đánh giá điều kiện địa chất công trình và đề xuất giải pháp móng hợp lý cho công – Tài liệu text

Bởi tronbokienthuc

đánh giá điều kiện địa chất công trình và đề xuất giải pháp móng hợp lý cho công trình văn phòng làm việc các ban của tỉnh ủy thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.52 MB, 112 trang )

I HC HU
TRNG I HC KHOA HC
KHOA A Lí – A CHT

AẽNH GIAẽ IệU KIN ậA CHT
CNG TRầNH VAè
ệ XUT GIAI PHAẽP MOẽNG HĩP LYẽ
CHO CNG TRầNH VN PHOèNG LAèM
VIC CAẽC BAN TẩNH UY
THặèA THIN HU
KHểA LUN TT NGHIP
C NHN A CHT CễNG TRèNH A CHT THY VN
KHểA 34
Giỏo viờn hng dn:
TS. NGUYN èNH TIN
Sinh viờn thc hin:
NGUYN PHC NAM
Hu, 05/2014
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
Lời Cảm Ơn
Trên thực tế không có sự thành công nào mà
không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít
hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác.
Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập ở giảng
đường đại học đến nay, em đã nhận được rất nhiều
sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và
bạn bè.
Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy TS.
Nguyễn Đình Tiến đã tận tình hướng dẫn em trong
suốt quá trình viết khóa luận tốt nghiệp. Nếu không

có những lời hướng dẫn, dạy bảo của thầy thì em
nghĩ bài khóa luận này của em rất khó có thể hoàn
thiện được. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn
thầy
Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến
quý Thầy, Cô ở Khoa Địa Lý – Địa Chất Trường Đại
Học Khoa Học Huế đã cùng với tri thức và tâm huyết
của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho
chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường.
Vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học
không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa
luận tốt mà còn là hành trang quý báu để em bước
vào đời một cách vững chắc và tự tin.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng SDC đã cho phép,
tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại Công ty và
giúp đỡ em trong quá trình thu thập tài liệu.
SVTH: Nguyễn Phúc Nam
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
Sau cùng, em xin kính chúc quý Thầy, Cô trong
Khoa Địa Lý – Địa Chất thật dồi dào sức khỏe, niềm
tin để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình
là truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai sau.
Sinh viên
Nguyễn Phúc Nam
SVTH: Nguyễn Phúc Nam
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
MỤC LỤC
MỤC LỤC 4
DANH MỤC CÁC BẢNG 9
10
DANH MỤC CÁC HÌNH 11
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 12
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Đối tượng nghiên cứu 1
3. Mục đích 2
4. Nội dung nghiên cứu 2
5. Bố cục khóa luận 2
PHẦN CHUNG 4
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, KINH
TẾ XÃ HỘI 4
1.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ – TỰ NHIÊN 4
1.1.1. Vị trí địa lý 4
1.1.2. Đặc điểm địa hình – địa mạo 5
1.1.2.1. Địa hình đồi thấp, bóc mòn 6
1.1.2.2. Địa hình đồng bằng 6
1.1.3. Đặc điểm khí hậu 6
1.1.4. Đặc điểm thuỷ văn- hải văn 10
1.1.4.1. Mạng lưới sông suối 10
1.2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – XÃ HỘI 12
1.2.1. Dân cư 12
1.2.2. Kinh tế 12
1.2.2.1. Du lịch 12
1.2.2.2. Thương mại – dịch vụ 13
1.2.2.3. Sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp 13

1.2.2.4. Sản xuất nông nghiệp 14
SVTH: Nguyễn Phúc Nam
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
1.2.3. Giao thông 14
Chương 2: LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT, ĐỊA CHẤT THỦY
VĂN VÀ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 15
2.1. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT 15
2.1.1. Giai đoạn trước năm 1975 15
2.1.2. Giai đoạn từ năm 1975 đến nay 16
2.2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 17
2.2.1. Giai đoạn trước năm 1975 17
2.2.2. Giai đoạn từ năm 1975 đến nay 17
2.3. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 17
Chương 3: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHU VỰC 19
THÀNH PHỐ HUẾ 19
3.1. ĐỊA TẦNG 19
3.1.1. Giới Paleozoi 19
3.1.1.1. Hệ Devon, thống hạ hệ tầng Tân Lâm (D1 tl ) 19
3.1.1.2. Hệ Devon, thống trung – thượng, hệ tầng Cò Bai (D2–3 cb): 21
3.1.2. Giới Kainozoi 23
3.1.2.1. Hệ Neogen 24
3.1.2.2. Hệ Đệ Tứ (Q) 26
3.2. MAGMA XÂM NHẬP 31
3.3. ĐẶC ĐIỂM ĐỨT GÃY 31
3.3.1. Đứt gãy F2 31
3.3.2. Đứt gãy F3 32
Chương 4: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN KHU VỰC THÀNH
PHỐ HUẾ 33

4.1. PHÂN TẦNG ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN 33
4.2. MỨC ĐỘ CHỨA NƯỚC CỦA ĐẤT ĐÁ 34
4.3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN CỦA CÁC TẦNG CHỨA
NƯỚC 34
4.3.1. Các tầng chứa nước lỗ hổng 34
4.3.1.1. Tầng chứa nước Holocen (qh) 35
4.3.1.2. Tầng chứa nước pleistocen (qp) 38
4.3.1.3. Tầng chứa nước Neogen (n) 43
SVTH: Nguyễn Phúc Nam
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
4.3.2. Các tầng chứa nước khe nứt 44
4.3.2.1. Tầng chứa nước khe nứt trầm Ich Devon, phụ thống trung – thượng, hệ tầng Cò
bai (d2-3) 44
4.3.2.2. Tầng chứa nước khe nứt trầm Ich Devon, phụ thống hạ, hệ tầng Tân Lâm (d1tl).
46
4.4. CÁC THÀNH TẠO RẤT NGHÈO NƯỚC HOẶC KHÔNG
CHỨA NƯỚC 48
4.4.1. Trầm tích sông – biển Holocen, phụ thống hạ – trung, hệ tầng
Phú Bài dưới (amQ21-2pb1) 48
Chương 5: CÁC QUÁ TRÌNH ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG
TRÌNH VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT 49
49
5.1. QUÁ TRÌNH PHONG HÓA 49
5.2. QUÁ TRÌNH XÂM THỰC VÀ BỒI TỤ CỦA SÔNG 50
5.3. HIỆN TƯỢNG NỨT ĐẤT 51
5.4. LŨ LỤT 51
5.5. ĐỘNG ĐẤT 52
PHẦN CHUYÊN MÔN 53

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH VÀ CÁC PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 53
1.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH 53
1.1.1. Vị trí công trình 53
1.1.2. Quy mô công trình 53
1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT ĐCCT.
54
1.2.1. Phương pháp nghiên cứu 54
1.2.1.1. Phương pháp thu thập – xử lý, phân Ich – tổng hợp nguồn tài liệu 54
1.2.1.2. Phương pháp địa chất 54
1.2.1.3. Phương pháp chuyên gia 55
1.2.1.4. Phương pháp bản đồ 55
1.2.1.5. Phương pháp thực nghiệm 55
1.2.1.6. Phương pháp xác suất thống kê và phân Ich tương quan hồi quy 55
1.2.1.7. Phương pháp Inh toán lý thuyết 56
SVTH: Nguyễn Phúc Nam
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
1.2.2. Phương pháp khảo sát 56
1.2.2.1. Thu thập tài liệu 56
1.2.2.2. Công tác khoan 56
1.2.2.3. Công tác lấy mẫu 57
1.2.2.4. Công tác thí nghiệm trong phòng 58
1.2.2.5. Công tác thí nghiệm ngoài trời 59
1.2.2.6. Công tác chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo 62
1.3. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT 62
Chương 2: ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU
ĐẤT XÂY DỰNG 63
2.1. CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA ĐẤT

ĐÁ 63
2.1.1. Đặc điểm cấu trúc nền đất 63
2.1.2. Tính chất cơ lý nền đất 64
2.2. ĐỊA HÌNH ĐỊA MẠO 72
2.3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 72
2.4. CÁC QUÁ TRÌNH VÀ HIỆN TƯỢNG ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC
CÔNG TRÌNH 73
2.4.1. Lũ lụt 73
2.4.2. Hoạt động các đứt gãy kiến tạo 73
2.4.3. Động đất 74
2.4.4. Vấn đề nước chảy vào hố móng 74
2.4.5. Hiện tượng cát chảy 74
2.5. VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỰ NHIÊN 75
2.6. ĐIỀU KIỆN THI CÔNG 75
Chương 3: TÍNH TOÁN, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MÓNG HỢP LÝ
PHỤC VỤ THIẾT KẾ – THI CÔNG CÔNG TRÌNH 77
3.1. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MÓNG 77
3.2. TÍNH TOÁN MÓNG 78
3.2.1. Cơ sở số liệu tính toán 78
3.2.1.1. Tải trọng tác động 78
3.2.1.2. Số liệu các Inh chất cơ lý của đất 78
3.2.2. Trình tự tính toán 78
SVTH: Nguyễn Phúc Nam
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98
TÀI LIỆU THAM KHẢO 99
PHỤ LỤC 100
SVTH: Nguyễn Phúc Nam

Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1: Lượng mưa trung bình tháng và năm (mm) một số trạm
quan trắc khu vực Đồng bằng Thừa Thiên – Huế 8
Bảng 1.2. Giá trị trung bình tháng, năm của một số yếu tố khí hậu 9
Bảng 4.1. Phân chia mức độ chứa nước của đất đá 34
Bảng 4.2. Giá trị mức độ thấm, chứa nước và thành phần hoá học của
nước dưới đất tại một số lỗ khoan nghiên cứu tầng chứa nước Holocen
khu vực giàu nước 36
Bảng 4.3. Giá trị mức độ thấm, chứa nước và thành phần hoá học của
nước dưới đất tại một số lỗ khoan nghiên cứu tầng chứa nước
Pleistocen khu vực giàu nước 39
Bảng 4.4. Giá trị mức độ thấm, chứa nước và thành phần hoá học của
nước dưới đất tại một số lỗ khoan nghiên cứu tầng chứa nước
Pleistocen khu vực phong phú nước trung bình 42
Bảng 4.5. Giá trị mức độ thấm, chứa nước và thành phần hoá học của
nước dưới đất tại một số lỗ khoan nghiên cứu tầng chứa nước Neogen.
43
Bảng 4.6. Giá trị mức độ thấm, chứa nước và thành phần hoá học của
nước dưới đất tại một số lỗ khoan nghiên cứu tầng chứa nước khe nứt
hệ tầng Cò Bai (d2-3cb) 45
Bảng 4.7. Giá trị mức độ thấm, chứa nước và thành phần hoá học của
nước dưới đất tại một số lỗ khoan nghiên cứu tầng chứa nước khe nứt
hệ tầng Tân Lâm (d1tl) 47
Bảng 1.1. Đối với mẫu đất nguyên dạng 58
Bảng 1.2. Đối với mẫu đất không nguyên dạng 58
Bảng 1.3. Suy diễn kết quả SPT theo độ chặt tương đối D 59
Bảng 1.4. Suy diễn kết quả SPT theo B và qu 60

