Kết quả kiểm tra thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021

Bởi tronbokienthuc

Vừa qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm tra thực tế, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác Cải cách hành chính (CCHC), văn thư lưu trữ năm 2021 tại 04 phòng, 07 đơn vị, chiếm 73% số phòng, đơn vị vượt kế hoạch đề ra (tối thiểu 30%), trong đó tập trung kiểm tra tại các phòng có thủ tục hành chính (TTHC) của Sở.

Theo kết quả kiểm tra, năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quan tâm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó công tác rà soát thủ tục hành chính và việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện được chú trọng. Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Ngành nói chung và công chức, viên chức làm công tác CCHC, tham mưu giải quyết TTHC nói riêng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Công tác rà soát TTHC tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Công tác kiện toàn, sắp xếp lại các phòng chuyên môn thuộc Sở và cơ cấu bên trong của các đơn vị sự nghiệp đạt được nhiều kết quả. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức được các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện tốt, công tác đào tạo, bồi dưỡng được đẩy mạnh đã góp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức, viên chức. Việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức được đổi mới, đặc biệt việc đánh giá, phân loại hàng tháng được triển khai thực hiện tốt, làm cơ sở để đánh giá phân loại công chức, viên chức cuối năm theo quy định. Cải cách tài chính công đã đạt được kết quả tích cực; công tác quản lý tài chính, ngân sách có nhiều chuyển biến rõ nét; các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ đều chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn lực tài chính, lao động và cơ sở vật chất được giao, hầu hết các đang vị đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, việc giám sát chi tiêu bằng Quy chế chi tiêu nội bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực nhằm tiết kiệm kinh phí để tăng thêm thu nhập cho công chức, viên chức trên cơ sở về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đúng quy định được ban hành. Thực hiện áp dụng, cải tiến và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001-2015 vào thực tế quản lý điều hành, sử dụng đồng bộ Hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản iDesk, chữ ký số tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc giúp nâng cao hiệu quả công việc của lãnh đạo, chuyên viên trong cơ quan; cũng như nâng cao công tác CCHC, tiếp kiệm chi phí photocopy, văn phòng phẩm, chuyển phát, thời gian cho đơn vị, đáp ứng nhanh kịp thời công tác quản lý, phục vụ công tác thống kê…; 100% TTHC được tiếp nhận, giải quyết trên hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh (hệ thống iGate); 100% thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có TTHC giải quyết quá hạn.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại nhất định như: Công tác chỉ đạo thực hiện CCHC tại một số phòng, đơn vị đạt kết quả chưa cao, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC. Công tác tuyên truyền, phổ biến chưa được triển khai thường xuyên, liên tục. Công tác thông tin, báo cáo nhìn chung đã góp phần phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Sở về CCHC, tuy nhiên một số phòng, đơn vị việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác CCHC còn chậm thời gian so với quy định. Công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự tại một số đơn vị sự nghiệp còn chậm. Hoạt động kiểm soát TTHC tại các phòng chuyên môn chưa chủ động đề xuất phương án đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC.

Để liên tục phát huy những tác dụng đạt được, khắc phục những sống sót, hạn chế, đồng thời tiến hành thực thi trách nhiệm CCHC của toàn Ngành trong thời hạn tới đạt tác dụng tốt hơn. Sở đã ý kiến đề nghị các phòng trình độ, đơn vị chức năng thường trực khẩn trương khắc phục những sống sót, hạn chế mà Đoàn kiểm tra CCHC chỉ ra. Chủ động yêu cầu cắt giảm thời hạn, đơn giản hóa thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn xử lý TTHC so với các TTHC tiếp tục phát sinh tương quan đến người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên thông dụng, không cho đến công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành về chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước về CCHC ; phát huy nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường chỉ huy, chỉ huy tổ chức triển khai tuyên truyền và triển khai hiệu suất cao công tác CCHC hàng năm của Sở, đơn vị chức năng, góp thêm phần thực thi thành công xuất sắc công tác CCHC của tỉnh. Thực hiện tráng lệ chính sách báo cáo giải trình định kỳ về CCHC hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm theo đúng nội dung và thời hạn pháp luật. Đẩy mạnh phân cấp quản trị, thực thi phân công trách nhiệm đơn cử giữa chỉ huy, công chức, viên chức và người lao động ; nâng cao chất lượng, hiệu suất cao quản trị và quản lý ; thay đổi phương pháp thao tác, tôn vinh vai trò dữ thế chủ động nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu. Quán triệt, nâng cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành ; sử dụng hiệu suất cao thời hạn thao tác so với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Quán triệt 100 % công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử, ứng dụng iDesk để Giao hàng, trao đổi việc làm ; tăng nhanh vận dụng chữ ký số, chứng từ số về văn bản điện tử và bảo vệ từ 90 % trở lên số văn bản thực thi trao đổi văn bản điện tử ( có ký số ) đến các cơ quan hành chính nhà nước trên ứng dụng quản trị văn bản và điều hành quản lý theo đúng lao lý. Các đơn vị chức năng có Trang thông tin điện tử triển khai nâng cấp cải tiến, tăng cấp và phong phú thông tin phân phối theo Nghị định số 43/2011 / NĐ-CP, ngày 03/6/2011 của nhà nước pháp luật về việc phân phối thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc công thông tin điện tử ; Quyết định số 28/2018 / QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát hành Quy chế quản trị và cung ứng thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk. Đảm bảo nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin theo Lever và giám sát thông tin trên khoảng trống mạng .

You may also like

Để lại bình luận