Công tác nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng tham mưu của các cơ quan Trung ương – Tin tức, đọc báo, sự kiện

Bởi tronbokienthuc

Công tác nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng tham mưu của các cơ quan Trung ương

15/08/2021 | 760
15/08/2021 | 760
1. Nghiên cứu khoa học ( NCKH ) là một hoạt động giải trí xã hội, hướng vào việc tìm kiếm những điều mà khoa học chưa biết để phát hiện thực chất sự vật, tăng trưởng nhận thức khoa học về quốc tế. Thông qua quy trình khám phá, quan sát và thí nghiệm dựa vào những tài liệu, tài liệu đã được tích lũy, NCKH nhằm mục đích khám phá về những kiến thức và kỹ năng mới, phát minh sáng tạo chiêu thức và phương tiện kĩ thuật mới để tái tạo quốc tế .

Nghiên cứu khoa học nói chung, gồm các loại hình: Nghiên cứu cơ bản giúp phát hiện ra bản chất và quy luật của sự vật, hiện tượng có trong tự nhiên, xã hội và con người. Nghiên cứu ứng dụng giúp giải thích được những vấn đề, sự vật, hiện tượng nhằm giúp hình thành nguyên lý công nghệ, sản phẩm, dịch vụ mới và áp dụng chúng vào hoạt động sản xuất và trong đời sống… Nghiên cứu triển khai chủ yếu vận dụng những quy luật có được từ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng đưa ra những hình mẫu mang tính chất khả thi. Nghiên cứu thăm dò nhằm thăm dò xã hội giúp tìm kiếm xác định ra các phương hướng nghiên cứu.

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động không thể thiếu đối với con người và mọi tổ chức.C.Mác nhấn mạnh: “Tri thức xã hội phổ biến  đã chuyển hóa đến mức độ nào đó thành lực lượng sản xuất trực tiếp”[1], “Phát minh trở thành một nghề đặc biệt và đối với nghề đó thì việc vận dụng khoa học vào nền sản xuất trực tiếp tự nó trở thành một trong những yếu tố có tính chất quyết định và kích thích”[2]. NCKH sẽ giúp mọi người chủ động hơn, hình thành tư duy mới, phát hiện và giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Một công trình NCKH thành công sẽ tạo điều kiện tăng cường về nhận thức của con người, giúp tăng trưởng kinh tế,mở mang trí thức, trình độ văn hóa…

Đặc điểm của nghiên cứu khoa học là có : Tính phát hiện mới, không có sự tái diễn của những thí nghiệm, cách lý giải và Tóm lại cũ … Đặc điểm này yên cầu NCKH phải có sự phát minh sáng tạo và tư duy nhạy bén. Tính thông tin, hiệu quả của quy trình người NCKH thực thi và giải quyết và xử lý về thông tin sao cho nó mang giá trị hữu dụng Giao hàng con người, cho tổ chức triển khai. Tính đáng tin cậy, tác dụng NCKH đều phải được kiểm chứng lại nhiều lần vì nó phải được triển khai bởi nhiều người, trong nhiều điều kiện kèm theo khác nhau … Kết quả NCKH cần phải đủ độ an toàn và đáng tin cậy để Kết luận về thực chất của sự vật và hiện tượng kỳ lạ. Tính khách quan, đó là sự trung thực, tôn trọng hiện thực khách quan, đúng chuẩn, không được đánh giá và nhận định hấp tấp vội vàng. Tính hiệu suất cao, mọi NCKH là góp thêm phần không thay đổi chính trị, tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội quốc phòng, bảo mật an ninh, đối ngoại … Nghiên cứu khoa học cần phải thống kê giám sát và xem xét thận trọng ; mạnh dạn chọn yếu tố, đề tài chưa có ai nghiên cứu, quả cảm đồng ý khó khăn vất vả, thậm chí còn có rủi ro đáng tiếc, mất thời hạn, tốn kém, thất bại nên nó cần có sự quả cảm và mạo hiểm …
2. Đánh giá về hoạt động giải trí NCKH ở nước ta 5 năm qua, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XIII khẳng định chắc chắn : “ Hiệu quả hoạt động giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến được nâng lên, tạo chuyển biến tích cực cho hoạt động giải trí thay đổi và khởi nghiệp phát minh sáng tạo. Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tiên tiến có bước thay đổi. Một số chính sách, chủ trương về tăng trưởng, quản trị khoa học và công nghệ tiên tiến, nhất là chính sách, chủ trương quản trị nguồn vốn góp vốn đầu tư, kinh tế tài chính trong bước đầu phát huy công dụng ” [ 3 ] .