SVTH: Nguyễn Phúc Nam
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
Bảng 1.5. Quan hệ giữa N30 và D, ϕ 60
Bảng 1.6. Quan hệ giữa loại đất và trị 10 đến 20 60
Bảng 1.7. Quan hệ giữa C, loại đất, a và N30 61
Bảng 1.8. Đối với đất rời 61
Bảng 1.9. Đối với đất dính 61
Bảng 1.10. Khối lượng khảo sát thực tế 63
Bảng 2.1. Thành phần hạt (tính theo % trọng lượng) của lớp 2 65
Bảng 2.2. Các chỉ tiêu cơ lý lớp 2 66
Bảng 2.3. Thành phần hạt (tính theo % trọng lượng) của lớp 3 67
Bảng 2.4. Các chỉ tiêu cơ lý lớp 3 67
Bảng 2.5. Thành phần hạt (tính theo % trọng lượng) của lớp 4 68
Bảng 2.6. Các chỉ tiêu cơ lý lớp 4 68
Bảng 2.7. Thành phần hạt (tính theo % trọng lượng) của lớp 5 69
Bảng 2.8. Các chỉ tiêu cơ lý lớp 5 70
Bảng 2.9. Thành phần hạt (tính theo % trọng lượng) của lớp 6 71
Bảng 2.10. Các chỉ tiêu cơ lý lớp 6 71
Bảng 3.1. Bảng tổng hợp cơ lý các lớp đất đặt dưới móng 78
Bảng 3.2. Các giá trị tính toán độ lún của các phân tố lớp dưới đáy
khối quy ước 91
Hình 3.5. Sơ đồ bố trí thép trong đài cọc 97

SVTH: Nguyễn Phúc Nam
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1. Bản đồ khu vực nghiên cứu 5
Hình 1.2. Giá trị trung bình tháng một số yếu tố khí hậu tại trạm quan
trắc Huế 10
Hình 1.1. Vị trí công trình 53
Hình 1.2. Công tác khoan 57
Hình 1.3. Công tác lấy mẫu 57
Hình 1.4. Bảo quản mẫu và công tác mở mẫu trong phòng 58
Hình 1.5. Công tác khoan kết hợp với đóng SPT 62
Hình 3.1. Sơ đồ xác định sức chịu tải của cọc theo đất 81
Hình 3.2. Sơ đồ bố trí cọc trong mặt bằng 83
Hình 3.3. Sơ đồ tính toán độ lún của nền móng cọc ma sát 93
Hình 3.4. Hình vẽ minh họa tháp chọc thủng 95
SVTH: Nguyễn Phúc Nam
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ĐCCT: Địa chất công trình.
ĐCTV: Địa chất thủy văn.
SPT: Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn.
TCXD: Tiêu chuẩn xây dựng.
tc
0
N
: Lực dọc tiêu chuẩn (T).
tt
0
N
: Lực dọc tính toán (T).
tc

0
M
: Momen tiêu chuẩn tại cốt đế đài (T.m).
tt
0
M
: Momen tính toán tại cốt đế đài (T.m).
tc
Q
: Lực cắt tiêu chuẩn (T).
tt
Q
: Lực cắt tính toán (T).
x
: Giá trị trung bình tính chất cơ lý của tập mẫu.
δ
: Độ lệch quân phương giá trị các tính chất cơ lý.
ν
: Hệ số biến đổi các tính chất cơ lý.
SVTH: Nguyễn Phúc Nam
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Huế được biết đến là một trung tâm văn hóa chính trị lớn của cả nước.
Trong những năm gần đây, nền kinh tế của Thừa Thiên Huế đang phát triển
mạnh thu hút được nhiều các dự án đầu từ trong nước cũng như nước ngoài,
đời sông nhân dân ngày càng được cải thiện Mặt khác dân số ngày càng
phát triển, diện tích đất ngày càng bị thu hẹp, do đó việc xây dựng nhà cao

tầng đang là xu thế phát triền hiện nay của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hiện nay, Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế đang lập đề án đưa
cả tỉnh thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2015. Ngày 11
tháng 12 năm 2008, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua
nghị quyết Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
với mục tiêu đề ra là xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành đô thị loại I
trực thuộc trung ương. Để đạt được mục tiêu đó cần có một đội ngũ cán bộ,
viên chức nhà nước để điều hành và quản lý. Dựa trên cơ sở đó, Tỉnh Thừa
Thiên Huế đã đầu tư xây dựng công trình Văn phòng làm việc các Ban của
Tỉnh Ủy Thừa Thiên Huế với diện tích xây dựng 585m
2
.
Trong thời gian thực tập tốt nghiệp, được sự phân công của bộ môn
Địa Chất Công Trình, thuộc Khoa Địa Lý – Địa Chất, Đại Học Khoa Học
Huế về thực tập tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng SDC. Tôi đã đã tiến
hành liên hệ, thu thập tài liệu về địa chất công tình, địa chất thủy văn… kết
hợp với tổng hợp và xử lý số liệu để hoàn thành nội dung đề tài:
“Đánh giá điều kiện địa chất công trình và đề xuất giải pháp móng
hợp lý cho công trình Văn phòng làm việc các Ban của Tỉnh Ủy Thừa
Thiên Huế”
2. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là môi trường địa chất của khu đất xây dựng
công trình Văn phòng làm việc các Ban của Tỉnh Ủy Thừa Thiên Huế có
xét đến các yếu tố môi trường xung quanh và công trình lân cận.
SVTH: Nguyễn Phúc Nam 1
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
Phạm vi nghiên cứu là trong khu đất xây dựng công trình với tổng
diện tích sàn 2570,1 m

2
tại số 54 đường Hùng Vương – Thành Phố Huế –
Thừa Thiên Huế
3. Mục đích
Đánh giá điều kiện địa chất công trình khu vực xây dựng bao gồn
cấu trúc địa chất và tính chất cơ lý, địa hình – địạ mạo, địa chất thủy văn,
địa chất động lực công trình, vật liệu xây dựng tự nhiên, điều kiện thi công.
Dựa vào các thông tin địa chất công trình thu được để tính toán, đề
xuất giải pháp móng hợp lý cho công trình.
4. Nội dung nghiên cứu
Thu thập các thông tin địa chất công trình liên quan đến khu vực xây
dựng.
Đánh giá điều kiện địa chất công trình khu vực xây dựng.
Tính toán, đề xuất giải pháp móng cho công trình.
5. Bố cục khóa luận.
Mở đầu
Phần chung
Chương 1: Khái quát đặc điểm địa lý tự nhiên kinh tế, xã hội.
Chương 2: Lịch sử nghiên cứu địa chất, địa chất thủy văn và địa
chất công trình.
Chương 3: Đặc điểm địa chất khu vực Thành phố Huế .
Chương 4: Đặc điểm địa chất thủy văn khu vực Thành phố Huế.
Chương 5: Các quá trình địa chất động lực công trình và tai biến
địa chất.
Phần chuyên môn
Chương 1: Tổng quan về công trình và các phương pháp nghiên
cứu, khảo sát địa chất công trình.
Chương 2: Đánh giá điều kiện địa chất công trình khu đất xây dựng.
SVTH: Nguyễn Phúc Nam 2
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34

Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
Chương 3: Tính toán, đề xuất giải pháp móng hợp lý phục vụ thiết kế
– thi công công trình.
Kết luận và kiến nghị
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
SVTH: Nguyễn Phúc Nam 3
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
PHẦN CHUNG
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ
NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI
1.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ – TỰ NHIÊN
1.1.1. Vị trí địa lý
Khu vực nghiên cứu bao gồm thành phố Huế và vùng phụ cận, thuộc
phạm vi đồng bằng Thừa Thiên Huế. Thành phố Huế nằm ở vị trí trung tâm
của đất nước, trên trục Bắc – Nam của các tuyến đường bộ, đường sắt,
đường hàng không và đường biển, gần tuyến hành lang Đông – Tây của
tuyến đường Xuyên Á. Cách Hà Nội 675 km về phía Bắc, cách Thành phố
Hồ Chí Minh 1.060 km, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ với
các trung tâm kinh tế đang phát triển nhanh như khu khuyến khích phát
triển kinh tế – thương mại Chân Mây, Thành phố Đà Nẵng, khu kinh tế mở
Chu Lai, khu công nghiệp Dung Quất, có hệ thống giao thông thuận lợi
kết nối dễ dàng với Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh,
thành khác trong cả nước.
Vị trí công trình xây dựng thuộc phạm vi thành phố Huế, được giới
hạn bởi tọa độ địa lý như sau:
Từ 16

0
– 16,8
0
vĩ Bắc.
Từ 107,8
0
– 108,2
0
kinh Đông.
Phía Bắc và phía Tây giáp thị xã Hương Trà.
Phía Nam giáp thị xã Hương Thuỷ.
Phía Đông giáp thị xã Hương Thuỷ và huyện Phú Vang.
Tọa lạc hai bên bờ hạ lưu sông Hương, về phía Bắc đèo Hải Vân,
cách Đà Nẵng 112 km, cách biển Thuận An 14 km, cách sân bay quốc tế
Phú Bài 14 km và cách Cảng nước sâu Chân Mây 50 km.
SVTH: Nguyễn Phúc Nam 4
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
Hình 1.1. Bản đồ khu vực nghiên cứu
1.1.2. Đặc điểm địa hình – địa mạo
Địa hình thành phố Huế dưới tác động của các quá trình nội sinh và
ngoại sinh thì địa hình biến đổi không ngừng trong lịch sử tồn tại và kéo
dài hàng trăm triệu năm. Dựa vào đặc điểm độ cao, bề mặt địa hình có thể
chia khu vực nghiên cứu thành 2 dạng cơ bản:
SVTH: Nguyễn Phúc Nam 5
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
1.1.2.1. Địa hình đồi thấp, bóc mòn.

