MN33 Đánh giá trong giáo dục mầm non – Tài liệu text

Bởi tronbokienthuc

MN33 Đánh giá trong giáo dục mầm non

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (391.89 KB, 48 trang )

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA VANG

TRƯỜNG
MN HÒA PHONG

MODULE 33:

ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

NỘI DUNG
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

A

MỤC TIÊU

B

C

NỘI DUNG

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Cùng với xu thế đổi mới trong giáo dục mầm non (GDMN), đánh giá trong GDMN là một bộ phận không thể tách rời của quá trình quản lí chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Đây là công việc
cần thực hiện thường xuyên và có hệ thống. Đánh giá trong GDMN sẽ giúp cho nhà quản lí, giáo viên mầm non có những thông tin hữu ích làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phục vụ tốt
công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của cấp học Mầm non.

B. MỤC TIÊU

Giúp giáo viên mầm non:
Nắm được vấn đề cơ bản Về đánh giá trong giáo dục mầm non.
Mô tả và sử dụng được một số phương pháp đánh giá trong giáo dục mầm non.
Hiểu và vận dụng được quy trình, cách xử lí kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ.
Xây dựng được một số công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ.

C. NỘI DUNG

Nội dung 1:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

Nội dung 2:
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

Nội dung 3:
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Nội dung 4:
ĐÁNH GIÁ NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Nội dung 5:
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

Nội dung 1:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

Hoạt động 1: Tìm hiểu một số vấn đề cơ bản Về đánh giá trong giáo dục mầm non
NHIỆM VỤ
Có thể bạn đã đọc những tài liệu Về đánh giá trong giáo dục mầm non, đã từng đánh giá kết quả giáo dục mầm non, hãy nhớ lại và viết ra để làm rõ những vấn đề sau:

Vị trí và vai trò của đánh giá trong giáo dục mầm non:

Chức năng của đánh giá trong giáo dục mầm non:

Những yêu cầu đối với việc đánh giá trong giáo dục mầm non:

Đối chiếu những vấn đề bạn vừa viết ra với những thông tin dưới đây để tăng thêm hiểu biết về vấn đề này.

Nội dung 1:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

Hoạt động 1: Tìm hiểu một số vấn đề cơ bản Về đánh giá trong giáo dục mầm non

THÔNG TIN PHẢN HỒI
1. Khái niệm Về đánh giá
Cùng với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục và đào tạo cũng như thực tiễn công tác quản lí GDMN, việc đánh giá trong GDMN đã được quan tâm rộng khắp.
Đánh giá trong giáo dục nói chung và đánh giá trong GDMN nói riêng là việc điều tra xem xét, xác định chất lượng của đối tượng được đánh giá, trên cơ sở thu thập vầxử lí thông tin một cách cồ
hệ thống Về hiện trạng, khả năng hay nguyên nhân của chất lượng và hiệu quả giáo dục, căn cứ vào mục tiêu giáo dục để đề xuất những chủ trương, biện pháp và hành động giáo dục tiếp theo.
Đánh giá trong GDMN bao gồm việc đánh giá tổng hợp các thành tố Cơ bảnn: sản phẩm đầu ra của GDMN – trẻ em (mức độ phù hợp với mục tiêu và đáp ứng nhu cầu), các yếu tố đầu vào (Cơ sở
vật chất, chương trình, năng lực của giáo viên) và quá trình giáo dục (phương pháp hoạt động, cách thức tổ chức, hình thức tương tác, cách thức quản lí…) tạo ra sản phẩm giáo dục (GD).
Module này sẽ làm rõ một số nội dung đánh giá trong GDMN đó là: trẻ em, giáo viên (GV) và cơ sở GDMN.

Nội dung 1:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

Hoạt động 1: Tìm hiểu một số vấn đề cơ bản Về đánh giá trong giáo dục mầm non

THÔNG TIN PHẢN HỒI
2. Vị trí và vai trò của đánh giá trong giáo dục mầm non
Đánh giá trong GDMN là một bộ phận quan trọng của công tác quản lí GDMN. Triển khai đánh giá trong GDMN là điều kiện cần phải có của việc tăng cường thể chế quản lí và chỉ đạo đối với các
cơ sở GDMN nhằm kiểm soát một cách tốt nhất chất lượng của quá trình giáo dục, mà mục tiêu chủ yếu là gìúp trẻ phát triển toàn diện cả Về thể chất, nhận thức, tình cảm, ngôn ngữ, hình thành
những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một.
Quản lí chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở GDMN là hạt nhân cốt lõi của công tác quản lí GDMN. chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở GDMN là kết quả tổng hợp của
nhiều yếu tố như chất lượng cơ sở GDMN, tổ thức quản lí GDMN, đội ngũ, chương trình GDMN…
Các thông tin phản hồi từ kết quả đánh giá sẽ giúp cho việc phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề được đúng hướng và có cơ sở để kịp thời đưa ra các quyết định quản lí cần thiết trong việc phát
huy hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung, cách thức và điều kiện giáo dục nhằm đạt được mục tiêu của GDMN.

Nội dung 1:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

Hoạt động 1: Tìm hiểu một số vấn đề cơ bản Về đánh giá trong giáo dục mầm non

THÔNG TIN PHẢN HỒI
3. Chức năng của đánh giá trong giáo dục mầm non
* Chức năng quản lí
Việc đánh giá trong GDMN là một trong những phương pháp quan trọng của các nhà quản lí GDMN các cấp, của giáo viên mầm non để đảm bảo nhiệm vụ GDMN đạt được những tiêu chuẩn mà
xã hội đặt ra. Kết quả đánh giá trong giáo dục từ nhiều góc độ và trong các giai đoạn khác nhau có thể cung cấp một bức tranh Về thực trạng của GDMN mà qua đó có thể biết được GDMN đã đạt
được các tiêu chuẩn cơ bản cần có hay chua để có thể phát huy những kết quả nổi bật và chỉnh đổn những tồn tại nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

* Chức năng kích thích, tạo động lực
Thông qua phân loại theo kết quả đánh giá của các bộ phận, cán bộ, giáo viên của cơ sở GDMN sẽ tạo ra một không khí thi đua giữa các đối tượng được đánh giá. Điều đó có tác dụng kích thích
tính chủ động, tích cực trong toàn thể cán bộ, giáo viên nhằm hoàn thanh trách nhiệm của mình, khich lệ tinh thần phấn đấu học tập, vươn lên.

* Chức năng sàng lọc, lựa chọn
Đánh giá sự phát triển của trẻ là một trong những nội dung của đánh giá trong GDMN. Đánh giá sự phát triển của trẻ có thể giúp cho giáo viên sàng lọc và lựa chọn thiên hướng phát triển của trẻ
so với chuẩn phát triển theo độ tuổi, ví dụ: phát hiện trẻ có vấn đề Về ngôn ngữ, trẻ có thiên hướng Về nghệ thuật… để có biện pháp phối kết hợp tác động can thiệp, điều chỉnh kịp thời đối với trẻ
chậm phát triển, hoặc kích thích sự phát triển ngày càng cao thiên hướng của trẻ.

Nội dung 1:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON
Hoạt động 1: Tìm hiểu một số vấn đề cơ bản Về đánh giá trong giáo dục mầm non
THÔNG TIN PHẢN HỒI
4. Những yêu cầu đối với việc đánh giá trong giáo dục mầm non
* Tính khách quan
Đánh giá trong GDMN cần mang tính khách quan và thực sự cầu thị, tránh suy diễn chủ quan theo cảm tính cá nhân. Đánh giá khách quan
mod có thể kích thích, tạo động lực cho người được đánh giá và những kết quả đáng tin là cơ sở cho các quyết định quản lí đúng hướng. Nếu đánh giá thiếu khách quan, kết quả đánh giá sẽ không
có ý nghĩa đối với giáo dục, nó làm cho việc ra quyết định bị chê ch huỏng, triệt tiêu động lực phát triển, làm ảnh hưởng tủi việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.
Tính khách quan được thể hiện chủ yếu ở việc tiêu chuẩn hoá các nội dung đánh giá.

