Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT chuẩn hiệu trưởng trường giáo dục phổ thông

Bởi tronbokienthuc

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Số: 14/2018/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Thành Phố Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Căn cứ Nghị định số 69/2017 / NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;Căn cứ Nghị định số 75/2006 / NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật giáo dục ; Nghị định số 31/2011 / NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 75/2006 / NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật giáo dục ; Nghị định số 07/2013 / NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của nhà nước sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011 / NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 75/2006 / NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật giáo dục ;Theo ý kiến đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị giáo dục ;Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư phát hành lao lý chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông .

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 9 năm 2018.

Thông tư này thay thế sửa chữa Thông tư số 14/2011 / TT-BGDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành pháp luật Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học và Thông tư số 29/2009 / TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành pháp luật Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học .

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Bộ trưởng;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo;
– Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Công báo;
– Website của Chính phủ;
– Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

( Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018 / TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông gồm có : chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông ( sau đây gọi là chuẩn hiệu trưởng ), hướng dẫn sử dụng chuẩn hiệu trưởng .2. Quy định này vận dụng so với hiệu trưởng trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa bán trú ( sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông ) và những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .

Điều 2. Mục đích ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng

1. Làm địa thế căn cứ để hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lượng ; thiết kế xây dựng và thực thi kế hoạch rèn luyện phẩm chất, tu dưỡng nâng cao năng lượng chỉ huy, quản trị nhà trường phân phối nhu yếu thay đổi giáo dục .2. Làm địa thế căn cứ để những cơ quan quản trị nhà nước đánh giá phẩm chất, năng lượng của hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông ; thiết kế xây dựng và triển khai chính sách, chủ trương tăng trưởng đội ngũ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông ; lựa chọn, sử dụng đội ngũ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán .3. Làm địa thế căn cứ để những cơ sở giảng dạy, tu dưỡng nhà giáo và cán bộ quản trị giáo dục thiết kế xây dựng, tăng trưởng chương trình và tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng chỉ huy, quản trị nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông .4. Làm địa thế căn cứ để những phó hiệu trưởng thuộc diện quy hoạch chức danh hiệu trưởng ; giáo viên thuộc diện quy hoạch những chức danh hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng tự đánh giá, thiết kế xây dựng và triển khai kế hoạch rèn luyện, học tập tăng trưởng phẩm chất, năng lượng chỉ huy, quản trị nhà trường .

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :1. Phẩm chất là tư tưởng, đạo đức, lối sống của hiệu trưởng trong triển khai việc làm, trách nhiệm .2. Năng lực là năng lực triển khai việc làm, trách nhiệm của hiệu trưởng .3. Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông là mạng lưới hệ thống phẩm chất, năng lượng mà hiệu trưởng cần đạt được để chỉ huy và quản trị nhà trường .4. Tiêu chuẩn là nhu yếu về phẩm chất, năng lượng ở từng nghành của chuẩn hiệu trưởng .5. Tiêu chí là nhu yếu về phẩm chất, năng lượng thành phần của tiêu chuẩn .6. Mức của tiêu chuẩn là Lever đạt được trong tăng trưởng phẩm chất, năng lượng của mỗi tiêu chuẩn. Có ba mức so với mỗi tiêu chuẩn theo Lever tăng dần : mức đạt, mức khá và mức tốt ; mức cao hơn đã gồm có những nhu yếu ở mức thấp hơn liền kề .a ) Mức đạt : có phẩm chất, năng lượng tổ chức triển khai triển khai trách nhiệm được giao trong chỉ huy, quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo pháp luật ;b ) Mức khá : có phẩm chất, năng lượng thay đổi, phát minh sáng tạo trong tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm được giao trong chỉ huy, quản trị cơ sở giáo dục phổ thông đạt hiệu suất cao cao ;c ) Mức tốt : có tác động ảnh hưởng tích cực đến thay đổi chỉ huy, quản trị cơ sở giáo dục phổ thông và tăng trưởng giáo dục địa phương .7. Minh chứng là những vật chứng ( tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng kỳ lạ, nhân chứng ) được dẫn ra để xác nhận một cách khách quan mức độ đạt được của tiêu chuẩn .8. Quản trị nhà trường là quy trình thiết kế xây dựng những khuynh hướng, lao lý, kế hoạch hoạt động giải trí trong nhà trường ; tổ chức triển khai hoạt động giải trí dạy học, giáo dục học viên trải qua kêu gọi, sử dụng những nguồn lực, giám sát, đánh giá trên cơ sở tự chủ, có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình để tăng trưởng nhà trường theo sứ mạng, tầm nhìn và tiềm năng giáo dục của nhà trường .9. Đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng là việc xác lập mức độ đạt được về phẩm chất, năng lượng chỉ huy, quản trị nhà trường của hiệu trưởng theo lao lý của chuẩn hiệu trưởng .10. Cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín về công tác làm việc chỉ huy, quản trị nhà trường ; hiểu biết về tình hình giáo dục trong toàn cảnh mới ; có năng lượng tư vấn, tương hỗ đồng nghiệp trong việc làm và trong hoạt động giải trí tu dưỡng tăng trưởng năng lượng chỉ huy, quản trị nhà trường .