Các đồi thấp phân bố ở phía Tây – Tây Nam của thành phố Huế
ngoài ra còn có các đồi sót trong phạm vi đồng bằng, là những cảnh quan
thiên nhiên nổi tiếng như đồi Vọng Cảnh, Thiên An, núi Ngự Bình, Thiên
Thai có độ cao trên dưới 100m và các đồi thoải phân bố phía Tây – Tây
Nam. Các đồi có địa hình khá bằng, sườn thoải bề mặt cấu tạo từ các trầm
tích Devon thuộc hệ tầng Tân Lâm và hệ tầng Cò Bai. Thảm thực vật chủ
yếu là thông, bạch đàn và các cây bụi khác.
1.1.2.2. Địa hình đồng bằng.
Kiểu địa hình đồng bằng duyên hải phát triển trên các vùng sụt lún
tân kiến tạo. Địa hình này chủ yếu hình thành từ trầm tích sông, biển, đầm
lầy và vật liệu xâm thực từ dãy Trường Sơn được các sông đưa về vào cuối
Neogen – đầu Đệ Tứ. Với diện phân bố khá rộng, ít bị chia cắt, chúng có
độ cao tuyệt đối từ 15 – 10m trở xuống. Hướng nghiêng của bề mặt địa
hình có xu hướng giảm dần và nghiêng từ rìa Tây Nam về Đông Bắc hoặc
từ rìa Tây Bắc về Đông Nam, nghĩa là trùng hợp hướng dòng chảy sông
Hương và các sông suối khác.
Chiếm diện tích khá lớn với độ cao trung bình khoảng 0.5 – 1m, cao
nhất là 10-20m. Địa hình đồng bằng bóc mòn phân bố theo QL 1A, độ cao
thay đổi từ 15-20m. Đồng bằng tích tụ phân bố chủ yếu ở các vùng trũng như:
Phú Hiệp, Hương Long Thành phần đất đá cấu tạo nên bề mặt đồng bằng
gồm sông, biển, bột sét Holocen (hệ tầng Phú Bài, Phú Vang), ít hơn có trầm
tích cuội cát, bột sét đa nguồn gốc ở ven rìa đồng bằng. Thực vật phát triển
chủ yếu là cây lúa, hoa màu và cây ăn trái. Dựa vào thành phần, mức độ nén
chặt, tuổi của trầm tích và xu thế biến đổi độ cao mặt đất, đồng bằng duyên
hải được xếp vào đồng bằng đầm phá được lấp đầy chưa được hoàn thiện.
1.1.3. Đặc điểm khí hậu.
Tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và khu vực nội thành thành phố Huế
nói riêng nằm ở phía Nam của vùng duyên hải Bắc Trung Bộ, chạy song
SVTH: Nguyễn Phúc Nam 6
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34

Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
song với đường bờ biển và kéo dài theo phương Tây Bắc – Đông Nam. Các
kiến trúc tân kiến tạo đã quyết định hình thái địa hình tỉnh Thừa Thiên Huế
thay đổi đáng kể theo chiều thấp dần từ Tây sang Đông. Chính điều kiện
địa hình như vậy đã góp phần tạo nên một chế độ khí hậu khá độc đáo của
tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, vùng nghiên cứu nói riêng là nằm trọn
trong vĩ độ nhiệt đới nên thừa hưởng một chế độ bức xạ phong phú và một
nền nhiệt độ cao.
Thừa Thiên Huế nằm ở cuối Bắc Trung Bộ, trong vùng chuyển tiếp
giữa khí hậu miền bắc và khí hậu miền Nam mà dãy Bạch Mã là ranh giới
khí hậu tự nhiên giữa hai miền lãnh thổ. Đồng thời là nơi diễn ra sự giao
tranh giữa các khối không khí xuất phát từ các trung tâm tác động khác
nhau mà hệ quả mang lại là hầu hết các loại thiên tai có ở nước ta đều xuất
hiện như bão, lũ, hạn hán, lốc tố, gió khô nóng, rét đậm
* Chế độ mưa: Khu vực nghiên cứu nằm ở phía đông Trường Sơn
giống như các tỉnh duyên hải Trung Bộ, chế độ mưa chịu sự chi phối của
cơ chế hoàn lưu gió mùa Đông Nam Á và bị tác động của điều kiện địa
hình nên có những đặc điểm khác với Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Trong khi các khu vực khác bắt đầu và kết thúc mùa mưa gắn liền với sự
hoạt động của gió mùa tây nam, thì khu vực duyên hải Trung Bộ nói chung
khu vực nghiên cứu nói riêng lại liên quan mật thiết với gió mùa đông bắc.
Trong năm tồn tại 2 mùa là: Mùa mưa (lượng mưa tháng >100mm
với tần suất (75%) kéo dài 4 tháng, từ tháng 9 đến tháng 12 với lượng mưa
trung bình tháng biến đổi từ 252mm đến 924mm. Mùa ít mưa (lượng mưa
tháng <100mm với tần suất (75%) kéo dài 8 tháng, từ tháng 1 đến tháng 8
với lượng mưa trung bình tháng biến đổi từ 34mm đến 225mm. Lượng mưa
trung bình năm biến đổi từ 2555mm đến 3436mm ( bảng 1.1).
SVTH: Nguyễn Phúc Nam 7
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34

Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
Bảng 1.1: Lượng mưa trung bình tháng và năm (mm) một số trạm
quan trắc khu vực Đồng bằng Thừa Thiên – Huế
(theo Trung tâm dự báo KTTV Thừa Thiên – Huế)
Trạm
Tháng
Năm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Phú ốc 93 60 35 85 135 100 102 153 314 841 509 271 2698
Huế 95 48 34 47 104 125 71 120 335 762 562 252 2555
Phú Bài 170 76 54 59 77 97 110 121 413 778 515 303 2773
Lộc Trì 187 53 20 63 189 225 75 95 531 924 779 295 3436
Cũng giống như các vùng đồng bằng ven biển Miền Trung, biến trình
năm của lượng mưa của khu vực có 2 cực đại và 2 cực tiểu. Cực đại chính xảy
ra vào tháng 10 với lượng mưa từ 762mm đến 924mm, gây nên mưa lớn và
thường xuất hiện đỉnh lũ lớn nhất trong năm. Cực đại phụ xảy ra vào tháng 5
hoặc 6 (dẫn đến mưa tiểu mãn) với lượng mưa từ 77mm đến 225mm. Cực
tiểu chính xảy ra vào tháng 2 đến tháng 4 với lượng mưa từ 34mm đến 85mm.
Cực tiểu phụ vào tháng 7 với lượng mưa từ 71mm đến 110mm.
* Bốc hơi: Tổng lượng bốc hơi ở vùng đồng bằng ven biển Thừa Thiên
Huế dao động trong khoảng 900mm – 1009mm/năm, bằng từ 30% – 40% tổng
lượng mưa năm. Biến trình năm của bốc hơi ngược với biến trình năm của
lượng mưa, thời kỳ mưa ít nhất có lượng bốc hơi cao nhất và thời kỳ mưa
nhiều nhất có lượng bốc hơi đạt cực tiểu. Nhìn chung khả năng bốc hơi lớn,
mưa ít, nhiệt độ cao đã gây ra một thời kỳ khô hạn ở vùng đồng bằng ven biển
từ tháng 3 đến tháng 8, trong đó tháng 7 có lượng bốc hơi lớn nhất.
* Độ ẩm không khí: Khu vực nghiên cứu có độ ẩm không khí cao,
biến đổi từ 83% – 84%. Biến trình năm của độ ẩm tương đối của không khí
ngược với biến trình năm của nhiệt độ không khí và phân thành 2 mùa rõ

rệt (xem 1.2). Thời kỳ có độ ẩm thấp kéo dài 5 tháng, từ tháng 4 đến tháng
8 với trị số trung bình từ 73% đến 83%, tuy nhiên trong thời kỳ gió Tây
Nam khô nóng hoạt động mạnh độ ẩm thấp nhất có thể xuống dưới 50%
SVTH: Nguyễn Phúc Nam 8
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
thậm chí có ngày xuống dưới 30%. Độ ẩm tăng nhanh khi bắt đầu vào mùa
mưa chính và duy trì ở mức cao đến tháng 3 năm sau. Biến trình ngày của
độ ẩm tương đối có một cực đại vào khoảng 4 – 6 giờ và một cực tiểu vào
khoảng 13 – 14giờ. Nhìn chung độ ẩm tương đối là một yếu tố ít biến động,
độ ẩm trung bình năm có hệ số biến động từ 1 – 2% và trung bình tháng từ
2 – 6%.
* Chế độ nhiệt: Nằm trong vành đai nhiệt đới Bắc bán cầu, được thừa
hưởng một chế độ bức xạ dồi dào, nên đồng bằng Thừa Thiên Huế có một
nền nhiệt độ cao khá tiêu biểu cho chế độ nhiệt ở vùng nhiệt đới. Nhiệt độ
trung bình trong năm biến đổi từ 20
o
C – 30
o
C, có ngày nhiệt độ xuống thấp
đến 13
o
C và lên cao đến 39
o
C. Biến trình năm của nhiệt độ không khí khu
vực thuộc dạng biến trình nhiệt độ của vùng nhiệt đới gió mùa, đó là biến
trình đơn gồm một cực đại vào mùa hè và một cực tiểu về mùa đông, cực
tiểu xuất hiện vào tháng 1 với nhiệt độ trung bình tháng 20
o