Tuy nhiên trước sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học và công nghệ, Đại hội XIII đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm chủ yếu “Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ còn hạn chế, thiếu thể chế về tài chính, chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ cao; thiếu giải pháp đồng bộ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương. Cơ chế và chính sách cán bộ trong hoạt động khoa học và công nghệ còn nặng về hành chính hoá, chưa tạo được môi trường thuận lợi để phát huy sức sáng tạo, thu hút nhân tài. Đầu tư cho khoa học và công nghệ còn thấp, hiệu quả chưa cao,  năng lực sáng tạo của các nhà khoa học chưa được phát huy. Chưa có chính sách hợp lý về vay vốn, thuế, hỗ trợ phát triển, tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ. Hệ thống thông tin, thống kê khoa học và công nghệ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phục vụ việc xây dựng các chiến lược, chính sách. Bảo hộ sở hữu trí tuệ chưa đạt yêu cầu; chưa gắn kết chặt chẽ giữa khoa học tự nhiên, khoa học – công nghệ và khoa học xã hội – nhân văn, khoa học lý luận chính trị để phục vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước”[4].

3. Tính đến ngày 31/12/2020, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có 35 đảng bộ cấp trên cơ sở, 29 đảng bộ cơ sở, trong đó có 1.099 tổ chức cơ sở đảng (560 đảng bộ cơ sở, 539 chi bộ cơ sở), 5.485 chi bộ trực thuộc với 81.196 đảng viên. Đảng uỷ Khối là cấp uỷ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ngoài chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc hoạt động theo Quyết định số 98-QĐ/TW, ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thì Đảng ủy Khối còn có trách nhiệm lãnh đạo các tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương (thuộc khối) phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các cơ quan liên quan tiến hành NCKH nhằm phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể ở các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối vững mạnh.