Chương II. CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Điều 4. Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

Có đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực và tư tưởng thay đổi trong chỉ huy, quản trị nhà trường ; có năng lượng tăng trưởng trình độ, nhiệm vụ bản thân .1. Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệpa ) Mức đạt : thực thi tốt lao lý về đạo đức nhà giáo ; chỉ huy triển khai trang nghiêm lao lý về đạo đức nhà giáo trong nhà trường ;b ) Mức khá : chỉ huy phát hiện, kiểm soát và chấn chỉnh kịp thời những biểu lộ vi phạm đạo đức của giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên ; dữ thế chủ động phát minh sáng tạo trong thiết kế xây dựng những nội quy, pháp luật về đạo đức nhà giáo trong nhà trường ;c ) Mức tốt : có ảnh hưởng tác động tích cực tới cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông về tổ chức triển khai triển khai những hoạt động giải trí giáo dục đạo đức trong nhà trường .2. Tiêu chí 2. Tư tưởng thay đổi trong chỉ huy, quản trị nhà trườnga ) Mức đạt : có tư tưởng thay đổi trong chỉ huy, quản trị nhà trường nhằm mục đích tăng trưởng phẩm chất, năng lượng cho toàn bộ học viên ;b ) Mức khá : lan tỏa tư tưởng thay đổi đến mọi thành viên trong nhà trường ;c ) Mức tốt : có ảnh hưởng tác động tích cực tới cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông về tư tưởng thay đổi trong chỉ huy, quản trị nhà trường .3. Tiêu chí 3. Năng lực tăng trưởng trình độ, nhiệm vụ bản thâna ) Mức đạt : đạt chuẩn trình độ huấn luyện và đào tạo và triển khai xong những khóa giảng dạy, tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ theo pháp luật ; có kế hoạch tiếp tục học tập, tu dưỡng tăng trưởng trình độ, nhiệm vụ bản thân ; update kịp thời những nhu yếu thay đổi của ngành về trình độ, nhiệm vụ ;b ) Mức khá : thay đổi, phát minh sáng tạo trong việc vận dụng những hình thức, chiêu thức và lựa chọn nội dung học tập, tu dưỡng, nâng cao năng lượng trình độ, nhiệm vụ bản thân ;c ) Mức tốt : hướng dẫn, tương hỗ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông về tăng trưởng trình độ, nhiệm vụ bản thân nhằm mục đích cung ứng nhu yếu thay đổi giáo dục .