C, cực đại vào
tháng 6 hoặc 7 với nhiệt độ trung bình tháng 30
o
C. Chênh lệch nhiệt độ trung
bình giữa các tháng mùa đông lớn hơn giữa các tháng mùa hè ( bảng 1.2).
Bảng 1.2. Giá trị trung bình tháng, năm của một số yếu tố khí hậu
tại trạm quan trắc Huế
(theo tài liệu Trung tâm dự báo KTTV Thừa Thiên – Huế)
Yếu tố
Tháng
Năm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ 20.0 21.0 23.1 26.1 28.2 29.3 29.4 28.9 27.1 25.1 23.1 20.7 25.2
Mưa 95 48 34 47 104 125 71 120 335 762 562 252 2555
Độ ẩm 88 89 86 83 78 75 73 75 83 87 89 89 83
Bốc hơi 48 44 65 84 121 133 150 133 82 58 48 43 1009
SVTH: Nguyễn Phúc Nam 9
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
Hình 1.2. Giá trị trung bình tháng một số yếu tố khí hậu tại trạm quan
trắc Huế
(theo tài liệu Trung tâm dự báo KTTV Thừa Thiên – Huế)
1.1.4. Đặc điểm thuỷ văn- hải văn.
1.1.4.1. Mạng lưới sông suối.
Khu vực nghiên cứu thành phố Huế và vùng lân cận nằm trong vùng
hạ lưu sông Hương nên địa hình tương đối bằng phẳng, độ dốc của các con
sông nhỏ, lòng sông sông mở rộng uốn khúc nhiều nhánh. Ngoài ra có
nhiều loại hồ tự nhiên và nhân tạo.
Sông Hương: Lưu vực sông Hương có diện tích vào khoảng

3000km
2
, chiếm 3/5 diện tích toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sông Hương là
sông lớn nhất ở Thừa Thiên Huế, có tác dụng quan trọng trong đời sống,
kinh tế xã hội của tỉnh.
Hệ thống sông Hương gồm 3 nhánh chính là: Sông Bồ, Tả Trạch
và Hữu Trạch, bắt nguồn từ các sườn núi thuộc dãy Trường Sơn. Hai
nhánh Tả Trạch và Hữu Trạch bắt nguồn từ những dãy núi phía nam
thuộc huyện Nam Đông, A Lưới, chảy theo hướng Nam – Bắc về gặp
nhau ở ngã ba Tuần tạo thành dòng chính sông Hương. Sông Bồ xuất
phát từ vùng núi phía Tây Nam thuộc huyện A Lưới, chảy qua vùng rừng
núi thuộc 2 huyện Hương Trà, Phong Điền, qua vùng đồng bằng Quảng
SVTH: Nguyễn Phúc Nam 10
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
Điền, Hương Trà và nhập vào sông Hương ở ngã ba Sình cách Huế
khoảng 8 km về phía Bắc, rồi chảy theo hướng Bắc hoà vào phá Tam
Giang, cuối cùng đổ ra biển theo 2 cửa Thuận An và Tư Hiền.
Lưu vực sông Hương có dạng hình nan quạt, các sông nhánh chính
ngắn và dốc, đoạn trung lưu hầu như không có. Vùng đồng bằng thuộc lưu
vực sông Hương là dãi đất hẹp, có cao độ từ 0m ÷ +10m bị cắt xén bởi
nhiều kênh rạch. Khác với các hệ thống sông khác thường có phân lưu
thoát lũ đổ ra biển bằng nhiều nhánh, hệ thống sông Hương do có đồng
bằng thấp, trũng, mùa lũ không những nước lũ chảy trong sông mà tràn ra
bề mặt đồng bằng, cùng với đầm phá tạo thành một hồ chứa nước rộng lớn
và thoát ra biển bằng 2 cửa Thuận An và Tư Hiền. Về mùa cạn, dòng chính
sông Hương là đường xâm nhập mặn chủ yếu vào sâu trong đồng bằng, ảnh
hưởng rất lớn đến chất lượng nước mặt, nước dưới đất, cũng như sinh hoạt
và sản xuất trong vùng.

Trên diện tích khu vực nghiên cứu sông Hương phân bố ở phía Đông
Nam và Đông, đoạn sông chảy qua có chiều dài 2 km, sâu trung bình 3-5m.
Ngự Hà: Đây vốn là dòng cũ của sông Kim Long chảy bên trong
khu vực Kinh thành được cải tạo lại và đào dài thêm để dẫn nước xuyên
qua Kinh thành từ Tây qua Đông, tạo nên một con sông chảy gấp khúc theo
hình thước thợ. Ngự Hà đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thông
thoát nước trong khu vực Kinh thành, đồng thời cũng là một tuyến giao
thông trọng yếu tại khu vực này.
An Cựu: là tên một con sông nhỏ, chi lưu của sông Hương, ở
phía Nam kinh thành Huế. Sông có nhiều tên gọi như Lợi Nông, Phủ Cam,
Đại Giang, Hà Tự, Cống Quan, tên phổ biến ở Huế là sông An Cựu. Toàn
bộ dòng sông dài khoảng 30km, bắt đầu lấy nước sông Hương từ đoạn cuối
cồn Dã Viên, chảy qua địa phận Thành phố Huế, huyện Hương Thủy rồi đổ
vào phá Hà Trung
Hệ thống hồ ao: gồm khoảng 50 ao hồ nằm rải rác trong khu vực, hệ
thống hồ ao này gồm 2 loại:
SVTH: Nguyễn Phúc Nam 11
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
Hệ thống ao hồ tự nhiên, hoặc những đoạn cũ của sông Kim Long,
sông Bạch Yến còn lại sau khi xây dựng Kinh thành.
Hệ thống ao hồ nhân tạo, tức hồ ao được đào mới, hoặc những đoạn
sông cũ được cải tạo lại tại các khu vực cung điện, vườn ngự, đàn miếu
Hầu như tất cả hệ thống hồ ao này đều được thông suốt với nhau và
thông ra Ngự Hà bằng một hệ thống cầu cống, mương ngòi khá hoàn hảo.
Bởi vậy, dưới thời Nguyễn, tại khu vực Kinh thành hiện tượng úng ngập
được giải quyết rất nhanh.
1.2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – XÃ HỘI.
1.2.1. Dân cư.

Thành phố Huế có 27 phường, phân bố ở hai bên sông Hương, dân số
ước tính là 344.581 (thống kê năm 2012). Mật độ dân số là 4762.56 người/km
2
chủ yếu là dân tộc kinh.
Hiện nay thành phố Huế đang mở rộng đô thị về các vùng phụ cận
nhằm làm giảm sự quá tải về nhà ở, hạn chế ô nhiễm tập trung như khu đô
thị An Vân Dương, An Cựu đang được tiến hành xây dựng.
1.2.2. Kinh tế.
Thành phố Huế phát triển kinh tế chủ yếu ở các lĩnh vực sau:
1.2.2.1. Du lịch.
Thành phố Huế là một trong ba trung tâm du lịch lớn của cả nước.
Cố đô Huế đã được tổ chức văn hóa thế giới UNESCO công nhận là di sản
văn hóa của thế giới. Với di sản văn hoá phi vật thể là Nhã nhạc Cung đình
Huế cũng được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới.
Hoạt động du lịch diễn ra sôi nổi, đặc sắc gắn liền với các sự kiện như festival
Huế, festival làng nghề truyền thống, năm Du lịch quốc gia… Tổ chức nhiều
hoạt động, lễ hội văn hoá, văn nghệ, triển lãm với quy mô, chất lượng thu hút
lượng lớn nhân dân và du khách trong ngoài nước đến Huế. Các khách sạn, cơ
sở lưu trú, các loại hình dịch vụ du lịch tiếp tục được đầu tư nâng cấp để phục
vụ du khách; các tour, tuyến du lịch tiếp tục được củng cố, tăng cường khai
SVTH: Nguyễn Phúc Nam 12
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyễn Đình Tiến
thác có hiệu quả. Doanh thu du lịch năm 2012 ước đạt 1.215,1 tỷ đồng, tăng
21,1% so cùng kỳ; tổng lượt khách du lịch đến Huế ước đạt: 1.732 nghìn lượt
khách, tăng 12,1% so với cùng kỳ; tổng ngày khách ước đạt: 3.461 nghìn
ngày khách, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.
1.2.2.2. Thương mại – dịch vụ.
Thương mại – dịch vụ tiếp tục giữ được mức phát triển ổn định và