* Tính nhất quán
Trong đánh giá, cần quán triệt nguyên tắc nhất quán. Bắt kể đánh giá một đối tượng nào, dù là lập thể hay cá nhân, cũng cần phải xuất phát từ mục tiêu GDMN. Nôi dung đánh giá phải Thống nhất
Công cụ đánh giá phải đảm bảo mức độ chính xác.

* Tính toàn diện
Đánh giá phải đảm bảo tính toàn diện, không quá coi trọng hay bỏ qua một mặt nào đó trong nội dung các tiêu chuẩn đánh giá. Khi phán xét, cần có đầy đủ thông tin, tránh sử dụng thông tin một
chiều.
* Tính mục đích
Đánh giá cần có mục đích rõ ràng. Mục đích cốt lõi của việc đánh giá là để nâng cao chất lượng giáo dục, làm cho các hoạt động giáo dục đạt được hiệu quả mong muốn.

* Kết hợp giữa đánh giá và chỉ đạo
Đánh giá là dựa vào chuẩn mực nhất định để đưa ra những nhận xét có tính khẳng định hay phủ định đối với hành vi thực tiễn của đối tượng được đánh giá, giúp cho đối tượng được đánh giá nhận
ra hiện trạng đạt tới của bản thân, chỉ đạo là sự kế tục và phát triển của việc đánh giá, đưa ra những gợi ý để người được đánh giá tự cải thiện bản thân, phấn đấu rèn luyện để đạt được những tiêu

chuẩn mong đơi hay thực hiện những đề xuất, biện pháp tác động giáo dục giúp cho người được đánh giá phát huy sờ trường, cải tiến công tác, đạt được những tiến bộ cao hơn nữa.

Nội dung 2:
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

Hoạt động 2: Tìm hiểu mục tiêu giáo dục – cơ sở của đánh giá trong giáo dục mầm non

NHIỆM VỤ

Bạn đã nghiên cứu và thực hiện chương trình GDMN, hãy nhớ lại và viết ra mục tiêu của GDMN.
 
Bạn hãy đối chiếu với những thông tin dưới đây để tăng thêm hiểu biết về mục tiêu GDMN.

Nội dung 2:
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

Hoạt động 2: Tìm hiểu mục tiêu giáo dục – cơ sở của đánh giá trong giáo dục mầm non

THÔNG TIN PHẢN HỒI
Mục tiêu giáo dục là một hệ thống các chuẩn mực (các yêu cầu của xã hội trong mãi thời đại, trong từng giai đoạn) của một mẫu hình nhân cách cần hình thành ở một đối tượng người được
giáo dục nhất định. Do đó, mục tiêu giáo dục phụ thuộc vào mãi thời kì nhất định của quá trình phát triển xã hội và mỗi giai đoạn của quá trình giáo dục con người.
Mục tiêu của GDMN là gìúp trẻ em phát triển Về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thần mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một.
Để đạt được mục tiêu của GDMN, các mục tiêu theo từng lĩnh vực được xác định cụ thể dựa trên tình hình cụ thể của địa phương và của từng cơ sở giáo dục. Ví dụ mục tiêu xây dựng và cải
thiện Về Cơ sở vật chất (CSVQ, mục tiêu phát triển đội ngũ, mục tiêu phát triển trẻ theo từng độ tuổi, từng lĩnh vực phát triển của trẻ…

Nội dung 2:
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

Hoạt động 3: Tìm hiểu một số nội dung, phuong pháp đánh giá trong giáo dục mầm non

NHIỆM VỤ

Bạn hãy suy nghĩ và viết ra một cách ngắn gọn Về những vấn đề dưới đây.
Một số nội dung đánh giá cơ bản trong GDMN:
Các phương pháp đánh giá trong GDMN:
Bạn hãy đối chiếu những vấn đề vừa viết ra với những thông tin dưới đây để tăng thêm hiểu biết về nội dung, phương pháp đánh giá trong giáo dục mầm non.

Nội dung 2:
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

Hoạt động 3: Tìm hiểu một số nội dung, phuong pháp đánh giá trong giáo dục mầm non

THÔNG TIN PHẢN HỒI
1. Một số nội dung đánh giá trong giáo dục mầm non được đề cập trong module
Đánh giá chất lượng cơ sở GDMN.
Đánh giá Nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Đánh giá sự phát triển của trẻ.
Căn cứ vào mục tiêu GDMN thì nội dung đánh giá sự phát triển của trẻ được coi là trọng tâm, các nội dung đánh giá khác được coi là điều kiện tạo nên chất lượng phát triển của trẻ.

Nội dung 2:
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

Hoạt động 3: Tìm hiểu một số nội dung, phuong pháp đánh giá trong giáo dục mầm non

THÔNG TIN PHẢN HỒI

2. Một số phương pháp đánh giá trong giáo dục mầm non
Phương pháp quan sát: Trong đánh giá giáo dục, phương pháp quan sát hành vi, việc làm, hiện trạng của đối tượng được đánh giá giữ vai trò quan trọng. Thường người ta dùng phương pháp này
khi đánh giá về cơ sở vật chất của trường, đánh giá hoạt động chăm sóc, giáo dục của giáo viên, đánh giá sự phát triển tâm lí của trẻ…
Phương pháp phỏng vấn, trò chuyện-. Được sử dụng trong các trường hợp cần tìm hiểu cụ thể ý kiến của người được đánh giá về một vấn đề nào đó, chẳng hạn như phỏng vấn đề biết được việc
thực hiện chính sách đối với đội ngũ GV, phỏng vấn cha mẹ trẻ để biết được sự hài lòng của họ đối với cơ sở GDMN, trò chuyện với trẻ để xác định mức độ phát triển Về một lĩnh vực nào đó
của trẻ (ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm, kĩ năng )… Các câu hỏi, nội dung đàm thoại, phỏng vấn cần chuẩn bị kỉ càng. Câu trả lời của đối tượng cần được ghi chép lại một cách nguyên Văn.
Phương pháp sử dụng bài tập trắc nghiệm: Phương pháp này được sử dụng chủ yếu để đánh giá mức độ, khả năng thể hiện những hiểu biết, hành vi trong một lĩnh vực nào đó của một người cụ
thể. Đây là dạng bài tập tiêu chuẩn, ngắn gọn để xác định đặc điểm hay mức độ phát triển của đối tượng. Ví dụ: sử dụng bài tập /trắc nghiệm trong đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ của giáo
viên, đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi của trẻ…
Phương pháp sử dụng tình huống: Phương pháp này thường được sử dụng để đánh giá nghiệp vụ của giáo viên trong các tình huống cụ thể thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ; đánh giá thái độ,
hành vi xã hội, kĩ năng giải quyết vấn đề… của trẻ trong tình huống thực xảy ra hoặc tình huống giả định.
Phương pháp phân tích sản phẫm: Phương pháp này được dùng để đánh giá kết quả sản phẩm của giáo viên hoặc của trẻ. ví dụ: phân tích kế hoạch, giáo án của giáo viên; phân tích các sản
phẩm tạo hình của trẻ (vẽ, nặn, xé, dán…).
Phương pháp trao đổi với phụ huynh: Phương pháp này thường được sử dụng để thu thập ý kiến đánh giá, nhận định Về chất lượng cơ sở GDMN, Về đội ngũ giáo viên hoặc Về sự phát triển
của trẻ.

