bình luận