đạt mức tăng trưởng khá.
Hệ thống các siêu thị, chợ trên địa bàn tiếp tục được đầu tư nâng cấp,
hàng hoá được sắp xếp gọn gàng, thông thoáng, công tác bảo vệ được tăng
cường và đảm bảo an toàn không để xảy ra tình trạng cháy, nổ đảm bảo an
ninh trật tự trên địa bàn chợ. Công tác xúc tiến thương mại và đầu tư trên
địa bàn tiếp tục được quan tâm, quản lý nhà nước về các hoạt động thương
mại được tăng cường.
Hoạt động xuất khẩu tăng trưởng khá, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt trên
60 triệu USD đạt 100% kế hoạch năm (kể cả xuất khẩu tại chỗ)( năm 2012).
Các loại hình dịch vụ bưu chính, viễn thông và thông tin liên lạc liên
tục được đổi mới về công nghệ phục vụ tốt nhu cầu sử dụng của khách
hàng. Hoạt động tín dụng ngân hàng ngày càng phát triển, chính sách giảm
lãi suất, tăng nguồn vốn cho vay đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất
kinh doanh cũng như tiêu dùng.
Hoạt động giao thông vận tải phát triển ổn định và đạt mức tăng
trưởng khá, đáp ứng nhu cầu giao thương cũng như đi lại của người dân.
Tổng doanh thu ngành ước đạt 542,285 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ.
1.2.2.3. Sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp.
Trên địa bàn Thành phố năm 2012 vẫn còn gặp nhiều khó khăn do
giá cả một số vật tư nguyên, nhiên liệu sản xuất tăng ảnh hưởng đến đầu ra
của sản phẩm cũng như sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên sản
xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố chủ yếu nhỏ lẻ nên ít bị tác động,
tốc độ tăng trưởng vẫn tiếp tục giữ được ổn định. Nhiều mặt hàng xuất khẩu
SVTH: Nguyễn Phúc Nam 13
Lớp: ĐCCT – ĐCTV K34
có những lời hướng dẫn, dạy bảo của thầy thì emnghĩ bài khóa luận này của em rất khó hoàn toàn có thể hoànthiện được. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơnthầyVới lòng biết ơn thâm thúy nhất, em xin gửi đếnquý Thầy, Cô ở Khoa Địa Lý – Địa Chất Trường ĐạiHọc Khoa Học Huế đã cùng với tri thức và tâm huyếtcủa mình để truyền đạt vốn kiến thức và kỹ năng quý báu chochúng em trong suốt thời hạn học tập tại trường. Vốn kiến thức và kỹ năng được tiếp thu trong quy trình họckhông chỉ là nền tảng cho quy trình nghiên cứu và điều tra khóaluận tốt mà còn là hành trang quý báu để em bướcvào đời một cách vững chãi và tự tin. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốcCông ty CP góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng SDC đã được cho phép, tạo điều kiện thuận tiện để em thực tập tại Công ty vàgiúp đỡ em trong quy trình tích lũy tài liệu. SVTH : Nguyễn Phúc NamLớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình TiếnSau cùng, em xin kính chúc quý Thầy, Cô trongKhoa Địa Lý – Địa Chất thật dồi dào sức khỏe thể chất, niềmtin để liên tục thực thi thiên chức cao đẹp của mìnhlà truyền đạt kỹ năng và kiến thức cho thế hệ tương lai. Sinh viênNguyễn Phúc NamSVTH : Nguyễn Phúc NamLớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình TiếnMỤC LỤCMỤC LỤC 4DANH MỤC CÁC BẢNG 910DANH MỤC CÁC HÌNH 11DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 12M Ở ĐẦU 11. Tính cấp thiết của đề tài 12. Đối tượng nghiên cứu và điều tra 13. Mục đích 24. Nội dung điều tra và nghiên cứu 25. Bố cục khóa luận 2PH ẦN CHUNG 4C hương 1 : KHÁI QUÁT VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, KINHTẾ XÃ HỘI 41.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ – TỰ NHIÊN 41.1.1. Vị trí địa lý 41.1.2. Đặc điểm địa hình – địa mạo 51.1.2. 1. Địa hình đồi thấp, bóc mòn 61.1.2. 2. Địa hình đồng bằng 61.1.3. Đặc điểm khí hậu 61.1.4. Đặc điểm thuỷ văn – hải văn 101.1.4.1. Mạng lưới sông suối 101.2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – XÃ HỘI 121.2.1. Dân cư 121.2.2. Kinh tế 121.2.2.1. Du lịch 121.2.2.2. Thương mại – dịch vụ 131.2.2.3. Sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp 131.2.2.4. Sản xuất nông nghiệp 14SVTH : Nguyễn Phúc NamLớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình Tiến1. 2.3. Giao thông 14C hương 2 : LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT, ĐỊA CHẤT THỦYVĂN VÀ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 152.1. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT 152.1.1. Giai đoạn trước năm 1975 152.1.2. Giai đoạn từ năm 1975 đến nay 162.2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 172.2.1. Giai đoạn trước năm 1975 172.2.2. Giai đoạn từ năm 1975 đến nay 172.3. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 17C hương 3 : ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHU VỰC 19TH ÀNH PHỐ HUẾ 193.1. ĐỊA TẦNG 193.1.1. Giới Paleozoi 193.1.1.1. Hệ Devon, thống hạ hệ tầng Tân Lâm ( D1 tl ) 193.1.1.2. Hệ Devon, thống trung – thượng, hệ tầng Cò Bai ( D2 – 3 cb ) : 213.1.2. Giới Kainozoi 233.1.2.1. Hệ Neogen 243.1.2.2. Hệ Đệ Tứ ( Q. ) 263.2. MAGMA XÂM NHẬP 313.3. ĐẶC ĐIỂM ĐỨT GÃY 313.3.1. Đứt gãy F2 313.3.2. Đứt gãy F3 32C hương 4 : ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN KHU VỰC THÀNHPHỐ HUẾ 334.1. PHÂN TẦNG ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN 334.2. MỨC ĐỘ CHỨA NƯỚC CỦA ĐẤT ĐÁ 344.3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN CỦA CÁC TẦNG CHỨANƯỚC 344.3.1. Các tầng chứa nước lỗ hổng 344.3.1.1. Tầng chứa nước Holocen ( qh ) 354.3.1.2. Tầng chứa nước pleistocen ( qp ) 384.3.1.3. Tầng chứa nước Neogen ( n ) 43SVTH : Nguyễn Phúc NamLớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình Tiến4. 3.2. Các tầng chứa nước khe nứt 444.3.2.1. Tầng chứa nước khe nứt trầm Ich Devon, phụ thống trung – thượng, hệ tầng Còbai ( d2-3 ) 444.3.2.2. Tầng chứa nước khe nứt trầm Ich Devon, phụ thống hạ, hệ tầng Tân Lâm ( d1tl ). 464.4. CÁC THÀNH TẠO RẤT NGHÈO NƯỚC HOẶC KHÔNGCHỨA NƯỚC 484.4.1. Trầm tích sông – biển Holocen, phụ thống hạ – trung, hệ tầngPhú Bài dưới ( amQ21-2pb1 ) 48C hương 5 : CÁC QUÁ TRÌNH ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNGTRÌNH VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT 49495.1. QUÁ TRÌNH PHONG HÓA 495.2. QUÁ TRÌNH XÂM THỰC VÀ BỒI TỤ CỦA SÔNG 505.3. HIỆN TƯỢNG NỨT ĐẤT 515.4. LŨ LỤT 515.5. ĐỘNG ĐẤT 52PH ẦN CHUYÊN MÔN 53C hương 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH VÀ CÁC PHƯƠNGPHÁP NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 531.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH 531.1.1. Vị trí công trình 531.1.2. Quy mô công trình 531.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT ĐCCT. 541.2.1. Phương pháp nghiên cứu và điều tra 541.2.1.1. Phương pháp tích lũy – giải quyết và xử lý, phân Ich – tổng hợp nguồn tài liệu 541.2.1.2. Phương pháp địa chất 541.2.1.3. Phương pháp chuyên viên 551.2.1.4. Phương pháp map 551.2.1.5. Phương pháp thực nghiệm 551.2.1.6. Phương pháp Phần Trăm thống kê và phân Ich đối sánh tương quan hồi quy 551.2.1.7. Phương pháp Inh toán kim chỉ nan 56SVTH : Nguyễn Phúc NamLớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình Tiến1. 2.2. Phương pháp khảo sát 561.2.2.1. Thu thập tài liệu 561.2.2.2. Công tác khoan 561.2.2.3. Công tác lấy mẫu 571.2.2.4. Công tác thí nghiệm trong phòng 581.2.2.5. Công tác thí nghiệm ngoài trời 591.2.2.6. Công tác chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo giải trình 621.3. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT 62C hương 2 : ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHUĐẤT XÂY DỰNG 632.1. CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA ĐẤTĐÁ 632.1.1. Đặc điểm cấu trúc nền đất 632.1.2. Tính chất cơ lý nền đất 642.2. ĐỊA HÌNH ĐỊA MẠO 722.3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 722.4. CÁC QUÁ TRÌNH VÀ HIỆN TƯỢNG ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰCCÔNG TRÌNH 732.4.1. Lũ lụt 732.4.2. Hoạt động những đứt gãy thiết kế 732.4.3. Động đất 742.4.4. Vấn đề nước chảy vào hố móng 742.4.5. Hiện tượng cát chảy 742.5. VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỰ NHIÊN 752.6. ĐIỀU KIỆN THI CÔNG 75C hương 3 : TÍNH TOÁN, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MÓNG HỢP LÝPHỤC VỤ THIẾT KẾ – THI CÔNG CÔNG TRÌNH 773.1. