Phân công Cố vấn học tập K46 giai đoạn chuyên ngành – Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học

Bởi tronbokienthuc
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1911/QĐ-ĐHKTCSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công Cố vấn học tập Khóa 46 – ĐHCQ

giai đoạn chuyên ngành

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

____________
Căn cứ Luật Giáo dục ĐH ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Giáo dục ĐH ngày 19 tháng 11 năm 2018 ;
Căn cứ Nghị định số 99/2019 / NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của nhà nước Quy định chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Giáo dục ĐH ;
Căn cứ Quy chế số 40 / QC-ĐHKT-HĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng trường về Tổ chức và hoạt động giải trí của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 3745 / QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24 tháng 10 năm năm nay của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về Quy định công tác làm việc tư vấn học tập so với sinh viên hệ ĐH chính quy ;

Căn cứ Quyết định số 1886/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập các lớp chuyên ngành khóa 46 (2020 – 2024) hệ đại học chính quy;

Theo ý kiến đề nghị của Trưởng phòng Chăm sóc và tương hỗ người học ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công 52 viên chức làm Cố vấn học tập cho 64 lớp – Khóa 46 hệ đại học chính quy – giai đoạn chuyên ngành (danh sách đính kèm).

Điều 2. Cố vấn học tập có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quyết định số 3745/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về Quy định công tác tư vấn học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác chính trị, các Trưởng đơn vị liên quan và các viên chức có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Như Điều 3;
– Website P.CSHTNH;
– Lưu: VT, CSHTNH.
(đã ký)
GS.TS. Sử Đình Thành

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP KHÓA 46 ĐHCQ

GIAI ĐOẠN CHUYÊN NGÀNH (2020 – 2024)

( Ban hành kèm theo Quyết định số : 1911 / QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 05/8/2021
của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh )

Stt Khoa/Viện Tên CVHT Mã lớp
1 Kinh tế Hoàng Văn Việt DH46AB001
2 Kinh tế Nguyễn Thị Hoàng Oanh DH46AE001
3 Kinh tế Nguyễn Thị Hồng Thu DH46BD001
4 Kinh tế Nguyễn Thị Hồng Thu DH46BD002
5 Kinh tế Hồ Hoàng Anh DH46IE001
6 Kinh tế Võ Thành Tâm DH46NS001
7 Kinh tế Võ Thành Tâm DH46NS002
8 Kinh tế Huỳnh Kiều Tiên DH46TG001
9 Kinh tế Nguyễn Thị Tuyết Nhung DH46TG002
10 Quản trị Từ Vân Anh DH46AD001
11 Quản trị Từ Vân Anh DH46AD002
12 Quản trị Từ Vân Anh DH46AD003
13 Quản trị Nguyễn Viết Bằng DH46AD004
14 Quản trị Nguyễn Viết Bằng DH46AD005
15 Quản trị Nguyễn Viết Bằng DH46AD006
16 Quản trị Diệp Quốc Bảo DH46CL001
17 Quản trị Diệp Quốc Bảo DH46CL002
18 Quản trị Cao Quốc Việt DH46EM001
19 Quản trị Cao Quốc Việt DH46EM002
20 Kinh doanh quốc tế – Marketting Đỗ Ngọc Bích DH46FT001
21 Kinh doanh quốc tế – Marketting Đỗ Ngọc Bích DH46FT002
22 Kinh doanh quốc tế – Marketting Trịnh Huỳnh Quang Cảnh DH46IB001
23 Kinh doanh quốc tế – Marketting Trịnh Huỳnh Quang Cảnh DH46IB002
24 Kinh doanh quốc tế – Marketting Trương Hồng Ngọc DH46IB003
25 Kinh doanh quốc tế – Marketting Trương Hồng Ngọc DH46IB004
26 Tài chính công Nguyễn Phúc Cảnh DH46HQ001
27 Tài chính công Nguyễn Phúc Cảnh DH46HQ002
28 Tài chính công Đặng Văn Cường DH46PF001
29 Tài chính công Nguyễn Kim Quyến DH46TX001
30 Tài chính Lương Thị Thảo DH46FI001
31 Tài chính Nguyễn Thị Hồng Nhâm DH46FN001
32 Tài chính Lê Thị Lanh DH46FN002
33 Tài chính Hồ Thu Hoài DH46FR001
34 Ngân hàng Hoàng Hải Yến DH46ND001
35 Ngân hàng Ngô Minh Vũ DH46NH001
36 Ngân hàng Lê Nguyễn Quỳnh Hương DH46NH002
37 Ngân hàng Nguyễn Trung Thông DH46NQ001
38 Ngân hàng Nguyễn Hữu Huân DH46TT001
39 Kế toán Phạm Thị Ngọc Bích DH46KI001
40 Kế toán Lê Việt DH46KN001
41 Kế toán Trần Văn Thảo DH46KN002
42 Kế toán Trần Thị Thanh Hải DH46KN003
43 Kế toán Nguyễn Phúc Sinh DH46KN004
44 Kế toán Lê Đoàn Minh Đức DH46KN005
45 Kế toán Nguyễn Thị Kim Cúc DH46KN006
46 Kế toán Nguyễn Bích Liên DH46KN007
47 Kế toán Lương Đức Thuận DH46KN008
48 Kế toán Phạm Trà Lam DH46KN009
49 Kế toán Mai Thị Hoàng Minh DH46KN010
50 Kế toán Phạm Quang Huy DH46KO001
51 Du lịch  Đinh Việt Phương DH46KS001
52 Du lịch  Dương Ngọc Thắng DH46KS002
53 Du lịch  Lê Phương Giao Linh DH46SK001
54 Du lịch  Đoàn Đức Minh DH46SK002
55 Toán – Thống kê  Ngô Thị Tường Nam DH46AS001
56 Toán – Thống kê  Nguyễn Hoàng Vũ DH46FM001
57 Công nghệ thông tin kinh doanh  Phan Hiền DH46BI001
58 Công nghệ thông tin kinh doanh  Thái Kim Phụng DH46EC001
59 Công nghệ thông tin kinh doanh  Nguyễn Mạnh Tuấn DH46EC002
60 Công nghệ thông tin kinh doanh  Hồ Thị Thanh Tuyến DH46EC003
61 Công nghệ thông tin kinh doanh  Bùi Xuân Huy DH46ER001
62 Luật  Trần Thị Minh Đức DH46LA001
63 Luật  Nguyễn Khánh Phương DH46LA002
64 Luật  Lữ Lâm Uyên DH46LQ001

You may also like

Để lại bình luận