Điều 5. Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường

Lãnh đạo, quản trị những hoạt động giải trí trong nhà trường phân phối nhu yếu tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên, tương thích với phong thái học tập phong phú, nhu yếu, sở trường thích nghi và mức độ chuẩn bị sẵn sàng học tập của mỗi học viên .1. Tiêu chí 4. Tổ chức kiến thiết xây dựng kế hoạch tăng trưởng nhà trườnga ) Mức đạt : tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai và giám sát, đánh giá việc triển khai kế hoạch tăng trưởng nhà trường ; chỉ huy tổ trình độ và giáo viên, nhân viên cấp dưới thiết kế xây dựng kế hoạch triển khai trách nhiệm theo lao lý ;b ) Mức khá : thay đổi, phát minh sáng tạo trong kiến thiết xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai thực thi và giám sát, đánh giá việc triển khai kế hoạch tăng trưởng nhà trường và kế hoạch của tổ trình độ, giáo viên, nhân viên cấp dưới ;c ) Mức tốt : hướng dẫn, tương hỗ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông về thiết kế xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai thực thi và giám sát, đánh giá việc thực thi kế hoạch tăng trưởng nhà trường .2. Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động giải trí dạy học, giáo dục học viêna ) Mức đạt : chỉ huy thiết kế xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của nhà trường, tổ chức triển khai thực thi dạy học và giáo dục học viên ; thay đổi giải pháp dạy học, giáo dục học viên ; đánh giá tác dụng học tập, rèn luyện của học viên theo nhu yếu tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên của chương trình giáo dục phổ thông ;b ) Mức khá : thay đổi quản trị hoạt động giải trí dạy học và giáo dục học viên hiệu suất cao ; bảo vệ giáo viên sử dụng những giải pháp dạy học, giáo dục tương thích với phong thái học tập phong phú, nhu yếu, sở trường thích nghi và mức độ sẵn sàng chuẩn bị học tập của mỗi học viên ; hiệu quả học tập, rèn luyện của học viên được nâng cao ;c ) Mức tốt : hướng dẫn, tương hỗ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị hoạt động giải trí dạy học và giáo dục học viên .3. Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trườnga ) Mức đạt : chỉ huy kiến thiết xây dựng đề án vị trí việc làm ; dữ thế chủ động đề xuất kiến nghị tuyển dụng nhân sự theo pháp luật ; sử dụng giáo viên, nhân viên cấp dưới đúng trình độ, nhiệm vụ ; chỉ huy kiến thiết xây dựng và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng tiếp tục để tăng trưởng năng lượng nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên cấp dưới, năng lượng quản trị nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản trị và đội ngũ thuộc diện quy hoạch những chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của nhà trường theo pháp luật ;b ) Mức khá : sử dụng giáo viên, nhân viên cấp dưới đúng trình độ, nhiệm vụ bảo vệ tinh gọn, hiệu suất cao ; đánh giá năng lượng đội ngũ, tạo động lực và tổ chức triển khai tu dưỡng tăng trưởng năng lượng nghề nghiệp tiếp tục cho giáo viên, năng lượng quản trị nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản trị và đội ngũ thuộc diện quy hoạch những chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của nhà trường có hiệu suất cao ;c ) Mức tốt : hướng dẫn, tương hỗ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị nhân sự trong nhà trường .4. Tiêu chí 7. Quản trị tổ chức triển khai, hành chính nhà trườnga ) Mức đạt : chỉ huy kiến thiết xây dựng và tổ chức triển khai thực thi những pháp luật đơn cử về tổ chức triển khai, hành chính trong nhà trường ; triển khai phân công, phối hợp giữa những tổ trình độ, tổ văn phòng và những bộ phận khác thực thi trách nhiệm theo lao lý ;b ) Mức khá : sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy tinh gọn, hiệu suất cao ; phân cấp, chuyển nhượng ủy quyền cho những bộ phận, cá thể trong nhà trường để thực thi tốt trách nhiệm ;c ) Mức tốt : tin học hóa những hoạt động giải trí quản trị tổ chức triển khai, hành chính của nhà trường ; hướng dẫn, tương hỗ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị tổ chức triển khai, hành chính của nhà trường .5. Tiêu chí 8. Quản trị kinh tế tài chính nhà trườnga ) Mức đạt : chỉ huy thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai thực thi quy định tiêu tốn nội bộ, lập dự trù, triển khai thu chi, báo cáo giải trình kinh tế tài chính, kiểm tra kinh tế tài chính, công khai minh bạch kinh tế tài chính của nhà trường theo lao lý ;b ) Mức khá : sử dụng hiệu suất cao những nguồn kinh tế tài chính nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực của nhà trường ;c ) Mức tốt : kêu gọi những nguồn kinh tế tài chính hợp pháp theo pháp luật nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực của nhà trường ; hướng dẫn, tương hỗ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị kinh tế tài chính nhà trường .6. Tiêu chí 9. Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục học viên của nhà trườnga ) Mức đạt : chỉ huy thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai triển khai lao lý của nhà trường về quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục học viên của nhà trường ; tổ chức triển khai lập và thực thi kế hoạch shopping, kiểm kê, dữ gìn và bảo vệ, sửa chữa thay thế cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo pháp luật ;b ) Mức khá : khai thác, sử dụng hiệu suất cao cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục học viên của nhà trường ;c ) Mức tốt : kêu gọi những nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục học viên nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực của trường ; hướng dẫn, tương hỗ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục học viên của nhà trường .7. Tiêu chí 10. Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường