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MÓNG 773.2. TÍNH TOÁN MÓNG 783.2.1. Cơ sở số liệu thống kê giám sát 783.2.1.1. Tải trọng tác động ảnh hưởng 783.2.1.2. Số liệu những Inh chất cơ lý của đất 783.2.2. Trình tự đo lường và thống kê 78SVTH : Nguyễn Phúc NamLớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình TiếnKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98T ÀI LIỆU THAM KHẢO 99PH Ụ LỤC 100SVTH : Nguyễn Phúc NamLớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình TiếnDANH MỤC CÁC BẢNGBảng 1.1 : Lượng mưa trung bình tháng và năm ( mm ) 1 số ít trạmquan trắc khu vực Đồng bằng Thừa Thiên – Huế 8B ảng 1.2. Giá trị trung bình tháng, năm của 1 số ít yếu tố khí hậu 9B ảng 4.1. Phân chia mức độ chứa nước của đất đá 34B ảng 4.2. Giá trị mức độ thấm, chứa nước và thành phần hoá học củanước dưới đất tại một số ít lỗ khoan nghiên cứu và điều tra tầng chứa nước Holocenkhu vực giàu nước 36B ảng 4.3. Giá trị mức độ thấm, chứa nước và thành phần hoá học củanước dưới đất tại 1 số ít lỗ khoan điều tra và nghiên cứu tầng chứa nướcPleistocen khu vực giàu nước 39B ảng 4.4. Giá trị mức độ thấm, chứa nước và thành phần hoá học củanước dưới đất tại 1 số ít lỗ khoan điều tra và nghiên cứu tầng chứa nướcPleistocen khu vực phong phú và đa dạng nước trung bình 42B ảng 4.5. Giá trị mức độ thấm, chứa nước và thành phần hoá học củanước dưới đất tại 1 số ít lỗ khoan nghiên cứu và điều tra tầng chứa nước Neogen. 43B ảng 4.6. Giá trị mức độ thấm, chứa nước và thành phần hoá học củanước dưới đất tại một số ít lỗ khoan điều tra và nghiên cứu tầng chứa nước khe nứthệ tầng Cò Bai ( d2-3cb ) 45B ảng 4.7. Giá trị mức độ thấm, chứa nước và thành phần hoá học củanước dưới đất tại 1 số ít lỗ khoan điều tra và nghiên cứu tầng chứa nước khe nứthệ tầng Tân Lâm ( d1tl ) 47B ảng 1.1. Đối với mẫu đất nguyên dạng 58B ảng 1.2. Đối với mẫu đất không nguyên dạng 58B ảng 1.3. Suy diễn tác dụng SPT theo độ chặt tương đối D 59B ảng 1.4. Suy diễn tác dụng SPT theo B và qu 60SVTH : Nguyễn Phúc NamLớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình TiếnBảng 1.5. Quan hệ giữa N30 và D, ϕ 60B ảng 1.6. Quan hệ giữa loại đất và trị 10 đến 20 60B ảng 1.7. Quan hệ giữa C, loại đất, a và N30 61B ảng 1.8. Đối với đất rời 61B ảng 1.9. Đối với đất dính 61B ảng 1.10. Khối lượng khảo sát thực tiễn 63B ảng 2.1. Thành phần hạt ( tính theo % khối lượng ) của lớp 2 65B ảng 2.2. Các chỉ tiêu cơ lý lớp 2 66B ảng 2.3. Thành phần hạt ( tính theo % khối lượng ) của lớp 3 67B ảng 2.4. Các chỉ tiêu cơ lý lớp 3 67B ảng 2.5. Thành phần hạt ( tính theo % khối lượng ) của lớp 4 68B ảng 2.6. Các chỉ tiêu cơ lý lớp 4 68B ảng 2.7. Thành phần hạt ( tính theo % khối lượng ) của lớp 5 69B ảng 2.8. Các chỉ tiêu cơ lý lớp 5 70B ảng 2.9. Thành phần hạt ( tính theo % khối lượng ) của lớp 6 71B ảng 2.10. Các chỉ tiêu cơ lý lớp 6 71B ảng 3.1. Bảng tổng hợp cơ lý những lớp đất đặt dưới móng 78B ảng 3.2. Các giá trị đo lường và thống kê độ lún của những phân tố lớp dưới đáykhối quy ước 91H ình 3.5. Sơ đồ sắp xếp thép trong đài cọc 97SVTH : Nguyễn Phúc NamLớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình TiếnDANH MỤC CÁC HÌNHHình 1.1. Bản đồ khu vực nghiên cứu và điều tra 5H ình 1.2. Giá trị trung bình tháng 1 số ít yếu tố khí hậu tại trạm quantrắc Huế 10H ình 1.1. Vị trí công trình 53H ình 1.2. Công tác khoan 57H ình 1.3. Công tác lấy mẫu 57H ình 1.4. Bảo quản mẫu và công tác làm việc mở mẫu trong phòng 58H ình 1.5. Công tác khoan tích hợp với đóng SPT 62H ình 3.1. Sơ đồ xác lập sức chịu tải của cọc theo đất 81H ình 3.2. Sơ đồ sắp xếp cọc trong mặt phẳng 83H ình 3.3. Sơ đồ thống kê giám sát độ lún của nền móng cọc ma sát 93H ình 3.4. Hình vẽ minh họa tháp chọc thủng 95SVTH : Nguyễn Phúc NamLớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình TiếnDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTĐCCT : Địa chất công trình. ĐCTV : Địa chất thủy văn. SPT : Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn. TCXD : Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng. tc : Lực dọc tiêu chuẩn ( T ). tt : Lực dọc đo lường và thống kê ( T ). tc : Momen tiêu chuẩn tại cốt đế đài ( T.m ). tt : Momen thống kê giám sát tại cốt đế đài ( T.m ). tc : Lực cắt tiêu chuẩn ( T ). tt : Lực cắt thống kê giám sát ( T ). : Giá trị trung bình đặc thù cơ lý của tập mẫu. : Độ lệch quân phương giá trị những đặc thù cơ lý. : Hệ số đổi khác những đặc thù cơ lý. SVTH : Nguyễn Phúc NamLớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình TiếnMỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài. Huế được biết đến là một TT văn hóa truyền thống chính trị lớn của cả nước. Trong những năm gần đây, nền kinh tế tài chính của Thừa Thiên Huế đang phát triểnmạnh lôi cuốn được nhiều những dự án Bất Động Sản đầu từ trong nước cũng như quốc tế, đời sông nhân dân ngày càng được cải tổ Mặt khác dân số ngày càngphát triển, diện tích quy hoạnh đất ngày càng bị thu hẹp, do đó việc kiến thiết xây dựng nhà caotầng đang là xu thế phát triền lúc bấy giờ của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nay, Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế đang lập đề án đưacả tỉnh thành thành phố thường trực TW trước năm năm ngoái. Ngày 11 tháng 12 năm 2008, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông quanghị quyết Quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 với tiềm năng đề ra là kiến thiết xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành đô thị loại Itrực thuộc TW. Để đạt được tiềm năng đó cần có một đội ngũ cán bộ, viên chức nhà nước để quản lý và quản trị. Dựa trên cơ sở đó, Tỉnh ThừaThiên Huế đã góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng công trình Văn phòng thao tác những Ban củaTỉnh Ủy Thừa Thiên Huế với diện tích quy hoạnh kiến thiết xây dựng 585 mTrong thời hạn thực tập tốt nghiệp, được sự phân công của bộ mônĐịa Chất Công Trình, thuộc Khoa Địa Lý – Địa Chất, Đại Học Khoa HọcHuế về thực tập tại công ty Cổ phần góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng SDC. Tôi đã đã tiếnhành liên hệ, tích lũy tài liệu về địa chất công tình, địa chất thủy văn … kếthợp với tổng hợp và xử lý số liệu để triển khai xong nội dung đề tài : “ Đánh giá điều kiện địa chất công trình và đề xuất kiến nghị giải pháp mónghợp lý cho công trình Văn phòng thao tác những Ban của Tỉnh Ủy ThừaThiên Huế ” 2. Đối tượng nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu và điều tra là thiên nhiên và môi trường địa chất của khu đất xây dựngcông trình Văn phòng thao tác những Ban của Tỉnh Ủy Thừa Thiên Huế cóxét đến những yếu tố thiên nhiên và môi trường xung quanh và công trình lân cận. SVTH : Nguyễn Phúc Nam 1L ớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình TiếnPhạm vi nghiên cứu và điều tra là trong khu đất kiến thiết xây dựng công trình với tổngdiện tích sàn 2570,1 mtại số 54 đường Hùng Vương – TP Huế – Thừa Thiên Huế3. Mục đíchĐánh giá điều kiện địa chất công trình khu vực thiết kế xây dựng bao gồncấu trúc địa chất và đặc thù cơ lý, địa hình – địạ mạo, địa chất thủy văn, địa chất động lực công trình, vật tư kiến thiết xây dựng tự nhiên, điều kiện xây đắp. Dựa vào những thông tin địa chất công trình thu được để thống kê giám sát, đềxuất giải pháp móng hài hòa và hợp lý cho công trình. 4. Nội dung nghiên cứuThu thập những thông tin địa chất công trình tương quan đến khu vực xâydựng. Đánh giá điều kiện địa chất công trình khu vực thiết kế xây dựng. Tính toán, đề xuất kiến nghị giải pháp móng cho công trình. 5. Bố cục khóa luận. Mở đầuPhần chungChương 1 : Khái quát đặc thù địa lý tự nhiên kinh tế tài chính, xã hội. Chương 2 : Lịch sử nghiên cứu và điều tra địa chất, địa chất thủy văn và địachất công trình. Chương 3 : Đặc điểm địa chất khu vực Thành phố Huế. Chương 4 : Đặc điểm địa chất thủy văn khu vực Thành phố Huế. Chương 5 : Các quy trình địa chất động lực công trình và tai biếnđịa chất. Phần chuyên mônChương 1 : Tổng quan về công trình và những giải pháp nghiêncứu, khảo sát địa chất công trình. Chương 2 : Đánh giá điều kiện địa chất công trình khu đất kiến thiết xây dựng. SVTH : Nguyễn Phúc Nam 2L ớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình TiếnChương 3 : Tính toán, đề xuất kiến nghị giải pháp móng hài hòa và hợp lý Giao hàng phong cách thiết kế – thiết kế công trình. Kết luận và kiến nghịTài liệu tham khảoPhụ lụcSVTH : Nguyễn Phúc Nam 3L ớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình TiếnPHẦN CHUNGChương 1 : KHÁI QUÁT VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰNHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI1. 1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ – TỰ NHIÊN1. 