Nội dung 3:
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Hoạt động 4: Tìm hiểu đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non

NHIỆM VỤ

Bạn đã từng tham gia đánh giá cơ sở GDMN, đã nghiên cứu các văn bản, tài liệu Về đánh giá GDMN, hãy nhớ lại và viết ra để làmrõ một số vấn đề sau;

Một số vấn đề Liên quan đến đánh giá cơ sở GDMN:
+ Cơ sở GDMN là:
+ Cơ sở GDMN gồm:
+ Chất lượng GDMN là:

Đánh giá chất lượng cơ sở GDMN:
+ Tiêu chuẩn đánh giá:
+ Hình thức đánh giá:

Hãy đối chiếu những vấn đề bạn vừa viết ra với những thông tin dưới đây để tăng thêm hiểu biết về đánh giá chất lượng GDMN.

Nội dung 3:
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Hoạt động 4: Tìm hiểu đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non

THÔNG TIN PHẢN HỒI

1. Một số khái niệm liên quan
Cơ sở GDMN là nơi diễn ra các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non một cách có tổ chức, hướng tới phát triển toàn diện cho trẻ, đáp ứng mục tiêu của GDMN.
Cơ sở GDMN gồm:
+ Nhà trẻ, nhóm trẻ: nhận trẻ từ 3 tháng đến 36 tháng tuổi;
+ Trường, lớp mẫu giáo: nhận trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi;
Trường mầm non: là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ từ 3 tháng đến 6 tuổi.
Chất lượng GDMN: là sự đáp ứng của nhà trường đối với các yêu cầu Về mục tiêu GDMN được quy định tại Luật Giáo dục.

2. Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non
Đánh giá chất lượng cơ sở GDMN nhằm giúp nhà trường xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo
dục trẻ đồng thời thông báo công khai với các cơ quan quản lí nhà nước và xã hội Về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường để cơ quan quản lí nhà nước đánh giá và công nhận nhà
trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
Chất lượng cơ sở GDMN được đánh giá theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non được quy định tại Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của
Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung 3:
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Hoạt động 4: Tìm hiểu đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non

2. Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non (tt)
* Tiêu Chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non Bao gồm 5 tiêu chuẩn, 31 tiêu chí và 93 chỉ số.
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lí nhà trường: gồm 9 tiêu chí và 27 chỉ số.
Tiêu chuẩn 2: cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên: gồm 7 tiêu chí và 21 chỉ số.
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chá; và trang thiết bị: gồm 6 tiêu chí và 1S chỉ số.
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội: gồm 2 tiêu chí và 6 chỉ số.
Tiêu chuẩn 5: Kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ: gồm 7 tiêu chí và 21 chỉ số.

* Hình thức đánh giá
– Có hai hình thức đánh giá chất lượng cơ sở GDMN: Tự đánh giá và Đánh giá ngoài (theo Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ trư ống Bộ Giáo dục vầĐào
tạo).
– Tự đánh giá của trường mầm non là hoạt động tự xem xét, kiểm tra, đánh giá của trường mầm non theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

Quy trình tự đánh giá:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Thành lập Hội đồng tự đánh giá.
Xây dựng kể hoạch tự đánh giá.
Thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, minh chứng.

Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí.
Viết báo cáo tự đánh giá.
Công bố báo cáo tự đánh giá.

Nội dung 3:
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Hoạt động 4: Tìm hiểu đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non

2. Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non (tt)
* Hình thức đánh giá(tt)
Đánh giá ngoài trường mầm non là hoạt động đánh giá của cơ quan quản lí nhà nước nhằm xác định mức độ đạt được tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của trường mầm non.
Quy trình đánh giá ngoài:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nghiên cứu hồ sơ đánh giá.
Khảo sát sơ bộ tại trường mầm non.
Khảo sát chính thức tại trường mầm non.
Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.
Lấy ý kiến phản hồi của trường mầm non Về dụ ứiâo báo cáo đánh giá ngoài
Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài.

* Công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo hai cấp độ:
– Cấp độ 1: Trường mầm non ít nhất phải đạt được 17 tiêu chí quy định cụ thể trong tổng số 31 tiêu chí.
– Cấp độ 2: Trường mầm non đạt được ít nhất 00% tổng số các tiêu chí, trong đó phải đạt được các tiêu chí quy định ở cấp độ 1.

Nội dung 4:
ĐÁNH GIÁ NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Hoạt động 5: Tìm hiểu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
NHIỆM VỤ
– Bạn đã đọc chuẩn Nghề nghiệp GVMN, hãy nhớ lại và trình bày một số nét cơ bản Về chuẩn nghề nghiệp GVMN.
+ Mục đích của chuẩn:

+ Lĩnh vực của chuẩn:

– Yêu cầu của chuẩn:
Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

Lĩnh vực kiến thức:

– Cách đánh giá kết quả theo chuẩn nghề nghiệp GVMN.
+ Tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí của chuẩn:

+ Quy trình đánh giá, xếp loại:

Bạn hãy đối chiếu những vấn đề vừa viết ra với những thông tin dưới đây để tăng thêm hiểu biết về chuẩn nghề nghiệp GVMN và cách đánh giá GVMN theo chuẩn.

Nội dung 4:
ĐÁNH GIÁ NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Hoạt động 5: Tìm hiểu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
THÔNG TIN PHẢN HỒI
1. Vài nét vẽ chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Chuẩn Nghề nghiệp GVMN là hệ thống các yêu cầu cơ bản Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kĩ năng sư phạm mà GVMN cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu GDMN

Mục đích ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
1) Là cơ sở để xây dựng, đổi mới mục tiêu, nội dung đào tạo, bồi dưỡng giáo viênMầm non ở các cơ sở đào tạo GVMN.
2) Giúp GVMN tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
3) Làm Cơ sở để đánh giá GVMN hằng năm theo Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày
21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phục vụ công tác quản lí, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ GVMN.
4) Làm cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với GVMN được đánh giá tốt Về năng lực Nghề nghiệp.

Lĩnh vực, yêu cầu tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (theo Quyết ăịnh số02/2008/QĐ-BGDĐTngày22/01/2008):
1) Chuẩn nghề nghiệp GVMN gồm ba lĩnh vực: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; và kĩ năng sư phạm. Mỗi lĩnh vực gồm cồ Nămyêu cầu.
2) Yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GVMN là nội dung cơ bản, đặc trưng thuộc mãi lĩnh vực của chuẩn đòi hỏi người giáo viên phải đạt được để đáp ứng mục tiêu của GDMN ở từng giai đoạn.
Mỗi yêu cầu gồm có bốn tiêu chí.
3) Tiêu chí của chuẩn là nội dung cụ thể thuộc mỗi yêu cầu của chuẩn, thể hiện một khía cạnh Về năng lực Nghề nghiệp GVMN.

Nội dung 4:
ĐÁNH GIÁ NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Hoạt động 5: Tìm hiểu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nom
* Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chẩt chính trị, đạo đức, lối sống
1) Nhận thức tư tưởng chính trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước;

b) Yêu nghề, tận tuỵ với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ;
c) Giáo dục trẻ yêu thương, lễ phép với ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè và biết yêu quê hương;
d) Tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước, góp phần phát triển đời sống kinh tế, văn hoá cộng đồng.
2) Chấp hành pháp luật, chinh sách của Nhà nước. Bao gồm các tiêu dií sau;
a) Chấp hành các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;
b) Thực hiện các quy định của địa phương;
c) Giáo dục trẻ thực hiện các quy định ở trường, lớp, nơi công cộng;
d) Vận động gia đình và mọi người xung quanh chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương,
3) Chấp hành các quy định của ngành, quy định của trường, kỉ luật lao động. Gồm các tiêu chí sau:
a) Chấp hành quy định của ngành, quy định của nhà trường;
b) Tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện nội qưy hoạt động của nhà trường;
c) Thực hiện các nhiệm vụ được phân công;
d) Chấp hành kỉ luật lao động, chịu trách nhiệm Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhóm lớp được phân công.