a) Mức đạt: chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường theo quy định;

b ) Mức khá : chỉ huy thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch nâng cấp cải tiến chất lượng, khắc phục điểm yếu theo tác dụng tự đánh giá của nhà trường ;c ) Mức tốt : chỉ huy thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch tăng trưởng chất lượng bền vững và kiên cố ; hướng dẫn, tương hỗ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị chất lượng giáo dục nhà trường .

Điều 6. Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Xây dựng được môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường .1. Tiêu chí 11. Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trườnga ) Mức đạt : chỉ huy thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai thực thi nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường theo lao lý ;b ) Mức khá : thiết kế xây dựng được những nổi bật tiên tiến và phát triển về thực thi nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử ; phát hiện, ngăn ngừa, giải quyết và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường ;c ) Mức tốt : tạo lập được thiên nhiên và môi trường văn hóa truyền thống lành mạnh, thân thiện trong nhà trường và hướng dẫn, tương hỗ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông về kiến thiết xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường .2. Tiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trườnga ) Mức đạt : chỉ huy thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai triển khai quy định dân chủ cơ sở ở trường học theo lao lý ;b ) Mức khá : khuyến khích mọi thành viên tham gia triển khai quy định dân chủ ở cơ sở ; bảo vệ những cá thể công khai minh bạch bày tỏ quan điểm ; phát hiện, ngăn ngừa, giải quyết và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định dân chủ ở trong nhà trường ;c ) Mức tốt : tạo lập được thiên nhiên và môi trường dân chủ trong nhà trường và hướng dẫn, tương hỗ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông về triển khai dân chủ cơ sở trong nhà trường .3. Tiêu chí 13. Xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đườnga ) Mức đạt : chỉ huy kiến thiết xây dựng và tổ chức triển khai thực thi lao lý của nhà trường về trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ;b ) Mức khá : khuyến khích những thành viên tham gia kiến thiết xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ; phát hiện, ngăn ngừa, giải quyết và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật của nhà trường về trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ;c ) Mức tốt : tạo lập được quy mô trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường và hướng dẫn, tương hỗ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông về thiết kế xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường .

Điều 7. Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

Tổ chức những hoạt động giải trí tăng trưởng mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên và kêu gọi, sử dụng nguồn lực để tăng trưởng nhà trường .1. Tiêu chí 14. Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội để triển khai hoạt động giải trí dạy học cho học viêna ) Mức đạt : tổ chức triển khai phân phối thông tin về chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan ;b ) Mức khá : phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan triển khai chương trình và kế hoạch dạy học nhà trường ; công khai minh bạch, minh bạch những thông tin về tác dụng thực thi chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường ;c ) Mức tốt : xử lý kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan về triển khai chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường .2. Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội để triển khai giáo dục đạo đức, lối sống cho học viêna ) Mức đạt : tổ chức triển khai cung ứng thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan ; tiếp đón thông tin từ mái ấm gia đình, xã hội về đạo đức, lối sống của học viên ;b ) Mức khá : phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan trong thực thi giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên ;c ) Mức tốt : xử lý kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan về giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên .3. Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội trong kêu gọi và sử dụng nguồn lực để tăng trưởng nhà trườnga ) Mức đạt : tổ chức triển khai phân phối rất đầy đủ và kịp thời thông tin về tình hình, nhu yếu nguồn lực để tăng trưởng nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan ;b ) Mức khá : phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan trong kêu gọi và sử dụng nguồn lực để tăng trưởng nhà trường theo pháp luật ;c ) Mức tốt : sử dụng đúng mục tiêu, công khai minh bạch, minh bạch, hiệu suất cao những nguồn lực để tăng trưởng nhà trường ; xử lý kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan về kêu gọi và sử dụng nguồn lực để tăng trưởng nhà trường .