1.1. Vị trí địa lýKhu vực điều tra và nghiên cứu gồm có thành phố Huế và vùng phụ cận, thuộcphạm vi đồng bằng Thừa Thiên Huế. Thành phố Huế nằm ở vị trí trung tâmcủa quốc gia, trên trục Bắc – Nam của những tuyến đường đi bộ, đường tàu, đường hàng không và đường thủy, gần tuyến hiên chạy Đông – Tây củatuyến đường Xuyên Á. Cách Thành Phố Hà Nội 675 km về phía Bắc, cách Thành phốHồ Chí Minh 1.060 km, nằm trong vùng kinh tế tài chính trọng điểm Trung bộ vớicác TT kinh tế tài chính đang tăng trưởng nhanh như khu khuyến khích pháttriển kinh tế tài chính – thương mại Chân Mây, Thành phố Thành Phố Đà Nẵng, khu kinh tế tài chính mởChu Lai, khu công nghiệp Dung Quất, có mạng lưới hệ thống giao thông vận tải thuận lợikết nối thuận tiện với Thủ đô TP.HN, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. Vị trí công trình kiến thiết xây dựng thuộc phạm vi thành phố Huế, được giớihạn bởi tọa độ địa lý như sau : Từ 16 – 16,8 vĩ Bắc. Từ 107,8 – 108,2 kinh Đông. Phía Bắc và phía Tây giáp thị xã Hương Trà. Phía Nam giáp thị xã Hương Thuỷ. Phía Đông giáp thị xã Hương Thuỷ và huyện Phú Vang. Tọa lạc hai bên bờ hạ lưu sông Hương, về phía Bắc đèo Hải Vân, cách TP. Đà Nẵng 112 km, cách biển Thuận An 14 km, cách trường bay quốc tếPhú Bài 14 km và cách Cảng nước sâu Chân Mây 50 km. SVTH : Nguyễn Phúc Nam 4L ớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình TiếnHình 1.1. Bản đồ khu vực nghiên cứu1. 1.2. Đặc điểm địa hình – địa mạoĐịa hình thành phố Huế dưới tác động ảnh hưởng của những quy trình nội sinh vàngoại sinh thì địa hình đổi khác không ngừng trong lịch sử dân tộc sống sót và kéodài hàng trăm triệu năm. Dựa vào đặc thù độ cao, mặt phẳng địa hình có thểchia khu vực nghiên cứu và điều tra thành 2 dạng cơ bản : SVTH : Nguyễn Phúc Nam 5L ớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình Tiến1. 1.2.1. Địa hình đồi thấp, bóc mòn. Các đồi thấp phân bổ ở phía Tây – Tây Nam của thành phố Huếngoài ra còn có những đồi sót trong khoanh vùng phạm vi đồng bằng, là những cảnh quanthiên nhiên nổi tiếng như đồi Vọng Cảnh, Thiên An, núi Ngự Bình, ThiênThai có độ cao xấp xỉ 100 m và những đồi thoải phân bổ phía Tây – TâyNam. Các đồi có địa hình khá bằng, sườn thoải mặt phẳng cấu trúc từ những trầmtích Devon thuộc hệ tầng Tân Lâm và hệ tầng Cò Bai. Thảm thực vật chủyếu là thông, bạch đàn và những cây bụi khác. 1.1.2. 2. Địa hình đồng bằng. Kiểu địa hình đồng bằng duyên hải tăng trưởng trên những vùng sụt lúntân thiết kế. Địa hình này đa phần hình thành từ trầm tích sông, biển, đầmlầy và vật tư xâm thực từ dãy Trường Sơn được những sông đưa về vào cuốiNeogen – đầu Đệ Tứ. Với diện phân bổ khá rộng, ít bị chia cắt, chúng cóđộ cao tuyệt đối từ 15 – 10 m trở xuống. Hướng nghiêng của mặt phẳng địahình có xu thế giảm dần và nghiêng từ rìa Tây Nam về Đông Bắc hoặctừ rìa Tây Bắc về Đông Nam, nghĩa là trùng hợp hướng dòng chảy sôngHương và những sông suối khác. Chiếm diện tích quy hoạnh khá lớn với độ cao trung bình khoảng chừng 0.5 – 1 m, caonhất là 10-20 m. Địa hình đồng bằng bóc mòn phân bổ theo QL 1A, độ caothay đổi từ 15-20 m. Đồng bằng tích tụ phân bổ đa phần ở những vùng trũng như : Phú Hiệp, Hương Long Thành phần đất đá cấu trúc nên mặt phẳng đồng bằnggồm sông, biển, bột sét Holocen ( hệ tầng Phú Bài, Phú Vang ), ít hơn có trầmtích cuội cát, bột sét đa nguồn gốc ở ven rìa đồng bằng. Thực vật phát triểnchủ yếu là cây lúa, hoa màu và cây ăn trái. Dựa vào thành phần, mức độ nénchặt, tuổi của trầm tích và xu thế đổi khác độ cao mặt đất, đồng bằng duyênhải được xếp vào đồng bằng đầm phá được lấp đầy chưa được triển khai xong. 1.1.3. Đặc điểm khí hậu. Tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và khu vực nội thành của thành phố thành phố Huếnói riêng nằm ở phía Nam của vùng duyên hải Bắc Trung Bộ, chạy songSVTH : Nguyễn Phúc Nam 6L ớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình Tiếnsong với đường bờ biển và lê dài theo phương Tây Bắc – Đông Nam. Cáckiến trúc tân kiến thiết đã quyết định hành động hình thái địa hình tỉnh Thừa Thiên Huếthay đổi đáng kể theo chiều thấp dần từ Tây sang Đông. Chính điều kiệnđịa hình như vậy đã góp thêm phần tạo nên một chính sách khí hậu khá độc lạ củatỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, vùng nghiên cứu và điều tra nói riêng là nằm trọntrong vĩ độ nhiệt đới gió mùa nên thừa kế một chính sách bức xạ đa dạng chủng loại và mộtnền nhiệt độ cao. Thừa Thiên Huế nằm ở cuối Bắc Trung Bộ, trong vùng chuyển tiếpgiữa khí hậu miền bắc và khí hậu miền Nam mà dãy Bạch Mã là ranh giớikhí hậu tự nhiên giữa hai miền chủ quyền lãnh thổ. Đồng thời là nơi diễn ra sự giaotranh giữa những khối không khí xuất phát từ những TT ảnh hưởng tác động khácnhau mà hệ quả mang lại là hầu hết những loại thiên tai có ở nước ta đều xuấthiện như bão, lũ, hạn hán, lốc tố, gió khô nóng, rét đậm * Chế độ mưa : Khu vực nghiên cứu và điều tra nằm ở phía đông Trường Sơngiống như những tỉnh duyên hải Trung Bộ, chính sách mưa chịu sự chi phối củacơ chế hoàn lưu gió mùa Khu vực Đông Nam Á và bị ảnh hưởng tác động của điều kiện địahình nên có những đặc thù khác với Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong khi những khu vực khác mở màn và kết thúc mùa mưa gắn liền với sựhoạt động của gió mùa tây nam, thì khu vực duyên hải Trung Bộ nói chungkhu vực điều tra và nghiên cứu nói riêng lại tương quan mật thiết với gió mùa đông bắc. Trong năm sống sót 2 mùa là : Mùa mưa ( lượng mưa tháng > 100 mmvới tần suất ( 75 % ) lê dài 4 tháng, từ tháng 9 đến tháng 12 với lượng mưatrung bình tháng đổi khác từ 252 mm đến 924 mm. Mùa ít mưa ( lượng mưatháng < 100 mm với tần suất ( 75 % ) lê dài 8 tháng, từ tháng 1 đến tháng 8 với lượng mưa trung bình tháng đổi khác từ 34 mm đến 225 mm. Lượng mưatrung bình năm biến hóa từ 2555 mm đến 3436 mm ( bảng 1.1 ). SVTH : Nguyễn Phúc Nam 7L ớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình TiếnBảng 1.1 : Lượng mưa trung bình tháng và năm ( mm ) một số ít trạmquan trắc khu vực Đồng bằng Thừa Thiên - Huế ( theo Trung tâm dự báo KTTV Thừa Thiên - Huế ) TrạmThángNăm1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12P hú ốc 93 60 35 85 135 100 102 153 314 841 509 271 2698H uế 95 48 34 47 104 125 71 120 335 762 562 252 2555P hú Bài 170 76 54 59 77 97 110 121 413 778 515 303 2773L ộc Trì 187 53 20 63 189 225 75 95 531 924 779 295 3436C ũng giống như những vùng đồng bằng ven biển Miền Trung, biến trìnhnăm của lượng mưa của khu vực có 2 cực lớn và 2 cực tiểu. Cực đại chính xảyra vào tháng 10 với lượng mưa từ 762 mm đến 924 mm, gây nên mưa lớn vàthường Open đỉnh lũ lớn nhất trong năm. Cực đại phụ xảy ra vào tháng 5 hoặc 6 ( dẫn đến mưa tiểu mãn ) với lượng mưa từ 77 mm đến 225 mm. Cựctiểu chính xảy ra vào tháng 2 đến tháng 4 với lượng mưa từ 34 mm đến 85 mm. Cực tiểu phụ vào tháng 7 với lượng mưa từ 71 mm đến 110 mm. * Bốc hơi : Tổng lượng bốc hơi ở vùng đồng bằng ven biển Thừa ThiênHuế giao động trong khoảng chừng 900 mm - 1009 mm / năm, bằng từ 30 % - 40 % tổnglượng mưa năm. Biến trình năm của bốc hơi ngược với biến trình năm củalượng mưa, thời kỳ mưa tối thiểu có lượng bốc hơi cao nhất và thời kỳ mưanhiều nhất có lượng bốc hơi đạt cực tiểu. Nhìn chung năng lực bốc hơi lớn, mưa ít, nhiệt độ cao đã gây ra một thời kỳ khô hạn ở vùng đồng bằng ven biểntừ tháng 3 đến tháng 8, trong đó tháng 7 có lượng bốc hơi lớn nhất. * Độ ẩm không khí : Khu vực nghiên cứu và điều tra có nhiệt độ không khí cao, biến hóa từ 83 % - 84 %. Biến trình năm của nhiệt độ tương đối của không khíngược với biến trình năm của nhiệt độ không khí và phân thành 2 mùa rõrệt ( xem 1.2 ). Thời kỳ có độ ẩm thấp lê dài 5 tháng, từ tháng 4 đến tháng8 với trị số trung bình từ 73 % đến 83 %, tuy nhiên trong thời kỳ gió TâyNam khô nóng hoạt động giải trí mạnh độ ẩm thấp nhất hoàn toàn có thể xuống dưới 50 % SVTH : Nguyễn Phúc Nam 8L ớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình Tiếnthậm chí có ngày xuống dưới 30 %. Độ ẩm tăng nhanh khi mở màn vào mùamưa chính và duy trì ở mức cao đến tháng 3 năm sau. Biến trình ngày củađộ ẩm tương đối có một cực lớn vào khoảng chừng 4 - 6 giờ và một cực tiểu vàokhoảng 13 - 14 giờ. Nhìn chung nhiệt độ tương đối là một yếu tố ít dịch chuyển, nhiệt độ trung bình năm có thông số dịch chuyển từ 1 - 2 % và trung bình tháng từ2 - 6 %. * Chế độ nhiệt : Nằm trong vành đai nhiệt đới gió mùa Bắc bán cầu, được thừahưởng một chính sách bức xạ dồi dào, nên đồng bằng Thừa Thiên Huế có mộtnền nhiệt độ cao khá tiêu biểu vượt trội cho chính sách nhiệt ở vùng nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độtrung bình trong năm biến hóa từ 20C - 30C, có ngày nhiệt độ xuống thấpđến 13C và lên cao đến 39C. Biến trình năm của nhiệt độ không khí khuvực thuộc dạng biến trình nhiệt độ của vùng nhiệt đới gió mùa gió mùa, đó là biếntrình đơn gồm một cực lớn vào mùa hè và một cực tiểu về mùa đông, cựctiểu Open vào tháng 1 với nhiệt độ trung bình tháng 20C, cực lớn vàotháng 6 hoặc 7 với nhiệt độ trung bình tháng 30C. Chênh lệch nhiệt độ trungbình giữa những tháng mùa đông lớn hơn giữa những tháng ngày hè ( bảng 1.2 ). Bảng 1.2. Giá trị trung bình tháng, năm của một số ít yếu tố khí hậutại trạm quan trắc Huế ( theo tài liệu Trung tâm dự báo KTTV Thừa Thiên - Huế ) Yếu tốThángNăm1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12N hiệt độ 20.0 21.0 23.1 26.1 28.2 29.3 29.4 28.9 27.1 25.1 23.1 20.7 25.2 Mưa 95 48 34 47 104 125 71 120 335 762 562 252 2555 Độ ẩm 88 89 86 83 78 75 73 75 83 87 89 89 83B ốc hơi 48 44 65 84 121 133 150 133 82 58 48 43 1009SVTH : Nguyễn Phúc Nam 9L ớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình TiếnHình 1.2. Giá trị trung bình tháng một số ít yếu tố khí hậu tại trạm quantrắc Huế ( theo tài liệu Trung tâm dự báo KTTV Thừa Thiên - Huế ) 1.1.4. Đặc điểm thuỷ văn - hải văn. 1.1.4. 