Thực tiễn cho thấy, hoạt động giải trí NCKH muốn có hiệu suất cao nhờ vào vào 3 yếu tố : mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai, đội ngũ cán bộ và chính sách, phương pháp quản lý và vận hành của tổ chức triển khai đó. Công tác NCKH của Đảng bộ Khối có đủ những mô hình từ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, tiến hành đến cả nghiên cứu thăm dò. Đảng bộ Khối chỉ huy những cơ quan Trung ương nghiên cứu NCKH theo những khuynh hướng lớn ; thôi thúc thay đổi phát minh sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và tăng trưởng mạnh khoa học và công nghệ tiên tiến với những quan điểm mà Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XIII đã đưa ra : “ Tiếp tục triển khai đồng nhất chủ trương khoa học và công nghệ tiên tiến là quốc sách số 1, là động lực then chốt để tăng trưởng lực lượng sản xuất văn minh, thay đổi quy mô tăng trưởng, nâng cao hiệu suất, chất lượng, hiệu suất cao và sức cạnh tranh đối đầu của nền kinh tế tài chính ” [ 5 ]. Chú trọng tăng trưởng đồng điệu khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lý luận chính trị .
Theo niềm tin của Đại hội XIII, những đảng bộ trong Đảng bộ Khối những cơ quan Trung ương liên tục thay đổi can đảm và mạnh mẽ, đồng điệu thể chế, chủ trương ứng dụng, tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến, cơ cấu tổ chức lại những chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ tiên tiến theo hướng lấy doanh nghiệp làm TT, lấy ship hàng hiệu suất cao sự nghiệp kiến thiết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc làm tiềm năng. Rà soát, sắp xếp lại mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến gắn với thay đổi tổng lực chủ trương nhân lực khoa học và công nghệ tiên tiến. Tăng cường góp vốn đầu tư tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến theo cơ chế thị trường trên cơ sở kêu gọi hài hòa và hợp lý nguồn lực từ Nhà nước, doanh nghiệp và những cá thể. Hỗ trợ, khuyến khích những cá thể, tổ chức triển khai, doanh nghiệp góp vốn đầu tư nghiên cứu tăng trưởng, chuyển giao, ứng dụng văn minh khoa học và công nghệ tiên tiến. Chuyển đổi chính sách góp vốn đầu tư, quản lý tài chính khoa học và công nghệ tiên tiến theo nguyên tắc đặt hàng, dựa vào hiệu quả, hiệu suất cao ở đầu cuối. Các ngành, những cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc thôi thúc tăng trưởng và ứng dụng văn minh khoa học và công nghệ tiên tiến vào nghành nghề dịch vụ mình đảm nhiệm. Ưu tiên chuyển giao, ứng dụng những tân tiến khoa học và công nghệ tiên tiến vào những nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, xã hội, văn hoá, con người. Phát triển hạ tầng số và bảo vệ bảo mật an ninh mạng, tạo điều kiện kèm theo cho người dân và những doanh nghiệp thuận tiện, bảo đảm an toàn tiếp cận nguồn tài nguyên số, thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu lớn. Tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, thực thi tốt những chủ trương về giảng dạy, tu dưỡng, lôi cuốn, trọng dụng và đãi ngộ đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tiên tiến, nhất là chuyên viên đầu ngành, nhân tài trong nghành khoa học và công nghệ tiên tiến .
Tiếp tục tăng trưởng thị trường khoa học và công nghệ tiên tiến, tương hỗ thương mại hoá những hiệu quả nghiên cứu khoa học và công nghệ tiên tiến. Nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí tiêu chuẩn đo lường và thống kê chất lượng và sở hữu trí tuệ, thông tin, thống kê khoa học và công nghệ tiên tiến .
Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ tiên tiến. Đa dạng hoá hợp tác quốc tế, ưu tiên hợp tác với những đối tác chiến lược. Gắn hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ tiên tiến với mọi nghành của đời sống kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng và bảo mật an ninh. Có chủ trương tương hỗ hoạt động giải trí giao lưu, trao đổi học thuật quốc tế .
Với những hình thức khác nhau, Đảng bộ Khối liên tục động viên, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên tục thay đổi can đảm và mạnh mẽ tư duy NCKH, khơi dậy ý chí, tiềm năng, nguồn lực NCKH cho tăng trưởng. Và để công tác NCKH góp thêm phần nâng cao chất lượng tham mưu của những cơ quan Trung ương ( thuộc Khối ) trong thời hạn tới, Đảng ủy Khối cần xu thế cho những đảng ủy thường trực phối hợp với Ban cán sự đảng, đảng đoàn, chỉ huy những cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức triển khai NCKH, cụ thể hóa việc tiến hành 6 trách nhiệm trọng tâm mà Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XIII đã nêu ra :
– Một là, NCKH về liên tục tăng cường thiết kế xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiến thiết xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và mạng lưới hệ thống chính trị tổng lực, trong sáng, vững mạnh. Đổi mới phương pháp chỉ huy, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức triển khai cỗ máy của mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao. Tiếp tục tăng cường đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi, ” quyền lợi nhóm “, những bộc lộ ” tự diễn biến “, ” tự chuyển hoá “. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ những cấp, nhất là cấp kế hoạch đủ phẩm chất, năng lượng, uy tín, ngang tầm trách nhiệm. Củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính sách xã hội chủ nghĩa .
– Hai là, NCKH về tập trung chuyên sâu trấn áp đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà phổ thông vắcxin Covid-19 cho hội đồng ; phục sinh, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, thay đổi can đảm và mạnh mẽ quy mô tăng trưởng, cơ cấu tổ chức lại nền kinh tế tài chính, kiến thiết xây dựng, hoàn thành xong đồng nhất thể chế tăng trưởng tương thích với nền kinh tế thị trường rất đầy đủ, tân tiến, hội nhập ; tăng trưởng đồng nhất và tạo ra sự link giữa những khu vực, những vùng, những thành phần kinh tế tài chính, những mô hình sản xuất kinh doanh thương mại ; có chủ trương tương hỗ hiệu suất cao hoạt động giải trí của doanh nghiệp, nhất là trong nông nghiệp ; tăng nhanh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng văn minh khoa học và công nghệ tiên tiến, thay đổi phát minh sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực thi quy đổi số vương quốc, tăng trưởng kinh tế tài chính số, nâng cao hiệu suất, chất lượng, hiệu suất cao, sức cạnh tranh đối đầu của nền kinh tế tài chính ; kêu gọi, phân chia, sử dụng có hiệu suất cao những nguồn lực, tạo động lực để tăng trưởng kinh tế tài chính nhanh và vững chắc ; triển khai xong mạng lưới hệ thống pháp lý, nhất là pháp lý về sở hữu trí tuệ và xử lý những tranh chấp dân sự ; khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự tăng trưởng của quốc gia .