Điều 8. Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin

Có năng lực sử dụng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường .1. Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữa ) Mức đạt : tiếp xúc thường thì bằng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) ;b ) Mức khá : chỉ huy thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch tăng trưởng năng lượng sử dụng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) cho giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên trong trường ;c ) Mức tốt : sử dụng ngoại ngữ thành thạo ( ưu tiên tiếng Anh ) ; tạo lập môi trường tự nhiên tăng trưởng năng lượng sử dụng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) cho giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên trong trường .2. Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tina ) Mức đạt : sử dụng được một số ít công cụ công nghệ thông tin thông dụng trong quản trị nhà trường ;b ) Mức khá : sử dụng được những ứng dụng hỗ trợ quản trị nhà trường ;c ) Mức tốt : tạo lập được môi trường tự nhiên ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí dạy, học và quản trị nhà trường .

Chương III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUẨN HIỆU TRƯỞNG

Điều 9. Yêu cầu đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng

1. Khách quan, tổng lực, công minh và dân chủ .2. Dựa trên phẩm chất, năng lượng và quy trình thao tác của hiệu trưởng trong điều kiện kèm theo đơn cử của nhà trường và địa phương .3. Căn cứ vào mức của từng tiêu chuẩn đạt được tại Chương II Quy định này và có những vật chứng xác nhận, tương thích .

Điều 10. Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng

1. Quy trình đánh giáa ) Hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng ;b ) Nhà trường tổ chức triển khai lấy quan điểm giáo viên, nhân viên cấp dưới trong trường so với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng ;c ) Thủ trưởng cơ quan quản trị trực tiếp thực thi đánh giá và thông tin hiệu quả đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trên cơ sở hiệu quả tự đánh giá của hiệu trưởng, quan điểm của giáo viên, nhân viên cấp dưới và thực tiễn triển khai trách nhiệm của hiệu trưởng trải qua những dẫn chứng xác nhận, tương thích .2. Xếp loại tác dụng đánh giáa ) Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt : có tổng thể những tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt mức tốt, trong đó những tiêu chuẩn 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 đạt mức tốt ;b ) Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá : có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong đó những tiêu chuẩn 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 đạt từ mức khá trở lên ;c ) Đạt chuẩn hiệu trưởng : có tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên, trong đó những tiêu chuẩn 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 đạt từ mức đạt trở lên ;d ) Chưa đạt chuẩn hiệu trưởng : có trên 1/3 tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt hoặc có tối thiểu 01 ( một ) tiêu chuẩn trong số những tiêu chuẩn 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 được đánh giá chưa đạt ( tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt khi không cung ứng nhu yếu mức đạt của tiêu chuẩn ) .

Điều 11. Chu kỳ và thẩm quyền đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng

1. Chu kỳ đánh giáa ) Hiệu trưởng tự đánh giá theo chu kỳ luân hồi một năm một lần vào cuối năm học ;b ) Cơ quan cấp trên quản trị trực tiếp đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ luân hồi hai năm một lần vào cuối năm học. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng, cơ quan quản trị cấp trên quyết định hành động rút ngắn chu kỳ luân hồi đánh giá .2. Thẩm quyền đánh giáa ) Trưởng phòng giáo dục và giảng dạy chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là trung học cơ sở, trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa bán trú, trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp huyện ;b ) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là trung học phổ thông, trường chuyên, trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp tỉnh ;c ) Người đứng đầu những cơ sở giáo dục ĐH, những viện, học viện chuyên nghành chủ trì đánh giá hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông thường trực ;d ) Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ( Bộ Giáo dục và Đào tạo ) chủ trì đánh giá hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông thường trực .