Nội dung 4:
ĐÁNH GIÁ NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Hoạt động 5: Tìm hiểu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nom
* Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chẩt chính trị, đạo đức, lối sống

4) Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; có ý thức phấn Mu vươn lên trong nghề nghiệp. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu, được đồng nghiệp, người dân tín nhiệm và trẻ Yêu quý;
b) Tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, khoẻ mạnh và thường xuyên rèn luyện sức khoẻ;
b) Không có biểu hiện tiêu cục trong cuộc sống, trong chăm sóc, giáo dục trẻ;
c) Không vi phạm các quy định Về các hành vi nhà giáo không được làm.
5) Trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ với đồng nghiệp; tận tình phục vụ nhân dân và trẻ. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Trung thực trong báo cáo kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công;

b) Đoàn kết với mọi thành viên trong trường; có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ;
c) Có thái độ đúng thực và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cha mẹ trẻ;
d) Chăm sóc, giáo dục trẻ bằng tình thương yêu, sự công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo.

Nội dung 4:
ĐÁNH GIÁ NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON
Hoạt động 5: Tìm hiểu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nom
* Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức:
1) Kiến thức cơ bản Về GDMN. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Hiểu biết cơ bản Về đặc điểm tâm lí, sinh lí trẻ lứa tuổi mầm non;
b) Có kiến thức về GDMN bao gồm cả giáo dục hòa nhập trẻ tàn tật khuyết lật;
c) Hiểu biết mục tiêu, nội dung chương trình GDMN;
d) Có kiến thức về đánh giá sự phát triển của trẻ.
2) Kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Hiểu biết về an toàn, phòng tránh vầxử lí ban đầu các tai nạn thường gặp ở trẻ;
b) Có kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ;
c) Hiểu biết về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ;
d) Có kiến thức về một số bệnh thường gặp ở trẻ, cách phòng bệnh và xử lí ban đầu.
3) Kiến thức cơ sở chuyên ngành. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Kiến thức về phát triển thể chất;
b) Kiến thức về hoạt động vui chơi;
c) Kiến thức về tạo hình, âm nhạc và văn học;
d) Có kiến thức môi trường tự nhiên, môi trường và phát triển ngôn ngữ.
4) Kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Có kiến thức về phương pháp phát triển thể chất cho trẻ;
b) Có kiến thức về phương pháp phát triển tình cảm xã hội và thẩm mĩ cho trẻ;
c) Có kiến thức về phương pháp tổ chức hoạt động chơi cho trẻ;

d) Có kiến thức về phương pháp phát triển nhận thức và ngôn ngữ của trẻ.
5) Kiến thức phổ thông Về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội liên quan đến GDMN. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Có hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và giáo dục của địa phương nơi giáo viên công tác;
b) Có kiến thức về giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống một số tệ nạn xã hội;

Nội dung 4:
ĐÁNH GIÁ NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON
Hoạt động 5: Tìm hiểu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nom
* Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kĩ năng sư phạm
1) Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo năm học thể hiện mục tiêu và nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ của lớp mình phụ trách;
b) Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo tháng, tuần;
c) Lập kế hoạch hoạt động một ngày theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực của trẻ;
d) Lập kế hoạch phối hợp với cha mẹ của trẻ để thực hiện mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ.
2) Kĩ năng tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho trẻ. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Biết tổ chức môi trường nhóm, lớp đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ;
b) Biết tổ chức gìẩc ngủ, bữa ăn đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ;
c) Biết hướng dẫn trẻ rèn luyện một số kĩ năng tự phục vụ;
d) Biết phòng tránh và xủ trí ban đầu một số bệnh, tai nạn thường gap đối với trẻ.
3) Kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Biết tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ;
b) Biết tổ chức môi trườnggiáo dục phù hợp với điều kiện của nhóm, lớp;
c) Biết sử dụng hiệu quả đồ dùng, đồ chơi (kể cả đồ dùng, đồ chơi tự làm) và các nguyên vật liệu vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ;
d) Biết quan sát, đánh giá trẻ và có phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp.
4) Kĩ năng quản lí lớp học. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Đảm bảo an toàn cho trẻ;
b) Xây dựng và thực hiện kể hoạch quản lí nhóm, lớp gắn với kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ;

c) Quản lí và sử dụng có hiệu quả hồ sơ, sổ sách cá nhân, nhóm, lớp;
d) Sắp xếp, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, sản phẩm của trẻ phù hợp với mục đích chăm sóc, giáo dục.
5) Kĩ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Có kĩ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ một cách gần gũi, tình cảm;
b) Có kĩ năng giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp một cách chân tình, cởi mờ, thẳng thắn;
c) Gần gũi, tôn trọng và hợp tác trong giao tiếp, ứng xử với cha mẹ trẻ;
d) Giao tiếp, ứng xử với cộng đồng trên tinh thần hợp tác, chia sẻ.

