Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức cuối năm 2021

Bởi tronbokienthuc

Mục Lục Bài Viết

Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Theo Điều 2 Nghị định 90/2020 / NĐ-CP, việc đánh giá xếp loại viên chức phải bảo vệ những nguyên tắc như : Bảo đảm khách quan, công minh, đúng chuẩn ; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức ; bảo vệ đúng thẩm quyền quản trị, đánh giá viên chức .Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải địa thế căn cứ vào chức trách, trách nhiệm được giao và hiệu quả triển khai trách nhiệm, biểu lộ trải qua việc làm, loại sản phẩm đơn cử ; so với viên chức chỉ huy, quản trị phải gắn với hiệu quả thực thi trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm .Viên chức có thời hạn công tác làm việc trong năm chưa đủ 6 tháng thì không thực thi việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời hạn công tác làm việc trong năm, trừ trường hợp nghỉ chính sách thai sản .

Viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Viên chức nghỉ chính sách thai sản theo pháp luật của pháp lý thì hiệu quả xếp loại chất lượng trong năm là tác dụng xếp loại chất lượng của thời hạn thao tác trong thực tiễn của năm đó .Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo pháp luật tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên .

Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức năm 2021

Cách viết phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức năm 2021 sẽ dựa trên các tiêu chí chung như: Chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức kỷ luật…. và tiêu chí riêng là kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hướng dẫn chi tiết cách viết tiêu chí chung

Về chính trị tư tưởng

Chấp hành chủ trương, đường lối, lao lý của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và những nguyên tắc tổ chức triển khai, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, tự phê bình và phê bình ;Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng ; kiên cường lập trường ; không xê dịch trước mọi khó khăn vất vả, thử thách ;Đặt quyền lợi của Đảng, vương quốc – dân tộc bản địa, nhân dân, tập thể lên trên quyền lợi cá thể .Có ý thức nghiên cứu và điều tra, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, thông tư, quyết định hành động và những văn bản của Đảng .Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức cuối năm 2021 - Ảnh 2.Việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức phải địa thế căn cứ vào chức trách, trách nhiệm được giao và hiệu quả triển khai trách nhiệm. Ảnh minh họa

Đạo đức, lối sống

Không tham ô, tham nhũng, xấu đi, tiêu tốn lãng phí, quan liêu, thời cơ, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền ; không có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa .Có lối sống trung thực, nhã nhặn, chân thành, trong sáng, giản dị và đơn giản .Có ý thức đoàn kết, thiết kế xây dựng cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng trong sáng, vững mạnh .Không để người thân trong gia đình, người quen tận dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi .

Tác phong, lề lối làm việc

Có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm ; năng động, phát minh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh động trong thực thi trách nhiệm .Phương pháp thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc .Có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp trong triển khai trách nhiệm .Có thái độ đúng mực và phong thái ứng xử, lề lối thao tác chuẩn mực, phân phối nhu yếu của văn hóa truyền thống công vụ .

Ý thức tổ chức kỷ luật

Chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai .Thực hiện những lao lý, quy định, nội quy của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nơi công tác làm việc .

Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Báo cáo khá đầy đủ, trung thực, phân phối thông tin đúng mực, khách quan về những nội dung tương quan đến việc triển khai chức trách, trách nhiệm được giao và hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng với cấp trên khi được nhu yếu .

Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý

Quán triệt, thể chế hóa và thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ;Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ; không để xảy ra những vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp lý phải giải quyết và xử lý, thực trạng khiếu nại, tố cáo lê dài ; phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí trong khoanh vùng phạm vi cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng .Lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức triển khai kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền ; chỉ huy, triển khai công tác làm việc cải cách hành chính, cải cách chính sách công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng .Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giải trí hàng năm của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm, trong đó xác lập rõ tác dụng thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm, lượng hóa bằng mẫu sản phẩm đơn cử .

 Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Kết quả triển khai trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao ; khối lượng, quá trình, chất lượng triển khai trách nhiệm .Thái độ ship hàng nhân dân, doanh nghiệp so với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý việc làm của dân cư và doanh nghiệp .

Phần 2 tự đánh giá xếp loại

Đối với việc tự nhận xét ưu, nhược điểm, bạn đọc có thể dựa trên những tiêu chí sau đây:

Về ưu điểm:

Luôn chấp hành mọi chủ trương chủ trương của Đảng, chủ trương pháp lý của nhà nước, không vi phạm pháp lý, không mắc tệ nạn xã hội, có ý thức đoàn kết, s ẵn sàng trợ giúp mọi người .Chấp hành tốt lao lý về đạo đức nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức trong sáng đơn giản và giản dị, có thái độ hòa nhã, nhã nhặn với nhân đân khi tiếp xúc trong việc làm và lắng nghe quan điểm góp phần của nhân dân .Thực hiện góp phần rất đầy đủ những loại quỹ và những nghĩa vụ và trách nhiệm khác của viên chức .Có năng lượng trình độ trình độ nhiệm vụ vững vàng, bảo vệ được những trách nhiệm việc làm được cấp trên phó thác .Có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm và nhiệt tình, dữ thế chủ động trong việc làm .Có ý thức học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm tay nghề, lắng nghe quan điểm hướng dẫn, góp ý của chỉ huy và những đồng nghiệp trong cơ quan. Tự nâng cao trình độ, không ngại những những trách nhiệm mới có áp lực đè nén việc làm cao do cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai phó thác .Không vi phạm về nhân cách danh dự, nhân phẩm làm ảnh hưởng tác động xấu đến ngành, đơn vị chức năng nơi công tác làm việc .

Nhược điểm: (Ghi rõ hạn chế của bản thân trong thời gian qua)

Đối với việc tự xếp loại chất lượng viên chức

Việc tự xếp loại chất lượng viên chức sẽ dựa vào các tiêu chí cụ thể được quy định tại Nghị định 90.

Theo đó có 4 mức xếp loại : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm, hoàn thành xong tốt trách nhiệm, triển khai xong trách nhiệm, không triển khai xong trách nhiệm .>> > XEM THÊM :

You may also like

Để lại bình luận