Điều 12. Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

1. Tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông cốt cána ) Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tay nghề làm hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông ;b ) Là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông được người có thẩm quyền đánh giá đạt mức khá trở lên theo chuẩn hiệu trưởng ;c ) Được cơ quan quản trị cấp trên lựa chọn tương thích với nhu yếu tương hỗ, tư vấn về tổ chức triển khai và thực thi những hoạt động giải trí tu dưỡng đội ngũ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương ;d ) Có nguyện vọng trở thành cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán .2. Quy trình lựa chọn cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông cốt cána ) Trưởng phòng giáo dục và huấn luyện và đào tạo lựa chọn và phê duyệt list cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán theo thẩm quyền, báo cáo giải trình sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo ;b ) Giám đốc sở giáo dục và giảng dạy lựa chọn và phê duyệt list cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán theo thẩm quyền, tổng hợp list cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán trên địa phận, báo cáo giải trình Bộ Giáo dục và Đào tạo .3. Nhiệm vụ của cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông cốt cána ) Hỗ trợ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông trên địa phận tăng trưởng năng lượng chỉ huy và quản trị nhà trường theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, tương thích với điều kiện kèm theo tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương và nhu yếu thay đổi giáo dục phổ thông ;b ) Hỗ trợ, tư vấn cho cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông trên địa phận kiến thiết xây dựng kế hoạch tự học, tự tăng trưởng năng lượng chỉ huy, quản trị nhà trường theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông ;c ) Phối hợp với cơ quan quản trị giáo dục địa phương và những cơ sở giảng dạy, tu dưỡng trong việc biên soạn tài liệu, học liệu ; tổ chức triển khai thực thi công tác làm việc tu dưỡng giáo viên và cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông trên địa phận ;d ) Hướng dẫn, tương hỗ giáo viên và cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông trong quy trình tham gia, triển khai những khóa huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng giáo viên qua mạng Internet .

Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị giáo dục chỉ huy, hướng dẫn, kiểm tra việc thực thi Quy định này ; thiết kế xây dựng kế hoạch giảng dạy, tu dưỡng, tăng trưởng đội ngũ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng nhu yếu về phẩm chất, năng lượng theo chuẩn hiệu trưởng .2. Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức triển khai thực thi Quy định này theo thẩm quyền ; kiến thiết xây dựng và triển khai kế hoạch giảng dạy, tu dưỡng, tăng trưởng đội ngũ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên hiệu quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng .

Điều 14. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai Quy định này theo thẩm quyền ; báo cáo giải trình Bộ Giáo dục và Đào tạo hiệu quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng trước 30 tháng 6 hằng năm .2. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, tăng trưởng đội ngũ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền dựa trên tác dụng đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng .

Điều 15. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai Quy định này theo thẩm quyền ; báo cáo giải trình sở giáo dục và giảng dạy hiệu quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng .2. Xây dựng và thực thi kế hoạch huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, tăng trưởng đội ngũ cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông trên địa phận dựa trên hiệu quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng .

Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục phổ thông

1. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá, kiến thiết xây dựng và thực thi kế hoạch học tập nâng cao năng lượng chỉ huy, quản trị nhà trường phân phối nhu yếu thay đổi giáo dục .2. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông vận dụng chuẩn hiệu trưởng để chỉ huy, tổ chức triển khai tiến hành đánh giá phó hiệu trưởng theo những tiêu chuẩn tương thích với trách nhiệm được phân công .3. Tham mưu với cơ quan quản trị cấp trên, chính quyền sở tại địa phương về công tác làm việc quản trị, tu dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lượng chỉ huy, quản trị nhà trường của cán bộ quản trị cơ sở giáo dục phổ thông dựa trên hiệu quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng.

You may also like

Để lại bình luận