B. MỤC TIÊUGiúp giáo viên mầm non : Nắm được yếu tố cơ bản Về đánh giá trong giáo dục mầm non. Mô tả và sử dụng được 1 số ít chiêu thức đánh giá trong giáo dục mầm non. Hiểu và vận dụng được quy trình tiến độ, cách xử lí tác dụng đánh giá sự tăng trưởng của trẻ. Xây dựng được một số ít công cụ đánh giá sự tăng trưởng của trẻ. C. NỘI DUNGNội dung 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NONNội dung 2 : NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NONNội dung 3 : ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NONNội dung 4 : ĐÁNH GIÁ NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NONNội dung 5 : ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺNội dung 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NONHoạt động 1 : Tìm hiểu 1 số ít yếu tố cơ bản Về đánh giá trong giáo dục mầm nonNHIỆM VỤCó thể bạn đã đọc những tài liệu Về đánh giá trong giáo dục mầm non, đã từng đánh giá tác dụng giáo dục mầm non, hãy nhớ lại và viết ra để làm rõ những yếu tố sau : Vị trí và vai trò của đánh giá trong giáo dục mầm non : Chức năng của đánh giá trong giáo dục mầm non : Những nhu yếu so với việc đánh giá trong giáo dục mầm non : Đối chiếu những yếu tố bạn vừa viết ra với những thông tin dưới đây để tăng thêm hiểu biết về yếu tố này. Nội dung 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NONHoạt động 1 : Tìm hiểu một số ít yếu tố cơ bản Về đánh giá trong giáo dục mầm nonTHÔNG TIN PHẢN HỒI1. Khái niệm Về đánh giáCùng với sự tăng trưởng của sự nghiệp giáo dục và huấn luyện và đào tạo cũng như thực tiễn công tác làm việc quản lí GDMN, việc đánh giá trong GDMN đã được chăm sóc rộng khắp. Đánh giá trong giáo dục nói chung và đánh giá trong GDMN nói riêng là việc tìm hiểu xem xét, xác lập chất lượng của đối tượng người dùng được đánh giá, trên cơ sở tích lũy vầxử lí thông tin một cách cồhệ thống Về thực trạng, năng lực hay nguyên do của chất lượng và hiệu suất cao giáo dục, địa thế căn cứ vào tiềm năng giáo dục để yêu cầu những chủ trương, giải pháp và hành vi giáo dục tiếp theo. Đánh giá trong GDMN gồm có việc đánh giá tổng hợp những thành tố Cơ bảnn : mẫu sản phẩm đầu ra của GDMN – trẻ nhỏ ( mức độ tương thích với tiềm năng và phân phối nhu yếu ), những yếu tố nguồn vào ( Cơ sởvật chất, chương trình, năng lượng của giáo viên ) và quy trình giáo dục ( giải pháp hoạt động giải trí, phương pháp tổ chức triển khai, hình thức tương tác, phương pháp quản lí … ) tạo ra loại sản phẩm giáo dục ( GD ). Module này sẽ làm rõ 1 số ít nội dung đánh giá trong GDMN đó là : trẻ nhỏ, giáo viên ( GV ) và cơ sở GDMN.Nội dung 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NONHoạt động 1 : Tìm hiểu một số ít yếu tố cơ bản Về đánh giá trong giáo dục mầm nonTHÔNG TIN PHẢN HỒI2. Vị trí và vai trò của đánh giá trong giáo dục mầm nonĐánh giá trong GDMN là một bộ phận quan trọng của công tác làm việc quản lí GDMN. Triển khai đánh giá trong GDMN là điều kiện kèm theo cần phải có của việc tăng cường thể chế quản lí và chỉ huy so với cáccơ sở GDMN nhằm mục đích trấn áp một cách tốt nhất chất lượng của quy trình giáo dục, mà tiềm năng đa phần là gìúp trẻ tăng trưởng tổng lực cả Về sức khỏe thể chất, nhận thức, tình cảm, ngôn từ, hình thànhnhững yếu tố tiên phong của nhân cách, sẵn sàng chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một. Quản lí chất lượng chăm nom, giáo dục trẻ trong những cơ sở GDMN là hạt nhân cốt lõi của công tác làm việc quản lí GDMN. chất lượng chăm nom, giáo dục trẻ trong những cơ sở GDMN là hiệu quả tổng hợp củanhiều yếu tố như chất lượng cơ sở GDMN, tổ thức quản lí GDMN, đội ngũ, chương trình GDMN. .. Các thông tin phản hồi từ tác dụng đánh giá sẽ giúp cho việc phát hiện yếu tố và xử lý yếu tố được đúng hướng và có cơ sở để kịp thời đưa ra những quyết định hành động quản lí thiết yếu trong việc pháthuy hoặc kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ nội dung, phương pháp và điều kiện kèm theo giáo dục nhằm mục đích đạt được tiềm năng của GDMN.Nội dung 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NONHoạt động 1 : Tìm hiểu một số ít yếu tố cơ bản Về đánh giá trong giáo dục mầm nonTHÔNG TIN PHẢN HỒI3. Chức năng của đánh giá trong giáo dục mầm non * Chức năng quản líViệc đánh giá trong GDMN là một trong những giải pháp quan trọng của những nhà quản lí GDMN những cấp, của giáo viên mầm non để bảo vệ trách nhiệm GDMN đạt được những tiêu chuẩn màxã hội đặt ra. Kết quả đánh giá trong giáo dục từ nhiều góc nhìn và trong những quá trình khác nhau hoàn toàn có thể phân phối một bức tranh Về tình hình của GDMN mà qua đó hoàn toàn có thể biết được GDMN đã đạtđược những tiêu chuẩn cơ bản cần có hay chua để hoàn toàn có thể phát huy những tác dụng điển hình nổi bật và chỉnh đổn những sống sót nhằm mục đích nâng cao chất lượng chăm nom, giáo dục trẻ mầm non. * Chức năng kích thích, tạo động lựcThông qua phân loại theo tác dụng đánh giá của những bộ phận, cán bộ, giáo viên của cơ sở GDMN sẽ tạo ra một không khí thi đua giữa những đối tượng người dùng được đánh giá. Điều đó có công dụng kích thíchtính dữ thế chủ động, tích cực trong toàn thể cán bộ, giáo viên nhằm mục đích hoàn thanh nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, khich lệ ý thức phấn đấu học tập, vươn lên. * Chức năng sàng lọc, lựa chọnĐánh giá sự tăng trưởng của trẻ là một trong những nội dung của đánh giá trong GDMN. Đánh giá sự tăng trưởng của trẻ hoàn toàn có thể giúp cho giáo viên sàng lọc và lựa chọn thiên hướng tăng trưởng của trẻso với chuẩn tăng trưởng theo độ tuổi, ví dụ : phát hiện trẻ có yếu tố Về ngôn từ, trẻ có thiên hướng Về thẩm mỹ và nghệ thuật … để có giải pháp phối tích hợp tác động ảnh hưởng can thiệp, kiểm soát và điều chỉnh kịp thời so với trẻchậm tăng trưởng, hoặc kích thích sự tăng trưởng ngày càng cao thiên hướng của trẻ. Nội dung 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NONHoạt động 1 : Tìm hiểu 1 số ít yếu tố cơ bản Về đánh giá trong giáo dục mầm nonTHÔNG TIN PHẢN HỒI4. Những nhu yếu so với việc đánh giá trong giáo dục mầm non * Tính khách quanĐánh giá trong GDMN cần mang tính khách quan và thực sự cầu thị, tránh suy diễn chủ quan theo cảm tính cá thể. Đánh giá khách quanmod hoàn toàn có thể kích thích, tạo động lực cho người được đánh giá và những hiệu quả đáng tin là cơ sở cho những quyết định hành động quản lí đúng hướng. Nếu đánh giá thiếu khách quan, tác dụng đánh giá sẽ khôngcó ý nghĩa so với giáo dục, nó làm cho việc ra quyết định hành động bị chê ch huỏng, triệt tiêu động lực tăng trưởng, làm ảnh hưởng tác động tủi việc nâng cao chất lượng chăm nom, giáo dục trẻ mầm non. Tính khách quan được bộc lộ hầu hết ở việc tiêu chuẩn hoá những nội dung đánh giá. * Tính nhất quánTrong đánh giá, cần không cho nguyên tắc đồng nhất. Bắt kể đánh giá một đối tượng người tiêu dùng nào, dù là lập thể hay cá thể, cũng cần phải xuất phát từ tiềm năng GDMN. Nôi dung đánh giá phải Thống nhấtCông cụ đánh giá phải bảo vệ mức độ đúng mực. * Tính toàn diệnĐánh giá phải bảo vệ tính tổng lực, không quá coi trọng hay bỏ lỡ một mặt nào đó trong nội dung những tiêu chuẩn đánh giá. Khi phán xét, cần có không thiếu thông tin, tránh sử dụng thông tin mộtchiều. * Tính mục đíchĐánh giá cần có mục tiêu rõ ràng. Mục đích cốt lõi của việc đánh giá là để nâng cao chất lượng giáo dục, làm cho những hoạt