1. Mạng lưới sông suối. Khu vực điều tra và nghiên cứu thành phố Huế và vùng lân cận nằm trong vùnghạ lưu sông Hương nên địa hình tương đối phẳng phiu, độ dốc của những consông nhỏ, lòng sông sông lan rộng ra uốn khúc nhiều nhánh. Ngoài ra cónhiều loại hồ tự nhiên và tự tạo. Sông Hương : Lưu vực sông Hương có diện tích quy hoạnh vào khoảng3000km, chiếm 3/5 diện tích quy hoạnh toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sông Hương làsông lớn nhất ở Thừa Thiên Huế, có tính năng quan trọng trong đời sống, kinh tế tài chính xã hội của tỉnh. Hệ thống sông Hương gồm 3 nhánh chính là : Sông Bồ, Tả Trạchvà Hữu Trạch, bắt nguồn từ những sườn núi thuộc dãy Trường Sơn. Hainhánh Tả Trạch và Hữu Trạch bắt nguồn từ những dãy núi phía namthuộc huyện Nam Đông, A Lưới, chảy theo hướng Nam - Bắc về gặpnhau ở ngã ba Tuần tạo thành dòng chính sông Hương. Sông Bồ xuấtphát từ vùng núi phía Tây Nam thuộc huyện A Lưới, chảy qua vùng rừngnúi thuộc 2 huyện Hương Trà, Phong Điền, qua vùng đồng bằng QuảngSVTH : Nguyễn Phúc Nam 10L ớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình TiếnĐiền, Hương Trà và nhập vào sông Hương ở ngã ba Sình cách Huếkhoảng 8 km về phía Bắc, rồi chảy theo hướng Bắc hoà vào phá TamGiang, ở đầu cuối đổ ra biển theo 2 cửa Thuận An và Tư Hiền. Lưu vực sông Hương có dạng hình nan quạt, những sông nhánh chínhngắn và dốc, đoạn trung lưu phần đông không có. Vùng đồng bằng thuộc lưuvực sông Hương là dãi đất hẹp, có cao độ từ 0 m ÷ + 10 m bị cắt xén bởinhiều kênh rạch. Khác với những mạng lưới hệ thống sông khác thường có phân lưuthoát lũ đổ ra biển bằng nhiều nhánh, mạng lưới hệ thống sông Hương do có đồngbằng thấp, trũng, mùa lũ không những nước lũ chảy trong sông mà tràn rabề mặt đồng bằng, cùng với đầm phá tạo thành một hồ chứa nước rộng lớnvà thoát ra biển bằng 2 cửa Thuận An và Tư Hiền. Về mùa cạn, dòng chínhsông Hương là đường xâm nhập mặn đa phần vào sâu trong đồng bằng, ảnhhưởng rất lớn đến chất lượng nước mặt, nước dưới đất, cũng như sinh hoạtvà sản xuất trong vùng. Trên diện tích quy hoạnh khu vực nghiên cứu và điều tra sông Hương phân bổ ở phía ĐôngNam và Đông, đoạn sông chảy qua có chiều dài 2 km, sâu trung bình 3-5 m. Ngự Hà : Đây vốn là dòng cũ của sông Kim Long chảy bên trongkhu vực Kinh thành được tái tạo lại và đào dài thêm để dẫn nước xuyênqua Kinh thành từ Tây qua Đông, tạo nên một con sông chảy gấp khúc theohình thước thợ. Ngự Hà đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thôngthoát nước trong khu vực Kinh thành, đồng thời cũng là một tuyến giaothông trọng điểm tại khu vực này. An Cựu : là tên một con sông nhỏ, chi lưu của sông Hương, ởphía Nam kinh thành Huế. Sông có nhiều tên gọi như Lợi Nông, Phủ Cam, Đại Giang, Hà Tự, Cống Quan, tên thông dụng ở Huế là sông An Cựu. Toànbộ dòng sông dài khoảng chừng 30 km, mở màn lấy nước sông Hương từ đoạn cuốicồn Dã Viên, chảy qua địa phận Thành phố Huế, huyện Hương Thủy rồi đổvào phá Hà TrungHệ thống hồ ao : gồm khoảng chừng 50 ao hồ nằm rải rác trong khu vực, hệthống hồ ao này gồm 2 loại : SVTH : Nguyễn Phúc Nam 11L ớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình TiếnHệ thống ao hồ tự nhiên, hoặc những đoạn cũ của sông Kim Long, sông Bạch Yến còn lại sau khi thiết kế xây dựng Kinh thành. Hệ thống ao hồ tự tạo, tức hồ ao được đào mới, hoặc những đoạnsông cũ được tái tạo lại tại những khu vực hoàng cung, vườn ngự, đàn miếuHầu như toàn bộ mạng lưới hệ thống hồ ao này đều được thông suốt với nhau vàthông ra Ngự Hà bằng một mạng lưới hệ thống cầu và cống, mương ngòi khá tuyệt vời và hoàn hảo nhất. Bởi vậy, dưới thời Nguyễn, tại khu vực Kinh thành hiện tượng kỳ lạ úng ngậpđược xử lý rất nhanh. 1.2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI. 1.2.1. Dân cư. Thành phố Huế có 27 phường, phân bổ ở hai bên sông Hương, dân sốước tính là 344.581 ( thống kê năm 2012 ). Mật độ dân số là 4762.56 người / kmchủ yếu là dân tộc bản địa kinh. Hiện nay thành phố Huế đang lan rộng ra đô thị về những vùng phụ cậnnhằm làm giảm sự quá tải về nhà tại, hạn chế ô nhiễm tập trung chuyên sâu như khu đôthị An Vân Dương, An Cựu đang được thực thi kiến thiết xây dựng. 1.2.2. Kinh tế. Thành phố Huế tăng trưởng kinh tế tài chính hầu hết ở những nghành nghề dịch vụ sau : 1.2.2. 1. Du lịch. Thành phố Huế là một trong ba TT du lịch lớn của cả nước. Cố đô Huế đã được tổ chức triển khai văn hóa truyền thống quốc tế UNESCO công nhận là di sảnvăn hóa của quốc tế. Với di sản văn hoá phi vật thể là Nhã nhạc Cung đìnhHuế cũng được tổ chức triển khai UNESCO công nhận là di sản văn hóa truyền thống của quốc tế. Hoạt động du lịch diễn ra sôi sục, rực rỡ gắn liền với những sự kiện như festivalHuế, festival làng nghề truyền thống lịch sử, năm Du lịch vương quốc … Tổ chức nhiềuhoạt động, liên hoan văn hoá, văn nghệ, triển lãm với quy mô, chất lượng thu hútlượng lớn nhân dân và hành khách trong ngoài nước đến Huế. Các khách sạn, cơsở lưu trú, những mô hình dịch vụ du lịch liên tục được góp vốn đầu tư tăng cấp để phụcvụ hành khách ; những tour, tuyến du lịch liên tục được củng cố, tăng cường khaiSVTH : Nguyễn Phúc Nam 12L ớp : ĐCCT – ĐCTV K34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : TS. Nguyễn Đình Tiếnthác có hiệu suất cao. Doanh thu du lịch năm 2012 ước đạt 1.215,1 tỷ đồng, tăng21, 1 % so cùng kỳ ; tổng lượt khách du lịch đến Huế ước đạt : 1.732 nghìn lượtkhách, tăng 12,1 % so với cùng kỳ ; tổng ngày khách ước đạt : 3.461 nghìnngày khách, tăng 10,4 % so với cùng kỳ năm trước. 1.2.2. 2. Thương mại – dịch vụ. Thương mại – dịch vụ liên tục giữ được mức tăng trưởng không thay đổi vàđạt mức tăng trưởng khá. Hệ thống những siêu thị nhà hàng, chợ trên địa phận liên tục được góp vốn đầu tư tăng cấp, hàng hoá được sắp xếp ngăn nắp, thông thoáng, công tác làm việc bảo vệ được tăngcường và bảo vệ bảo đảm an toàn không để xảy ra thực trạng cháy, nổ bảo vệ anninh trật tự trên địa phận chợ. Công tác triển khai thương mại và góp vốn đầu tư trênđịa bàn liên tục được chăm sóc, quản trị nhà nước về những hoạt động giải trí thươngmại được tăng cường. Hoạt động xuất khẩu tăng trưởng khá, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt trên60 triệu USD đạt 100 % kế hoạch năm ( kể cả xuất khẩu tại chỗ ) ( năm 2012 ). Các mô hình dịch vụ bưu chính, viễn thông và thông tin liên lạc liêntục được thay đổi về công nghệ tiên tiến ship hàng tốt nhu yếu sử dụng của kháchhàng. Hoạt động tín dụng thanh toán ngân hàng nhà nước ngày càng tăng trưởng, chủ trương giảmlãi suất, tăng nguồn vốn cho vay cung ứng được nhu yếu tăng trưởng sản xuấtkinh doanh cũng như tiêu dùng. Hoạt động giao thông vận tải vận tải đường bộ tăng trưởng không thay đổi và đạt mức tăngtrưởng khá, phân phối nhu yếu giao thương mua bán cũng như đi lại của dân cư. Tổng doanh thu ngành ước đạt 542,285 tỷ đồng, tăng 16 % so cùng kỳ. 1.2.2. 3. Sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp. Trên địa phận Thành phố năm 2012 vẫn còn gặp nhiều khó khăn vất vả dogiá cả 1 số ít vật tư nguyên, nguyên vật liệu sản xuất tăng tác động ảnh hưởng đến đầu racủa loại sản phẩm cũng như sức cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên sảnxuất công nghiệp trên địa phận Thành phố hầu hết nhỏ lẻ nên ít bị tác động ảnh hưởng, vận tốc tăng trưởng vẫn liên tục giữ được không thay đổi. Nhiều mẫu sản phẩm xuất khẩuSVTH : Nguyễn Phúc Nam 13L ớp : ĐCCT – ĐCTV K34

You may also like

Để lại bình luận