– Ba là, NCKH về giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

– Bốn là, NCKH về khơi dậy khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, niềm hạnh phúc ; giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Nước Ta trong sự nghiệp thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế ; có chủ trương đơn cử tăng trưởng văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số ; triển khai tốt chính sách xã hội, bảo vệ bảo mật an ninh xã hội, bảo mật an ninh con người, tạo chuyển biến can đảm và mạnh mẽ trong quản trị tăng trưởng xã hội, triển khai văn minh, công minh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống và chỉ số niềm hạnh phúc của con người Nước Ta .
– Năm là, NCKH về hoàn thành xong đồng điệu mạng lưới hệ thống pháp lý, chính sách, chủ trương nhằm mục đích phát huy can đảm và mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân ; đồng thời tăng cường pháp chế, bảo vệ kỷ cương xã hội, trước hết là việc thực thi ý thức “ thượng tôn pháp lý ”, gương mẫu tuân theo pháp lý, kỷ cương và thực hành thực tế dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, chính quyền sở tại, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức triển khai chính trị – xã hội những cấp, của cán bộ, đảng viên ; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa .
– Sáu là, NCKH về quản trị ngặt nghèo, sử dụng hài hòa và hợp lý, hiệu suất cao đất đai, tài nguyên ; bảo vệ, cải tổ thiên nhiên và môi trường ; dữ thế chủ động, tích cực tiến hành những giải pháp thích ứng với biến hóa khí hậu. Tiếp tục hướng vào ba nâng tầm kế hoạch do Đại hội lần thứ XI và XII của Đảng đã xác lập : ( 1 ) Hoàn thiện đồng nhất thể chế tăng trưởng, trước hết là thể chế tăng trưởng nền kinh tế thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. ( 2 ) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ; ưu tiên tăng trưởng nguồn nhân lực cho công tác chỉ huy, quản trị và những nghành nghề dịch vụ then chốt ; khơi dậy khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, niềm hạnh phúc, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Nước Ta. ( 3 ) Xây dựng mạng lưới hệ thống kiến trúc đồng nhất, văn minh cả về kinh tế tài chính và xã hội ; chú trọng tăng trưởng hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng quy đổi số vương quốc, từng bước tăng trưởng kinh tế tài chính số, xã hội số .

ThS Bùi Đức Việt

Phó Trưởng ban Dân vận, Thư ký Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối
[ 1 ] C.Mác và Ph. Ăngghen : Toàn tập, t. 46, phần II, Nxb Chính trị vương quốc, Thành Phố Hà Nội, 2000, tr 372 .
[ 2 ] C.Mác và Ph. Ăngghen : Toàn tập, t. 46, phần II, Nxb Chính trị vương quốc, TP. Hà Nội, 2000, tr 367 .

[ 3 ] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XIII, NXB CTQGST, 2021, Tập 1, Tr 64 .
[ 4 ] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XIII, NXB CTQGST, 2021, Tập 1, Tr 83 .
[ 5 ] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XIII, NXB CTQGST, 2021, Tập 1, Tr 140 .

 

You may also like

Để lại bình luận