động giải trí giáo dục đạt được hiệu suất cao mong ước. * Kết hợp giữa đánh giá và chỉ đạoĐánh giá là dựa vào chuẩn mực nhất định để đưa ra những nhận xét có tính chứng minh và khẳng định hay phủ định so với hành vi thực tiễn của đối tượng người dùng được đánh giá, giúp cho đối tượng người tiêu dùng được đánh giá nhậnra thực trạng đạt tới của bản thân, chỉ huy là sự kế tục và tăng trưởng của việc đánh giá, đưa ra những gợi ý để người được đánh giá tự cải tổ bản thân, phấn đấu rèn luyện để đạt được những tiêuchuẩn mong đơi hay triển khai những yêu cầu, giải pháp tác động ảnh hưởng giáo dục giúp cho người được đánh giá phát huy sờ trường, nâng cấp cải tiến công tác làm việc, đạt được những văn minh cao hơn nữa. Nội dung 2 : NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NONHoạt động 2 : Tìm hiểu tiềm năng giáo dục – cơ sở của đánh giá trong giáo dục mầm nonNHIỆM VỤBạn đã điều tra và nghiên cứu và triển khai chương trình GDMN, hãy nhớ lại và viết ra tiềm năng của GDMN.Bạn hãy so sánh với những thông tin dưới đây để tăng thêm hiểu biết về tiềm năng GDMN.Nội dung 2 : NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NONHoạt động 2 : Tìm hiểu tiềm năng giáo dục – cơ sở của đánh giá trong giáo dục mầm nonTHÔNG TIN PHẢN HỒIMục tiêu giáo dục là một mạng lưới hệ thống những chuẩn mực ( những nhu yếu của xã hội trong mãi thời đại, trong từng tiến trình ) của một mẫu hình nhân cách cần hình thành ở một đối tượng người dùng người đượcgiáo dục nhất định. Do đó, tiềm năng giáo dục nhờ vào vào mãi thời kì nhất định của quy trình tăng trưởng xã hội và mỗi tiến trình của quy trình giáo dục con người. Mục tiêu của GDMN là gìúp trẻ nhỏ tăng trưởng Về sức khỏe thể chất, tình cảm, trí tuệ, thần mĩ, hình thành những yếu tố tiên phong của nhân cách, chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ nhỏ vào lớp một. Để đạt được tiềm năng của GDMN, những tiềm năng theo từng nghành nghề dịch vụ được xác lập đơn cử dựa trên tình hình đơn cử của địa phương và của từng cơ sở giáo dục. Ví dụ tiềm năng kiến thiết xây dựng và cảithiện Về Cơ sở vật chất ( CSVQ, tiềm năng tăng trưởng đội ngũ, tiềm năng tăng trưởng trẻ theo từng độ tuổi, từng nghành nghề dịch vụ tăng trưởng của trẻ … Nội dung 2 : NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NONHoạt động 3 : Tìm hiểu 1 số ít nội dung, phuong pháp đánh giá trong giáo dục mầm nonNHIỆM VỤBạn hãy tâm lý và viết ra một cách ngắn gọn Về những yếu tố dưới đây. Một số nội dung đánh giá cơ bản trong GDMN : Các chiêu thức đánh giá trong GDMN : Bạn hãy so sánh những yếu tố vừa viết ra với những thông tin dưới đây để tăng thêm hiểu biết về nội dung, chiêu thức đánh giá trong giáo dục mầm non. Nội dung 2 : NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NONHoạt động 3 : Tìm hiểu 1 số ít nội dung, phuong pháp đánh giá trong giáo dục mầm nonTHÔNG TIN PHẢN HỒI1. Một số nội dung đánh giá trong giáo dục mầm non được đề cập trong moduleĐánh giá chất lượng cơ sở GDMN.Đánh giá Nghề nghiệp giáo viên mầm non. Đánh giá sự tăng trưởng của trẻ. Căn cứ vào tiềm năng GDMN thì nội dung đánh giá sự tăng trưởng của trẻ được coi là trọng tâm, những nội dung đánh giá khác được coi là điều kiện kèm theo tạo nên chất lượng tăng trưởng của trẻ. Nội dung 2 : NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NONHoạt động 3 : Tìm hiểu một số ít nội dung, phuong pháp đánh giá trong giáo dục mầm nonTHÔNG TIN PHẢN HỒI2. Một số chiêu thức đánh giá trong giáo dục mầm nonPhương pháp quan sát : Trong đánh giá giáo dục, chiêu thức quan sát hành vi, việc làm, thực trạng của đối tượng người dùng được đánh giá giữ vai trò quan trọng. Thường người ta dùng chiêu thức nàykhi đánh giá về cơ sở vật chất của trường, đánh giá hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục của giáo viên, đánh giá sự tăng trưởng tâm lí của trẻ … Phương pháp phỏng vấn, trò chuyện -. Được sử dụng trong những trường hợp cần khám phá đơn cử quan điểm của người được đánh giá về một yếu tố nào đó, ví dụ điển hình như phỏng yếu tố biết được việcthực hiện chủ trương so với đội ngũ GV, phỏng vấn cha mẹ trẻ để biết được sự hài lòng của họ so với cơ sở GDMN, trò chuyện với trẻ để xác lập mức độ tăng trưởng Về một nghành nghề dịch vụ nào đócủa trẻ ( ngôn từ, nhận thức, tình cảm, kĩ năng ) … Các thắc mắc, nội dung đàm thoại, phỏng vấn cần chuẩn bị sẵn sàng kỉ càng. Câu vấn đáp của đối tượng người tiêu dùng cần được ghi chép lại một cách nguyên Văn. Phương pháp sử dụng bài tập trắc nghiệm : Phương pháp này được sử dụng đa phần để đánh giá mức độ, năng lực biểu lộ những hiểu biết, hành vi trong một nghành nào đó của một người cụthể. Đây là dạng bài tập tiêu chuẩn, ngắn gọn để xác lập đặc thù hay mức độ tăng trưởng của đối tượng người dùng. Ví dụ : sử dụng bài tập / trắc nghiệm trong đánh giá trình độ, nhiệm vụ của giáoviên, đánh giá kiến thức và kỹ năng, thái độ, hành vi của trẻ … Phương pháp sử dụng trường hợp : Phương pháp này thường được sử dụng để đánh giá nhiệm vụ của giáo viên trong những trường hợp đơn cử triển khai chăm nom, giáo dục trẻ ; đánh giá thái độ, hành vi xã hội, kĩ năng xử lý yếu tố … của trẻ trong trường hợp thực xảy ra hoặc trường hợp giả định. Phương pháp nghiên cứu và phân tích sản phẫm : Phương pháp này được dùng để đánh giá tác dụng loại sản phẩm của giáo viên hoặc của trẻ. ví dụ : nghiên cứu và phân tích kế hoạch, giáo án của giáo viên ; nghiên cứu và phân tích những sảnphẩm tạo hình của trẻ ( vẽ, nặn, xé, dán … ). Phương pháp trao đổi với cha mẹ : Phương pháp này thường được sử dụng để tích lũy quan điểm đánh giá, đánh giá và nhận định Về chất lượng cơ sở GDMN, Về đội ngũ giáo viên hoặc Về sự phát triểncủa trẻ. Nội dung 3 : ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NONHoạt động 4 : Tìm hiểu đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm nonNHIỆM VỤBạn đã từng tham gia đánh giá cơ sở GDMN, đã nghiên cứu và điều tra những văn bản, tài liệu Về đánh giá GDMN, hãy nhớ lại và viết ra để làmrõ 1 số ít yếu tố sau ; Một số yếu tố Liên quan đến đánh giá cơ sở GDMN : + Cơ sở GDMN là : + Cơ sở GDMN gồm : + Chất lượng GDMN là : Đánh giá chất lượng cơ sở GDMN : + Tiêu chuẩn đánh giá : + Hình thức đánh giá : Hãy so sánh những yếu tố bạn vừa viết ra với những thông tin dưới đây để tăng thêm hiểu biết về đánh giá chất lượng GDMN.Nội dung 3 : ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NONHoạt động 4 : Tìm hiểu đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm nonTHÔNG TIN PHẢN HỒI1. Một số khái niệm liên quanCơ sở GDMN là nơi diễn ra những hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ mầm non một cách có tổ chức triển khai, hướng tới tăng trưởng tổng lực cho trẻ, cung ứng tiềm năng của GDMN.Cơ sở GDMN gồm : + Nhà trẻ, nhóm trẻ : nhận trẻ từ 3 tháng đến 36 tháng tuổi ; + Trường, lớp mẫu giáo : nhận trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi ; Trường mầm non : là cơ sở giáo dục tích hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ từ 3 tháng đến 6 tuổi. Chất lượng GDMN : là sự phân phối của nhà trường so với những nhu yếu Về tiềm năng GDMN được pháp luật tại Luật Giáo dục. 2. Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm nonĐánh giá chất lượng cơ sở GDMN nhằm mục đích giúp nhà trường xác lập mức độ cung ứng tiềm năng giáo dục trong từng quy trình tiến độ, để kiến thiết xây dựng kế hoạch nâng cấp cải tiến, nâng cao chất lượng chăm nom và giáodục trẻ đồng thời thông tin công khai minh bạch với những cơ quan quản lí nhà nước và xã hội Về tình hình chất lượng giáo dục của nhà trường để cơ quan quản lí nhà nước đánh giá và công nhận nhàtrường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Chất lượng cơ sở GDMN được đánh giá theo những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non được lao lý tại Thông tư số 07/2011 / TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 củaBộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung 3 : ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NONHoạt động 4 : Tìm hiểu đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non2. Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non ( tt ) * Tiêu Chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non Bao gồm 5 tiêu chuẩn, 31 tiêu chuẩn và 93 chỉ số. Tiêu chuẩn 1 : Tổ chức và quản lí nhà trường : gồm 9 tiêu chuẩn và 27 chỉ số. Tiêu chuẩn 2 : cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên cấp dưới : gồm 7 tiêu chuẩn và 21 chỉ số. Tiêu chuẩn 3 : Cơ sở vật chá ; và trang thiết bị : gồm 6 tiêu chuẩn và 1S chỉ số. Tiêu chuẩn 4 : Quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội : gồm 2 tiêu chuẩn và 6 chỉ số. Tiêu chuẩn 5 : Kết quả chăm nom, giáo dục trẻ : gồm 7 tiêu chuẩn và 21 chỉ số. * Hình thức đánh giá – Có hai hình thức đánh giá chất lượng cơ sở GDMN : Tự đánh giá và Đánh giá ngoài ( theo Thông tư số 45/2011 / TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ trư ống Bộ Giáo dục vầĐàotạo ). – Tự đánh giá của trường mầm non là hoạt động giải trí tự xem xét, kiểm tra, đánh giá của trường mầm non theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục. Quy trình tự đánh giá : 1.2.3. 4.5.6. Thành lập Hội đồng tự đánh giá. Xây dựng kể hoạch tự đánh giá. Thu thập, xử lí và nghiên cứu và phân tích những thông tin, dẫn chứng. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chuẩn. Viết báo cáo giải trình tự đánh giá. Công bố báo cáo giải trình tự đánh giá. Nội dung 3 : ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NONHoạt động 4 : Tìm hiểu đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non2. Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non ( tt ) * Hình thức đánh giá ( tt ) Đánh giá ngoài trường mầm non là hoạt động giải trí đánh giá của cơ quan quản lí nhà nước nhằm mục đích xác lập mức độ đạt được tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của trường mầm non. Quy trình đánh giá ngoài : 1.2.3. 4.5.6. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá. Khảo sát sơ bộ tại trường mầm non. Khảo sát chính thức tại trường mầm non. Dự thảo báo cáo giải trình đánh giá ngoài. Lấy quan điểm phản hồi của trường mầm non Về dụ ứiâo báo cáo giải trình đánh giá ngoàiHoàn thiện báo cáo giải trình đánh giá ngoài. * Công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dụcTrường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo hai Lever : – Cấp độ 1 : Trường mầm non tối thiểu phải đạt được 17 tiêu chuẩn lao lý đơn cử trong tổng số 31 tiêu chuẩn. – Cấp độ 2 : Trường mầm non đạt được tối thiểu 00 % tổng số những tiêu chuẩn, trong đó phải đạt được những tiêu chuẩn pháp luật ở Lever 1. Nội dung 4 : ĐÁNH GIÁ NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NONHoạt động 5 : Tìm hiểu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nonNHIỆM VỤ – Bạn đã đọc chuẩn Nghề nghiệp GVMN, hãy nhớ lại và trình diễn một số ít nét cơ bản Về chuẩn nghề nghiệp GVMN. + Mục đích của chuẩn : + Lĩnh vực của chuẩn : – Yêu cầu của chuẩn : Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống : Lĩnh vực kiến thức và kỹ năng : – Cách đánh giá hiệu quả theo chuẩn nghề nghiệp GVMN. + Tiêu chuẩn xếp loại những tiêu chuẩn của chuẩn : + Quy trình đánh giá, xếp loại : Bạn hãy so sánh những yếu tố vừa viết ra với những thông tin dưới đây để tăng thêm hiểu biết về chuẩn nghề nghiệp GVMN và cách đánh giá GVMN theo chuẩn. Nội dung 4 : ĐÁNH GIÁ NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NONHoạt động 5 : Tìm hiểu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nonTHÔNG TIN PHẢN HỒI1. Vài nét vẽ chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nonChuẩn Nghề nghiệp GVMN là mạng lưới hệ thống những nhu yếu cơ bản Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ; kỹ năng và kiến thức ; kĩ năng sư phạm mà GVMN cần phải đạt được nhằm mục đích cung ứng tiềm năng GDMNMục đích phát hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non1 ) Là cơ sở để thiết kế xây dựng, thay đổi tiềm năng, nội dung huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng giáo viênMầm non ở những cơ sở đào tạo và giảng dạy GVMN. 2 ) Giúp GVMN tự đánh giá năng lượng nghề nghiệp, trên cơ sở đó kiến thiết xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, trình độ, nhiệm vụ. 3 ) Làm Cơ sở để đánh giá GVMN hằng năm theo Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên đại trà phổ thông công lập phát hành kèm theo Quyết định số 06/2006 / QĐ-BNV ngày21 / 3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ship hàng công tác làm việc quản lí, tu dưỡng và quy hoạch đội ngũ GVMN. 4 ) Làm cơ sở để yêu cầu chính sách, chủ trương so với GVMN được đánh giá tốt Về năng lượng Nghề nghiệp. Lĩnh vực, nhu yếu tiêu chuẩn của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ( theo Quyết ăịnh số02 / 2008 / QĐ-BGDĐTngày22 / 01/2008 ) : 1 ) Chuẩn nghề nghiệp GVMN gồm ba nghành nghề dịch vụ : phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ; kiến thức và kỹ năng ; và kĩ năng sư phạm. Mỗi nghành nghề dịch vụ gồm cồ Nămyêu cầu. 2 ) Yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GVMN là nội dung cơ bản, đặc trưng thuộc mãi nghành nghề dịch vụ của chuẩn yên cầu người giáo viên phải đạt được để phân phối tiềm năng của GDMN ở từng quy trình tiến độ. Mỗi nhu yếu gồm có bốn tiêu chuẩn. 3 ) Tiêu chí của chuẩn là nội dung đơn cử thuộc mỗi nhu yếu của chuẩn, biểu lộ một góc nhìn Về năng lượng Nghề nghiệp GVMN.Nội dung 4 : ĐÁNH GIÁ NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NONHoạt động 5 : Tìm hiểu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nonTHÔNG TIN PHẢN HỒICác nhu yếu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nom * Các nhu yếu thuộc nghành nghề dịch vụ phẩm chẩt chính trị, đạo đức, lối sống1 ) Nhận thức tư tưởng chính trị, thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo so với trách nhiệm thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bao gồm những tiêu chuẩn sau : a ) Tham gia học tập, nghiên cứu và điều tra những Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chủ trương của Nhà nước ; b ) Yêu nghề, tận tuỵ với nghề, chuẩn bị sẵn sàng khắc phục khó khăn vất vả hoàn thành xong trách nhiệm ; c ) Giáo dục trẻ yêu thương, lễ phép với ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, thân thiện với bạn hữu và biết yêu quê nhà ; d ) Tham gia những hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng, bảo vệ quê nhà, quốc gia, góp thêm phần tăng trưởng đời sống kinh tế tài chính, văn hoá hội đồng. 2 ) Chấp hành pháp lý, chinh sách của Nhà nước. Bao gồm những tiêu dií sau ; a ) Chấp hành những pháp luật của pháp lý, chủ trương, chủ trương của Đảng và Nhà nước ; b ) Thực hiện những lao lý của địa phương ; c ) Giáo dục trẻ triển khai những pháp luật ở trường, lớp, nơi công cộng ; d ) Vận động mái ấm gia đình và mọi người xung quanh chấp hành những chủ trương, chủ trương, pháp lý của Nhà nước, những pháp luật của địa phương, 3 ) Chấp hành những pháp luật của ngành, lao lý của trường, kỉ luật lao động. Gồm những tiêu chuẩn sau : a ) Chấp hành pháp luật của ngành, pháp luật của nhà trường ; b ) Tham gia góp phần kiến thiết xây dựng và thực thi nội qưy hoạt động giải trí của nhà trường ; c ) Thực hiện những trách nhiệm được phân công ; d ) Chấp hành kỉ luật lao động, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm Về chất lượng chăm nom, giáo dục trẻ ở nhóm lớp được phân công. Nội dung 4 : ĐÁNH GIÁ NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NONHoạt động 5 : Tìm hiểu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nonTHÔNG TIN PHẢN HỒICác nhu yếu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nom * Các nhu yếu thuộc nghành phẩm chẩt chính trị, đạo đức, lối sống4 ) Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo ; có ý thức phấn Mu vươn lên trong nghề nghiệp. Bao gồm những tiêu chuẩn sau : a ) Sống trung thực, lành mạnh, đơn giản và giản dị, gương mẫu, được đồng nghiệp, người dân tin tưởng và trẻ Yêu quý ; b ) Tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, trình độ, nhiệm vụ, khoẻ mạnh và tiếp tục rèn luyện sức khoẻ ; b ) Không có bộc lộ tiêu cục trong đời sống, trong chăm nom, giáo dục trẻ ; c ) Không vi phạm những lao lý Về những hành vi nhà giáo không được làm. 5 ) Trung thực trong công tác làm việc, đoàn kết trong quan hệ với đồng nghiệp ; tận tình Giao hàng nhân dân và trẻ. Bao gồm những tiêu chuẩn sau : a ) Trung thực trong báo cáo giải trình hiệu quả chăm nom, giáo dục trẻ và trong quy trình thực thi trách nhiệm được phân công ; b ) Đoàn kết với mọi thành viên trong trường ; có ý thức hợp tác với đồng nghiệp trong những hoạt động giải trí trình độ nhiệm vụ ; c ) Có thái độ đúng thực và cung ứng nguyện vọng chính đáng của cha mẹ trẻ ; d ) Chăm sóc, giáo dục trẻ bằng tình thương yêu, sự công minh và nghĩa vụ và trách nhiệm của một nhà giáo. Nội dung 4 : ĐÁNH GIÁ NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NONHoạt động 5 : Tìm hiểu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nonTHÔNG TIN PHẢN HỒICác nhu yếu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nom * Các nhu yếu thuộc nghành nghề dịch vụ kỹ năng và kiến thức : 1 ) Kiến thức cơ bản Về GDMN. Bao gồm những tiêu chuẩn sau : a ) Hiểu biết cơ bản Về đặc thù tâm lí, sinh lí trẻ lứa tuổi mầm non ; b ) Có kiến thức và kỹ năng về GDMN gồm có cả giáo dục hòa nhập trẻ tàn tật khuyết lật ; c ) Hiểu biết tiềm năng, nội dung chương trình GDMN ; d ) Có kiến thức và kỹ năng về đánh giá sự tăng trưởng của trẻ. 2 ) Kiến thức về chăm nom sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non. Bao gồm những tiêu chuẩn sau : a ) Hiểu biết về bảo đảm an toàn, phòng tránh vầxử lí bắt đầu những tai nạn đáng tiếc thường gặp ở trẻ ; b ) Có kỹ năng và kiến thức về vệ sinh cá thể, vệ sinh môi trường tự nhiên và giáo dục kĩ năng tự Giao hàng cho trẻ ; c ) Hiểu biết về dinh dưỡng, bảo đảm an toàn thực phẩm và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ ; d ) Có kỹ năng và kiến thức về một số ít bệnh thường gặp ở trẻ, cách phòng bệnh và xử lí khởi đầu. 3 ) Kiến thức cơ sở chuyên ngành. Bao gồm những tiêu chuẩn sau : a ) Kiến thức về tăng trưởng sức khỏe thể chất ; b ) Kiến thức về hoạt động giải trí đi dạo ; c ) Kiến thức về tạo hình, âm nhạc và văn học ; d ) Có kiến thức và kỹ năng thiên nhiên và môi trường tự nhiên, thiên nhiên và môi trường và tăng trưởng ngôn từ. 4 ) Kiến thức về giải pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non. Bao gồm những tiêu chuẩn sau : a ) Có kỹ năng và kiến thức về giải pháp tăng trưởng sức khỏe thể chất cho trẻ ; b ) Có kỹ năng và kiến thức về giải pháp tăng trưởng tình cảm xã hội và thẩm mĩ cho trẻ ; c ) Có kiến thức và kỹ năng về giải pháp tổ chức triển khai hoạt động giải trí chơi cho trẻ ; d ) Có kỹ năng và kiến thức về giải pháp tăng trưởng nhận thức và ngôn từ của trẻ. 5 ) Kiến thức đại trà phổ thông Về chính trị, kinh tế tài chính, văn hoá, xã hội tương quan đến GDMN. Bao gồm những tiêu chuẩn sau : a ) Có hiểu biết về chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội và giáo dục của địa phương nơi giáo viên công tác làm việc ; b ) Có kiến thức và kỹ năng về giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên, giáo dục bảo đảm an toàn giao thông vận tải, phòng chống một số ít tệ nạn xã hội ; Nội dung 4 : ĐÁNH GIÁ NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NONHoạt động 5 : Tìm hiểu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nonTHÔNG TIN PHẢN HỒICác nhu yếu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nom * Các nhu yếu thuộc nghành nghề dịch vụ kĩ năng sư phạm1 ) Lập kế hoạch chăm nom, giáo dục trẻ. Bao gồm những tiêu chuẩn sau : a ) Lập kế hoạch chăm nom, giáo dục trẻ theo năm học biểu lộ tiềm năng và nội dung chăm nom, giáo dục trẻ của lớp mình đảm nhiệm ; b ) Lập kế hoạch chăm nom, giáo dục trẻ theo tháng, tuần ; c ) Lập kế hoạch hoạt động giải trí một ngày theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực của trẻ ; d ) Lập kế hoạch phối hợp với cha mẹ của trẻ để triển khai tiềm năng chăm nom, giáo dục trẻ. 2 ) Kĩ năng tổ chức triển khai thực thi những hoạt động giải trí chăm nom sức khoẻ cho trẻ. Bao gồm những tiêu chuẩn sau : a ) Biết tổ chức triển khai thiên nhiên và môi trường nhóm, lớp bảo vệ vệ sinh và bảo đảm an toàn cho trẻ ; b ) Biết tổ chức triển khai gìẩc ngủ, bữa ăn bảo vệ vệ sinh, bảo đảm an toàn cho trẻ ; c ) Biết hướng dẫn trẻ rèn luyện 1 số ít kĩ năng tự Giao hàng ; d ) Biết phòng tránh và xủ trí khởi đầu một số ít bệnh, tai nạn thương tâm thường gap so với trẻ. 3 ) Kĩ năng tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục trẻ. Bao gồm những tiêu chuẩn sau : a ) Biết tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, phát minh sáng tạo của trẻ ; b ) Biết tổ chức triển khai môi trườnggiáo dục tương thích với điều kiện kèm theo của nhóm, lớp ; c ) Biết sử dụng hiệu suất cao vật dụng, đồ chơi ( kể cả vật dụng, đồ chơi tự làm ) và những nguyên vật liệu vào việc tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục trẻ ; d ) Biết quan sát, đánh giá trẻ và có chiêu thức chăm nom, giáo dục trẻ tương thích. 4 ) Kĩ năng quản lí lớp học. Bao gồm những tiêu chuẩn sau : a ) Đảm bảo bảo đảm an toàn cho trẻ ; b ) Xây dựng và triển khai kể hoạch quản lí nhóm, lớp gắn với kế hoạch hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ ; c ) Quản lí và sử dụng có hiệu suất cao hồ sơ, sổ sách cá thể, nhóm, lớp ; d ) Sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ vật dụng, đồ chơi, mẫu sản phẩm của trẻ tương thích với mục tiêu chăm nom, giáo dục. 5 ) Kĩ năng tiếp xúc, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, cha mẹ và hội đồng. Bao gồm những tiêu chuẩn sau : a ) Có kĩ năng tiếp xúc, ứng xử với trẻ một cách thân thiện, tình cảm ; b ) Có kĩ năng tiếp xúc, ứng xử với đồng nghiệp một cách chân tình, cởi mờ, thẳng thắn ; c ) Gần gũi, tôn trọng và hợp tác trong tiếp xúc, ứng xử với cha mẹ trẻ ; d ) Giao tiếp, ứng xử với hội đồng trên ý thức hợp tác, san sẻ .

You may also like

Để lại bình luận